Hotărârea nr. 115/2020

HCL 115 privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 115 din 18 iunie 2020

privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 31.412/I.D.2. din 09.06.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 privind aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243 alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 privind aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției economice.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica