Hotărârea nr. 117/2020

HCL 117 privind modificarea „Regulamentului de autorizare,atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureş”,aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 şi modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018,cu privire la stabilirea,ajustarea/modificarea nivelului preţurilor şi a tarifelor pentru executarea serviciului de transport public de persoane

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 117

din 18 iunie 2020

privind modificarea „Regulamentului de autorizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș”, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 și modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.25.985 din 12.05.2020 inițiat de Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale privind modificarea „Regulamentului de autorizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș”, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 și modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018,

Raportat la avizul comisiilor de specialitate și propunerile acestora,

În conformitate cu prevederile art.49, alin(1), lit.d) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și ale art.11, alin(1), al art.16, alin(1) și al art.16, alin(1) din ORDINULUI nr.243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul art.129, alin.(1) și (14), al art.196, alin.(1), lit.a) și al art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea „Regulamentului de autorizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș”, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 și modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018, în sensul modificării art. 43, pct.(1) din Anexa I, acesta urmând a avea următorul conținut:

Tarif maxim

U.M.

De zi

De noapte

de pornire:

Lei

3,27

3,74

de distanță:

Lei/km

3,27

3,74

de staționare:

Lei/oră

Lei/min

32,70 0,54

37,40 0,62

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale,

  • - Direcției Poliția Locală.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica