Hotărârea nr. 116/2020

HCL 116 privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Universităţii Cultural Ştiinţifice Târgu Mureş

UNIVERSITATEA CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ TÂRGU MUREȘ KULTURĂLIS TUDOMĂNYEGYETEM MAROSVĂSĂRHELY SCIENTIFIC CULTURAL UNIVERSITY OF TÂRGU MUREȘ

ROMÂNIA - 540027 Târgu Mureș, str. Iuliu Maniu nr. 4. Tel: 00-40-265-251.118* Fax: 00-40-365-882.850 Cod fiscal: 5180913

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNIVERSITĂȚII CULTURAL ȘTIINȚIFICE TÂRGU MUREȘ

DEFINIȚII.

Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.(DEX)

Artă: Activitatea omului care are drept scop producerea unor valori estetice și care folosește mijloace de exprimare cu caracter specific.(DEX)

Știință: Ansamblul de cunoștințe despre un obiect dat sau distinct (natură, societate, gândire) dobândite prin descoperirea legilor obiective ale fenomenelor și explicarea lor.(DEX)

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

ART.1. Universitatea Cultural Științifică din Târgu Mureș cu sediul în Târgu Mureș str. Iuliu Maniu nr. 4, este o instituție publică cu această denumire în baza Hotărârii Consiliului local municipal nr.410/22.12.2011. Instituția este persoană juridică de drept public, de importanță locală, sub autoritatea Consiliului local municipal Târgu Mureș (serviciu public, Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație”).

ART. 2. Consiliul local municipal Târgu Mureș are competențe legate de înființarea, organizarea și dezvoltarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, în condițiile legii.

ART. 3. Ca instituție publică, Universitatea Cultural Științifică Târgu Mureș, denumită în continuare Universitatea funcționează în strânsă legătură cu strategiile locale ale autorității publice locale, pe baza autonomiei și al autorității instituționale culturale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori) naționale în circuitul european de valori ale domeniului.

ART. 4. Universitatea are ca obiect de activitate principal promovarea și conservarea culturii locale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori ), educația permanentă desfășurată în afara sistemelor de educație reglementate prin acte normative în domeniul de stat sau particular (CAEN 8559), tradițiile locale, învățarea unor meserii tradiționale, activități de organizare a expozițiilor, târgurilor, conferințelor, competițiilor (CAEN 8230), organizarea de cursuri de cultură generală, de calificare, de perfecționare, de cereri tematice și derulare de programe de inițiere și dezvoltare a aptitudinilor creative individuale și de grup, inclusiv activități de cercetare în domeniul social, economic și științific (CAEN 7219 și 7220).

ART.5. Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale Universității se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul local precum și din atragerea de venituri din alte surse.

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITĂȚILE UNIVERSITĂȚII

ART.6. Principiile care guvernează activitățile specifice Universității sunt:

 • -   Principiul accesului liber la instruire și educație permanentă.

 • -   Principiul identității culturale, potrivit căruia se asigură protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori) și promovarea în circuitul național a valorilor spiritualității comunității pe care o reprezintă.

 • -   Principiul libertății de creație.

 • -   Principiul primordialității valorii, asigurându-se condițiile morale și materiale în vederea promovării creativității și susținerii talentului.

 • -   Principiul nediscriminării, care asigură accesul și participarea egală a tuturor cetățenilor comunității la educație permanentă, indiferent de rasă, naționalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, precum și dezvoltarea vieții spirituale a comunităților pe care le prezintă, în toată diversitatea lor.

CAPITOLUL III

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 7. Universitatea inițiază, promovează programe de învățământ în domeniul educației permanente, în condițiile prevăzute de lege, cu precădere pe profil tehnic și științific, (cu deschidere spre parteneriate și în creația artistică), de însușire și învățarea meșteșugurilor tradiționale precum și celor conforme cerințelor economiei locale, inclusiv activități de cercetare, dacă este cazul.

ART. 8. Obiectul de activitate principal al Universității este cel prevăzut de art. 4. al prezentului Regulament

ART. 9. In vederea realizării scopului și obiectului de activitate, Universitatea va urmări realizarea următoarelor obiective:

 • 1.  Revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică.(CAEN 8559)

 • 2.  Protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației contemporane, constituind o bancă de valori.(CAEN 7490)

 • 3.  Elaborarea unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimularea creativității în toate domeniile ale activităților umane (tehnic, științific, artistic). (CAEN 9003, 7220, 7219)

 • 4. Elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă.(CAEN 8559)

 • 5.  Cultivarea și stimularea creativității și talentului (CAEN 9002)

 • 6.  Dezvoltarea schimburilor culturale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori), cu precădere tehnice și științifice pe plan local, județean, național și internațional. (CAEN 8230)

 • 7.  Organizare de expoziții, târguri, conferințe, competiții, concursuri, inclusiv sportive (CAEN 8230, 9319), ’

 • 8.  Inițierea, organizarea și sprijinirea unor activități de cercetare în contextul dezvoltării durabile a societății prin valorificarea rezultatelor activităților de creație tehnică și științifică. CAEN 7220, 7219)

 • 9.  Urmărirea, cercetarea evoluției pieței forței de muncă în lumina schimbărilor tehnologice regăsite în investițiile din zonă (CAEN 7220)

 • 10. Promovarea noilor tehnologii și a relațiilor dintre domeniile tehnologiilor de vârf; adaptarea cunoștințelor din tehnologiile de vârf la nivelul învățământului preuniversitar.(CAEN 8559)

 • 11. Dialogul cu cetățenii, promovarea cunoștințelor actuale către diferitele grupuri țintă de cetățeni, care sunt străini de acele domenii.(CAEN 7490)

 • 12. Promovarea, susținerea, crearea și diseminarea de cunoștințe prin acțiuni de educație și formare continuă, cercetare și inovare, dezvoltare umană și antreprenoriat la standarde ridicate (CAEN 7490).

 • 13. Implicare socială responsabilă în toate domeniile de interes ale comunității (social, economic) (CAEN 7490).

 • 14. Încurajarea atitudinii antreprenoriale (învățământul dual) și nu a învățământului închis, previzibil și teoretic (CAEN 8559)

 • 15. Adaptarea metodelor și a infrastructurii instituționale privind activitățile specifice la noile condiții și cerințe legislative (de exemplu: laborator virtual, mentorat, incubator de talente, activități și cursuri online, etc.).

*Obs. Codurile CAEN sunt trecute doar orientativ (valabile la acest moment) pentru a demonstra sincronizarea activităților și ofertei Instituției cu cerințele pieței în general.

CAPITOLUL IV

TIPURI DE ACTIVITĂȚI ALE UNIVERSITĂȚII

ART.10. În realizarea obiectivului de activitate prevăzut la art.4 al prezentului Regulament și ale obiectivelor, Universitatea va realiza următoarele tipuri de activități:

 • 1.  Organizarea de programe și proiecte legate de educația permanentă, potrivit specificului local și național, și în concordanță cu nevoile comunităților locale.

 • 2.  Conservarea , tezaurizarea și transmiterea valorilor morale și creative ale comunității locale precum și ale patrimoniului cultural (în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori) național și universal.

 • 3.  Sprijinirea și afirmarea creatorilor tradiției și creației populare autentice (micilor meșteșugari).

 • 4.  Revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică.

 • 5.  Stimularea creativității și talentului în toate domeniile și pentru toate categoriile de vârstă.

 • 6.  Organizarea de proiecte și programe privind educația permanentă, specifice fiecărei categorii de vârstă.

 • 7.  Atragerea cetățenilor în activități de inițiere, cunoaștere și ocrotire a mediului natural în spiritul principiilor dezvoltării durabile.

 • 8.  Organizarea de activități de cercetare în contextul dezvoltării durabile a societății prin valorificarea rezultatelor activităților de creație tehnică și științifică.

 • 9.  Dezvoltarea cooperării și a schimburilor culturale (în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori) pe plan zonal, național și internațional.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE UNIVERSITĂȚII

ART. 11. În desfășurarea activităților prevăzute de prezentul Regulament, Universitatea are următoarele atribuții:

 • 1.  Inițiază, organizează și sprijină proiecte și programe tehnico-științifice

 • 2.  Efectuează studii și cercetări în domeniul tehnic și științific.

 • 3.  Elaborează și realizează programe pentru stimularea creativității în general și a creativității tradiționale în particular prin manifestări specifice.

 • 4.  Desfășoară activități în vederea dezvoltării și perfecționării personalului de specialitate din sistemul preuniversitar și antreprenorial în calitate de multiplicator de cunoștințe.

 • 5. Realizează programe de educație permanentă atât prin cursurile (de cultură generală

sau cele autorizate de ANC) proprii cât și prin parteneriate cu instituțiile și

organizațiile de specialitate din țară și din străinătate.

 • 6.  Inițiază și aplică  programe  pentru  conservarea, protejarea și  valorificarea

meșteșugurilor tradiționale, proprii și în colaborare cu alte instituții și organisme naționale și internaționale în vederea protecției mediului cultural tradițional.

 • 7.  Organizează sesiuni, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, colocvii și alte acțiuni cu caracter științific și metodologic.

 • 8.  Organizează festivaluri, concursuri, expoziții tabere și ateliere de creație și interpretare, saloane, târguri și alte manifestări de nivel local, județean, național și internațional

 • 9.  Constituie biblioteci de specialitate, bănci de date și arhive documentare foto, video, audio și CD-ROM.

 • 10. Editează și difuzează filme de specialitate pe orice fel de suport.

 • 11. Editează, pe ori ce fel de suport și difuzează materiale de interes din domeniul educației permanente, elaborând studii, monografii, antologii, albume, cărți, lucrări de metodologie, publicații periodice, materiale publicitare, casete audio, video, CD-uri, etc.

 • 12. Organizează și desfășoară activități în toate domeniile pentru însușirea cunoașterii meșteșugurilor tradiționale.

 • 13. În urma cursurilor eliberează diplome sau certificate  de calificare, certificate de

absolvire:  de inițiere/perfecționare/specializare cu recunoaștere națională  și

internațională după caz.

 • 14. Asigură participarea Instituției la proiecte și schimburi profesionale interjudețene, naționale, internaționale.

 • 15. Organizează și realizează și alte activități în conformitate cu profilul său de activitate.

 • 16. Colaborează cu alte instituții și organizații neguvernamentale de profil din țară și străinătate, în vederea desfășurării de acțiuni specifice, schimburi de experiență, etc.

 • 17. În activitatea sa Universitatea asigură permanent adaptarea metodelor de învățare și dezvoltarea infrastructurii la cerințele actuale în ceea ce privește eficiența activității și siguranța participanților.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII ȘI PERSONALUL ACESTEIA

ART. 12. Funcționarea Universității se va asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată, în funcții de specialitate, tehnice sau administrative precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea proiectelor ori programelor, în baza unor contracte încheiate, conform legii.

ART. 13. Statul de funcții și numărul de posturi se aprobă de Consiliul local municipal.

ART. 14. Conducerea Universității este asigurată de un director, numit prin dispoziția primarului.

ART. 15. Angajarea directorului se face pe baza susținerii unui concurs de proiecte de management, câștigătorul urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii.

ART. 16. Contractul va conține programele și proiectele minimale pe care directorul se angajează să le realizeze, în condițiile legii.

ART. 17. Directorul asigură conducerea executivă a instituției și răspunde de buna funcționare a acesteia, în condițiile îndeplinirii proiectelor culturale și programelor minimale și indicatorilor economici și culturali asumați prin contractul de management.

ART. 18. Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • -   Reprezintă instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară din străinătate;

 • -   Asigură conducerea activității curente a instituției;

 • -  Elaborează proiectele și programele de activitate;

 • -  Propune angajarea personalului de execuție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • -   Stabilește măsurile disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  Îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de management încheiat cu Autoritatea Locală Târgu Mureș;

 • -  Propune Consiliului local aprobarea statului de funcții și numărul de posturi, regulamentul de organizare și funcționare și proiectul de buget.

ART. 19. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul este ajutat de contabilul șef.

ART. 20. Contabilul șef se subordonează directorului și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • -   Coordonează activitatea financiar - contabilă și de salarizare;

 • -  Exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • -   Organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale instituției;

 • -  Propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a instituției;

 • -   Elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și-l supune aprobării Consiliului Local municipal.

 • -   Îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii;

ART. 21. În absența contabilului - șef toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.

ART. 22. Activitatea directorului Universității este sprijinită de către Consiliul Științific.

ART. 23. Consiliul Științific este organ colectiv de conducere cu un mandat de 4 ani, cu drept de realegere pe aceeași perioadă.

ART. 24. Consiliul Științific este format din președinte, membrii și un secretar.

ART. 25. Președintele Consiliului Științific este directorul Universității, membrii acestuia fiind reprezentanți al Consiliului local municipal (3) și contabilul șef iar secretarul va fi numit din cadrul aparatului Universității.

ART.26. Consiliul Științific realizează următoarele operațiuni și prevederi:

 • a)  se întrunește la sediul Universității trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

 • b) este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți.

 • c)  consiliul științific este prezidat de președinte

 • d) dezbaterile Consiliului Științific au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, inserat în registrul de ședințe, semnat de toți cei prezenți la ședință

 • f)  procesul-verbal de ședință se semnează de toți participanții la lucrările Consiliului științific

ART. 27. Consiliul Științific are următoarele atribuții principale:

 • 1) analizează și aprobă programele de activitate ale Universității, hotărând direcțiile de dezvoltare a instituției

 • 2) aprobă disciplinele de studiu și programele de învățământ și aprobă tarifele de participare

 • 3) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a instituției

 • 4) aprobă statul de funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia

 • 5) aprobă și propune modificări ale regulamentului de organizare și funcționare și ale structurii organizatorice ale instituției

 • 6) analizează și aprobă perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii

 • 7) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și tematica de concurs

 • 8) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare

ale instituției, luând măsurile  necesare  pentru  asigurarea integrității

patrimoniului de administrat și după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite

 • 9) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • 10) informează Consiliul local o dată pe an asupra activității

 • 11) alte atribuții în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • 12) Propune, promovează, susține proiecte ale Universității

ART. 28. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Științific adoptă hotărâri.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA UNIVERSITĂȚII

ART. 29. Patrimoniul Universității este alcătuit din drepturi și obligații asupra unor bunuri din proprietatea publică sau privată a municipiului, precum și asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a instituției.

ART. 30. Patrimoniul privat al instituției este format din bunurile aparținând Universității, bunuri care vor fi gestionate și evidențiate distinct în contabilitate.

ART. 31. Patrimoniul Universității poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, transfer cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

ART. 32. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Universității se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție, prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

ART. 33. Finanțarea Universității se realizează din venituri proprii, subvenții de la bugetul local sau de stat precum și din alte surse atrase: donații, sponsorizări, liberalități, libere de orice condiții sau sarcini, contracte de colaborare, parteneriate , închirieri de bunuri.

ART. 34. Veniturile proprii ale Universității realizate direct se constituie din:

 • a) Taxele de cursuri de școlarizare inclusiv de perfecționare ce se percep pentru frecventarea cursurilor Universității.

 • b) Valorificarea unor lucrări realizate de cursanții Universității.

 • c) Difuzarea unor publicații, din domeniul educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • d) Editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative și a înregistrărilor celor mai talentați cursanți.

 • e) Închirierea de bunuri.

 • f)  Prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • g) Derularea de proiecte și programe proprii sau în colaborare.

ART. 35. Veniturile extrabugetare vor fi folosite pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea Universității, în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

ART. 36. Universitatea dispune de ștampilă și sigiliu proprii.

ART. 37. Universitatea are arhivă proprie în care păstrează, conform prevederilor legale:

 • -   actul normativ de înființare și modificările aduse acestuia;

 • -  regulamentul de organizare și funcționare;

 • -   documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice;

 • -  documente de personal;

 • -  corespondența;

 • -   alte documente, potrivit legii.

ART. 38. Atribuțiile și competențele personalului de specialitate, administrativ auxiliar se stabilesc prin fișele de post respective. Obiectivele concrete și responsabilitățile curente se stabilesc prin programele de activitate.

ART. 39. În baza prezentului Regulament, Universitatea își întocmește un regulament de ordine interioară.

ART. 40. Prezentul regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii de adoptare. Cu aceeași dată își încetează valabilitatea orice alte regulamente anterioare sau contrare.

ART. 41. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

ART. 42. Modificări la prezentul regulament pot fi făcute numai în baza hotărârii Consiliului local municipal Tg. Mureș, în funcție de evoluția legislației sau la propunerea conducerii Universității.


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 116 din 18 iunie 2020

privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare și funcționare al Universității Cultural Științifice Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 126/19.05.2020 inițiat de Primar prin Universitatea Cultural Științifică Târgu Mureș, privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015, referitoare la Regulamentul de Organizare și funcționare al Universității Cultural Științifice Târgu Mureș,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului local nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8 din 26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare și funcționare al Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul Universității Cultural Științifice Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Universității Cultural Științifică Târgu Mureș.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica