Hotărârea nr. 112/2020

HCL 112 pentru închirierea prin licitație publică,a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,destinate amplasării de construcţii provizorii,tip chiosc,tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanti

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 112

din 18 iunie 2020

pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanti

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.91094 din 14.05.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public de Utilități Municipale, privind pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanti,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș Luând în considerare amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

 • art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit.c) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Anexei nr.1, pct.4, lit.”f” din Legea nr.46/2008-Codul silvic

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (4), lit. c), a art.139, alin. (3), lit. c) și lit. g), a art. 196, alin. (1), lit. a) și a art. 243, alin. (1), lit. a), precum și ale art.333-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Închirierea prin licitație publică, a unui număr de 21 locații, pe aleea în sensul de mers înspre Grădina Zoologică, aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se abrobă documentația de atribuire, alcătuită din:

 • (1) Caietul de sarcini, prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Fișa de date a procedurii de licitație, prezentată în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Modelul Contractului de închiriere, prezentat în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Formularele și modelul documentelor necesare licitației publice, prezentate în Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare, în următoarea componență:

 • 1. Moldovan Călin (Consilier local - Președinte)

 • 2. Peti Andrei (Consilier local - membru)

 • 3.                                       (reprezentant ANAF - membru)

 • 4. Măceșanu Virgil (reprezentant SPUM - membru)

 • 5. Murariu Camelia (reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar)

Membrii supleanti:

 • 1.  (Consilier local - Președinte)

 • 2.                                            (Consilier local - membru)

 • 3. Coroian Adrian (reprezentant SPUM - membru)

 • 4. loraș Simona (reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar)

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale, Direcția Economică și Direcția Arhitect șef.

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Bakos Levente Attila


p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

ANEXA nr.l la HCL nr.

NOTĂ

privind estimarea locațiilor pentru activități comerciale la Platoul Cernești

Număr total locatii:21

Din care

 • 1. Număr locații pentru alimentație publică: 11

 • 2. Număr locații pentru langos, kiirtds, popcom, înghețată, etc.: 6

 • 3. Număr locații pentru produse nealimentare: 3

 • 4. Număr locații pentru jocuri: 1


VARIANTA III

ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL PUBLIC DE UTlLlTĂȚI MUNICIPALE

TEL/FAX : 0265-250337

Nr.             din

2020


CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești

Denumirea si sediul autorității administratei publice care organizează licitația:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș.

 • 1. INFORMAȚII GENERALE:

  • 1.1.  Prezentul   Caiet de sarcini constituie anexă la Contractele de închiriere a locațiilor cu

destinația  - amplasare de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru

activități comerciale.

 • 1.2.  Atribuirea locațiilor (terenurilor), libere de sarcini, pentru amplasarea construcțiilor provizorii, tip chioșc, fără fundație, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale, se face prin licitație publică.

 • 1.3.  Motivația închirierii:

  • 1.3.1.  Sporirea veniturilor către bugetul local al Municipiului Târgu-Mureș, prin încasarea taxei de ocupare a domeniului public, a taxelor și impozitelor aferente activității ce urmează a se desfășura pe parcursul derulării închirierii.

  • 1.3.2.  Crearea unor noi locuri de muncă.

  • 1.3.3.  Exploatarea eficientă a terenului.

 • 2. OBIECTUL LICITAȚIEI ȘI CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI:

  • 2.1.  Închirierea unui număr de 21 locații, libere de sarcini, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, pe care se vor amplasa construcții provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale.

  • 2.2.  Pe locațiile respective este permisă amplasarea de construcții provizorii, tip chioșc, fără fundație, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale.

  • 2.3.  Aspectul și forma construcțiilor provizorii, tip chioșc, trebuie să respecte următoarele cerințe:

   • 2.3.1. Culoarea: wenge cu roșu

   • 2.3.2. Materiale: - construcție ușoară din lemn, cu una din laturi deschisă, pentru expunere și vânzare;

   • 2.3.3. Suprafața construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă să fie de maximum 15 mp.

   • 2.3.4. Instalațiile electrice: prevăzute cu prize și sistem de iluminare.

   • 2.3.5. Construcția să se poată închide în afara orelor de funcționare cu rulouri executate din același material și culoare ca și construcția.

  • 2.4.  Amplasarea construcților provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă se va face pe cheltuiala chiriașului, în baza Avizului emis de Direcția Arhitect Șef din cadrul Municipiului Târgu Mureș, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit.c) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Nefinalizarea investiției în termenul stabilit prin prezentul Caiet de sarcini, duce la pierderea garanției și rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere.

 • 2.5.  Forma de licitație: licitație publică.

În conformitate cu dispozițiile Art. 5 (1)”Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii” din Legea nr.650/2002”pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață”, coroborat cu Art.332 din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, la licitație se înscriu și participă doar agenți economici.

 • 2.6.  Poate participa la licitație, în număr nelimitat, orice agent economic cu obiect de activitate pentru comercializarea produselor de patiserie, suveniruri, artizanat, jucării sau alimentație publică în condițiile în care este declarat calificat de către Comisia de evaluare a licitației, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2.7.  Suprafața locației destinată amplasării construcției provizorii :

Suprafața locației pe care se va amplasa construcția provizorie, tip chioșc tonetă sau rulotă și care va fi menționată în Contractul de închiriere, va fi în funcție de spațiul permis de arborii existenți,suprafața construcției provizorii tip chioșc, tonetă sau rulotă neputând depăși 15 mp, în conformitate cu prevederile, Anexei nr.1, pct.4, lit.”f” din Legea nr.46/2008-Codul silvic.

 • 2.8.  Descrierea obiectului licitației: Locațiile care se scot la licitație sunt aprobate prin Anexa n r . 1 și sunt marcate în planul de situație care face parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini, după cum urmează: 21 locații, pe aleea în sensul de mers înspre Grădina Zoologică, aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, la Platoul Cornești

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII:

În urma licitației se va încheia Contract de închiriere, pe o perioadă de 6 luni,  fără a

depăși data de 31 decembrie 2020.

 • 4. ELEMENTE DE PREȚ:

  • 4.1. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea locațiilor este cel prevăzut în HCL nr.110/2019, respectiv 48 lei/mp/lună (alimentație publică), 31 lei/mp/lună (kurtos, popcorn, langos, etc.), 40 lei/mp/lună (produse nealimentare) și 6 lei/mp/lună (jocuri)

  • 4.2. CHIRIA:

   • 4.2.1.  Chiriașul datorează plata taxei de ocupare a domeniului publiccalculată începând cu data semnării Procesului verbal de predare-primire a locației închiriate.

   • 4.2.2.  Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face lunar, până în data de 10 a lunii următoare.

   • 4.2.3.  Pentru neplata la termen a taxei de ocupare a domeniului public și a indexării, se datorează majorări de întârziere, în conformitate cu legislația în vigoare.

   • 4.2.4. Neplata, în termen, a 2 (două) luni consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și eliberarea pe cale administrativă a locației.

   • 4.2.5.  Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face conform prețului adjudecat, stipulat în Contractual de închiriere.

   • 4.2.6.  Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, taxa de ocupare a domeniului public va fi

actualizată anual, conform Hotărârii Consiliului Local.

 • 5. CONSIDERAȚII TEHNICE:

  • 5.1.  În vederea participării la licitație este obligatorie prezentarea de către agentul economic a următoarelor documente:

 • a) Dovada depunerii garanției de participare la licitație,

 • b) Dovada achitării caietului de sarcini,

 • c) Certificatului constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă activitatea de difuzare și comercializare produse de patiserie, suveniruri, artizanat, jucării sau alimentație publică;

 • d) Certificate fiscale care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la bugetul local,

 • e) Actul constitutiv al persoanei juridice, inclusiv toate actele aditionale relevante,

 • f)  Buletin/Carte de identitate a reprezentantului legal al societății,

 • g) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment,

 • h) Împuternicire/ Procură, dacă este cazul.

 • i)  Dovada depunerii proiectului de mobilier stradal (chioșc, tonetă, rulotă,...), din care să reiasă suprafața solicitată și tipul de activitate ce se va desfășura pe amplasament.

 • 5.2.  Un agent economic poate depune ofertă financiară pentru locațiile licitate.

 • 5.3.  În urma licitației se vor încheia contractele de închiriere a locațiilor adjudecate, pentru amplasarea construcților provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă în maxim 20 a(douăzeci) zile de la data comunicării atribuirii contractelor de închiriere.

 • 5.4.  Chiriașul, într-un termen de maxim 30(treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, va solicita Avizul Direcției Arhitect Șef, în condițiile legii.

 • 5.5.  Chiriașul va constitui garanția contractului în cuantumul a 2(două) taxe lunare de ocupare a domeniului public, aferente contractului, în maxim 30(treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului.

 • 5.6.  Procesului verbal de predare-primire a locației, se va încheia într-un termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data constituirii garanției contractului.

 • 5.7.  Amplasarea construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă se va face în termen de maxim 90 (nouăzeci) zile, de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului, pierderea garanției, în vederea reluării procedurii de licitație a locației. În această situație locația închiriată revine, liber de sarcini, proprietarului.

 • 5.8.  În situații excepționale, termenul stipulat la punctul 5.7. se poate prelungi cu acordul proprietarului, dar nu mai mult de 30 (treizeci) zile.

 • 5.9.  Proiectul construcției provizorii, tip chioșc trebuie să respecte cerințele stipulate la punctele

 • 2.3. și 2.7.

 • 5.10. În situația în care în locația pe care a fost amplasată construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă se efectuează lucrări de utilitate publică, care impun încetarea Contractului de închiriere înainte de ajungere la termen, acesta se va ridica de către proprietar, de pe domeniul public, la somația prealabila a Municipiului Târgu Mureș, urmând a fi amplasat temporar pe o altă locație stabilită de către proprietar. În cazul în care situația permite, construcția provizorie, tip chioșc tonetă sau rulotă va reveni pe vechea locație.

 • 5.11. Somația se comunică chiriașului cu cel puțin 15 (cinsprezece) zile înainte de data limită a ridicării construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă.

 • 5.12. Construcțiile provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pot fi racordate la curent electric și apă, pe cheltuiala comerciantului, cu încheierea de contracte cu furnizorii și cu riscul determinat de o dezafectare prematură a acestora.

 • 6. GARANȚIA DE PARTICIPARE:

Pentru participarea la licitație, solicitanții sunt obligați să depună la casieria Municipiului Târgu Mureș, garanția de participare, în cuantum de 200 lei.

Participanților necâștigători li se va restitui garanția de participare în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, de la semnarea contractelor, în baza unei solicitări în scris.

 • 7. DREPTURILE PĂRȚILOR:

  • 7.1.     Drepturile chiriașului:

   • 7.1.1.  Chiriasul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul Contractului de închiriere.

   • 7.1.2.  Chiriașul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de închiriere.

  • 7.2.     Drepturile proprietarului:

   • 7.2.1.  Proprietarul are dreptul să anuleze licitația, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de închiriere, în maxim 20 (douăzeci) zile de la data întocmirii și să reia procedura de licitație a locațiilor neadjudecate.

   • 7.2.2.  Proprietarul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

   • 7.2.3.  Proprietarul are dreptul să modifice, în mod unilateral, Contractul de închiriere, din motive excepționale, legate de interesul național sau local.

   • 7.2.4.  Proprietarul are dreptul să rezilieze în mod unilateral Contractul de închiriere, în cazul în care chiriașul nu respectă prevederile Contractului de închiriere și/sau prevederile Avizului Direcției Arhitect Șef.

 • 8.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 8.1.     Obligațiile chiriașului:

   • 8.1.1.  Să semneze Contractul de închiriere, în maxim 20 (douăzeci) zile de la data întocmirii acestuia.

   • 8.1.2.  Să folosească locația închiriată numai pentru amplasarea construcțiiei provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru vânzarea de produse de patiserie, suveniruri, artizanat, jucării sau alimentație publică, în condițiile impuse prin Avize și Autorizații.

   • 8.1.3.  Să solicite și să obțină Avizul Direcției Arhitect Șef pentru amplasare și să edifice construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă, conform termenelor stipulate în prezentul Caiet de sarcini.

   • 8.1.4.  Să constituie garanția contractului în cuantumul a 2(două) taxe lunare de ocupare a domeniului public, aferente contractului,, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere. Din garanția contractului, proprietarul poate preleva penalitățile și alte sume datorate de chiriaș.

   • 8.1.5.   Să amplaseze construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă în termen de maxim 90 (nouăzeci) zile, de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere, pierderea garanției și predarea terenului, liber de sarcini.

   • 8.1.6.  Amplasarea în teren să se facă în așa fel astfel încat, să se asigure circulația liberă în zona și făra să afecteze în niciun fel suprafețele de teren din afara celei alocate.

   • 8.1.7.   întocmească Procesul verbal de finalizare a investiției.

   • 8.1.8.  Să solicite și să obțină Avizul/Autorizația de funcționare.

   • 8.1.9.  Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate. În caz de nefuncționare pe o perioada mai mare de 90 (nouăzeci) zile, locația se consideră abandonată și duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și la eliberarea locației pe cale administrativă.

   • 8.1.10. Să declare locația adjudecată, la Direcția administrarea impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale.

   • 8.1.11. Să nu schimbe domeniul de activitate aprobat.

   • 8.1.12. Să notifice, în scris, proprietarul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizarii activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitiății.

   • 8.1.13. Să nu subînchirieze locația adjudecată și să nu închirieze construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe acea locație.

   • 8.1.14. Să nu exploateze prin sau împreună cu terți, construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația închiriată.

   • 8.1.15. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația închiriată.

   • 8.1.16. Să plătească, pe toata durata închirierii, taxa de ocupare a domeniului public, conform contractului de închiriere, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și celelalte utilități, ele neintrând în prețul chiriei.

   • 8.1.17. Chiriasul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare amplasării construcției provizorii, tip chioșc tonetă sau rulotă și desfășurării activității, pe cheltuială proprie.

   • 8.1.18. Să restituie terenul proprietarului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

   • 8.1.19. Răspunde de întreținerea și curățarea amplasamentului și a zonei adiacente, precum si amplasarea unui tomberon pentru reziduuri.

   • 8.1.20. Chiriașul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata contractului de închiriere.

   • 8.1.21. Să se racordeze pe cheltuiala proprie la rețeaua de energie electrică și apă-canal, a cu aducerea la stadiu inițial a suprafețelor de teren înierbate, alei pavate sau asfaltate a bordurilor, gardurilor și a conductelor de apă îngropate, respectiv cabluri electrice care sunt pe traseul rețelelor.

   • 8.1.22. Să încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de utilități (electricitate, apă-canal), precum și cu compania de salubrizare.

   • 8.1.23. Să execute la timp și în bune condiții lucrări de întreținere datorate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

   • 8.1.24. Să respecte normele de tehnica securității muncii și PSI va avea în dotare un stingător cu praf și CO2 pentru prevenirea incendiilor.

   • 8.1.25. Să respecte normele de comportare și bună vecinătate.

   • 8.1.26. Să respecte programul de funcționare și aprovizionare.

   • 8.1.27. Pentru că locațiile fac parte din fondul forestier operatorul economic nu va afecta în nici un fel arborii sau vegetația prin amplasarea construcțiilor. Acest lucru se va face prin afectarea solului doar în colțurile construcției, pe suporți cât mai mici și strict fără altfel de amenajări, suprafața afectată proiectată la sol să nu fie mai mare de 15 mp.

  • 8.2.     Obligațiile proprietarului:

   • 8.2.1. Sa întocmească Contractul de închiriere în maxim 20 (douăzeci) zile de la data comunicării atribuirii contractelor de închiriere.

   • 8.2.2.  Să pună la dispoziția chiriașului terenul liber de orice sarcini în baza Pocesului verbal de predare primire.

   • 8.2.3.  Să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

   • 8.2.4.  Să solicite chiriașului, Procesul verbal de finalizare a investiției.

   • 8.2.5.  Să confere chiriașului dreptul de folosință asupra locației (terenului).

   • 8.2.6.  Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercitiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere.

   • 8.2.7.  Să asigure accesul pentru efectuarea lucrărilor de racordare la utilități.

   • 8.2.8.  În caz de nerespectare a clauzelor stabilite de către operatorul economic, proprietarul își rezervă dreptul de a face toate demersurile legale inclusiv cu altor instituții abilitate, pentru reglementarea situațiilor de orice natură.

 • 9. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE:

9.1.Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților, cu excepția situației stabilită la punctul 4.3.6. .

 • 9.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în Contractul de închiriere, dacă parțile nu convin la prelungirea acestuia

 • b) În cazul în care interesul local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denuntarea unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 15 (cincisprezece) zile, adresat chiriașului, de a elibera locația.

 • c) Prin acordul părților.

 • d) Prin denunțarea unilaterală a Contractului.

 • e) Alte situații expres prevăzute de legislația în vigoare.

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului de închiriere sau de la data comunicată prin notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată, proprietarul va percepe taxe, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local, până la eliberarea amplasamentului.

 • 9.3. Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

 • 9.4. Contractul se reziliază, de plin drept, prin denunțare unilaterală de catre proprietar, fară a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în una din urmatoarele situații:

 • 9.4.1.  Nu a realizat în termen de maxim 90 (nouăzeci) zile de la data semnării Contractului de închiriere investiția, privind amplasarea construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă.

 • 9.4.2.   A schimbat destinația bunului închiriat.

 • 9.4.3.   A închiriat, înstrăinat, ipotecat, gravat cu sarcini sau a transmis printr-o altă formă contractuală dreptul de folosință al construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația adjudecată.

 • 9.4.4.   A cedat folosința locației unor terți.

 • 9.4.5.  Nu a respectat Avizul de amplasare emis de Direcția Arhitect Șef din cadrul Municipiului Târgu Mureș.

 • 9.4.6.   A folosit construcția provizorie tip chioșc, tonetă sau rulotă împreună cu terți (participațiune sau orice altă formă).

 • 9.4.7.   Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, înclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) luni consecutive sau 2 (două) luni considerate restante în cursul unui an calendaristic .

 • 9.4.8.   În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chirias.

 • 9.4.9.  Nu a constituit garanția la contractul de închiriere, în maxim 30 (treizeci) zile de la data

semnării contractului.

 • 9.4.10. În situația neutilizării construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă o perioadă de 90(nouăzeci)zile.

 • 9.4.11. În cazul neobținerii Avizului de amplasare/Autorizației, sau în situația în care construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă nu este edificată în termenul stabilit.

Aceaste situații de încetare a Contractului de închiere, duc la pierderea garanției contractuale, precum și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • 10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE PE PARCURSUL ÎNCHIRIERII:

  • 10.1. Bunuri de retur, ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini proprietarului la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul închirierii, respectiv, locația (terenul) și investițiile de infrastructură.

  • 10.2. Bunuri proprii, care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea chiriașului.

Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut chiriașului și au fost realizate de către acesta pe durata închirierii, respectiv construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă.

 • 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR:

Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de închiriere se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești.

 • 12. DISPOZIȚII FINALE:

  • 12.1. Anunțul de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală și pe pagina proprie de internet, conform Art. 330, alin. (1) din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și toate documentele necesare licitației se publică în mass-media și se postează pe pagina proprie de internet \licitatii.

 • 12.2. Nu vor participa la licitație agenții economici care:

 • a) au debite restante față de bugetul local și/sau către bugetul consolidat al statului.

 • b) sunt în litigiu cu Municipiul Târgu Mureș.

 • c) sunt în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.

 • d) au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice.

 • e) au avut Contracte de închiriere, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

 • 12.3. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, chiriașul pierde garanția de participare la licitație și dreptul de a participa la o nouă licitație, iar proprietarul va reorganiza procedura de licitație în vederea închirierii locației.

 • 12.4. Semnarea contractului de închiriere se va face, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară, organizată de Municipiului Târgu Mureș, 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 12.5. Contractul de închiriere va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 12.6. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare garanția de participare la licitație.

 • 12.7. Municipiului Târgu Mureș are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractelor, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire, conform Art. 341, alin. (21) din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

 • 12.8. La finalizarea investiției, anunțată în scris de către chiriaș, se va întocmi Procesul verbal de finalizare a investiției.

 • 12.9. Nefinalizarea investiției, în termenul stabilit, dă dreptul Municipiului Târgu Mureș la

rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere,   la eliberarea   locației pe cale

administrativă, fără intervenția instanțelor de judecată și fără plata de daune în favoarea chiriașului, precum și la reluarea procedurii de licitație a locației.

 • 12.10. La încetarea Contractului de închiriere, din orice cauză, terenul revine Municipiului Târgu Mureș, liber de sarcini.

 • 12.11. Predarea terenului de către chiriaș se face pe baza Procesului verbal de predare - primire a locației, după ridicarea chioscului și aducerea terenului la starea inițială. În caz de neconformare, eliberarea locației se realizează pe cale administrativă, pe cheltuiala chiriașului.

 • 12.12. Se interzice notarea în evidențele de Carte Funcieră a construcției provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația închiriate.

 • 12.13. Pentru perioada în care sumele reținute cu titlu de garanție se află la dispoziția proprietarului, nu se calculează dobânzi, sumele se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

 • 12.14. Termenele prevăzute de prezentul Caiet de sarcini se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezentul Caiet de sarcini.

 • 12.15. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și anunțul de participare, se consideră însușite de ofertant.

 • 12.16. Pentru fiecare locație adjudecată se va încheia un contract de închiriere separat.

13.    DATA LICITAȚIEI : va fi comunicată prin anunțul de participare la licitație.

14. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI: 50 Lei.


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel/fax: 00-40-265-250.337 e-mail: cetatems@yahoo.com www.tirgumures.ro

CONTRACT

Nr.din

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, având codul fiscal 4322823 și cont nr. RO02TREZ47621330208, deschis la Trezoreria Târgu Mureș, reprezentată în temeiul art. 62 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale de domnul primar dr. Dorin Florea, numit în continuare proprietar, pe de o parte

și

S.C. (A.F./P.F.)        ., cu        sediul        în localitatea

str.        nr.,                  ap____,        jud.

, înregistrată la ORC , sub     nr., cod

fiscal nr., reprezentată prin - reprezentant legal, având calitatea de beneficiar, pe de altă parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului constă în folosirea locației în suprafață de mp,

situată pe domeniu public-Platoul Corneșrti pentru activitati comerciale. .

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 6 luni fără a depăși data de 31.12.2020 și intră în vigoare la data semnării de către părți.

 • IV. PLATA TAXEI SI A UTILITĂȚILOR

Art.3 Pentru utilizarea suprafetei de teren - domeniu public si a utilităților, in vederea desfășurării de activități comerciale beneficiarul va plăti proprietarului, lunar, taxa ocupare domeniul public în sumă de lei, pentru suprafața de mp.

Art.4 Plata datorată conform Art.3 se va face lunar până în data de 10 ale lunii următoare, pentru fiecare punct de activitate economică, începând cu data predării locației prin proces verbal.

Art.5 Neplata taxelor și serviciilor aferente prevăzute la Art.3 atrage după sine calcularea și perceperea penalităților de întârziere, prevăzute de legislația în vigoare, în cuantumul legal.

Art.6 Neplata taxelor timp de 90 de zile calendaristice, autorizează Municipiul Târgu Mur es, să rezilieze unilateral contractul și să încaseze daune interese, fără îndeplinirea vreunei formalități sau somații.

 • V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Art.7 Proprietarul se obligă:

 • a)  Să pună la dispoziția chiriașului terenul liber de orice sarcini în baza Pocesului verbal de predare primire.

 • b) Să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

 • c) Să solicite chiriașului, Procesul verbal de finalizare a investiției.

 • d) Să confere chiriașului dreptul de folosință asupra locației (terenului).

 • e)  Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercitiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere.

 • f)  Să asigure accesul pentru efectuarea lucrărilor de racordare la utilități.

 • g) În caz de nerespectare a clauzelor stabilite de către operatorul economic, proprietarul își rezervă dreptul de a face toate demersurile legale inclusiv cu altor instituții abilitate, pentru reglementarea situațiilor de orice natură.

Art. 8. Proprietarul predă locația pe care operatorul economic se va amplasa cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în baza unui proces-verbal de predare-primire, în termen de maximum 5 zile de la data semnării contractului.

 • VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.9 Beneficiarul se obligă :

 • a)  Să nu folosească pentru alte construcții și anexele aferente acesteia decât suprafața stabilită de către proprietar, pentru care plătește taxele de ocupare a domeniului public.

 • b) Să folosească locația închiriată numai pentru amplasarea construcțiiei provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru vânzarea de produse de patiserie, suveniruri, artizanat, jucării sau alimentație publică, în condițiile impuse prin Avize și Autorizații.

 • c) Să constituie garanția contractului în cuantumul a 2(două) taxe lunare de ocupare a domeniului public, aferente contractului,, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere. Din garanția contractului, proprietarul poate preleva penalitățile și alte sume datorate de chiriaș.

 • d) Să amplaseze construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă în termen de maxim 90 (nouăzeci) zile, de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere, pierderea garanției și predarea terenului, liber de sarcini.

 • e) Amplasarea în teren să se facă în așa fel astfel încat, să se asigure circulația liberă în zona și făra să afecteze în niciun fel suprafețele de teren din afara celei alocate.

 • f)   întocmească Procesul verbal de finalizare a investiției.

 • g) Să solicite și să obțină Avizul/Autorizația de funcționare.

 • h) Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate. În caz de nefuncționare pe o perioada mai mare de 90 (nouăzeci) zile, locația se consideră abandonată și duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și la eliberarea locației pe cale administrativă.

 • i)  Să nu schimbe domeniul de activitate aprobat.

 • j)  Să notifice, în scris, proprietarul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizarii activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitiății

 • k) Să nu subînchirieze locația adjudecată și să nu închirieze construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe acea locație

 • l)  Să nu exploateze prin sau împreună cu terți, construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația închiriată.

 • m) Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini construcția provizorie, tip chioșc, tonetă sau rulotă amplasată pe locația închiriată.

 • n) Să plătească, pe toata durata închirierii, taxa de ocupare a domeniului public, conform contractului de închiriere, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și celelalte utilități, ele neintrând în prețul chiriei.

 • o) Chiriasul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare amplasării construcției provizorii, tip chioșc tonetă sau rulotă și desfășurării activității, pe cheltuială proprie.

 • p) Să restituie terenul proprietarului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

 • q) Răspunde de întreținerea și curățarea amplasamentului și a zonei adiacente, precum si amplasarea unui tomberon pentru reziduuri

 • r)  Chiriașul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata contractului de închiriere.

 • s)  .Să se racordeze pe cheltuiala proprie la rețeaua de energie electrică și apă-canal, a cu aducerea la stadiu inițial a suprafețelor de teren înierbate, alei pavate sau asfaltate a bordurilor, gardurilor și a conductelor de apă îngropate, respectiv cabluri electrice care sunt pe traseul rețelelor.

 • t)  Să încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de utilități (electricitate, apă-canal), precum și cu compania de salubrizare.

 • u) Să execute la timp și în bune condiții lucrări de întreținere datorate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 • v) Să respecte normele de tehnica securității muncii și PSI va avea în dotare un stingător cu praf și CO2 pentru prevenirea incendiilor.

 • w) Să respecte normele de comportare și bună vecinătate.

 • x) Să respecte programul de funcționare și aprovizionare.

Pentru că locațiile fac parte din fondul forestier operatorul economic nu va afecta în nici un fel arborii sau vegetația prin amplasarea construcțiilor. Acest lucru se va face prin afectarea solului doar în colțurile construcției, pe suporți cât mai mici și strict fără altfel de amenajări, suprafața afectată proiectată la sol să nu fie mai mare de 15 mp.

 • VII. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

Art.10 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului sau cesiunea contractului, unui terț este interzisă.

 • VIII. FORTA MAJORA

Art.11. Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil, inevitabil și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și fără nici o culpă părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile.

Art.12. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente după caz , în prezența părților.

Art.13. În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri, pentru întîrzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • 1) . Ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat;

 • 2) . Denunțarea unilaterală a contractului din partea proprietarului;

 • 3) . Inițierea unor planuri de sistematizare și amenajare a Platoului Cornești, din partea proprietarului;

 • 4) . Nerespectarea de către beneficiar a unuia dintre articolele care fac parte integrantă din prezenta convenție.

 • X. LITIGII

Art.13. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează daune interese în condițiile legii.

(2) Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar intrând în competența instanțelor judecătorești.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14. Modificarea unilaterală a clauzelor prezentului contract este interzisă. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face de comun acord, ocazie cu care se vor încheia acte adiționale ce vor face parte integrantă din prezentul contract. Anexele tehnice întocmite și acceptate fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.15. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru încasarea plăților și a penalizărilor de întârziere la plată precum și pentru evacuare, când nu s-au achitat taxele timp de 60 de zile sau a expirat valabilitatea contractului și nu s-a aprobat reînnoirea lui.

Prezentul contract s-a încheiat azi,în doua exemplare.

Proprietar

Beneficiar


Reprezentant legal


Municipiul Târgu Mureș

PRIMAR, Dr. Dorin Florea

DIRECTOR ECONOMIC,

Ana Năznean

DIRECTOR S.P.U.M.,

Mircea Moldovan

DIRECTOR ADJ. S.P.U.M.,

Virgil Măceșanu

VIZĂ JURIDICĂ,

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:

Municipiul Târgu Mureș

Ca urmare a anunțului referitor la procedura privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești

Vă transmitem alăturat plicul sigilat și marcat în mod vizibil conform indicațiilor de la punctul

- Modul de prezentare a ofertelor.

Data completării:2020


Nume și semnătura

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul,_

S(serie

si

număr),

________________,

în

identificat calitate     de

cu administrator

C.I.

al

SC

,

cu       sediul

social

în

,

Cod Fiscal

, în

calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind închirierea unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești

, de declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că:

 • 1) societatea comercială nu este în stare de reorganizare judiciară sau faliment.

 • 2) că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că, Comisia de licitație

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații (art. 326 Cod penal).

Data completării:

(zi)(lună)(an)


Administrator

Sc


(semnătura autorizată)

ANEXA nr. 5 la HCL nr.

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul,CI/BI, administrator al (denumire, sediu, CIF), în conformitate cu prevederile și cerințele solicitate prin Caietul de sarcini, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind procedura de închiriere prin a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, fac următoarea prounere financiară:

Nr. crt.

Amplasament Poziția

Suprafață amplasament

Lei/mp/lună

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Valabilitatea ofertei este de 60 zile.

Subscrisa/Subsemnatul, prin semnarea prezentei Oferte declar că avem o înțelegere completă a documentelor comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în Anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data completării:

(zi)(lună)(an)

Ofertant, (semnătura

autorizată) Nume și semnătură

Notă:

 • 1.  Se pot face propuneri financiare pentru toate amplasamentele.

 • 2.  Se adjudecă maxim 1 amplasament pe același obiect de activitate.

ANEXA nr. 5 la HCL nr.

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

Municipiul Târgu Mureș

Referitor la procedura de atribuire prin Licitație publică, a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești

, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Data completării:

(zi)(lună)(an)

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume și semnătura

OPIS

Documente de calificare a ofertanților

Nr. crt.

Denumire document

Pagina

1.

Dovada depunerii garanției de participare la licitație,

2.

Dovada achitării caietului de sarcini,

3.

Certificatului constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă activitatea de difuzare și comercializare a presei, cărților, revistelor și articolelor de papetărie.

4.

Certificat fiscal, care să ateste că are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local

5.

Certificat fiscal, care să ateste că are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul local

6.

Actul constitutiv al persoanei juridice, inclusiv toate actele aditionale relevante,

7.

Buletin/Carte de identitate a reprezentantului legal al societății,

8.

Declarație pe propria răspundere a administratorului, că sociatatea comercială participantă la Licitația publică deschisă- cu strigare, nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

9.

împuternicire/ Procură, dacă este cazul

10.

Dovada depunerii proiectului de mobilier stradal (chioșc, tonetă, rulotă,...) dacă există, din care să reiasă suprafața solicitată și tipul de activitate ce se va desfășura pe amplasament.

Ofertant, (semnătura autorizată)

Nume și semnătură

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

FIȘA DE DATE

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

a procedurii de închiriere prin licitație publică, a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești

 • A. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

Denumire oficială: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș. tel. 0040-265-268.330, int. 274

email: concesiuni@tirgumures.ro, pagină web: www.tirgumures.ro

 • B. LEGISLAȚIE APLICABILĂ:

Organizarea și desfășurarea licitației publice, atribuirea contractelor de închiriere se realizează în conformitate cu OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

 • C. OBIECTUL LICITAȚIEI:

Obiectul licitației îl constituie închirierea prin licitație publică, a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, în conformitate cu locațiile stabilite în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr./2020.

 • D. DURATA ÎNCHIRIERII:

În urma licitației se va încheia Contract de închiriere, pe o perioadă de, cu posibilitatea prelungirii valabilității, prin acordul de voință al părților.

Calendarul licitației

Lansarea anunțului publicitar în data de

Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de __________

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:ora 12, se vor trimite prin prin email la adresa: concesiuni@tirgumures.ro

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de, ora 12, cam.13

Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de, ora 12, cam.45

Comunicarea rezultatului licitației până la data de_________________.

Încheierea contractului de închiriere: după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului licitației, cu termen maxim de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului menționat anterior.

 • E. CONDIȚIILE ÎNCHIRIERII:

Pe locațiile respective este permisă amplasarea de construcții provizorii, tip chioșc, fără fundație, tonetă, rulotă, pentru activități comerciale.

 • I. Amplasarea construcților provizorii, tip chioșc, se va face pe cheltuiala chiriașului, în baza Avizului emis de Direcția Arhitect Șef din cadrul Municipiului Târgu Mureș, în conformitate cu prevederile prevederile art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit.c) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • II. Suprafața locației pe care se va amplasa construcția provizorie, tip chioșc tonetă sau rulotă și care va fi menționată în Contractul de închiriere, va fi în funcție de spațiul permis de arborii existenți,suprafața construcției provizorii tip chioșc, tonetă sau rulotă neputând depăși 15 mp, în conformitate cu prevederile, Anexei nr.1 din Codul silvic.

 • III. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea locațiilor

Prețul de pornire al licitației pentru închirierea locațiilor este cel prevăzut în HCL nr.110/2019, respectiv 48 lei/mp/lună (alimentație publică), 31 lei/mp/lună (kurtos, popcorn, langos, etc.), 40 lei/mp/lună (produse nealimentare) și 6 lei/mp/lună (jocuri)

 • IV. Criteriul de adjudecare utilizat este: prețul cel mai mare, aplicat la oferta care îndeplinește toate cerințele de calificare.

ATENȚIE: Nefinalizarea investiției în termenul stabilit prin Caietul de sarcini și care va fi stipulat în Contractul de închiriere, duce la pierderea garanției și rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere.

 • F. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE:

Poate participa la licitație, în număr nelimitat, orice agent economic cu obiect de activitate activități comerciale”.

 • I. Pentru admiterea la licitație ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • 1. să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată a impozitelor și a taxelor datorate către bugetul local,

 • 2. să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat,

 • 3. să nu se afle în litigiu cu Municipiul Târgu Mureș,

 • 4. să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară sau faliment,

 • 5. să nu aibă activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice,

 • 6. să nu fi avut Contracte de închiriere, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

II. Un agent economic poate depune oferta financiară pentru locațiile scoase la licitație publică pe tip de activitate, dar i se va atribui o singură locație.

 • G. MODUL DE ELABORAREA ȘI PREZENTARE A OFERTEI:

Documentele ofertei:

 • I. Documente de Calificare:

 • 1. Dovada depunerii garanției de participare la licitație,

 • 2. Dovada achitării caietului de sarcini,

 • 3. Certificatului constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă activitatea comercială desfășurată,

 • 4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate catre Bugetul consolidat de stat eliberat de către Direcția generală a finanțelor publice, din care să reiasă că ofertantul are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului.

 • 5. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate catre Bugetul local eliberat de către Municipiul Târgu-Mureș, Serviciul stabilire încasare impozite și taxe, din care să reiasă că ofertantul are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul local.

 • 6. Actul constitutiv al persoanei juridice, inclusiv toate actele adiționale relevante,

 • 7. Actul de identitate al administratorului/administratorilor persoanei juridice,

 • 8. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanților legal al societății comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, conform modelului aprobat, pag. 2 din Anexa nr. 5, la HCL nr.2020.

 • 9. Împuternicire/ Procură, dacă este cazul.

 • 10. Dovada depunerii proiectului de mobilier stradal (chioșc, tonetă, rulotă,...) dacă există, din care să reiasă suprafața solicitată și tipul de activitate ce se va desfășura pe amplasament.

Documentele vor fi depuse într-un singur exemplar, în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL", precum și semnătura autorizată), se vor numerota, îndosaria, se va atașa ”OPIS-ul”(modelul aprobat, pag. 5 din Anexa nr. 5, la HCL nr.2020) și se vor depune în plic închis și sigilat.

Plicul va purta înscrisul "DOCUMENTE DE CALIFICARE ".

Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o raspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către Comisia de evaluare.

 • 11. Propunere Financiară:

Propunerea financiară se va depune pentru fiecare amplasament licitat, în plic închis și sigilat, separat și va fi exprimată în lei/mp/lună, conform modelului aprobat, pag. 3 din Anexa nr. 5, la HCL nr. _______2020.

Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului precum și sediul social al acestuia.

Plicul va purta înscrisul "PROPUNERE FINANCIARĂ".

Perioada de valabilitate a ofertei financiară este de 60 de zile, perioadă în care prețul ofertei este ferm.

IMPORTANT

Cele două plicuri "DOCUMENTE DE CALIFICARE" și "PROPUNERE FINANCIARĂ" vor fi depuse într-un plic mare și va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare, conform modelului aprobat, pag. 1 din Anexa nr. 5, la HCL nr. 2020.

Pe plicul mare se va menționa:

 • a) Autoritatea contractantă, adresa autorității,

 • b) Denumirea licitației,

 • c) “A nu se deschide înainte de data de de, ora 1200

Ofertanții vor depune plicul mare, care conține documentele ofertei, la registratura Municipiului Târgu Mureș, camera 13, până cel târziu în data de ora 12 00.

ATENȚIE!

Fiecare participant poate depune doar un singur plic care poate conține mai multe oferte.

Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedură.

În situația în care ofertele se primesc cu întârziere față de termenul precizat mai sus acestea nu mai participă la licitație.

Retragerea ofertei dupa inregistrarea acesteia precum si inainte de adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.

 • H. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE :

Pentru participarea la licitație ofertantul trebuie să constituie garanția pentru participare prin depunerea acesteia în numerar la casieria Municipiului Târgu Mureș.

Dovada achitării garanției de participare la licitație se prezintă odată cu transmiterea ofertei prin care ofertantul se angajează să semneze contractul în cazul în care oferta sa este câștigătoare.

Garanția de participare este de 200 lei.

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului între ofertantul câștigător și Municipiul Târgu Mureș.

 • I. REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE :

 • I. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, precum și rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, nu au dreptul de a fi ofertanți sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

 • J. COMISIA DE EVALUARE:

Comisia de evaluare este aprobată prin HCL nr./2020 și este compusă din 5 membri.

 • I. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • 1) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • 2) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

 • 3) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • 4) întocmirea raportului de evaluare;

 • 5) întocmirea proceselor-verbale;

 • 6) desemnarea ofertei câștigătoare.

 • II. Modul de lucru al comisiei de evaluare :

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de evaluare deschide plicul cu "DOCUMENTELE DE CALIFICARE" și elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor solicitate la punctul G. I.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicului ce conține "DOCUMENTELE DE CALIFICARE", cel puțin două oferte să întrunească considerațiile tehnice prevăzute la punctul 5.1. din caietul de sarcini.

Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

Comisia de evaluare alege oferta cea mai bună din punct de vedere al criteriului de adjudecare utilizat și întocmește un raport al licitației.

 • III. Poate fi exclus din procedură, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor.

 • b) A fost în litigiu cu Municipiul Târgu Mureș,

 • c) Este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.

 • d) Are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice.

 • e) A avut Contracte de închiriere/concesiune, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

 • f) Nu a depus oferta sau scrisoarea de înaintare, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentație.

 • g) Nu a constituit garanția de participare la licitație.

 • IV. Comisia are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri:

 • a) Oferta nu respectă în totalitate cerințele prevăzute în documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

 • b) Explicațiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile.

După analizarea conținutului plicurilor cu "DOCUMENTE DE CALIFICARE", secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți, în care se va preciza rezultatul analizei documentelor de calificare.

Comisia de evaluare deschide plicurile cu "PROPUNERE FINANCIARĂ" și stabilește oferta câștigătoare conform criteriului de atribuire.

În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, organizatorul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut se depune la dosarul concesiunii.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, se va proceda în modul următor:

 • a) Ofertantii care au ajuns in aceasta situatie vor face o noua oferta in plic inchis, semnat si stampilat;

 • b) Plicurile se vor deschide in prezenta reprezentantilor ofertantilor;

 • c) Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnata castigatoarea licitatiei;

 • d) In cazul in care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei in plic inchis.

Pretul de adjudecare a locației este pretul cel mai mare oferit.

Pe baza evaluării ofertelor financiare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal de adjudecare care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

În baza procesului-verbal de adjudecare, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite organizatorului.

Organizatorul are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Organizatorul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică.

Pentru locațiile scoase la licitație și neadjudecate se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

 • K. DISPOZIȚII FINALE:

 • 1. Anunțul de licitație se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

 • 3. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, procedura de licitație se va anula și se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

 • 4. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, organizatorul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 5. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către organizator ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • 6. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 7. Organizatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • 8. Clarificările se vor solicita conform modelului aprobat, pag. 4 din Anexa nr. 5, la HCL nr. ______2020

 • 9. În urma licitației se vor încheia contractele de închiriere a locațiilor adjudecate, pentru edificarea construcților provizorii, tip chioșc, numai după împlinirea unui termen de 20(douăzeci) zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractelor de închiriere.

 • 10. Contractele de închiriere a locațiilor adjudecate, pentru edificarea construcților provizorii, tip chioșc se vor încheia într-un termen de 20(douăzeci) zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la punctul K. 9.

 • 11. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul Municipiului Târgu Mureș.

 • 12. Eventualele contestatii ale licitanției se vor depune în scris, la sediul Municipiului Târgu Mureș.

 • 13. În cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de evaluare va adjudeca amplasamentul următorului ofertant care a inclus în oferta sa amplasamentul în cauză, iar ofertantul declarat câștigător initial va pierde garanția de participare.

 • 14. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 15. Pentru fiecare amplasament adjudecat se va încheia un contract separat.

 • 16. Ofertanții declarați câștigători, au obligația de a semna Contractul de închiriere, în maxim 20 (douăzeci) zile de la data comunicării atribuirii contractelor de închiriere.

 • 17. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioara, organizată de Municipiului Târgu Mureș, 3 ani.

 • 18. Ofertanții declarați câștigători, au obligația de a constitui garanția contractului în cuantumul a 2(două) taxe lunare de ocupare a domeniului public, în maxim 30(treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere.

 • 19. Garanția se va restitui la încetarea contractului de închiriere, în măsura în care Municipiului Târgu-Mureș nu a ridicat pretenții asupra acesteia.

 • 20.  Chiria se va calcula începând cu data semnării Procesului verbal de predare -primire a amplasamentului, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) zile de la data constituirii garanției la contractul de închiriere.

 • 21. Termenele prevăzute de prezenta Fișă de date se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezenta.

 • 22. Prețul caietului de sarcini este de 50 lei.

Documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei pot fi obținute gratuit de la adresele: licitatie@tirgumures.ro și www.tirgumures.ro, secțiunea "informații de interes public”, sau personal de la sediul instituției, camera 87.

Întocmit

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".