Hotărârea nr. 113/2020

HCL 113 cu privire la regulamentul de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale,turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM)

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A CENTRULUI CULTURAL-TURISTIC ’ CETATEA TG MURES

SI DE ATRIBUIRE SPAȚIILOR SI LOCURILOR DESTINATE

’ _ _ ’ ’ _______ ACTIVITĂȚILOR CULTURALE, TURISTICE SI ECONOMICE

ÎN INCINTA CETĂȚII MEDIEVALE

DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE (SPUM)

PREAMBUL

Cetatea Medievală din Tg Mureș este unul dintre cele mai căutate atracții turistice din oraș. Ca o nouă abordare a relațiilor dintre municipalitate, instituțiile și organizațiile de cultură care vor dorii să se implice prin prezența lor în cadrul cetății la dezvoltarea ofertei culturale, turistice a orașului Tg Mureș regulamentul propus spre aprobare dă posibilitatea de a înființa în cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM) pe lângă serviciile de turism, a unui serviciu cultural în atribuția acestuia intrând în mod direct urmărirea coordonarea și organizarea activităților culturale în cetate. Totodată acest regulament are în vedere multiculturalitatea orașului nostru. Pentru aceasta unul dintre cerințele acestuia este de organizarea evenimentelor în lb. română, maghiară și cu posibilitate de a pune în evidență contextul internațional al acestora ca ofertă turistică internă și internațională. Dacă această ofertă este de lungă durată și permanentă poate fi promovată atât pe plan național cât și internațional contribuind prin aceasta la diversificarea ofertei turistice a orașului Tg Mureș.

CAPITOLUL I.

Art. 1. Scopuri și obiective

 • 1.1 Scopul prezentului regulament este de a stabili condițiile de desfășurare, coordonare și promovare a evenimentelor culturale-turistice în Cetatea Medievală Tg Mureș.

  • 1.2. Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților de lungă durată, sezoniere și ocazionale în zone publice din incinta și Piațetă.

  • 1.3. Prezentul regulament stabilește cadrul legal pentru funcționarea conducerea Centrului Cultural Turistic Cetatea Tg Mureș din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM).

CAPITOLUL II.

Art. 2. Reglementări generale și încadrare juridică

 • 2.1. CENTRUL CULTURAL - TURISTIC CETATEA TG MUREȘ

este un ansamblu istorico-arhitectonic, clasificat ca monument clasa A, de valoare națională și universală, destinat desfășurării activităților de interes turistic major, poartă culturala și de patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural și de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă urbană și centru multicultural european.

 • 2.2. CENTRUL CULTURAL - TURISTIC CETATEA TG MURES este localizat și funcționează în municipiul Tg Mureș, str. Avram Iancu, nr. 2

  • 2.3 Imobilele, zidurile de incintă, contraescarpa, parcurile, precum și terenul aferent Cetății Tg Mureș este proprietatea Municipiului Tg Mureș și se află în administrarea instituției publice de interes local - administrat prin SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE (SPUM)

  • 2.4 Spațiile din incinta Cetății pot fi închiriate sau atribuite direct conform planului de management, aprobat prin contractul de finanțare nr. 974/20.10.2010, finanțare derulată prin Programul Regional 2007-2013, Axa 5 Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local, Domeniul de intervenție 5.1- Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe, pentru lucrarea - Reamenajarea și Conservarea Cetății Medievale din Tg Mureș.

CAPITOLUL III.

Art. 3. Cadrul legal general

Art. 3.1. Sediul legal al materiei, regimul juridic al prezentului regulament în următoarele norme: Codul Civil, cartea a V-a - Despre Obligații. Titlul II - Izvoarele obligațiilor, Titlul V - Executarea obligațiilor, Titlul IX - Diferite contracte speciale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Legea 422/2001 *** Republicată privind protejarea monumentelor istorice

Legea nr. 650/2012 - pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Legea nr. 50/1991 republicată și actualizată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: cu toate modificările și completările ulterioare;

Legea 60/1991 republicată - privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Legea nr. 12/1990 republicată - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite cu toate modificările ulterioare,

Legea 571/2003 republicată și actualizată - privind Codul fiscal;

Ordonanța nr.2/200l - privind regimul juridic al contravențiilor; cu toate modificările și completările ulterioare

Art. 3.2 Prezentul regulament este anexă la ROF a SPUM și face parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL IV.

Regulamentul de atribuire și funcționare a spațiilor și locurilor destinate activității culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale Tg Mureș.

Art. 4. Spațiile destinate activităților culturale din incinta Cetății Medievale vor putea fi închiriate / încredințate direct sau predate prin parteneriat respectiv Parohia Reformată Biserica din Cetate și Consiliul Județean Mureș prin Muzeul Județean pe un termen de maximum 5 ani conform unui proiect de management cultural. Respectarea proiectului va fi monitorizată de către conducerea Centrul Cultural -Turistic Cetatea Tg Mureș; o comisie constituită din reprezentanți ai compartimentului de specialitate (cultură) din cadrul Primăriei și reprezentanți ai Consiliului Local Tg Mureș prin comisia de cultură vor analiza rapoartele anuale ale utilizatorilor spațiilor destinate activităților culturale și pot propune rezilierea contractelor de atribuire. Comisia de atribuire va fi compusă din reprezentanții compartimentului de specialitate (cultură) din cadrul Primăriei și reprezentanți ai Consiliului Local Tg Mureș, prin comisia de cultură

Art. 5. Proiectul de management cultural nu poate fi reevaluat. În cazul nerespectării proiectului de management cultural, contractul poate fi reziliat unilateral. În acest caz în cel mult 30 de zile de la rezilierea contractului se va organiza o nouă licitație pentru spațiul rămas disponibil, în aceleași condiții de participare menționate la Capitolul VI. a prezentului regulament.

Art. 6. În cazul în care licitația nu se poate finaliza, procedura se va relua pana la adjudecare. Destinațiile spațiilor nu pot fi schimbate.

Art. 7. Conducerea Centrului Cultural - Turistic Cetatea Tg Mureș; precum și utilizatorii spațiilor destinate activităților culturale se vor preocupa ca toate evenimentele culturale din cetății să fie promovate atât în limba română, cât și în limbile maghiară, precum și cel puțin într-o limbă de circulație internațională. În limitele posibilităților, se vor crea condițiile necesare traducerii în mai multe limbi a evenimentelor culturale. În mod obligatoriu inscripțiile din spațiile destinate activităților culturale vor fi traduse în limba română, în limba maghiară și într-o limbă de circulație internațională.

Art. 8. Pot fi organizate evenimente religioase ocazionale de cultele legale din România în concordanță cu celelalte evenimente care au loc cu caracter permanent și ocazional în cetate.

Art. 9. La organizarea evenimentelor culturale (concerte muzicale, teatru, etc.) în spațiul deschis al cetății (respectiv scenele amenajate) organizatorii vor avea în vedere reglementările Legii 61/1991 cu privire la ordinea publică.

Art. 10. In spațiile deschise al Centrului Cultural Turistic Cetatea Medievală Tg Mureș sunt interzise evenimentele culturale de anvergură, cu peste 1000 de spectatori, cu excepție acelora care vor fi în prealabil aprobate prin hotărâre al Consiliului Local.

Art. 11. Planul de management cultural al beneficiarilor spațiilor cultura trebuie să conțină programe cultural-artistice cu o frecvență relativ constantă, conform unui calendar pus la dispoziția vizitatorilor/spectatorilor cu orar prestabilit. În mod obligatoriu beneficiarii trebuie să organizeze cel puțin 4 evenimente pe lună, prezintă prioritate acele planuri de management care asigură program zilnic.

Art. 12. Centrul Cultural Turistic Cetatea Medievală Tg Mureș va iniția colaborări cu diferite instituții culturale și organizații neguvernamentale în vederea asigurării continuității evenimentelor.

Art. 13. Spațiile expoziționale vor fi dotate cu camere de supraveghere. Supravegherea de către personalul auxiliar a spațiilor date în chirie va fi asigurată de către asociațiile și fundațiile locatare. Vânzarea biletelor pentru spectacolele realizate în spațiile date în chirie vor fi asigurate de către asociații și fundații, respectiv pot fi vândute de către casa de bilete a cetății pe baza unui contract încheiat între terți.

Art. 14. Spațiile destinate artelor spectacolelor vor funcționa permanent și în perioada vacanței stagionale teatrale.

Art. 15. Spectacolele în aer liber vor fi în concordanță cu celelalte spectacole sau evenimente organizate în spațiile închise din cetate. Pentru a nu se suprapune diferite evenimente. Programarea se face prin conducerea Centrului Cultural-Turistic Cetatea Medievală Tg Mureș.

Art. 16. Accesul publicului în spațiul cetății va fi între orele 7 - 23 în sezon (lunile mai-septembrie) și între orele 9 - 20 în extrasezon (lunile septembrie - mai). În perioadele în care au loc manifestări, programul de funcționare se stabilește în funcție de caracterul acestora.

Art. 17. Condițiile de închiriere pentru asociații, fundații culturale care desfășoară activități pe bază de contract vor fi stabilite în contractului între părți, conform ofertei din planul de management cultural. Taxa de închiriere oferită fiind un criteriu de departajare în atribuirea spațiilor.

Art. 18. Asociațiile și fundațiile culturale care au activitate în cetate pot percepe bilete de intrare pentru evenimentele culturale din spațiile folosite.

Art. 19. Spațiile destinate alimentației publice și comerțului vor fi date în folosință prin licitație, pe baza unui plan de afaceri pe o perioadă de închiriere de maximă 5 ani.

Art. 20. Pentru spațiile de alimentație publică și comerțul se percepe chirie pe metru pătrat stabilit prin HCL la care se adaugă obligativitatea achitării facturilor de utilități.

Art. 21. Se va avea în vedere amenajarea de spații pentru suveniruri și materiale informaționale turistice.

Art. 22. În perimetrul cetății și în Piațeta din Bulevardul Cetății pot fi organizate ocazional evenimente/târguri tematice unde vor putea fi comercializate produse de artizanat, suveniruri, produse agroalimentare.

Art. 23. Siturile arheologice și spațiile muzeale exterioare (Casa negustorului, Brutăria veche, Casa meșteșugarului, Parcul arheologic, Platforma de ars cărămidă) vor fi renovate, conservate și revitalizate în colaborare cu Muzeul Județean. Lucrările fiind executate de către Municipiul Tg Mureș.

Art. 24. În colaborare cu Muzeul Județean se va amenaja un bastion ca muzeul al orașului. Spațiile expoziționale, locațiile exterioare menționate vor fi atribuite direct și cu titlu gratuit Muzeului Județean Mureș.

Art. 25. Se va asigura wi-fi gratuit în toate spațiile interioare și exterioare din perimetrul cetății.

Art. 26. Intrările și spațiile expoziționale în cetate vor fi dotate cu dispozitive de e-ticketing și intrare pe bază de cartelă. Tarifele de intrare diferențiate vor fi stabilite prin HCL.

Art. 27. Veniturile realizate din vânzarea cartelelor de intrare vor fi folosite pentru lucrările de întreținere al Centrului Cultural-Turistic Cetatea Medievală Tg Mureș.

Art. 28. Cetatea v-a fi dotată cu un totem de informare turistică electronică.

Art. 29. Se va elabora în colaborare cu firmele de specialitate un sistem de audio-guide în mai multe limbi de circulație internațională. Aparatura va fi pus la dispoziția turiștilor la solicitarea acestora la intrarea în cetate contra cost.

Art. 30. Afișajul și publicitatea evenimentelor culturale se face de către organizatori în colaborare cu conducerea Centrului Cultural-Turistic Cetatea Medievală Tg Mureș în locuri special amenajate de către direcție. Pot fi expuse panouri publicitare ale sponsorilor evenimentelor culturale (spectacole, expoziții) în spațiul expozițional și/sau teatral, în exterior în proximitatea locației evenimentul exclusiv în perioada evenimentului (spectacolului sau al expoziției) cultural. Nu se percepe taxă de afișaj.

Art. 31. Se va elabora un caiet de sarcini în care va fi menționat destinațiile spațiilor înșiruite la Capitolul IV a prezentului regulament și care v-a sta la baza licitațiilor pentru dare în folosință a acestora, respectiv a acelora care vor fi date în folosință prin atribuire directă.

CAPITOLUL V.

Art. 32. Locații și activitățile specifice cu destinația spațiilor în care pot fi desfășurate activități culturale, turistice și economice în Cetatea Medievală Tg Mureș prin Centrul Cultural - Turistic Cetatea Tg Mureș (CCCM)

I. Clădire Corp A - Muzeul cetății

proprietar: Muzeul Județean Mureș

 • 1. Subsol - intrare de la parterul clădirii, ieșire direct in curte

 • 2. Parter - depozit, x săli expoziții temporare, garderoba, grup sanitar vizitatori, cafenea, casa de bilete, săli expoziție, depozit, birouri (x săli);

 • 3. Etaj I - grup sanitar mixt, depozit, birou, hol-secretariat, casa scării, x săli expoziție, hol-expoziție;

 • 4. Mansardă - dotări speciale: (grup sanitar, chicineta):- grup sanitar, cafenea, casa de bilete cu punct de vânzare - dotări funcționale (mobilier, aparatură):- mobilier: casa de bilete, cafenea, garderobă, birouri, depozite, săli expunere. bibliotecă virtuală, sală de conferințe: aparatură PC, aparatură audio-video, aparaturi specială, muzeu (P.S.L, Antiefracție)

 • 5. Fluxul de circulație (scări, holuri, accese)

Destinația propusa: - este proprietatea Muzeului Județean și v-a funcționa ca muzeu, săli expoziționale și de conferință, precum și de alimentație publică (cafenea, vinotecă).

 • II. Clădire Corp B

 • 1. Parter:

 • a) Hol expozițional

 • b) Sală multifuncțională pentru conferințe, expoziții, oficieri căsătorii (920 locuri), cu două încăperi anexe (ofițer stare civilă, magazii).

 • c) Spații administrative (3 încăperi).

 • 2. Etaj:

 • a) Spațiu de întrunire, odihnă. discuții și expozițional

 • b) Spații pentru birouri și cazare (6 camere).

 • c) Spațiu de oficiu (1 încăpere cu anexă).

Destinația propusă: - se va folosi ca casa căsătoriilor, cu încăperile administrative și cele folosite pentru pregătirea ceremoniei de căsătorie. Spațiul de la etaj v-a fi dat în chirie unei societăți comerciale pentru o cafenea-club care v-a fi folosit în timpul ceremoniilor de căsătorie de către participanții la eveniment, iar în afara acestuia pot fi organizat întâlniri de club, prezentare de carte și alte evenimente culturale. Spațiul expozițional v-a fi dat în folosință conform regulamentului. Spațiile de cazare vor fi folosite de către municipalitate pentru găzduirea oaspeților, respectiv a acelor artiști care sunt invitați la vernisaje sau la evenimente culturale din alte localități.

 • III. Clădire Corp D

 • 1. Subsol: spațiu tradițional cu vinotecă, cu spațiile aferente (oficiu, depozit).

 • 2. Parter: spații administrative;

 • 3. Etaj: spațiu administrativ , spații expoziționale (4 încăperi)

Mansardă: spații de cazare (3camere) și o sală multifuncțională (30 locuri)

Destinația propusă: spațiile administrative rămân ca birouri SPUM, spațiile expoziționale vor fi dat în chirie conform regulamentului pentru expoziții de artă plastică, sala multifuncțională v-a fi folosit de către CCCM ca sală de proiecție prezentarea istoriei orașului și a cetății și vor fi folosite în comun de către Muzeul Județean și centrul cultural.

III. Clădire Corp E - este situat în zona de Nord a incintei cetății. Este compus din subsol (beci)

Parter: bucătării tradiționale ardelenești, cu lift pentru transportul la etaj a produselor culinare;

b) sală expoziții

 • 2. Etaj: .

a) sală multifuncțională cu scară exterioară și oficiu cu acces la liftul pentru produse culinare:

 • 3. Mansardă.

 • a) atelier de pictură funcționând în sistem deschis vizitatorilor (expoziție - atelier + 3 încăperi)

 • b) spații de cazare (4 camere):

Destinație propusă: spațiile folosite pentru alimentația publică v-a fi dat în chirie conform regulamentului pentru a menține destinația actuală, ateliere de pictură vor fi date în folosință directă către artiști plastici de seamă ai orașului Tg. Mureș, care vor folosi în continuare în sistem deschis, ateliere vor fi utilizate pentru prezentarea lucrărilor artizanale specifice zonei cu implicarea directă a turiștilor ca atelier deschis. Spațiile de cazare vor rămâne în administrarea municipalității pentru oaspeți orașului.

 • V. Clădire Corp C

 • 1. Parter: magazin de suveniruri, recepție hotel, plăcintărie

 • 2. Mansardă: camere de cazare 7 (hostel)

Destinația propusă: spațiile vor fi date în chirie pentru agenți economici cu scopul de a folosi ca youth hostel (spații de cazare pentru tineri) cu obligativitatea ca un spațiu amenajat adecvat să fie folosit ca magazin de suveniruri și de informații turistice (hărți, cărți de turism, etc.).

 • VI. Clădire Corp F centru de informare turistică

Destinație propusă: spațiile în subsol vor fi folosite de către administrația CCCM, respectivi ghizi turistici și referenții culturali. În spațiul de la parter se vor ține prezentări de carte, concerte de cameră și jazz organizate de către chiriași spațiilor cu destinație culturală în cetate sau parteneri, instituții de cultură.

 • V. Bastionul Tăbăcarilor - este situat în incinta cetății. Este compus din subsol și parter.

 • 1. Parter - spațiu expozițional

 • 2. Etaj- spațiu expozițional

Destinație propusă: Subsolul și parterul va funcționa ca și săli de expoziții temporare precum și concerte ocazionale. Spațiile vor fi date în chirie conform regulamentului.

 • VI. Bastionul Mic - este situată pe latura de vest a cetății. Este compus din parter și două etaje. Suprafața totală utilă este de 78 mp.

 • 1. Subsol: spațiu de artă plastică -

 • 2. Parter: spații multifuncționale pentru expoziții

 • 3. Etaj - spațiu expozițional

Destinație propusă: Spațiile destinate expozițiilor de artă plastică vor fi date în folosință conform regulamentului, iar în cele de la etaj (sau în funcție de necesități) celelalte spații vor fi date cu încredințare directă către Muzeul Județean pentru amenajarea unei expoziții permanente care reprezintă istoria orașului și a breslelor care au funcționat în bastioanele cetății.

 • VII. Bastionul Porții - este situat pe latura de vest a cetății. Este compus din parter, două etaje și pod utilizabil. Suprafața utilă este de 108 mp. Funcționează ca secție a Muzeului Județean Mureș.

1.Spațiu tehnic

 • 2. Etaj I și II. Spațiu expozițional

 • 3. Pod

Destinația propusă: Spațiilor vor fi date cu încredințare directă către Muzeul Județean pentru amenajarea unei expoziții permanente de armură precum și de dezvoltarea economică a orașului. Totodată se propune ca în spațiul liber între scena mică și Bastionul Porții să se organizeze permanent demonstrații de armament medieval, turniruri sau alte spectacole menite să complecteze oferta muzeistică.

 • VIII. Bastionul Croitorilor și scena mică - sunt situate în colțul NV al incintei cetății. Este compus din parter și două etaje. Suprafața utilă este de 380 mp. Scena are o suprafață de 108 mp și este dotată cu gradene ce asigură 200 locuri.

 • 1. Subsol:

 • 2. Parter:

 • 3. Etaj: sală de spectacole cu un număr maxim de 80 de locuri, scenă, cabină de machiaj și cabină tehnică

Destinația propusă: spațiile vor fi date în folosință pentru realizarea de spectacole folclorice care reflectă specificul zonei noastre, totodată v-a fi organizat o expoziție de costume populare. Spațiile vor fi date prin încredințare directă către Ansamblul Mureșul respectiv Muzeul Județean Mureș (secția etnografică).

Scena mică - este compus dintr-o scenă cu gradene și are 300 locuri pe bănci de lemn fixe.

Destinația propusă: Se vor putea desfășura spectacole muzicale, de dans, concerte, teatru, proiecții de filme, premieri participanți la diferite concursuri, slujbe religioase. organizate de către chiriașii cetății, CCCM în colaborare cu ONG-uri și instituții de cultură, respectiv de către cultele religioase recunoscute.

 • IX. Bastionul Măcelarilor - este situat pe colțul de NE al incintei Cetății. Este compus din parter și două etaje. Suprafața utilă este de 320 mp.

 • 1. La parter și subsol: spațiul amenajat ca sală de teatru maxim 50 de locuri pentru spectatori. În demisol spații pentru recuzită machiaj, garderobă.

 • 2. Etaiul I și II: spațiu pentru spectacole teatrale cu un număr maxim de 70 de locuri pentru spectatori, spațiu administrativ, cabine de machiaj și cabină tehnică.

Destinație propus: spectacole de teatru în lb. română și maghiară, prezentări de carte, serate literare. Spațiile vor fi date în chirie conform regulamentului.

 • X. Bastionul Dogarilor: - este situat în incinta cetății. Este compusă din subsol, parter și două etaje. Suprafața totală utilă este de 280 mp.

l.Subsol și parter

 • 2. Etajul I:

 • 3. Etajul II: sala de audiții muzicale și expoziționale.

Destinație propusă: Demisolul și parterul va fi folosite pentru spectacole organizate cu ocazia unor evenimente pe scena mică. Unele spații pot fi folosite ca expoziții. Poate fi folosit pentru amenajarea unui teatru pentru copiii și tineret cu încredințare directă către Teatrul pentru copiii și Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, Târgu Mureș.

 • XI. Bastionul Blănarilor - este situat în incinta cetății. Este compus din subsol, parter și două etaje.

1.Subsol și parter: spațiu expozițional

2. Etaj I și II:

Destinația propusă: Spațiile vor fi folosite exclusiv pentru realizarea de expoziții fotografice și expoziție de istoria fotografiei. (Având în vedere că Tg Mureșul are tradiție îndelungată și a contribuit la dezvoltarea artei fotografice și nu numai prin existența unui club foto-film și a fabricii de fotonsensibile.) Spațiile vor fi date prin parteneriat fotocluburilor existente în oraș în colaborare cu Muzeul Județean pentru realizarea expoziției de istorie fotografică.

 • XII. Biserica Cetății

Destinația propusă: Biserica Cetății se află în proprietatea parohiei reformate Biserica Cetății. Se va căuta posibilitatea ca prin colaborare biserica să fie inclus în circuitul turistic al orașului și să fie pus la dispoziția turiștilor vizitarea acestuia în mod regulat (cu excepția slujbelor și a altor evenimente organizate în incinta bisericii) printr-un program integrat în oferta cetății.

 • XIII. Atelier de prelucrat bronz - Casa meșterului

Destinație propusă: se va amenaja ca spațiul expozițional in situ de către Muzeul Județean Mureș

 • XIV. Poarta de Nord, șanț de apărare, zid nordic lângă Bastionul Măcelarilor, Decantor.

Destinația propusă: va funcționa ca intrare principală de către mijloace de transport, șanțul de apărare și poarta de lângă aceasta va fi folosit ca atracții turistice istorice in situ.

 • XV. Cuptor de ars cărămidă

Destinația propusă: se va folosi ca atracție turistică in situ cu posibilitate de prezentarea live pentru turiști procesul de fabricarea cărămizilor în epoca când aceasta a funcționat.

 • XVI. Case din secolul VII.

Destinație propusă: casele vor fi valorifica prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ.

 • XVII. Hipocaust.

Destinație propusă: va fi valorificat prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ.

XVIII. Gropi de var.

Destinație propusă: va fi valorificat prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ.

 • XIX. Sistem de poartă batantă.

Destinație propusă: se va amenaja un spațiu de casierie pentru emiterea cartelelor de acces în cetate.

 • XX. Parc Arheologic.

Destinația propusă: va fi valorificat prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ cu posibilitatea de a amenaja spațiile închise ca spații expoziționale cu tematică istorică care reflectă viața monahală a mănăstirii de odinioară.

XXI Pivniță medievală de vinuri.

Destinația propusă: va fi dat în folosință conform regulamentului pentru agenți economici pentru amenajarea și funcționarea unei vinoteci de epocă.

XXII. Lapidarium - între ziduri -

Destinație propusă: va fi valorificat prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ.

XXIII. Drumurile de strajă

Destinație propusă: va fi valorificat prin încredințare directă de către Muzeul Județean ca locații in situ cu posibilitate de amenajare a expozițiilor nepermanente pe pereți și parapeți (Ex. Expoziție de artă textilă, fotografii, etc.).

XXVI.Piațeta Cetății, platforme și alei interioare.

Destinația propusă: Funcția permanentă a piațetei cetății este parcare pentru vizitatorii cetății și în mod special pentru autocare turistice. Pot fi organizat diferite eveniment culturale și comerciale nepermanente prin CCCM, acestea integrându-se în oferta turistică a cetății și aprobate conform regulamentului CCCM și Hotărâri ale Consiliului Local.

CAPITOLUL VI. Dispoziții finale

Art. 33. Prevederile prezentului regulament se completează și/sau se modifică cu actele normative în vigoare, iar prevederile contrare se abrogă.


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 113 din 18 iunie 2020

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale

(SPUM)

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 26.147 din 13.05.2020 inițiat de dl. Consilier Vajda Gyorgy, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Publice de Utilități Municipale (SPUM),

 • b) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

nr. 28.213/280/22.05.2020 și Raportul Serviciului Public de Utilități Municipale nr. 91.218/15.06.2020            ’                                                ’

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile: Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, art. 129 alin. (1), alin. (14), alin. (3), lit. „c”, art. 196 alin. (1), lit. „a” și ale art. 243 alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. O dată cu aprobarea prezentei hotărâri se modifică Hotărârea Consiliului local Târgu Mureș nr.70/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Serviciului Public de Utilități Municipale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica