Hotărârea nr. 11/2020

HCL 11 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 30 ianuarie 2020

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2020, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr.9/din 6.01.2020 inițiat de Primar prin Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2020, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • •  Legii Nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1), alin.(14), art. 196,ali.(1),lit. „a” si ale art.243, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

9

Art. 1 .Se aprobă „Costul mediu lunar de întreținere, pentru anul 2020”, pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș, în cuantum de 3500 lei/beneficiar.

Art. 2 . Se aprobă „Contribuția lunară de întreținere, pentru anul 2020” datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș, indiferent de gradul de dependență, în cuantum de 650 lei/beneficiar.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș prin director.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

9                          9            9

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica