Hotărârea nr. 110/2020

HCL 110 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ,pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deseuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgență,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă"

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 110 din 9 iunie 2020

privind aprobarea derul ării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare , pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deșeuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă "

Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș, județul Mureș, întrunit în ședința de lucru extraordinara î n data de 9 iunie 2020

Având in vedere:

 • - Referatul de aprobare a Primarului municipiului Tg-Mureș;

 • - prevederile art.1, alin.l, art.3, alin.2, art.7, alin.1, lit.b) si art.30, alin.(1) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata, republicata coroborat cu prevederile art.3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localitatilor, republicata, actualizata;

 • - prevederile art.104, alin.(1), lit.c coroborat cu art.104, alin.(4) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;

 • - prevederile HCL nr. 1 09/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitatiile de colectare si transport deseuri si salubrizare stradala al Municipiului Tg-Mureș;

 • - prevederile HCL nr. 109/2020    privind aprobarea indicatorilor de

performanta si evaluare ai serviciului de salubrizare pentru activitatiile de colectare si transport deseuri si salubrizare stradala al Municipiului Tg-Mureș ;

 • - prevederile HCL nr. 1 09/2020 privind aprobarea Studiului de oprtunitate in vederea atribuirii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Tg-Mureș pentru activitatile privind DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA - ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ " si alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Tg-Mureș pentru activitatile mentionate anterior;

 • - prevederile HCL nr. 109/2020 privind aprobarea CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA - ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ;

 • - faptul ca Primaria Municipiului Tg-Mureș prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ” a demarat procedura de licitație deschisă online pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare șitransport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 2 Tg.Mureș”, publicată în SEAP cu anunțul de participarenr. CN 1015333/25.09.2019, si care in urma finalizării procesului de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea “Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș -zona 2 Tg.Mureș”, ofertele depuse au fost declarate neconforme și au fost respinse, potrivit art. 137 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă fiind nevoită să anuleze procedura, care va putea fi reluată la expirarea termenului de contestație de 10 zile.

 • - În acest context, pentru asigurarea continuității acestui serviciu în zona 2 Tîrgu Mureș, până la atribuirea contractului sus menționat pentru zona 2 de către ADI Ecolect Mureș, prin adrea transmisa a impus UAT-urilor cuprinse in zona 2 să prelungeasca contractul cu operatorul actual, cu respectarea regulamentului județean de salubrizare.

 • - prevederile O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata;

 • - faptul ca nu s-a putut finaliza procedura de atribuire a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Tg-Mureș pentru Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 2 Tg.Mureș" prin semnarea contractului de concesiune cu un operator autorizat;

 • - faptul ca situatia in care se afla Municipiul Tg-Mureș cu privire la imposibilitatea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de salubritate care a expirat in 15 ianuarie 2020 si care a fost prelungit in baza prevederilor legislatiei in vigoare pentru asigurarea continuitatii serviciului public cu 90 de zile, termen care coloborat cu situatia de urgenta declarata datorita pandemiei covid19 pana la data de 15 mai 2020, perioada in care se suspenda actiunea celor 90 de zile, dar care dupa declararea starii de alerta produce efecte si se incheie in 15 iuni 2020, data dupa care nu se mai poate asigura continuitatea serviciului de salubritate, se incadreaza in prevederile art.104, a1in.(1), lit.c din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completaril e ulterioare coroborat cu faptul ca existenta o stare potential generatoare a unei situatii de urgenta constatate pe teritoriul Municipiului Tg-Mureș,;

Luând in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 1 alin. (4) lit. „j”, art. 8 alin. (3) lit.„d”și „i” ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006, și HG nr. 349/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Conform dispozițiilor art. 3 alin.(1) lit. „c” și „b”, ale art. 14 ale art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin (7) lit. „n”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobară derulare procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare , pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deșeuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă.

Art.2. Se aprobă utilizarea documentației de atribuire aferantă procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin art.3 la HCL nr. 109/2020 cu specificația că valoarea estimată, cantitățile și cerințele minime de calificare vor corespunde pentru o perioadă de valabilitate a contractului până la finalizarea procedurii de licitație deschisă, dar nu mai mult de un an.

Art. 3 Se mandateaza executivul municipiului de a opera toate modificarile necesare asupra documentatiei de atribuire in functie de observatiile ANAP, deciziile CNSC/Instantei de judecata, eventuale masuri de remediere incidente, dupa caz.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se se incredinteaza executivul prin Serviciul public administratia domeniului public, Directia economica-prin serviciile de specialitate, Direcția Administrare Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția Locală.

Art.5. . În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,                           Papuc Sergiu Vasile

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora - Monica

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedura de de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare , pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deșeuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă

Unitatea administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, jud. Mureș în caliate de autoritate contractantă, organizează procedura “negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare”, conform art.104 lit. c) din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii pentru atribuirea contractului de achiziție publică: servicii de colectarea și transportul separate al deșeurilor municipale si servicii de salubrizare stradală”.

 • 1.  Suresele de finanțare a achiziției care urmează să fie efectuată: Buget Local

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română

 • 3.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor

 • 4.  Criteriul utilizat pentru achiziția serviciilor sus menționate: cel mai bun raport calitate-preț.

 • 5. Moneda ofertei: oferta se va depune în lei, fără TVA

 • 6.  Modul de elaborare a ofertei: conform Fișei de date/Instrucțiunilor pentru ofertanți anexate la prezenta

 • 7.  Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare:2020, orele

 • 8.  Data și ora deschiderii ofertei preliminare : 2020, orele

 • 9. Negocierea se va face asupra prețului și clauzelor contractuale

Anexăm la prezenta invitație de participare:

A. Documentația de atribuire compusă din:

 • -  FISA DE DATE/INSTRUCȚIUNI CĂTRE OFERTANȚI/CANDIDAȚI

 • - FORMULARE

 • - PROPUNERE DE CONTRACT

 • -  CAIET DE SARCINI

 • -   Pentru informații suplimentare ne puteși contacta la tel:- persoană de

contact___________

Cu stima,