Hotărârea nr. 114/2020

HCL 114 privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

BIROUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

CAIET DE SARCINI pentru concesionarea terenului în suprafață de 12.513 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, în scopul valorificării lui

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1 Obiectul procedurii de concesionare îl constituie terenul în suprafață de 12.513 mp, teren care va fi supus valorificării prin procedură de licitație publică conform prevederilor legale în vigoare.

Suprafața de teren de 12.513 mp poate face obiectul unui singur contract de concesiune pentru realizarea unei investiții.

Inițiativa concesionării/cumpărării terenului aparține societăților S.C. Nicolay Romania S.R.L. și S.C. Transilvania Beton S.R.L., însă prin HCL nr. 101 din 28.05.2020 s-a aprobat modalitatea de valorificare a terenului în speță, respectiv prin procedură de concesionare.

Inițierea concesiunii a fost făcută în scopul valorificării terenului, în baza solicitărilor depuse în acest sens.

 • 1.2   Durata estimată a concesiunii va fi de 15 ani, potrivit prevederilor aprobate prin HCL nr. 101 din 28.05.2020.

 • 1.3 Terenul în suprafață de 12.513 mp este identificat ca făcând parte din CF nr. 126225 Tg. Mureș, nr. cad. 126225, situat în intravilanul municipiului Tg. Mureș, str. Barajului și aparținând domeniului privat al municipiului Târgu Mureș.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care susțin concesionarea unor bunuri - terenuri, sunt urmatoarele:

 • - art.13, alin. (1) și (2), precum și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. c), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și art. 362, alin. (1), art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • -  Administrarea eficientă a domeniului privat al municipiului Târgu Mureș, respectiv a terenului actualmente nefolosit

 • - Atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare

 • - Concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreținerea și exploatarea investiției executate si a terenului concesionat,

 • - Concesionarul va suporta pe toată perioada concesiunii contravaloarea taxei pe teren, în condiții similare impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • - Evitarea degradării factorilor de mediu

 • - Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, să respecte legislația în vigoare pe probleme de mediu astfel încât impactul cu mediul înconjurător să fie la limita minimă.

 • - Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului concesionat, în sarcina concesionarului.

Cap.III. CONDIȚII DE MEDIU

 • 3.1.  Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII

 • 4.1. Durata estimată a concesiunii va fi de 15 ani, potrivit prevederilor aprobate prin HCL nr. 101 din 28.05.2020.

Cap.V. ELEMENTE DE PREȚ

 • 5.1. Valoarea de circulație a terenului stabilit prin raportul de evaluare a terenului este de 64 euro/mp/an, iar nivelul minim al redevenței, ca bază de pornire la licitație este de 6,4 euro/mp/an stabilit prin hotărârea Consiliului Local 101 din 28.05.2020, raportat la art. 5 din HCL nr. 323/28.11.2019 privind concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.

Cap. VI. CLAUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

 • 6.1. Participanții la licitație vor depune o garanție de participare în sumă de 12.000 lei la casieria Municipiului Tîrgu-Mureș sau prin ordin de plată în contul concedentului, cont nr. RO92 TREZ 4765 006X XX00 0221 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, cod fiscal 4322823.

 • 6.2. Pentru ofertantul declarat câștigător garanția de participare la licitație se va restitui în termen de 7 zile de la semnarea procesului-verbal de predare-primire al terenului, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Municipiul Târgu Mureș.

 • 6.3. Participanților necâștigători li se va restitui garanția de participare în termen de 7 zile de la semnarea contractului între ofertantul câștigător și concedent, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Municipiul Târgu Mureș.

 • 6.4. Ofertantul câștigător va pierde garanția dacă nu se prezintă în interval de 20 zile, de la data împlinirii termenului de 20 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului, la încheierea contractului de concesionare, își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia sau refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire al terenului.

 • 6.5. Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte (50%) din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de exploatare.

Cap. VII. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 7.1. Investițiile și lucrările se vor executa numai după obținerea autorizației de construire în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7.2. Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării investitiei cade în sarcina concesionarului.

CAP. VIII . OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 8.1. Concedentul are următoarele obligații:

 • a. - Să predea concesionarului terenul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire, prin grija Administrației Domeniului Public și Privat, în termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului de concesiune.

 • b. -  Concedentul are obligația de a nu tulbura pe concesionar în exercițiul

drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

 • c. - De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat si nu face obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicări.

 • d. - Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 8.2. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a. - concesionarul are obligația ca într-un termen de 60 de zile de la data semnării contractului, să preia terenul concesionat în baza unui proces verbal de predare-primire, ridicat de la sediul Administrației Domeniului Public, situată pe str. Kos Karoly nr. 1B (vechiul Energomur), conform art. 4 din HCL nr. 72/23.02.2017, în caz contrar urmând a-și pierde dreptul de concesiune.

 • b. - să realizeze investiția conform proiectului aprobat si avizelor legale.

 • c. - are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la P.S.I., protecția mediului și persoanelor angajate în realizarea investiției, organizările de șantier etc..

 • d. - este obligat să realizeze investiția, potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de concesiune și în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.

 • e. - să plătească redevența pe toată durata concesiunii în cuantumurile și la termenele stabilite prin prezentul contract;

 • f. - să depună, în termen de 90 de zile de la data încheierii prezentului contract, cu titlu de garanție, o sumă de Euro, reprezentând 50% din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate, în contul RO92 TREZ 4765 006X XX00 0221 deschis la Trezoreria Tg.-Mureș, cod fiscal 4322823 sau la caseria instituției. Din această sumă, concedentul va reține eventualele penalități sau alte sume restante care vor fi percepute de către acesta pentru neplata de către concesionar a redevenței, la termenele stabilite.

În caz de neplată a garanției se vor percepe penalități zilnice de întârziere conform prevederilor legale în materie, urmând ca dacă întârzierile depășesc 3 luni, să se procedeze la retragerea dreptului de concesiune.

 • g. - să nu subconcesioneze, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii.

 • h. - concesionarul va înregistra contractul de concesionare și va face operările necesare în C.F. - uri în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, cheltuielile pentru aceste operațiuni fiind suportate de acesta

 • i. - la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit.

 • j. - în condițiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forța majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate privată, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent.

 • k. - în cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

 • l. - până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a declara terenul la serviciul de impozite si taxe din cadrul institutiei concedentului, conform art. 466, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • m. -concesionarul are obligația de a achita taxa datorată pentru folosința terenului concesionat în conformitate cu art. 467, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.

 • n. -concesionarul se obligă să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului, toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii, cu respectarea reglementărilor privind activitățile bancare.

 • o. - concesionarul are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane.

 • p.- cesionarea de drept a drepturilor și obligațiilor care decurg din prezentul contract se face în urma notificării concedentului de către concesionar, în termen de cel mult 10 zile de la aceasta, urmând a se încheia un act adițional la prezentul contract.

Cap.IX. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE PE PARCURSUL CONCESIUNII

Bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt:

 • 1. bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul concesiunii respectiv, terenul și investițiile de infrastructură.

 • 2. bunuri proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut concesionarului și au fost realizate de către acesta pe durata concesiunii.

Cap.X. ÎNCETAREA CONCESIUNII

 • 10.1 Concesiunea încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri. Concesionarul va trebui să-l notifice pe concedent în termen de maxim 30 zile de imposibilitatea exploatării.

 • d) concedentul va putea rezilia contractul după notificarea în condițiile legii a intenției sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 10 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract, din culpa sa, în acest interval.

 • e) contractul de concesiune se reziliază, în situația în care concesionarul nu plătește la termenele stipulate două rate trimestriale succesive.

 • f) în cazul apariției oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract.

Cap. XI. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 11.2. Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996.

Soluțiile prezentate o dată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizația de construcție, ș.a.m.d.).

11.3 Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe concesionar.

 • 11.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente obținerea acordului de la deținătorii acestora cad în sarcina concesionarului.

 • 11.5. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.

 • 11.6. Contractul de concesiune se va încheia după expirarea termenului de 20 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului.

 • 11.7. Prin contractul de concesiune se pot stabili și alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • 11.8. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul consolidat de stat și bugetul local de la sediul concedentului, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice care:

 • - au debite la bugetul consolidat de stat de la sediul concedentului,

 • - au debite față de bugetul local de la sediul concedentului,

 • - au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat din culpa acestora contract cu Municipiului Tg. Mures;

 • 11.9. Dacă licitația se amână sau se anulează, din motive obiective, a căror producere sau intervenție nu a putut fi prevăzută de către concedent, decizia de amânare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

În acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de șapte zile, garanția de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Târgu Mureș.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini si instructiunile pentru ofertanti se consideră însușite de ofertant.

FIȘA DE DATE

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

 • 1. Obiectul licitației

Obiectul procedurii de concesionare îl constituie terenul în suprafață de 12.513 mp, teren care va fi supus valorificării prin procedură de licitație publică conform prevederilor legale în vigoare.

Suprafața de teren de 12.513 mp poate face obiectul unui singur contract de concesiune pentru realizarea unei investiții.

Amplasamentul care face obiectul procedurii de concesionare este delimitat în planul de situație anexat.

 • 2. Forma licitației

Ca modalitate de valorificare a terenului, s-a aprobat concesionarea prin procedură de licitație publică deschisă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv cap. III, art. 362, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 3. Calendarul licitației

Lansarea anunțului publicitar în data de -2020

Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de -_____2020

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 2020 ora 1000 cam.13

Registratura primăriei municipiului Târgu Mureș

Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de 2020 ora 1200

Comunicarea rezultatului licitației până la data de______2020

Încheierea contractului de concesiune începând cu data de 2020 până la 2020 inclusiv

 • 4. Condiții de participare

Pot depune oferte persoane fizice/juridice române sau străine sau asocieri de persoane juridice române și/sau străine, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Mai multe persoane juridice române și/sau străine au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, având obligația de a-și prezenta asocierea într-o formă legalizată.

Asociații desemneaza din randul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului , ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.

 • 4.1. Prezentarea ofertelor

1. Ofertele se redactează în limba română.

 • 2. Ofertele pot fi depuse exclusiv pentru întregul teren.

 • 3. Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora înregistrării acestora.

 • 4. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

 • 5. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 6. Ofertele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • •  fiecare participant poate depune doar o singura oferta,

 • •  ofertele primite si înregistrate după termenul limită de depunere sau depuse la o altă adresă decât cea menționată vor fi excluse din licitație și vor fi înapoiate ofertanților fără a fi deschise;

 • 5. Instrucțiuni privind conținutul ofertelor

Oferta va cuprinde două secțiuni distincte:

 • 5.1 Oferta de capabilitate și eligibilitate.

 • 5.2 Oferta tehnică și financiară.

În vederea participării la licitație, persoanele interesate vor întocmi și vor depune următoarele acte:

 • 5.1. Documente care dovedesc înregistrarea și eligibilitatea ofertantului - SE DEPUN DE CĂTRE TOȚI OFERTANȚII INDIFERENT DE MODUL DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ( ofertant unic sau asociere).

Documente de capabilitate

 • 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile înainte de data deschiderii ofertelor în original, copie legalizata sau copie lizibilă cu mentiunea “conform cu originalul”.

 • 2. Declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări, prin care ofertantul se agajează să mențină oferta pentru un termen de 60 zile și care constiuie o promisiune de a contracta în situația în care acesta va fi declarat câștigător.

Declarația de participare se semnează de către persoana desemnată din cadrul asocierii pentru a-i reprezenta în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociere. (dacă este cazul)

 • 3. Împuternicire scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la prezenta procedură unei persoane, autorizând-o să semneze actele încheiate cu această ocazie.(dacă este cazul)

 • 4. Informații privind ofertantul urmând a se descrie structura organizatorică a ofertantului și a se face referire la capitalul social. (model anexa 1).

 • 5. Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generala a Finanțelor Publice de la sediul concedentului, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligații restante de plata față de bugetul general consolidat al statului.

 • 6. Certificat de atestare fiscală de la sediul concedentului, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligații restante de plata față de bugetul local.

 • 7. Dovada achitării garanției de participare la licitație (copie)

 • 8. Dovada achiziționării documentației de licitație (copie)

ATENȚIE: Persoanele juridice străine vor prezenta formulare - tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte că acesta este la zi cu plata contribuțiilor datorate către stat și/sau către unitatea administrativă de la sediul acestora.

OBSERVATIE: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plată, în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.

Documentele anterior prezentate sunt obligatorii, acestea fiind solicitate în conformitate cu prevederile art. 316 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 5.2. Oferta tehnică și/sau financiară va cuprinde :

Oferta tehnică :

- Planul de dezvoltare și exploatare a concesiunii, urmând a se face referire la următoarele aspecte:

 • •  programul de construcție care specifică data începerii, etapizarea și finalizarea construcțiilor precum și conceptul privind supervizarea lucrărilor de construcții și montaj.

 • •  plan de situație cuprinzând propunerea de mobilare a terenului

Oferta financiară : - reprezintă redevența pe care ofertantul se angajează să o plătească anual. Cuantumul minim al acesteia este de 6,4 Euro/mp/an, stabilită prin Raportul de evaluare al terenului.

Ofertarea se va face în euro/mp/an.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, perioadă în care prețul ofertei este ferm.

 • 6. Instrucțiuni privind expedierea ofertelor

La expedierea ofertelor se va proceda astfel:

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Plicul exterior trebuie să conțină toate documentele care alcătuiesc oferta de capabilitate și de eligibilitate precum și dovada cumpărării caietului de sarcini. Pe plicul exterior se va aplica o etichetă cu mențiunea:

PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ      PRIVIND

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT PE STR. BARAJULUI

Plicul interior va conține oferta tehnică și financiară. Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului precum și sediul social al acestuia.

ATENȚIE!

În situația în care ofertele se primesc cu întârziere față de termenul precizat mai sus, sau sunt expediate la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită, acestea nu mai participă la licitație.

 • 7. Precizări privind garanția de participare la licitație

Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să constituie garanția în valoare de 12.000 lei.

Garanția pentru participare poate fi constituită în una din următoarele forme:

 • a) depunere în numerar la casieria concedentului

 • b) ordin de plată în contul concedentului, cont nr. RO92 TREZ 4765 0006X XX00 0221 deschis la Trezoreria Târgu Mureș.

Garanția de participare va fi restituită de către concedent tuturor ofertanților necâștigători în termen de 7 zile de la semnarea contractului între ofertantul câștigător și concedent, în baza unei solicitări scrise, depusă la sediul ofertantului.

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau, în cazul în care, fiind declarat câștigător al licitației, nu semnează din culpa sa, contractul de concesiune .

 • 8. Componența și modul de lucru a comisiei de evaluare

8.1 Componența comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare este compusă din următorii membri :

 • - președintele comisiei, reprezentant al concedentului;

 • - reprezentanți de specialitate ai concedentului;

 • - reprezentant al Ministerului Finanțelor ;

 • - reprezentanți ai Consiliului Local

Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurența.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

 • 8.2 Competența comisiei de evaluare

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt :

-analizarea și evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • - întocmirea listei cuprinzând ofertele admise;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

 • 8.3. Modul de lucru a comisiei de evaluare

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Comisia de evaluare după deschiderea plicului exterior elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor solicitate la punctul 4.1 și întocmește procesul - verbal în care se va menționa rezultatul deschiderii plicurilor respective. După semnarea procesului - verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți se deschid plicurile interioare ale ofertelor.

Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

Comisia de evaluare alege oferta cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecție și întocmește un raport al licitației.

 • 9. Precizări privind procedura de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului de concesiune

  • 9.1. Membrii comisiei examinează și evaluează ofertele individual.

  • 9.2. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea concesionării terenului, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • •     Este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare reglementate prin lege.

 • •     Face obiectul procedurii legale pentru declararea sa în una din situațiile de mai sus.

 • •     Administratorul societății a făcut obiectul unei condamnări care are autoritate de lucru judecat, pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională.

 • •     Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor datorate către bugetul consolidat de stat sau către bugetul local

 • •     Furnizarea de informații false în documentele de calificare.

 • •     A comis o greșeală gravă în materie profesională, pe care concedentul o poate invoca aducând ca dovadă orice mijloc probant pe care îl are la dispoziție.

 • •     Nu indeplineste criteriile de eligibilitate

 • 9.3. Comisia are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri:

 • •     Oferta nu respectă în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și în prezentele instrucțiuni pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare.

 • •     Oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt dezavantajoase pentru concedent.

 • •     Explicațiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile.

Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecție.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prezentării, în scris, a unei noi oferte de preț.

 • 9.4. Concedentul are obligația de a transmite comunicarea privind rezultatul licitației în scris, simultan, pe de o parte ofertantului câștigător, în care se precizează faptul că oferta sa este câștigătoare și că este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, fiecărui ofertant, în care se precizează fie că oferta a fost respinsă, fie deși a fost admisă, a fost declarată necâștigătoare. Transmiterea comunicării se va face în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câștigătoare.

 • 9.5. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

În caz contrar, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

În cazul organizării unei noi licitații potrivit prevederilor legale în vigoare, preocedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

Termenele prevăzute de prezentul Caiet de sarcini se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezentul Caiet de sarcini.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și anunțul de participare, se consideră însușite de ofertant.

 • 10. Informații privind criteriile de selecție

  • 10.1. În vederea evaluării și comparării ofertelor se stabilește ca și criteriul de selecție oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

În cazul în care există oferte de preț/mp/an egale între ofertantul clasat pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prezentării, în scris, a unei noi oferte de preț.

 • 11. Precizări privind modul de soluționare a litigiilor

  • 11.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii conteciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • 12. Precizări privind modul de completare și semnare a contractului

  • 12.1. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare.

  • 12.2. În documentația de licitație concedentul a pus la dispoziția ofertanților un proiect de contract.

Contractul de concesiune se va semna între concedent și ofertantul câștigător în termenul de valabilitate a ofertei, dar numai după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre accepatrea ofertei sale.

 • 13. DISPOZIȚII FINALE:

  • 13.1. Anunțul de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală și pe pagina proprie de internet, conform Art. 335, alin. (1) din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și toate documentele necesare licitației se publică în mass-media și se postează pe pagina proprie de internet \licitatii.

 • 14. DATA LICITAȚIEI : va fi comunicată prin anunțul de participare la licitație.

 • 15. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI: 50 Lei.

OFERTANTUL                                    Anexa 1

(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

DATE GENERALE despre ofertant

 • 1. Denumirea/numele                   și                   sediul/adresa

 • 2. Numărul și data înregistrării la Registrul comerțului

 • 3. Codul fiscal_______________________________________________________________

 • 4. Capitalul social______________________________________________________________

 • 5. Obiectul de activitate_________________________________________________________

 • 6. Principalele contracte (livrări de bunuri/servicii și, după caz, servicii auxiliare)

 • 7. Service      (propriu      sau      pe

  bază      de      contract)


  Data completării


Ofertantul,

(semnătura autorizată)

PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT PE

STR. BARAJULUI

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

2020 ORA 12,00

-ETICHETA-


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 114

din 18 iunie 2020

privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a)  Referatul de aprobare nr. 29.733 din 29.05.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind aprobarea documentației de licitație pentru terenul în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef,

 • c)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d)  Propunerile formulate în cadrul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • •  art.13, alin. (1) și (2), precum și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și art. 362, alin. (1), art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, anexă la prezenta.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de licitație și membrii înlocuitori în următoarea componență:

Papuc Sergiu Vasile - viceprimar - președinte

Biro Csaba Szilveszter - membru - consilier local

Mureșan Mihai

 • - membru - consilier juridic ADP

- reprezentant ANAF

 • - membru - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări


Murariu Camelia


Membrii înlocuitori :

Matei Dumitru

Bakos Levente Attila

Făgărășan Tudor

loraș Simona


 • - membru - consilier local

 • - membru - consilier local

 • - membru - consilier juridic ADP

 • - membru - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, și Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției economice

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

  Președinte de ședință Bakos Levente Attila


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica


ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ DIRECȚIA ECONOMICĂ BIROUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru concesionarea terenului în suprafață de 12.513 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, în scopul valorificării lui

OBIECTIVELE STUDIULUI

Descrierea bunului ce urmeaza a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică concesiunea, nivelul minim al redevenței, durata estimativă a concesiunii, termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare, modalitatea de acordare a concesiunii.

 • A. OBIECTUL CONCESIUNII SI DESCRIEREA BUNULUI

Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 12.513 mp, teren care va fi supus valorificării prin procedură de licitație publică conform prevederilor legale în vigoare.

Suprafața de teren de 12.513 mp poate face obiectul unui singur contract de concesiune pentru realizarea unei investiții.

Inițiativa concesionării/cumpărării terenului aparține societăților S.C. Nicolay Romania S.R.L. și S.C. Transilvania Beton S.R.L., însă prin HCL nr. 101 din 28.05.2020 s-a aprobat modalitatea de valorificare a terenului în speță, respectiv concesionare prin licitație publică.

Terenul în suprafață de 12.513 mp este identificat ca făcând parte din CF nr. 126225 Tg. Mureș, nr. cad. 126225, situat în intravilanul municipiului Tg. Mureș, str. Barajului și aparținând domeniului privat al municipiului Târgu Mureș.

Inițierea concesiunii a fost făcută în scopul valorificării terenului, în baza solicitărilor depuse în acest sens.

 • B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE JUSTIFICA CONCESIONAREA

Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică acordarea concesiunii în vederea realizării investiției pe teren:

 • a) Administrarea eficientă a domeniului privat al municipiului Târgu Mureș, respectiv a terenului actualmente nefolosit

 • b) Atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare

 • c) Concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreținerea și exploatarea investiției executate si a terenului concesionat,

 • d) Concesionarul va suporta pe toată perioada concesiunii contravaloarea taxei pe teren, în condiții similare impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • e) Evitarea degradării factorilor de mediu

 • f) Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, să respecte legislația în vigoare pe probleme de mediu astfel încât impactul cu mediul înconjurător să fie la limita minimă.

 • g) Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului concesionat, în sarcina concesionarului.

 • C. VALOAREA CONCESIUNII TERENULUI

Valoarea de circulație a terenului stabilit prin raportul de evaluare a terenului este de 64 euro/mp/an, iar nivelul minim al redevenței, ca bază de pornire la licitație este de 6,4 euro/mp/an stabilit prin hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.05.2020, raportat la art. 5 din HCL nr. 323/28.11.2019 privind concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.

 • D. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

Ca modalitate de valorificare a terenului, s-a aprobat concesionarea prin procedură de licitație publică deschisă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • E. DURATA ESTIMATIVA A CONCESIUNII

Durata estimată a concesiunii va fi de 15 ani, potrivit prevederilor aprobate prin HCL nr. 101 din 28.05.2020.

 • F. INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

Investițiile și lucrările se vor executa numai după obținerea autorizației de construire în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării investitiei cade în sarcina concesionarului.

 • G. TERMENELE PREVAZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Termenele previzibile de realizare a investiției sunt cele prevăzute în documentația de Autorizare, respectiv termenele asumate prin propunerea tehnică de către ofertantul declarat câștigător.

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării documentației de atribuire a concesiunii de către Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș.

Detaliile privitoare la organizarea licitației și exploatarea concesiunii vor fi stabilite prin Caietul de sarcini și Contractul de concesionare.

 • H. ALTE CLAUZE

Contractul de concesiune se va încheia ulterior creării unui lot cu destinația de drum , necesar accesului la imobilul din spate înscris în CF nr. 126226 Târgu Mureș.

Procedura de concesionare se va realiza în 20 (douazeci) zile de la data publicării anunțului de participare care se va afișa pe site-ul primăriei municipiului Târgu Mureș, și se va tipări într-un cotidian de circulație locală, într-un cotidian de circulație națională și în Monitorul Oficial. 5                 5                        5

Subconcesionarea este interzisă.

Se anexează la prezentul Studiu de oportunitate următoarele:

 • -  Raportul de evaluare și de calcul a redevenței de pornire la licitație

 • -  Extrasul de Carte funciară a terenului supus procedurii de concesionare

Director

Administrația Domeniului Public și Privat ing. Moldovan Florian

Director economic

ec. Năznean Ana

Director executiv adj.

ec. Damian Alina

Șef birou Murariu Camelia