Hotărârea nr. 109/2020

HCL 109 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică – Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală –și a documentației aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 109 din 9 iunie 2020

privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică - Acord Cadru a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală -și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 30602/3358/2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea delegării de gestiune prin contract de achiziție publică - Acord Cadru a serviciilor de salubrizare -colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală -și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract,

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 1 alin. (4) lit. ,j”, art. 8 alin. (3) lit.„d”și „i” ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006, și HG nr. 349/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Conform dispozițiilor art. 3 alin.(1) lit. „c” și „b”, ale art. 14 ale art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin (7) lit. „n”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică -Acord Cadru a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală.

Art. 2. Acordul cadru se va încheia pentru o perioadă de 2 ani, cu precizarea că se va încheia total sau parțial în momentul finalizării achizițiilor serviciilor organizate de către municipiul Târgu Mureș pentru serviciile de salubrizare stradală și deszpezire și/sau ADI Ecolect Mureș pentru serviciile de colectare și transport deșeuri municipale

Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de serviciile de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează executivul Municipiului Târgu Mureș de a opera toate modificările necesare asupra documentației de atribuire în funcție de observațiile A.N.A.P., deciziile C.N.S.C./instanței de judecată, eventuale măsuri de remediere incidente, după caz.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public, Direcția Economică - prin serviciile de specialitate, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția Locală.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU DELEGAREA GESTIUNI, A SERVICIILOR DE COLECTARE -TRANSPORT DEȘEURI SI SALUBRIZARE STRADALA IN MUNICIPIUL TARGU MUREȘ

CAP I ASPECTE GENERALE

Denumirea studiului pentru DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA - ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALA ÎN MUNICIPIUL TARGU MUREȘ.

Autoritatea contractantă: Municipiul Târgu Mureș

Municipiul Târgu Mureș este persoana juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Obiectul studiului

Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situației actuale a activității de salubrizare (colectare - transport deș euri și salubrizare stradal ă ) în municipiul Târgu Mureș și fundamentarea necesității și a oportunității atribuirii gestiunii serviciului public de salubrizare, prin procedura de achiziție publică, în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice, care va cuprinde următoarele activități:

 • A. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice / persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Municipiului Târgu Mureș, inclusiv fracțiile colectate separat (fară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori);

 • B. Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice (inclusiv răzuirea rigolelor și evacuarea deșeurilor necontrolate).

Prezentarea municipiului Tîrgu Mureș

Descriere generală

Municipiul Tîrgu Mureș, orașul de reședință al județului Mureș este situat în zona central-nordica a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, , la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul mării. Tîrgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice ale Transilvaniei: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului.

Targu Mureș se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș si Sâncraiu de Mureș.

Suprafață și populația

Municipiul Tîrgu Mureș are o suprafața de 66,96 kmp și o populație de 134.290 locuitori; sursa: INSSE-Institutul Național de Statistică Socială și Economică - recensământ 2012).

Clima

Clima municipiului Târgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și ierni reci, aspre.

Este influențată de vecinătatea Munților Gurghiu, iar toamna și iarna se resimte și influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie.Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole.

CAP II DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TARGU MUREȘ

Prezentare generală

Serviciul public de salubrizare a localităților, în contextul Legii nr. 101/2006, republicata, se organizează în vederea asigurării igienei, sănătății publice, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale institițiilor publice, cu respectarea normelor de mediu în vigoare.

Principiile de organizare si funcționare a serviciilor de salubrizare stradală ca o componentă a seviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • A.   protecția sănătății populației;

 • B.   autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

 • C.   responsabilitatea față de cetățeni;

 • D.   conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • E.    asigurarea calității și continuității serviciului;

 • F.    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • G.   nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • H.   transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • I.    administrarea corectă și eficientă a bunuril or din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-telitoriale și a banilor publici;

 • J.     securitatea serviciului;

 • K.   dezvoltarea durabilă.

Salubrizarea municipiului Tărgu Mureș este un serviciu comunitar de utilități publice, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Mureș conține prevederi referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor de salubrizare, pentru următoarele activități:

 • A.   colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • B.    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • C.   măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si a spatiilor verzi;

Cadrul legal

Prin raportare la principiul continuității serviciilor de utilitate publică și a atribuțiilor ce cad în sarcina autorităților publice locale în ceea ce privește aceste servicii, se întocmește prezentul studiu de oportunitate, cu respectarea următoarelor acte normative:

 • •  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice (republicata);

 • Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților (republicata);

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice locale;

 • Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • OUG nr. 58/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referito are la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului -cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • •  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

 • H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii obligațiilor de plata a unor sume rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si autoritățile publice locale;

 • H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Cadrul legal al U.E.

Odată cu creșterea importantei protecției mediului, s-a recunoscut necesitatea unei legislații speciale a sectorului privind managementul deșeurilo r, concretizate în vederea implementării ei în orașe și comune.

Prin Directiva 75/442 a Comunității Europene s-a început în 1975 pentru prima dată concret, armonizarea legislației referitoare la managementul deșeurilor în Comunitatea Europeană. Directiva, schimbată până astăzi de mai multe ori, emitea principalele linii directoare pentru colectarea, tratarea, valorificarea și îndepărtarea deșeurilor din locuințe. Cerința principală era reprezentată de protecția populației statelor membre și de gradul de suportabilitate a mediului față de activitățile legate de managementul deșeurilor. Directivele apărute recent conțin date de specialitate și tratează tematica evident mai detaliat.

In acest context, a fost elaborat cadrul general de management al deșeurilor, ce cuprinde reglementări referitoare la implementarea legislației în domeniul deșeurilor, cum ar fi: coordonarea managementului deșeurilor (Directiva nr. 75/442/CEE), gestionarea deșeurilor periculoase (Directiva nr. 91/689/CEE), a uleiurile uzate (Directi va nr. 75/439/cEe), a nămolurilor de epurare (Directiva nr. 86/278/CEE) sau prevenirea și reducerea efectelor negative ale depozitării deșeurilor (Directiva nr. 99/31/CE). Datele referitoare la deșeurile generate, recuperate și depozitate se colectează și analizează conform statisticii de management al deșeurilor (Directiva nr. 2150/2002/CE), iar controlul transporturilor de deșeuri în, între și în afara statelor membre se face conform Directivei nr. 259/93/CEE.

Documentul de referință cu privire la achiziț iile publice, il reprezintă Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.

CAP. III ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Organizarea si funcționarea serviciului public de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș

Serviciul public de salubrizare in Municipiul Târgu Mureșse desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind atribuțiile consiliului local în asigurarea serviciilor de salubrizare a municipiului, scopul activității fiind de asigurarea curățeniei generale în Municipiul Târgu Mureș prin salubrizarea locurilor publice și a străzilor, prin colectarea, transportul deșeurilor menajere, industriale și de altă proveniență, precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.

Finanțarea activității de salubrizare: buget local,( respectiv populația, agenți economici, instituții publice pe baza tarifelor aprobate prin HCL nr. 371 din 19.12.2019 )      ’

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare sunt: persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv:

 • -  persoane fizice și asociații de loca tari sau proprietari, locuitori ai municipiului:

 • -  agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Tărgu - Mureș:

 • -   instituții publice cu sedii sau filiale în municipiul Tărgu - Mureș,

- persoane care tranzitează municipiul.

 • (1)   Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2)   Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Controlul calității si cantității serviciilor:

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului de salu brizare la nivelul municipiului Târgu Mureș. Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

Serviciul Public Administratia Domeniului Public din cadrul Municipiului Tărgu -Mureș realizează activitatea de monitorizare a modului în care se desfășoară activitățile de salubrizare de către prestator, prin intermediul inspectorilor de teren. Controlul acestor serviciilor de salubrizare se realizează de catre serviciul de specialitate din cadrul Serviciul Public Administratia Domeniului Public .

Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerința a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, scopul acestuia fiind de a fundamenta si a stabili modalitatea optima de atribuire a serviciului de salubrizare componenta- colectarea si transport deseuri si salubrizarea stradala, a municipiului Tărgu - Mureș.

Aspectele care impun realizarea studiului:

 • -     modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E. mai ales modificările legislative cuprinse in cadrul OUG 74.2018

 • -     respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completălile ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

 • -     contractul de atribuire a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Tărgu -Mureș prin concesionare, încheiat cu operatorul de Salubritate pentru activitățile de salubrizare, a expirat la data de 05.01.2020, iar Municipiul Târgu Mureș nu are înființat serviciu public propriu care să re alizeze serviciul de salubrizare pe raza municipiului Târgu Mureș.

 • -     necesitatea asigurării si gestionarii eficiente si de calitate a serviciului public de salubrizare stradala si deszăpezire;

 • -     adoptarea unor soluții, materiale și tehologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,

 • -     dezvoltarea durabila a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice; asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

 • -     dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului Tărgu - Mureș. Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, în baza Legii 101/2006. republicata, se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități. Conform prevederilor Legii nr.51/2006, republicată, aceasta poate realiza prin:gestiune directă și gestiune delegată.

In continuare vom prezenta o analiza SWOT, arătând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile si amenințările/riscurile pentru stabilirea modalității de delegare a gestiunii aserviciului public de salubrizare a Municipiului Tărgu -Mureș, variantele studiate fiind :

 • -  prin gestiune directă / delegată (concesionare) sau

 • -  delegarea gestiuni prin contract de achiziție publica - acord cadru,

Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare (colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală ) reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzăto r care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

Elaborarea acestui studiu reprezintă faza premergătoare lansării procedurilor pentru gestiunea directă către un operator al municipalității, sau lansării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin achiziție publică, în cazul gestiunii delegate.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciiior de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

S gestiune directă;

S gestiune delegată.

S acord - cadru

Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului de salubritate (colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală ) se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de salubritate elaborate de autoritățile locale și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubritate (colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală ).

Bunurile și elementele componente ale sistemelor de salubritate (colectare -transport deșeuri și salubrizare stradală ) aflate în domeniul public sau privat al administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de salubritate operatorilor autorizați cărora li s-a atribuit achiziția serviciului.

Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de salubritate se poate face fie prin darea în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare, ori prin gestiune delegată, încheindu-se fie un contract de concesiune, fie un contract de servicii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

GESTIUNE DIRECTĂ

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului de salubritate (colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală ) și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de salubritate, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente.

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetățenilor poate fi efectuată de o autoritate locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al autorităților locale.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor care fac parte din structurile proprii ale Autorității Locale (sau ale unei Asociații care reprezintă Autoritățile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 și care dețin o licență pentru prestarea serviciilor de salubritate stradală și deszăpezire.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară distinctă în cadrul Autorității Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităților legate de funcționarea serviciului public.

În această variantă trebuie ca Primaria Tg Mureș să își organizeze un serviciu propriu de salubrizare. În acest caz, Primăria Municipiului Tg Mureș va fi organizatoare de servicii și ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării.

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora.

Acești operatori pot fi:

 •  compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

 • •  servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale respective;

servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative -teritoriale respective.

Din analiza datelor prezentate anterior, se observă că varianta gestiunii directe nu este oportună având în vedere necesitatea obținerii licențelor de operare în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, a numeroaselor avize și aprobări în special referitoare la îndeplinirea cerințelor de calitate și de mediu (exemple: licența ANRSC*, autorizație mediu, certificări in domeniu, alte taxe reglementate prin lege).

În aceste condiții, considerăm ca gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 • □     - dotarea cu utilaje specifice activității din cadrul serviciului;

 • □    - suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior

 • □    - asigurarea și amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care să se desfășoare activitatea specifică

 • □    - costuri de personal mari pentru realizarea activităților de salubrizare stradală și deszăpezire

 • □    - necesitatea obținerii licenței A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activităților de salubrizare - conform prevederilor HG nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

 • □    - numărul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la un număr de angajați, dar fundamentând necesarul minim de personal pentru asigurarea desfășurării activităților în conformitate cu normativele tehnice pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 200 angajați.

GESTIUNE DELEGATĂ (CONCESIONARE)

PUNCTE TARI

- Licențiere pe activități și pe servicii; dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubrizare; dotarea minima va ramane pe toata perioda concesiunii la dispoziția beneficiarului contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitatea prestata; reinoirea parcului auto;

-Licențiere pe activități și pe servicii;

-Angajarea de forța de munca si scăderea șomajului;

-Dezvoltarea capacității tehnice și materialeîn domeniul gestionării deșeurilor în Municipiul Târgu Mureș conform legislație specifice parte integranta din documentația de atribuire; indicatorii minimali de performanta ai serviciilor de salubrizare pot fi modificați prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, pe baza unor studii de specialitate. încasarea redeventei se constituie o garanție de buna execuție pentru serviciile prestate; asigurarea unui echilibru cost-beneficiu.

-Existenta unui sistem de management al deșeurilor îmbunătățit, adaptat particularităților și nevoilor municipiului Târgu Mureș conform legislației specifice.

PUNCTE SLABE

 • - Implicarea redusă a cetățenilor în problemele de intretinere a străzilor si trotuarelor;

 • - Tinând cont de prevederile legale in vigoare Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii obligațiilor de plata a unor sume rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si autoritățile publice locale, incapacitatea de disponibil in banca, depășirea termenului legal de plata duce la penalități.

 • - Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plați nu se pot efectua decât din bugetul local.

 • - Costurile cu plata serviciilor prestate sunt variabile, in funcție de actualizarea modificarea tarifelor la solicitarea concesionarului.

OPORTUNITĂȚI

Prin concesiune se va obține selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preț și calitate a serviciilor.

Dotarea minimă este folosită exclusiv pentru activitatea concesionată.

AMENINȚĂRI

Prin concesiune se va obține selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preț și calitate a serviciilor; dotarea minima este folosita exclusiv pentru activitatea concesionata riscul de a nu adjudeca oferta câștigătoare; risc de a nu avea contract de salubrizare in derulare la expirarea contractului in vigoare;

-Conform Hotărârii 867/2016,"creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea de a asigura serviciile pe termen lung”, “intarziere in implementare si majorare de costuri", “impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului".

- Delegarea prin concesiune a serviciului pe durata amortizării investițiilor necesare are un efect negativ asupra urilizatorului ( fiind contrară scopului urmărit de Legea 51/2006, respectiv de Legea 201/2006 a serviciului de salubrizarea al localităților precum si prevederilor Legii concurentei pe piețele serviciilor de salubrizarea a localităților.

-Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfășurare a salubrizării localității;

-Necorelarea legislației in domeniul salubrizării cu legislația in domeniul achizițiilor publice, de aici posibilități crescute de contestare a procedurii.

GESTIUNE DELEGATĂ PRIN ACHIZIȚIE PUBLICA -ACORD CADRU

În contextul aplicării principiului proporționalității, autoritatea contractantă trebuie să coreleze necesitatea obiectivă constatată la nivelul aparatului propriu de lucru cu obiectul contractului, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, aspecte corelate la rândul lor cu cerințele stabilite în documentele achiziției.

Cu toate acestea, există situații în care autoritatea contractantă nu poate stabili cu exactitate cantitatea necesară încheierii unui contract raportată la nevoile proprii aferente unui an bugetar sau unei perioade mai lungi de timp.

Pornind de la această realitate, legislația în domeniul achizițiilor publice reglementează utilizarea acordului-cadru, atât ca tehnică de achiziție, cât și ca instrument, fiind însă considerată o modalitate specială de atribuire, de care se poate uza în anumite situații specifice .

Astfel, acordul-cadrul, ca instrument în achiziții publice, este definit potrivit art.3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere.

Ca tehnică, acordul-cadru încorporează toate demersurile necesare atribuirii instrumentului acord-cadru, precum și contractelor subsecvente aferente acestuia.

Autoritatea contractantă pentru a putea evalua dacă utilizarea acordului-cadru este potrivită sau nu pentru realizarea achizițiilor proprii trebuie să înțeleagă:

 • •  avantajele și dezavantajele utilizării acestei tehnici;

 • •  modalitățile diferite de atribuire;

 • •  modul în care sunt stabilite condițiile și diferențele dintre acestea;

 • •  tipologia domeniului de profil în care activează operatorii economici ;

 • •  procesul de atribuire a contractelor subsecvente.

În practică, acordul cadru poate îmbrăca două forme:

 • •  Acordul - cadru în care toate condițiile sunt stabilite, cu excepția cantității (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției);

 • •  Acordul- cadru în care nu toate condițiile sunt stabilite (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiției).

Indiferent de forma adoptată, acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

De asemenea, utilizarea acordului cadru nu trebuie să fie raportată la lipsa/inexisten ța aprobării bugetare, respectiv a sursei de finanțare, invocând ideea conform căreia doar contractul subsecvent reprezintă angajamentul legal, deoarece conduce către o denaturare a pieței de profil angajând astfel operatorii economici în acțiunea de concentrare a resurselor în satisfacerea nevoilor AC/EC fără asigurarea posibilității de recuperare a acestora și a unui profit rezonabil într-o perioada de timp clar definită prin frecvența contractelor subsecvente. În consecință, este important de subliniat fatul că lipsa sursei de finanțare nu reprezintă o justificare “per se” (in sine, prin natura sa) pentru aplicarea acestei modalități speciale de atribuire a contractului.

Pe de altă parte, un alt raționament care stă la baza utilizării acordului-cadru ca tehnică de achiziție este dat de obținerea de economii în ceea ce privește atât costul legat de achiziția respectivă, cât și timpul necesar derulării procesului de achiziție.

Potrivit studiilor realizate, cele mai mari economii financiare și de timp se obțin atunci când atribuirea unui acord-cadru este combinată cu achiziția centralizată și utilizarea fazei finale de licitație electronică.

Avantajele acordului-cadru constau în:

 • •  derularea unei singure proceduri de atribuire atât pentru atribuirea acordului-cadru, cât și pentru atribuirea contractelor subsecvente;

 • •  posibilitatea încheierii cu un singur operator economic sau cu mai mul ți operatori economici în funcție de natura achiziției, caracteristicile pieței și modalitatea de gestionare a achizițiilor;

 • •  posibilitatea de atribuire a contractelor subsecvente fie cu reluarea competiției, fie fără reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru, în cazul acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici;

 • •  reluarea competiției în vederea atribuirii contractelor subsecvente se bazează pe o metodologie simplificată (nu mai este necesară publicarea în SEAP, iar procesul este deschis numai pentru semnatarii acordului-cadru). Simplitatea procesului în ceea ce privește atribuirea contractelor subsecvente reprezintă un avantaj major, întrucât accelerează atribuirea contractelor, crește eficiența și reduce semnificativ costurile atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici.

 • •  posibilitatea utilizării de către o asociere de autorități contractante prin agregarea necesității acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative.

 • •  nu angajează fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente atribuite ulterior acordului-cadru. În ceea ce privește această ultimă mențiune,

Dezavantajele acordului-cadru au la bază următoarele considerente:

 • •  nu este pretabil pentru toate tipurile de achiziții.

 • •  lipsa certitudinii privind cantitățile ce vor fi achiziționate poate să conducă la demotivarea operatorilor economici de a depune ofertă, respectiv de a intra în relații comerciale cu autoritatea contractantă respectivă.

 • •  numărul mare de operatori economici semnatari ai unui acord-cadru poate, de asemenea, să demotiveze operatorii economici.

 • •  tendința de a reduce perioada de timp între stabilirea cantității necesare și încheierea contractului subsecvent, concretizată în mod practic prin nerespectarea frecvenței de atribuire a contractelor subsecvente;

 •  în cazul în care acordul-cadru este încheiat pe o perioadă mai lungă de timp pot apărea blocări ale pieței, instituirea unor bariere comerciale sau asumarea achiziționării unor produse, fără a lua în considerare dinamica pieței datorată unor modificări ale performanțelor tehnologice ale acestora;

 • •  în cazul unui acord-cadru în care toate condițiile sunt stabilite, iar obiectul este reprezentat de produse care au un ritm de uzură morală accelerat, sau produse ale căror performanțe tehnologice se modifică în mod constant funcție de dinamica pieței, prin atribuirea contractelor subsecvente se pot achiziționa produse cu specificații tehnice inferioare celor care se găsesc pe piață la un anumit moment dat sau se poate ajunge la situația în care este imposibilă continuarea acordului-cadru (produsele nu se mai fabrică).

Astfel, luând în considerare cele de mai sus, o autoritate contractantă trebuie să fie sigură că tehnica acordului-cadru reprezintă un mijloc eficient, economic de a realiza achiziția în cauză, dar care nu afectează nevoile autorității contractante sau piața concurențială.

Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile contractante pot apela atunci când intenționează să achiziționeze produse/servicii/lucrări cu caracter de repetabilitate/recurență, fără a există însă informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Luând în considerare aspectele generale prezentate mai sus și situația actuală din municipiul Târgu Mureș, unde

 • -  activitatea de salubrizare este asigurată de către SC Salubriserv SA, operator în insolvență, cu care a expirat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare în data de 15.01.2020 și își prestează activitatea în baza Art. 33, alin (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, care prevede că: Operatorii serviciilor de utilități publice aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2) au obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile și

 • -  conform proiectului SMIDS al Consiliului Județean Mureș, la finalizarea licitației pentru atribuirea serviciilor de colectare-transport deșeuri menajere Zona II-Târgu Mureș, ADI Ecolect va prelua prin operatorul câștigător aceste componente ale serviciilor de salubrizare, municipiului Târgu Mureș rămânând doar componentele de salubrizare stradală și deszăpezire,

Propunem aprobarea delegarII gestiuni prin contract de achizitie publica - acord cadru, a serviciilor de colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală în municipiul Târgu Mureș asigurand urmatoarele avantaje:

 • -     Asigurarea dotărilor minime necesare pentru buna efectuare a serviciului de salubrizare în funcție de cantitățile contractate, cu respectarea normativelor in vigoare;

 • -     Asigurarea unui echilibru cost-beneficiu

 • -     Licențiere pe activități și pe servicii;

 • -    Angajarea de forța de munca si scăderea șomajului;

 • -     Existenta unui sistem de management al deșeurilor îmbunătățit, adaptat particularităților si nevoilor municipiului Târgu Mureș conform legislației specifice.

 • -     Necesitatea licențierii specifice;

 • -     Caietul de sarcini prevede îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitatea prestata;

 • -     Poate fi constituita garanție de buna execuție pentru serviciile prestate;

 • -     Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plați nu se pot efectua decât din bugetul local.

 • -     Dotarea minimă va fi la dispoziția beneficiarului și nu va fi| în mod obligatoriu o investiție in cadrul contractului.

 • -     Posibilitatea încheierii acordului cadru cu una sau mai multe oferte eligibile, posibilitatea de a se finaliza procedura de achiziție si de a fi încheiat contractul subsecvent intr-un termen foarte scurt, asfel incât sa se asigure funcț ionalitatea acestui serviciu de interes public local.

 • -   Asigurarea continuității serviciului de salub rizare;

 • -  Actualizarea condițiilor în care se va desfășura activitatea de salubrizare în funcție de cerințele utizatorilor se face la 1 an, aceasta perioadă fiind mai adecvată cerințelor utilizatorilor si evoluției acestei activități (extindere/modernizare străzi, inovații tehnice in domeniu, etc.).

Concluzii:

In urma analizei SWOT privind atribuirea serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș considerăm oportună atribuirea serviciului public de salubrizare (colectare - transport deșeuri' și salubrizare stradală ) a municipiului Târgu Mureș prin acord-cadru, pe o perioadă de 2 ani, conform legislației privind achizițiile publice.

NECESITATATEA ȘI OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII PRIN CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICA - ACORD CADRU PENTRU SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE O DURATĂ DE 2 ANI

Pentru realizarea studiului de oportunitate privind necesitatea si oportunitatea atribuirii serviciului public de „Salubrizare" prin încheierea unui Acord - cadru pe o durata de 2 an s-a folosit ca metodologie de lucru analiza , privind programele de salubrizare, bugete alocate în 2008-2018 pentru realizarea serviciului de salubrizare stradală, regulamentul de funcționare al serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Mureș, contracte existente;

Identificarea nevoilor de salubrizare - în continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de interese față de serviciile de salubrizare stradală si deszăpezire, modul în care se realizează salubrizarea în prezent și gradul de satisfacție al populației față de prestarea acestor servicii în prezent.

Grupuri de interes

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare (colectare -transport deșeuri și salubrizare stradală ) în municipiul Târgu - Mureș se împart

în:


Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

> Persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv:

- persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori

ai municipiului:

- agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgu - Mureș:

 • - instituții publice cu sedii sau filiale în municipiul Târgu Mureș

 • - persoane care tranzitează municipiul, e.t.c.

 • > Prestatorii de servicii de salubrizare — au ca obiectiv obținerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite.

 • > Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătății populației: Garda de Mediu

—printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului.

Agenția Regionala de Protecție a Mediului Mureș

printre atribuțiile căreia se regăsesc autorizarea si reglementarea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea implementării Planului județean de gestionare a deșeurilor.

Direcția de Sănătate Publică Mureș are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice .

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală — ANRSC

—atribuții:pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piață comunitară; promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunale; Ana liza nevoilor diferitelor grupuri de interese

In general, deșeurile urbane (stradale și menajere) și cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică.

Principalele forme de impact și risc determinate de deșeurile urbane și industriale, în ordinea în care sunt percepute de populație, sunt:

 • 1.    modificări de peisaj și disconfort vizual

 • 2.    poluarea aerului

 • 3.    poluarea apelor de suprafață — în cazul depozitării deșeurilor în apropierea râurilor (pe malul acestora)

 • 4.    poluarea pânzei de ape freatice — prin infiltrații de substanțe dăunătoare rezultate din reacțiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

 • 5.    modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ.

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activității de salubrizare în municipiul Târgu - Mureș au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează:

 • a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare să circule pe străzi curate, să se plimbe și să se recreeze în parcuri curate pe perioada verii, în zilele toride, să circule pe străzi fără praf și care să degaje răcoare, care sunt stropite regulat, să nu fie nevoiți să se ude la picioare din cauza bălților produse prin acumulări de apă pe timp de ploaie sau topire a zăpezii datorate canalelor înfundate, să nu se accidenteze datorită alunecării pe străzi acoperite de gheață sau polei, să poată circula cu mașina și atunci când ninge, să nu fie nevoiți să respire aerul infestat datorită depozitării clandestine de deșeuri.

 • b)   Municipiul Târgu - Mureș are ca obiective/nevoi:

 • -    îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice de salubrizare

 • -     creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală

 • -    dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici

 • -     realizarea serviciului de salubrizare stradală de calitate, pe un număr cât mai mare de străzi, până la acoperirea întregului oraș, cu costuri minime.

 • c)    Operatorul desemnat sa presteze serviciile de salubrizare:

 • -   realizarea unui profit în urma prestării serviciilor de salubrizare care fac obiectul acordului cadru.

 • -  obținerea unor calificative bune in urma prestării serviciului de salubrizare care face obiectul acordului-cadru.

 • d) Instituții ale Statului - Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală — A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 • - îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igienă;

 • - protejarea mediului înconjurător;

 • - înlăturarea surselor de poluare a aerului și apelor provenite de la depozitele de deșeuri;

 • - protecția stării de sănătate a locuitorilor municipiului Târgu Mureș

Argumente care stau la baza atribuirii serviciului de salubrizare prin semnarea unui acord-cadru pentru servicii.

Beneficiile acordului-cadru:

 • - Utilizarea acestei modalități speciale este de natura sa ofere autorităților contractante o serie de beneficii, fiind aplicabila cu preponderenta in cazul unui proces repetitiv de furnizări de produse, servicii sau lucrări ce se intinde pe o perioada determinata de pana la maxim 4 ani.

 • - Fara a avea un caracter exhaustiv, exemplificam in continuare câteva astfel de beneficii:

 • - posibilitatea autorității contractante de a incheia un acord-cadru fara a deține efectiv la data semnării resursele necesare achiziției respective, urmând ca sursa de finanțare sa fie găsita ulterior; pe toata durata pentru care a fost încheiat un acord-cadru si in funcție de necesitățile sale concrete, autoritatea contractanta va putea atribui ulterior contracte subsecvente aferente, nemaifiind astfel necesara organizarea de noi proceduri pentru cantitati/servicii/lucrari suplimentare.

 • - asigurarea continuității serviciului de salubrizare in Municipiul Târgu Mureș;

 • - adjudecarea procedurii cu o singura oferta eligibila.

Cadrul legal privind atribuirea serviciului de salubrizare prin semnarea unui acord-cadru pentru servicii:

Legislația specifica serviciilor publice de salubrizare:

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Legea nr. 101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata;

Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Ordonanța nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privin d masurile de colaborare dintre Ministerul Sanatatii si autoritățile administrației publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice;

Ordonanța de urgenta nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Ordinul nr. 89 din 7 martie 1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunala si salubritate publica;

Ordonanța de urgenta nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru mod ificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006,

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale;

Hotărârea de Guvern nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de gestionare a deșeurilor si a Planului National de Gestionare a Deșeurilor;

Ordinul nr. 147 din 31 mai 2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sancționare a abaterilor de la reglementările emise in domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala;

Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; -Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadrcl al serviciilor de salubrizare a localităților;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si frnctionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Totodată, Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR) prevede ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale", iar prin realizarea acestui obiectiv se urmărește îmbunătățirea standardelor serviciilor publice local e, în special cele care privesc activitățile de salubrizare a localităților.

CAP. IV PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Toate activitățile pentru care se face atribuirea serviciului au impact asupra mediului și asupra sănătății și calității vieții oamenilor.

Prin lege. Municipiului Târgu Mureș are obligația de a asigura desfășurarea, în condiții optime, a acestor activități, prin organizarea, urmărirea derulării și monitorizării lor.

Din analiza situației actuale se poate concluziona că în municipiul Târgu Mureș, se impune atribuirea acestor servicii confom legislației specifice din domeniul achizițiilor publice.

Procedura de atribuire a serviciului de salubritate în municipiul Târgu Mureș, ESTE DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA - ACORD CADRU PENTRU SERVICIUL DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI SI SALUBRIZARE STRADALa prin semnarea unui acord-cadru de servicii pe o perioada de 2 an. Se va respecta procedura de achiziție publică prevăzute de legislația în materie.

Astfel în cazul de față procedura de atribuire este o măsură strict necesară, perioada de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu poate fi respectată din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, mai precis de asigurarea prestării continue a serviciului de Salubritate.

In aceste situații se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere iară publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Etapele ce vor fi parcurse pentru atribuire a serviciului:

Etapa I: aprobarea Studiului de oportunitate,

Etapa II: elaborarea documentației pentru atribuirea serviciului de salubrizare (colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală ) in municipiul Târgu Mureș și desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor;

Etapa III: publicarea anunțului de participare pentru atribuirea serviciului de salubrizare în municipiul Târgu - Mureș

Etapa IV: Organizarea și desfășurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, raportul procedurii;

Etapa V: soluționarea contestațiilor (daca este cazul);

Etapa VI: încheierea acordului-cadru

Etapa VII: încheierea contractului subsecvent.

CAP. V DISPOZIȚII FINALE

Rezultatele Studiului de Oportunitate demonstrează faptul că:

 • I) proiectul propus este realizabil;

 • II) proiectul răspunde cerințelor autorității administrației publice, această alternativa este cea mai avantajoasa

Conform prevederilor Legii 98/2016 se va organiza o procedura de achiziție publica având ca obiect atribuirea serviciului public de salubrizare în municipiul Târgu Mureș prin încheierea unui Acord - Cadru pe o perioada de 2 ani

Modul de desfășurare a activității de salubrizare.

Prestarea serviciilor de salubrizare se va face în baza semnării contractelor subsecvente acordului-cadru (minim un contract subsecvent/an) încheiate între Municipiul Târgu Mureș și prestator.

Modalitatea de atribuire a serviciului

Se face prin semnarea unui acord-cadru având ca obiect asigurarea serviciilor de salubrizare, cu ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare.

Potrivit Legii 98/2016, art.3, lit.c „ac ordul-cadru este acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă. în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere,

Prestatorul serviciilor va prezenta copia de pe licența A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, pri n care dovedește că este atestat pentru a presta serviciile aferente.

Prestatorul poate oferi si alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității serviciului public de salubrizare.

Durata

In urma studiului realizat si in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, durata acordului cadru va fi de 2 an cu încheierea de contracte subsecvente, conform legislației in vigoare.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE a serviciilor de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală în municipiul Târgu Mureș

Cap. 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1- Termenii și noțiunile utilizate

Termenii si noțiunile utilizate in prezentul regulament-cadru se definesc dupa cum urmează:

Autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare ANRSC;

CII - Comerț, Industrie și Instituții

Compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

Colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;

Colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

Curățarea zăpezii și gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața pietonală, în scopul asigurării deplasării pietonilor în condiții de siguranță;

Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

Deratizare - activitatea de stirpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi microbiene;

Deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

Deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

Deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

Deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

Deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale in vigoare;4.14.

Deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;

Deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

Deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

Deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;4.18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

Deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE -echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

Deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

Deșeuri stradale - deșeuri specifice cailor de circulație publica, provenite din activitatea cotidiana a populației, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosfera;

Deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obiș nuite de colectare, ci necesita o tratare diferențiata fata de acestea, din punct de vedere al preluării si transportului;

Detinator - producătorul de deșeuri ori persoana fizica sau juridica ce are deșeuri in posesie;

Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații si îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

Gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

Indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

Licența - actul tehnic si juridic emis de ANRSC, prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

Măturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățire a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

Operator - persoană juridieă romană sau străină care are competența și capacitatea recunoscută prin licență de a furniza / presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilități publice și care asigură nemijlocit administrarea, exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia

Precolectare - activitatea utilizatorului de strângere si depozitare temporara a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

Preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

Producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

Reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu in vederea refolosirii;

Salubrizare - totalitatea operațiunilor si activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

Serviciu - ansamblul actiunilor reglementate prin care se asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor in folosul comunitatilor locale

Sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale si dotărilor specifice, construcțiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

Sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializați;

Stație de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din aceeași localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau valorificarea lor;

Utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

SECȚIUNEA 2 - Domeniul de aplicare

ART. 1

 • 1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare, respectiv urmatoarelor activități: colectare si transportul deseurilor, salubrizarea stradală în municipiul Târgu Mureș, precum si condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, având la baza următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor republicata;

 • - ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • 3)    Prevederile prezentului regulament se aplica si la: exploatarea și întreținerea utilajelor și echipamentelor din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • 4)    Operatorul Serviciului, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea Serviciului se va conforma prevederilor prezentului regulament.

 • 5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță sunt prevăzuți în prezentul regulament. Municipiul Târgu Mureș poate aproba ulterior și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplica următoarelor activitati ale Serviciului: colectare si transportul deseurilor, salubrizarea stradală în municipiul Târgu Mureș.

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a Serviciului trebuie sa se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a)    protecția sănătății populației;

 • b)    responsabilitatea față de cetățeni;

 • c)    conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d)    asigurarea calitatii și continuității Serviciului;

 • e)    tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f)     securitatea serviciului;

 • g)    dezvoltarea durabilă si corelarii cerintelor cu resursele

 • h)    autonomia locala si descentralizarea serviciilor;

 • i)     nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • j) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;

 • k) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale si a banilor publici

 • l) subsidiaritatii si proportionalitatii

 • m) asocierii intercomunitare

 • n) participarii si consultarii cetatenilor;

 • o) liberului acces la informatiile privind serviciile publice

 • p) responsabilitatii si legalitatii

ART. 4

 • 1)    Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu utilajele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • 2)    Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și utilaje specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a)    stația de transfer/sortare /compost de la Cristesti.

 • b)    depozitul de deseuri de la Sampaul

 • c)    centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor;

 • d)    baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

ART. 5

Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare aprobat la nivelul municipiului Târgu Mureș.

SECȚIUNEA 3 - Accesul la Serviciu

ART. 6

 • 1)    Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Târgu Mures, unde este organizat Serviciul, au garantat dreptul de a beneficia de acesta.

 • 2)    Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind Serviciul, la indicatorii de performanță ai Serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale ale contractului de delegare.

 • 3)    Operatorul Serviciului este obligat ca prin modul de prestare să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autoritatilor competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • 4)    Operatorul Serviciului este obligat să asigure continuitatea acestuia conform programului aprobat de Municipiul Târgu Mureș.

SECȚIUNEA 4 Documentația tehnică

ART. 7

 • 1)    Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorul care asigură Serviciul, pe raza municipiului Târgu Mureș

 • 2)    Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • 3)    Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 8

 • 1) Operatorul va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente, care se vor regasi si in Caietul de Sarcini in perioada de mobilizare:

 • a)    actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b)    lista suprafetelor ce urmeaza a se evectua serviciile specifice (strazi, zona verde);

 • c) lista punctelor de colectare supraterane si subterane

 • d) lista agentilor economici orientativa

 • e)    cărțile tehnice ale construcțiilor (ghene subterane);

 • f) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • g) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

ART. 9

 • 1)    Municipiul Târgu Mureș, precum si operatorul, au obligația sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 8 alin. 1, organizata astfel incit sa poată fi găsit orice document cu ușurința, la cererea autoritatilor de inspecție.

 • 2)    La încheierea activității, operatorul va preda Municipiului Târgu Mureș, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • 3)   Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor menționa:

 • a)    data întocmirii documentului;

 • b)    numărul de exemplare originale;

 • c)    calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d)   numărul de copii executate;

 • e)    necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale

documentului, numărul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f)     data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g)    calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

 • h)    data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

 • i)     lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j)  lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA 5 - Îndatoririle personalului operativ

ART. 10

 • 1)    Personalul de deservire operativa se compune din toți salariații care des ervesc activitățile de precolectare, colectare și transport deșeuri, destinate prestării Serviciului având ca sarcină principală supravegherea sau asigurarea prestării in mod nemijlocit a activităților contractate.

 • 2)    Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativa, precum si obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile operaționale.

 • 3)    Locurile de munca in care este necesara desfășurarea activității se stabilește de operator in procedurile proprii in funcție de:

 • a)    gradul de periculozitate a locului de munca;

 • b)    gradul de automatizare a utilajelor și echipamentelor;

 • c)    gradul de siguranța necesar in asigurarea Serviciului;

 • d)    necesitatea supravegherii utilajelor și activităților.

ART. 11

În timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea activităților contractate, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa.

Capitolul 2 - ASIGURAREA SERVICIILOR COLECTARE -TRANSPORT DEȘEURI, SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1 - Colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

ART. 12

Operatorul care colectează, transportă și depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

 • -     tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • -     cerințele tehnice generale;

 • -     măsurile de precauție necesare;

 • -    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART.13

 • 1)    Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

 • 2)    Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în recipiente sau saci de diferite dimensiuni si de culori diferite, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție de catre Municipiul Târgu Mureș sau contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare.

Punctele de colectare sunt echipate cu containere. Sunt prevăzute containere separate pentru (1) hârtie și carton (2) plastic și metal (feroase si neferoase) și (3) sticlă. In zona de case din mediul urban, pentru deseurile de plastic si metal, fiecare gospodarie va fi echipata cu un container galben cu capacitate de 240 litri sau saci. Containerul/sacul pentru deșeurile de hârtie va colecta și hârtia ce nu provine din ambalaje, în scopul micșorării suprafeței de depozitare a hârtiei și al îmbunătățirii calității amestecului de hârtie. Containerel/sacii privind reciclabilele (hartie, carton, plastic, metal si sticla) vor fi colorate diferit față de containerele pentru deșeurile reziduale, pentru a transmite astfel un semnal vizual clar utilizatorilor în privința diverselor tipuri de deșeuri colectate separat. Containerele vor avea capace diferite, corespunzător tipului de deșeuri colectat. Containerele vor avea sistem de încuiere, pentru a nu fi furate. Cele din metal vor fi utilizate pentru fracțiile de sticlă, ceea ce va mări sarcina utilă.

 • 3)    Deșeurile specifice predominant vegetale, vor fi compostate in mod individual de catre utilizatori prin unitati de compostare individuale.

 • 4)    Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • 5) Deșeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

ART. 14

 • 1)    Colectarea deșeurilor municipale se face în recipiente închise cu capac

 • 2)    In funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 13 alin. 2.

 • 3)    Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr.1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

 • 4)    În vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport va dota punctele amenajate in acest scop, conform legii, cu recipiente de colectare, iar in cazul in care acestea sunt dotate sa se asigure de buna lor functionare, iar in caz de defectare sa asigure inlocuirea acestora cu recipienti de colectare similari.

ART. 15

 • 1)    Operatorul împreună cu Municipiul Târgu Mureș, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri din aria administrativa, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

 • 2)    Finantarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare organizat la nivel municipal se face prin taxe speciale speciale platite de toti utilizatorii(persoane fizice si juridice) din municipiul Târgu Mureș, astfel cum au fost stabilite prin aplicatia de finantare pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Mures".

 • 3)    Colectarea taxelor se va face prin unitatile specializate ale autoritatilor administratiei publice locale in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale.

ART. 16

1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • 2) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale conținute in deșeurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al Ministrului Mediului si Gospodăririi Apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al Ministrului Administrației si Internelor. In vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile

(3) Colectarea deșeurilor se face numai in următoarele recipiente:

 • -     colectarea deșeurilor reziduale: containere de 1,1 m3 amplasate pe platforme fixe;

 • -     colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje: containere de 1,1 m3 amplasate pe platforme fixe

 • 4)    Fracția biodegradabila din deșeurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate separat. Astfel, in Tg Mures, pentru 80% din gospodariile individuale vor fi dotate cu containere de colectare deseuri biodegradabile ce vor fi transportate la statia de compost Tg Mures - Cristesti

 • 5)    Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare sau ritmicitatea, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • 6)    Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin operatorului sau persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului.

 • 7)    Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deșeurilor, spațiile de colectare exterioare puse la dispoziție de unitatea administrativ teritoriala, se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deșeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 5 m.

 • 8) conform ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și, în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanșe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

 • 9) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART.17

 • 1)    Colectarea deșeurilor selecționate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administratiei publice locale sau prin contract, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor de colectare, date ce vor fi precizate în contract.

Pentru a asigura colectarea în totalitate a deșeurilor și a evita depozitarea ilegală, se va suplimenta numărul containerelor amplasate în puncte cu acces adecvat pe șosea situate în apropierea locuințelor din zone îndepărtate sau inaccesibile; astfel, producătorii de deșeuri vor putea să ducă deșeurile la aceste puncte mai ușor accesibile.

 • 2)    Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • 3)    Operatorul, împreuna cu unitatea administrativ teritoriala, are obligația sa identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, si sa acționeze in vederea creării facilitaților necesare activitatii de precolectare si colectare

 • 4)    Consiliile locale arondate proiectului, vor institui taxe speciale in cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fara contract si obligația acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

 • 5)    Operatorul are obligatia, in conditiile alin. (4), de a colecta si din spatiile de colectare apartinand sectorului Comercial, Industrial si Instituțional (CII) si de la toti producatorii de deseuri, chiar daca acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

ART. 18

Colectarea deșeurilor municipale se poate face în următoarele moduri:

 • a)    colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b)    colectarea în containere închise;

 • c)    colectarea prin schimb de recipiente.

 • d)    colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • e)    alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului

ART.19

 • 1)    Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • 2)    Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • 3)    Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • 4)    Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • 5)    În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • 6)    Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • 7)    In cazul în care sunt prevazute si containere pentru deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • 8)    Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • 9)    Municipiul Târgu Mureș si operatorii stabilesc intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • 10)   Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de precolectare.

ART. 20

 • 1)    Colectarea deseurilor neselectionate sau predominant organice din deseurile municipale si a celor biodegradabile, dupa caz, in functie de sezon si de categoria utilizatorului.

 • 2)    Colectarea deseurilor in mod selectiv se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator impreuna cu Municipiul Târgu Mureș, in caietul de sarcini, in functie de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare.

 • 3)    Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale va fi stabilit de catre Operator si autoritatea contractanta

ART. 21

Municipiul Târgu Mureș nu poate aplica tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

ART. 22

 • 1)    După colectare, deșeurile municipale vor fi transportate la statia de transfer. De la statia de transfer deseurile vor fi tranportate la statia de sortare(in cazul deseurilor reciclabile) sau direct la depozit/instalatia de tratare mecano-biologica(TMB). In ceea ce priveste deseurile care vor fi procesate in TMB, dupa procesul de tratare vor fi neutralizate prin depozitare.

 • 2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale dacă în zona de lucru, există stație de sortare/tratare.

 • 3)    Operatorul de colectare va transporta deseurile colectate la statia de transfer din zona deservita, fiindu-i interzis in mod ferm sa duca deseurile colectate intr-o zona la statia de transfer aferenta altei zone de colectare.

SECȚIUNEA 2  - Colectarea, transportul, depozitarea si

valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice)

ART. 23

 • 1)    Utilizatorii(Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice) deținători de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale.

 • 2)    Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

 • 3)    Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART. 24

 • 1)    Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • 2)    Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic și vor fi transportate la stația de sortare de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată

 • 3)    Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de unităț ile administrativ teritoriale și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de unitatea administrativ teritoriala sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • 4)    Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. In această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cele aprobate de autoritatea administrației publice locale în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

ART. 25

 • 1)    Deșeurile voluminoase provenite de la populație, operatori economici sau institutiile publice mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat împreuna cu unitatea administrativ teritoriala unde operatorul isi desfasoara activitatea și comunicat populației.

ART. 26

Unitatea administrativ teritorială impreuna cu operatorul au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • 2)    Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • 3)    În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

 • 4)    Punctele de colectare se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

 • 5)    La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

 • 6)    Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

 • 7)    După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART. 27

 • 1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a)    data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

 • b)    punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c)    cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d)    cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

 • e)    cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • f)    cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

SECȚIUNEA 3 Colectarea, sortarea, valorificarea si eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală

ART. 28

 • 1) Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri. în mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 29

 • 1)    Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

 • 2)    Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Municipiul Târgu Mureș/ va fi condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții.

Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile

Page 17 of 81

enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

 • 3)    Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • 4)    Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • 5)    In cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 30

 • 1) Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri de pe raza județului Mures

ART. 31

 • 1)    Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

 • 2)    Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

ART. 32

 • 1)    Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • 2)    Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea „PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

 • 3) In autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

ART.33

Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza municipiului Târgu Mures, cât și în alte localități.

ART.34

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA 4 Transportul deșeurilor municipale

ART.35

 • 1)    Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate. In cadrul statiei de sortare vor fi sortate si deșeurile reciclabile asimilabile celor menajere, precum si deseurile de ambalaje rezultate de la industrie, comert si institutii.

Tipurile de deseuri care vor fi sortate sunt: deseurile din hartie si carton, deseurile de plastic si deseurile metalice

 • 2)    Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

 • 3)    Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • 4)    Operatorul împreună cu Municipiul Târgu Mureș vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate.

 • 5)    Operatorul împreună cu unitatea administrativ teritoriala vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe si alte materiale publicitare, inclusiv in unitatile de invatamant

ART.36

 • 1)    In cazul sistemelor de precolectare separată a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în statiile de compostare (dupa caz).

 • 2)    Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare / depozit.

ART. 37

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității

ART. 38

Prestarea Serviciului trebuie realizata in astfel de condiții încât sa se asigure:

 • a)    protejarea sanatatii populației;

 • b)    protecția mediului înconjurător;

 • c)    menținerea curteniei si crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deșeuri si reciclarea acestora.

ART. 39

Colectarea deseurilor se face in urmatoarele moduri:

 • a)    colectarea ermetica in autovehicule compactoare ;

 • b)    colectarea in containere inchise

 • c)    colectarea prin inlocuirea recipientelor pline cu altele goale;

 • d)    colectarea realizata prin selectare in saci/pungi de plastic (pentru plastic și metal), asigurați de operator

 • e)    alte sisteme care îndeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a mediului.

ART. 40

 • 1) Colectarea deseurilor se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • 2)   Vehiculele vor fi incarcate astfel incât deșeurile sa nu fie vizibile si să nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

 • 3)    Incarcarea deșeurilor in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in autovehicule.

 • 4)    Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incit sa nu se produca praf, zgomot sau sa se raspindeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa golire recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.

 • 5)    In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incit locul sa ramina curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate.

 • 6)    Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri existente la punctele de colectare, lasind locul curat si maturat, chiar daca exista deseuri municipale amplasate linga containerele de colectare.

ART. 41

 • 1)    Pentru reducerea volumului (si a cantitatii), facilitind manevrarea, și pentru cresterea gradului de recuperare, deseurile destinate depozitarii trebuie sortate_de producătorii de deșeuri la locul Statiei de sortare.

 • 2)    Operatorul împreuna cu unitatea administrativ teritoriala va stabili modalitatea de predare si valorificare a materialelor recuperate

 • 3)    Operatorul impreuna cu unitatea administrativ teritoriala vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si constientizarea populatiei cu privire la necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemina: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise, inclusiv in scoli.

 • 3) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică

ART. 42

1) Transportul deșeurilor, in funcție de proveniența acestora, se realizeaza numai de operatorul Serviciului, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

 • 2)    Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare (este necesară licența ARR valabilă)

 • 3)    Autovehiculele care transporta deseuri trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului.

 • 4)    Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor, dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor.

 • 5)    Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

 • 6)    Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer

 • 7)    Vehiculele vor fi intretinute astfel incât sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi spalate si dezinfectate, conform normelor tehnice precizate de producator si in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie.

ART. 43

 • (1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii transmise de autoritatea administratiei publice locala, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza in aceasta perioada si programul de colectare.

 • (2)   Pe toata aceasta perioada operatorul are obligația sa instaleze in punctele de colectare, care vor fi folosite de utilizatorii afectati, capacitati de precolectare suficiente si sa reduca intervalul intre doua colectari succesive, daca este cazul.

 • (3)   In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea Serviciului sau diminuarea cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai cantitatile sau activitatile efectiv realizate.

SECȚIUNEA 5 Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART.44

Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai la depozitul conform Sinpaul, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea publică.

ART.45

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

 • a)    deșeuri lichide;

 • b)    deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante,

inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c)    deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

 • d)    anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit.

 • e)    orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

 • 3)    Depozitarea temporară în stațiile de transfer și  sortare a deșeurilor

biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

 • 4)    Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

 • 5)    Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale vor transporta aceste deșeuri numai la statia de transfer/sortare/compostare de la Cristești.

ART. 46

 • 1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • 2) Operatorul care administrează depozitul de deseuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor intr-o anumita categorie de depozit.

 • 3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a)    cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b)    limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c)    cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d)    limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e)    limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f)     proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 47

 • 1)    În vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • 2)    Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului sortat ce urmează să fie depozitat.

 • 3)    Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECȚIUNEA 6 SALUBRIZAREA STRADALĂ

Măturatul manual

Art. 48.

(1) Măturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, în piețe si în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Măturatul trotuarelor se va efectua cu aspiratoare electrice urbane în zona centrală și protejată a municipiului, pe bulevardele principale și în cazul spațiilor de joacă.

Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Colectarea rezidurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

Este interzisă depozitarea temporară a rezidurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci dispuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • -  măturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu mături de nuiele sau de plastic,etc; urma măturii trebuie sa fie uniformă si să nu ridice praf;

 • -  precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează in coșuri de gunoi stradale;

 • -  depozitarea deșeurilor stradale in eurocontainere;

 • -  golirea conținutului coșurilor se va face in saci de plastic sau europubele;

 • -  spălarea periodica a coșurilor pentru hărtii si a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public, cu mențiunea că apa uzată rezultată nu va fi evacuată pe căile publice;

 • -  încărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat;

 • -  transportul deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

Măturatul mecanizat

Art. 49.

(1) Măturatul mecanizat se realizează cu mașini specializate, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul și sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate (pe ambele sensuri pe lățimea de lucru a utilajului).

Aceasta activitate se desfășoară in perioada 01 martie - 15 noiembrie, perioada care se poate modifica, in funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului, cu excepția perioadei ploioase, a celei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Măturatul mecanizat se va efectua cel puțin 2 zile /săptămână pe arterele principale și zilnic în zona centrală și protejată a municipiului Târgu Mureș.

La cererea beneficiarului, se va putea suplimenta numărul de zile/ săptămână.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • - măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

 • - descărcarea deșeurilor colectate în autogunoiere si transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

Curățatul rigolelor

Art. 50.

 • (1) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Curatatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszapezire, etc.

 • (2) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului, aluviunilor datoratate uor ploi torențiale sau a deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

-curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

-strângerea noroiului, nisipului, pământului rezultat din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

-încărcatul grămezilor in europubele;

-golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

-depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

Spălarea carosabilului și al trotuarelor

Art. 51. (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât si pe trotuare, după terminarea operației de măturare si curățare a rigolelor și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 70C.

Operația de spălare constă în dispersarea apei pe carosabil/trotuare, astfel încât să se evite formarea prafului și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • -  încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 • -  spălatul efectiv al suprafeței carosabilului/trotuarelor.

Spălatul cu furtun a carosabilului și a trotuarelor

Art. 52. (1) Operațiunea constă în spălatul suprafeței străzilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă si se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 50C.

Spălatul cu furtun se face cu jet puternic, dupa executarea măturatului. Pentru a se obține o calitate cat mai bună a acestei prestații se pot folosi soluții speciale (cu respectarea normelor pentru protecția muncii si a celor care vizează protecția mediului) și utilaje dotate cu perii.

Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Stropitul carosabilului

Art. 53. (1) Stropitul carosabilului se execută în perioada verii, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale și se practică pe suprafețe in prealabil salubrizate.

Stropitul constă in dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort si igienă citadină. Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări, etc.

Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Stropitul străzilor se efectuează atunci cand temperatura depășește 30 0C.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a)    încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b)     stropitul efectiv al străzilor.

Întreținerea zonelor verzi

Art. 54.

(1) Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi aferente căilor publice se desfășoară în scopul aducerii acestor zone în stare salubră.

Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi se va executa și la locațiile prevăzute în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Tg Mureș, anexa 2.

Această activitate presupune:

-întreținerea curățeniei pe zone verzi;

-curățat spații verzi cu grebla;

-toaletat gard viu;

-cosit (cuprinde adunarea ierbii sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acesteia);

-colectarea și transportul deșeurilor vegetale de pe zonele verzi rezultate din întreținerea acestora.

Curățatul spațiilor verzi cu grebla se face în mod obligatoriu primăvara și toamna, iar în timpul anului la solicitarea beneficiarului, în caz de necesitate, operațiunea constând din parcurgerea suprafețelor înierbate și greblarea acestor suprafețe, adunarea deșeurilor rezultate sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acestora la depozitul de deșeuri.

Evacuare deșeuri clandestine

Art. 55.

(1) Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat.

Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc

Art.56.

(1) Operațiunea de spălare cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., se execută după terminarea operației de măturare si curățare a străzilor respective și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 70C.

Operația constă în dispersarea apei sub-presiune pe balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc, astfel încât să se evite degradarea acestora și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 • -  spălatul efectiv al balizelor de beton, stâlpișorilor, marcajelor termoplast, balustradelor.

Reguli generale

Art.57.

1. Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

2.Operațiunile de stropire, măturare, spălare și întreținere a căilor publice se vor efectua in intervalul orar 22-06 pe toate arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se pot presta activități de stropire, măturare, spălare și întreținere a căilor publice și în afara acestui interval orar, pentru o arie strict definită, in funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la zonele respective.

 • 3. Prin excepție de la prevederile alineatului (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile in care plouă pe toată perioada zilei.

 • 4. Măturatul mecanic se va executa cu autovehicule dotate cu perie cilindrică și / sau circulară. Pentru măturatul trotuarelor se pot utiliza autovehicule care sunt dotate numai cu perii circulare.

 • 5. Arterele de circulație pe care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat precum și frecvența zilnică sau în cursul săptămânii, sunt dispuse de către administrația publică locală, prin serviciul de specialitate.

 • 6. MăturatuI se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • 7. Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de m ăturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • 8. Mâturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • 9. Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • 10. Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, in scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

11.Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • 12. Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • 13. Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • 14. Deșeurile de tip stradal colectate ca urmare a activităților de salubrizare stradală vor fi transportate direct la depozitul de deșeuri autorizat, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • 15. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • 16. Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • 17. La executarea operației de stropire se va avea în vedere sa nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare pe lângă care se trece cu utilajul ce realizează operațiunea.

18.Operațiunea do spâlare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare după terminarea operației de măturare și curățarea rigolelor.

 • 19. Spălatul se realizează cu jet de apă cu o presiune de peste 10 bari, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • 20. Operațiunea de spalare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete la o temperatură exterioară de cel puțin 70C.

 • 21. Este interzisă operația de spâlare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13-17 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 73 de unități.

 • 22. Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alineatul anterior și pentru planificarca operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vârf să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 12.00 și prognoza meteorologică pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la Administrația Natională de Meteorologie.

23.Operatorul are obligația să anunțe autoritatea publică locală a Municipiului Tg Mureș de toate situațiile în care este impiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • 24. Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

 • 25. Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

 • 26. Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă brută, provenind din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare al municipiului. În cazul în care din considerente tehnice nu se poate uliliza apă brută, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 27. În toate situațiile, alimentarea cu apă brută sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

27.Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 28. Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă în mijloace auto special destinale și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • 29. Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației.

 • 30. Cadavrele de animate de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim 2 ore de la semnalarea existenței acestora, de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităților curente de salubrizare stradală.

 • 31. Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animate trebuie să îndeplinească condițiile Ordinului Președintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010.

 • 32. Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animate de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte, în locuri special amenajate pentru această operație.

 • 33. Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decâit cele stabilite de legislația în vigoare.

 • 34. Operatorul de salubrizare stradală are obligația să țină o evidență clară referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • 35. În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidența cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine caprine, suine sau cabaline.

 • 36. Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

Capitolul 3 - DREPTURI SI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1 Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 58

 • 1) Operatorii Servicului vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu.

 • 2)    Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, in paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deseurilor.

 • 3)    Municipiul Târgu Mureș si operatorul se vor implica in campani i privind precolectarea si colectarea selectiva a deseurilor menajere de la populatie pentru constientizarea, popularizare si instruire a populatiei privind conditiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv in toate unitatile de invatamant pe care le gestioneaza.

ART. 59

1) Drepturile si obligatiile operatorului Servicului se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

 • a)    regulamentului Serviciului;

 • b)    contractului de gestiune/prestare a Serviciului;

ART. 60

Operatorii Servicului au următoarele drepturi:

 • a)    sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului aprobat de autoritatile administratiei publice judetene, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de ANRSC;

 • b)    sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c)    sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

 • d)    sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

 • e)    sa aiba exclusivitatea prestarii Serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitățiilor administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • f)     sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatile administrației publice locale/ADI Ecolect;

 • h) sa solicite recuperarea debitelor conform legislatiei in vigoare.

ART. 61

Operatorii Serviciului au următoarele obligații:

 • a) sa tina evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare, daca prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii, dar si pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b)    sa asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

 • c)    sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

 • d)    sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului si sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii Serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

 • e)    sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale/, respectiv ANRSC, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza Serviciul, in conditiile legii;

 • f)    sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea activitatilor;

 • g)    sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

 • h)    sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i)     sa presteze Serviciul la toti utilizatorii din zona lotului pentru care are contract de delegare a gestiunii,

 • j) sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public;

 • k) sa instaleze in punctele de colectare recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

 • l) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe baza taxelor speciale instituite in acest sens.

 • l) sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuități si egalitatii de tratament intre utilizatori

 • m) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul Serviciului, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea activitatilor prestate;

 • n) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare;

 • o) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite de prezentul regulament si contractele de delegare;

 • p) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care

prezinta defecțiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

 • q) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun;

 • r) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare, la tarife legal aprobate;

 • s) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de functionare permanent;

 • t) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

 • u) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia, conform reglementarilor in vigoare.

w) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor si sa ia masurile necesare pentru reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

y) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase si sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

z) sa ia masurile necesare astfel incât eliminarea deșeurilor sa se faca in condiții de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

SECȚIUNEA 2 Drepturile si obligațiile utilizatorilor

ART. 62

 • 1) Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitatile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

(2) Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administratiei publice locale având obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale in conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare.

ART. 63

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile prezentului regulament si contractului de delegare;

 • b) să solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

 • c) să sesizeze autoritatilor administratiei publice locale orice deficiente constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii Serviciului;

 • d) să se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;

 • e) să primeasca si sa utilizeze informatii privind Serviciul despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, ADI, ANRSC sau operator, dupa caz;

 • f) să fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice judeteane sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

 • i) să primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor administratiei publice locale si centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

 • j) să fie dotati de operator cu recipiente/saci de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de transport ale acestora in conformitate cu sistemul de precolectare si colectare al deseurilor aplicabil;

 • k) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

 • l) hotărârile autoritatilor administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, în conditiile legii.

ART. 63

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a Serviciului;

 • b) sa depuna declaratia pe propria raspundere privind numarul de persoane care domicileaza la un imobil proprietate sau respectiv pentru persoanele juridice sa declare cantitatea estimata de deseuri

 • c)  să achite in termenele stabilite obligatiile de plata, pentru prestarea Serviciului(taxele de salubrizare);

 • d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

 • e) să asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in containere asigurate numai in locurile special amenajate;

 • f) să respecte normele dc igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • g) să accepte limitarea temporara a prestarii Serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

 • i) să execute operatiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul Serviciului, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de

autoritatile administratiei publice locale. Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de colectare;

 • j) să mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii, daca sunt amplasati pe proprietatea acestuia;

 • k) să execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri;

 • l) să nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse Page 37 of 81

procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

 • m) să colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite, inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorul Serviciului in spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locala;

 • n) să asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locala se vor ingriji de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;

 • o) să asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor;

 • p) să nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

 • q) sa depoziteze hartiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatilor in cosurile de hartii amplasate de-a lungul strazilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

 • r) să mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • s) să indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

s) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice.

 • t) să îndepărteze zăpada și/sau gheața existente pe trotuare și alei pietonale pe toată lățimea acestora (nu mai mult de 2 metri), de pe acoperișuri sau terase de către deținătorii de imobile în dreptul imobilelor în care locuiesc și își desfășoară activitatea sau pe care le folosesc în alte scopuri, până cel târziu la ora 9,30. Luarea măsurilor necesare de marcare a perimetrului expus, de avertizare și de îndepărtare a acestora, cu mijloace proprii sau prin sesizarea autorităților competente. Fac excepție persoanele fizice aflate în imposibilitatea realizării acestei activități datorită stării de sănătate;

 • u) să îndepărteze țurțurii formați în jgheaburile clădirilor, care prezintă un potențial pericol pentru siguranța pietonilor;

 • v) montarea de către deținătorii de imobile a opritorilor de zăpadă, a jgheaburilor și burlanelor pentru colectarea de ape pluvial, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, țiglelor, olanelor și a geamurilor sparte precum și a firmelor uzate sau deteriorate.

Capitolul 4 - MĂSURAREA PRESTAȚIEI SERVICIILOR DE COLECTARE -TRANSPORT DEȘEURI, SALUBRIZARE STRADALĂ

ART. 64

 • 1)    Pentru deseurile voluminoase sau cele provenite din construcții si daca colectarea se efectueaza in afara graficului convenit de operator cu autoritatea locala, la incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

 • 2)    Contracte de prestari servicii de salubrizare se pot incheia numai in localitatile in care se solicita astfel de servicii de colectare, respectiv acolo unde utilizatorii platesc un tarif pentru serviciul de salubrizare

 • 3)    In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

ART. 65

 • 1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile menajere si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii impreuna cu autoritatile publice / operatorul impreuna cu autoritatea contractanta vor instala containerele necesare.

 • 2)    Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

 • 3)    Determinarea cantitatilor de deseuri primite, la intrarea in statiile de transfer/sortare, depozit se face numai prin cântărire. De asemenea la ieșirea din statiile de transfer pentru transport la deposit, de asemenea sa fie cantarite.

 • 4)    Pentru deseurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantitatilor prin cantarire.

ART. 66

1) Municipiul Târgu Mureș va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.

 • 2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritățile administrației publice locale/judeteana aplica penalitatile menționate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului.

ART. 67

Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, trebuie stabilita de Municipiul Târgu Mureș si trebuie avuta in vedere si mentionata in caietele de sarcini la organizarea procedurii de delegare. Aceasta procedura trebuie sa aibe la baza ca tarifele pe baza carora vor fi platiti operatorii de colectare sunt lei/tona, asta presupune cantarire la fiecare operatiune in parte.

ART. 68

 • (1) Pentru activitățile de Salubrizarea stradală: Măturatul manual; Măturatul mecanizat; Curățatul rigolelor; Spălarea carosabilului si al trotuarelor; Stropitul carosabilului; Întreținerea zonelor verzi; Evacuare deșeuri clandestine; Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor și a prețului ofertat per unitatea de măsură, așa cum acestea sunt precizate în caietul de sarcini.

 • (2) Reprezentantul Municipiului Tg Mureș va controla prin sondaj și / sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se va încheia un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (3) Pe baza procesului verbal de constatare, reprezentantul Municipiului Tg Mureș, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

CAPITOLUL 5 - PREȚURI, TARIFE ȘI TAXE

Art.69.

 • (1) Nivelul prețurilor și al tarifelor pentru plata privind activitățile pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală se fundamentează pe baza costurilor de producție si exploatare, a costurilor de întreținere a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, asigurări a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru constituirea

Page 40 of 81

resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar urbane, precum și profitul operatorului.

 • (2) Pentru fiecare tarif ofertat va fi prezentată în mod obligatoriu fișa de fundamentare întocmită cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

 • (3) Aprobarea prețurilor și tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Tg Mureș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 • (4) Cuantumurile și regimul taxelor speciale se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Tg Mureș în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5) Pentru primele 6 luni de contract, ajustarea tarifelor nu este permisă.

 • (6) Ajustarea tarifelor (majorarea tarifelor) se va face în conformitate cu art. 13, 14,

15, 16 ale Ordinului ANRSC nr. 109/2007 și art. 20 din Legea nr.101/2006

republicată, precum și doar în măsura în care evoluția Indicilor de Referință publicați de Institutul Național de Statistică (INS) generează o creștere de cel puțin 30% față de tariful anterior, sub condiția ca tariful rezultat în urma ajustării să fie echitabil.

Capitolul 6 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SI DE

EVALUARE A SERVICIULUI

ART. 70

 • 1)    Municipiul Târgu Mureș stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai Serviciului, dupa dezbaterea publica a acestora.

 • 2)    Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Târgu Mureș. Indicatorii de performanta ai Serviciului sunt cei prevazuti in Anexa1 la prezentul regulament al Serviciului.

 • 3)    Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de realizarea de catre operator a indicatorilor de performanta ai Serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

 • 4)    Autoritatile administratiei publice locale aplica penalitati contractuale operatorului Serviciului in cazul in care acesta nu presteaza Serviciul la parametri de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai Serviciului.

ART. 71

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea Serviciului.

(2) Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca Serviciul, avandu-se in vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b)    prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c)    adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • d)    excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e)    respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

 • f)    implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

ART. 72

Indicatorii de performanta pentru Serviciul se refera la urmatoarele activitati:

 • a)    contractarea Serviciului;

 • b)    masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)    indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d)    mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 • e)    solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f)     prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din aria teritorial-administrativă pentru care are contract de delegare a gestiunii sau are hotărâre de dare în administrare

 • g)    prestarea de servicii conexe Serviciului informare, consultanta.

Art.73.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare stradală trebuie să asigure:

 • a)    gestiunea serviciului de salubrizare stradală conform prevederilor contractuale;

 • b)    gradul asigurării activităților privind Măturatul manual;

 • c)    gradul asigurării activităților privind Măturatul mecanizat;

 • d)    gradul asigurării activităților privind Curățatul rigolelor;

 • e)    gradul asigurării activităților privind Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • f)     gradul asigurării activităților privind Stropitul carosabilului;

 • g)    gradul asigurării activităților privind Întreținerea zonelor verzi;

 • h)    gradul asigurării activităților privind Evacuare deșeuri clandestine;

 • i)     gradul asigurării activităților privind Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc.,

 • j)     evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • k)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • l)     înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART.74

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa asigure:

 • a)    gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b)    gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

 • c)    gradul asigurarii recipientilor de colectare la utilizatorilor;

 • d)    evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 • e)    inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii activitatilor efectuate;

 • f)     inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

ART. 75

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si ANRSC, au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

 • a)    modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de ANRSC;

 • b)    modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

 • c)    calitatii si eficientei activitatilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

 • d)    modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e)    modului de formare si stabilire a tarifelor pentru Serviciul;

 • f)    respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

ART. 76

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ; si vor fi prevăzuți ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare si vor fi adaptați la specificul municipiului Târgu Mureș. Ei sunt prevăzuți la Anexa 1 a prezentului regulament.

ART. 77

Indicatorii de performanta la prezentul regulament au caracter minimal si pot fi suplimentați ulterior conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 7 - Contravenții si sancțiuni

9       9                   9

Art.78.

Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a activităților de salubrizare stradală și 5                                                 5                                          5                                                                                                  5

deszăpezire prevăzute în prezentul regulament, operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • a)    pentru efectuarea parțială sau necorespunzătoare a lucrărilor lunare specifice activităților de salubrizare stradală și deszăpezire din volumul lucrărilor necesare ce rezultă din respectarea priorităților de intervenție, al frecvențelor de lucru stabilite prin prezentul regulament, din vina exclusivă a prestatorului, va duce la refuzarea la plată a acestor lucrări;

 • b)    pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața de lucru, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • c)    pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața de lucru, se penalizează cu 15% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • d)    pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața de lucru, se penalizează cu 30% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • e)    neefectuarea succesivă pe o perioadă de 3 zile a mai mult de 10% din suprafața de lucru, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

Capitolul 8 - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

ART. 79

Prezentul regulament a fost elaborat și adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, în funcție de particularitățile municipale și de interesele actuale și de perspectivă, ale municipiului Târgu Mures.

ART. 80

 • 1)    Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare din municipiul Târgu Mureș atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, și cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în:

 • -     Legea nr.51/2006  privind  serviciile  comunitare de  utilități publice,  cu

modificările și completările ulterioare ale

 • -     Legii nr.101/2006  privind serviciul  de salubrizare  a Localităților,  cu

modificările și completările ulterioare și

 • -     Hotărârile Consiliului Local Municipal Targu Mureș.

 • 2)    Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către împuterniciții primarilor și de împuterniciții președintelui ANRSC.

 • 3)    La constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4)    Municipiul Târgu Mureș poate stabili si alte fapte care constituie contraventii, altele decat cele stabilite prin legislatia primara si secundara

ART. 81

Serviciul public de salubrizare in municipiul Târgu Mures se prestează in baza contractelor de gestiune a acestui Serviciu, incheiate de catre Municipiul Târgu Mureș cu operatorul in urma derularii procedurilor legale în vigoare.

ART. 82

Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului regulament sunt deseurile municipale nepericuloase si periculoase (adica deseuri menajere si asimilabile din comert, industrii si institutii), precum si cateva fluxuri speciale, astfel: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de la epurare ape uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice.

ART. 83

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de actualizarea regulamentului cadru, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

Anexa 1 - LISTA STRĂZI

Nr crt

Denumire stradă

1

22 DECEMBRIE 1989

2

30 DECEMBRIE (reden REGELE MIHAI I)

3

8 MARTIE

4

ABRUDULUI

5

ACARULUI

6

ADRIAN HIDOS

7

AEROPORTULUI

8

AGRICULTORILOR

9

AIUDULUI

10

ALBA IULIA

11

ALBINEI

12

ALEEA CARPATI

13

ALEEA CONSTRUCTORILOR

14

ALEEA CORNISA

15

ALEEA COVASNA

16

ALEEA HATEG

17

ALEEA SAVINESTI

18

ALEEA STRAMBA

19

ALEEA TAMPLARILOR

20

ALEEA VRANCEA

21

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

22

ALEXANDRU VLAHUTA

23

ALUNIS

24

AMSTERDAM

25

AMURGULUI

26

ANA IPATESCU

27

APADUCTULUI

28

APELOR

29

APICULTORILOR

30

ARANY JANOS

31

ARGESULUI

32

ARIESULUI

33

ARINULUI

34

ARMONIEI

35

ARTEI

36

ATENA

37

AUREL FILIMON

38

AVRAM IANCU

39

AZUGA

40

AZURULUI

41

BAILOR

42

BALADEI

43

BANAT

44

BANEASA

45

BARAGANULUI

46

BARAJULUI

47

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA

48

BARTOK BELA

49

BEGA

50

BELȘUGULUI

51

BENEFALAU

52

BERLIN

53

BERZEI

54

BETHLEN GABOR

55

BICAZULUI

56

BIHORULUI

57

BISTRITEI

58

BOBALNA

59

BODONI SANDOR

60

BODOR PETER

61

BOGATEI

62

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

63

BOLYAI FARKAS

64

BORSOS TAMAS

65

BORZESTI

66

BRADULUI

67

BRAILA

68

BRANULUI

69

BRASOVULUI

70

BUCEGI

71

BUCINULUI

72

BUCURESTI

73

BUDAI NAGY ANTAL

74

BUDAPESTA

75

BUDIULUI

76

BUJORULUI

77

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918

78

BULEVARDUL 1848

79

BULEVARDUL CETATII (fosta ION ANTONESCU)

80

BULEVARDUL PANDURILOR

81

BUREBISTA

82

BUSUIOCULUI

83

CALARASILOR

84

CALEA SIGHISOAREI

85

CALIMANULUI

86

CAMINULUI

87

CAMPULUI

88

CAPRIOAREI

89

CARAIMAN

90

CASINULUI

91

CEAHLAU

92

CEANGAILOR

93

CERBULUI

94

CERNAVODA

95

CERNEI

96

CETINEI

97

CIBINULUI

98

CIOCANULUI

99

CIOCÂRLIEI

100

CIREȘULUI

101

CISNADIE

102

CIUCAS

103

CIUCULUI

104

CLOȘCA

105

COLEGIULUI (fosta BRIGADIERILOR)

106

CONSTANDIN HAGI STOIAN

107

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA

108

CONSTANTIN ROMANU VIVU

109

CORNESTI

110

COSMINULUI

111

COTITURA DE JOS

112

COTULUI

113

CRANGULUI

114

CRINULUI

115

CRISAN

116

CRISTESTI

117

CRISULUI

118

CRIZANTEMELOR

119

CUCULUI

120

CUGIR

121

CUTEZANTEI

122

CUZA VODA

123

DAMBOVITEI

124

DAMBUL PIETROS

125

DEALULUI

126

DECEBAL

127

DEPOZITELOR

128

DEVA

129

DEZROBIRII

130

DI MITRIE CANTEMIR

131

DOROBANȚILOR

132

DOSA ELEK

133

DR.C.CIUGUDEANU (fosta FURCII)

134

DR.EMIL A.DANDEA

135

DR.PONGRACZ ANTAL SANDOR

136

DUMBRAVEI

137

DUZILOR

138

ECATERINA VARGA

139

EDEN

140

EPISCOP DAVID FERENC

141

EPISCOP IOAN BOB

142

EROU LOCOTENENT PETRE POPESCU (fosta SIPOTULUI)

143

EVREILOR MARTIRI

144

FABRICII DE ZAHAR

145

FAGARASULUI

146

FAGET

147

FANATELOR

148

FANTANII

149

FLORILOR

150

FOISOR

151

FRAGILOR

152

FRANZ LISZT

153

FREDERIC JOLIOT CURIE

154

FRUNZEI

155

FURNICILOR

156

FURTUNEI

157

GABOR ARON

158

GALFFY MIHALY

159

GAROFITEI

160

GEN.ION DUMITRACHE

161

GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU

162

GEORGE COSBUC

163

GEORGE ENESCU

164

GHEORGHE DOJA

165

GHEORGHE MARINESCU

166

GHEORGHE POP DE BASESTI

167

GHEORGHE SINCAI

168

GHIOCELULUI

169

GLADIOLELOR

170

GLORIEI

171

GODEANU

172

GOVORA

173

GRADINARILOR

174

GRAPEI

175

GURGHIULUI

176

HEGYI LAJOS

177

HENRY COANDA

178

HI NTS OTTO

179

HOMORODULUI

180

HORIA

181

HOTARULUI

182

HUNEDOARA

183

IALOMITEI

184

IERNUTULUI

185

I LI E MUNTEANU

186

IN FRATIRII

187

IN GUSTA

188

IN SULEI

189

IN TRE MOVILE

190

IN ULUI

191

IOAN VESCAN

192

IO N BUTEANU

193

IO N CREANGA

194

IO N HELIADE RADULESCU

195

IO N LUCA CARAGIALE

196

IO N MIHUT

197

IO N VLASIU

198

IOSIF HODOS

199

ISLAZULUI

200

IU LIU MANIU

201

IZVORUL RECE

202

IZVORULUI

203

JEAN MONNET

204

JILAVEI

205

JIULUI

206

JUSTITIEI

207

KOOS FERENC

208

KOROSI CSOMA SANDOR

209

KOS KAROLY (fosta FABRICILOR)

210

KOTELES SAMUEL

211

KOZMA BELA (fosta HARGHITEI)

212

LACRAMIOAREI

213

LACULUI

214

LALELELOR

215

LAMAITEI

216

LAPUSNA

217

LAVANDEI

218

LEBEDEI

219

LEV NICOLAEVICI TOLSTOI

220

LIBERTATII

221

LICEULUI

222

LILIACULUI

223

LISABONA

224

LIVEZENI

225

LIVEZII

226

LIVIU REBREANU

227

LONDRA

228

LOUIS PASTEUR

229

LUCEAFĂRULUI

230

LUCERNEI

231

LUDUȘULUI

232

LUNTRAȘILOR

233

LUTULUI

234

LUXEMBURG

235

MACINISULUI

236

MACINULUI

237

MADACHIMRE

238

MADRID

239

MAGUREI

240

MARAMUREȘ

241

MARASTI

242

MARGARETELOR

243

MARTON ARON (fosta LUPEN I)

244

MARULUI

245

MESTECANISULUI

246

Ml CA

247

Ml HAI EMINESCU

248

Ml HAI VITEAZU

249

Ml HAIL KOGALNICEANU

250

Ml LCOVULUI

251

Ml MOZELOR

252

Ml ORITEI

253

Ml TROPOLIT ANDREI SAGUNA

254

MOLDOVEI

255

MOLTER KAROLY

256

MORESTI

257

MORII

258

MOTRULUI

259

MUGURILOR

260

MUNCII

261

MUNCITORILOR

262

MUNTENIA

263

MUREȘENI

264

MUREȘULUI

265

NAGY PAL (fosta CODRULUI)

266

NAGY SZABO FERENC

267

NARCISELOR

268

NAVODARI

269

NEGOIULUI

270

NI COLAE BALCESCU

271

NI COLAE GRIGORESCU

272

NI COLAE IORGA

273

NI RAJULUI

274

NORDULUI

275

NUCULUI

276

NUFARULUI

277

OI TUZULUI

278

OLTULUI

279

PACII

280

PADES

281

PĂDURII

282

PAINII

283

PAJKO KAROLY (fosta C.F.R.)

284

PĂLTINIȘ

285

PANSELUTELOR

286

PARÂNGULUI

287

PARAULUI

288

PARC SPORTIV MUNICIPAL

289

PARCUL EROILOR ROMANI

290

PARIS

291

PASAJ AVAS

292

PASAJ PALAS

293

PASAJ SCARICICA

294

PASAJUL OSTROVULUI

295

PASAJUL PADURII

296

PASUNII

297

PAVEL CHINEZU

298

PETRI ADAM

299

PETRILA

300

PETRU DOBRA

301

PETRU MAIOR

302

PIATA ARMATEI

303

PIATA BERNADY GYORGY

304

PIATA CARDINAL IULIU HOSSU (fosta BULGARILOR)

305

PIATA GARII

306

PIATA MARASESTI

307

PIATA MATEI CORVIN

308

PIATA MEMORANDULUI

309

PIATA ONESTI

310

PIATA PETOFI SANDOR

311

PIATA REPUBLICII

312

PIATA TEATRULUI

313

PIATA TRANDAFIRILOR

314

PIATA UNIRII

315

PIATA VICTORIEI

316

PIATRA CORBULUI

317

PIATRA DE MOARA

318

PLAIULUI

319

PLATOULUI

320

PLEVNA

321

PLOPILOR

322

PLT.ADJ.DAVID RUSU

323

PLUGARILOR

324

PLUTELOR

325

PODENI

326

POLIGRAFIEI

327

POMICULTORILOR

328

POMILOR

329

PORUMBULUI

330

POSADA

331

POSTEI

332

POTOPULUI

333

PRAGA

334

PRAHOVEI

335

PREDEAL

336

PREOT STEFAN RUSU

337

PRIETENIEI

338

PRIMARIEI

339

PRIMAVERII

340

PRIVIGHETORII

341

PROF.DR.GRIGORE PLOESTEANU

342

PROF.DR.SIMION C.MANDRESCU

343

PROF.DR.VASILE SABADEANU

344

PROGRESULUI

345

PRUTULUI

346

RAMPEI

347

RAMURELE

348

RANDUNELELOR

349

RASARITULUI

350

RECOLTEI

351

REGELE FERDINAND

352

REGINA ELISABETA

353

REMETEA

354

RESITA

355

RETEZATULUI

356

REVOLUTIEI

357

RODNEI

358

RODNICIEI

359

ROMA

360

ROMULUS GUGA (fosta ARADULUI)

361

ROVINARI

362

ROVINE

363

ROZELOR

364

ROZMARINULUI

365

SALCAMILOR

366

SALCIILOR

367

SALISTE

368

SANTANA

369

SAPEI

370

SARGUINTEI

371

SAVINESTI

372

SCURTA

373

SEBESULUI

374

SECERII

375

SECUILOR MARTIRI

376

SELIMBAR

377

SEMĂNĂTORILOR

378

SEMENIC

379

SERAFIM DUICU

380

SERG.MAJOR IOAN ROMAN

381

SERG.MAJOR IONEL GIURCHI

382

SERG.MAJOR LAZAR BLEJNARI

383

SERG.MAJOR MIRCEA ROBU

384

SF.STEFAN

385

SFANTULIOAN

386

SI NAIA

387

SI RETULUI

388

SI TARILOR

389

SLATINA

390

SOFIA

391

SOIMILOR

392

SOLIDARITATII

393

SOMESULUI

394

SOMNULUI

395

SPICULUI

396

SPICULUI

397

SPITALUL VECHI

398

SPORTIVILOR (reden DR.CZAKO JOZSEF)

399

STEFAN CEL MARE

400

STEFAN CICIO POP

401

STEJARULUI

402

STELELOR

403

STRAMBA

404

SUBPADURE

405

SUBSTEJARIS

406

SUCEAVA

407

SUDULUI

408

SURIANU

409

SZECHENYI ISTVAN (fosta PINTILIE ILIE)

410

SZOTYORI JOZSEF

411

TAMAS ERNO (fosta ELBA)

412

TARGULUI

413

TARNAVEI

414

TAZLAULUI

415

TEILOR

416

TELEKI SAMUEL

417

TESATORILOR

418

TIMISULUI

419

TINERETULUI

420

TISEI

421

TOAMNEI

422

TOPLITA (reden MARTIN LUTER)

423

TRAIAN MOSOIU

424

TRANSILVANIA

425

TREBELY

426

TREIERISULUI

427

TRIFOIULUI

428

TROTUSULUI

429

TUDOR VLADIMIRESCU

430

TURNU ROSU

431

TURZII

432

TUSNAD

433

ULCIORULUI

434

UNITATII

435

UNOMAI (in Cartea Alba 1 MAI)

436

URCUȘULUI

437

UZINEI

438

VALEA RECE

439

VANATORILOR

440

VASILE GOLDIS

441

VASILE LUCACIU

442

VASILE LUPU (fosta PIONIERILOR)

443

VERDE

444

VERII

445

VI CTOR BABES

446

VI ENA

447

VI ILE DEALUL BUDIULUI

448

VI ILE DEALUL MIC

449

VI I TORULUI

450

VI OLETELOR

451

VI SEULUI

452

VLADEASA

453

VOINICENILOR

454

VULCAN

455

VULTURILOR

456

ZAGAZULUI

457

ZAMBILEI

458

ZANELOR

459

ZARANDULUI

460

ZARNESTI

461

ZEFIRULUI

462

ZENO VANCEA

463

ZEYK DOMOKOS

464

ZIDARILOR

*Suprafața estimativă totală a carosabilului + trotuare este de cca 2.898.544 mp.

Lungimea estimativă totală a străzilor este de cca 214.219 m.

Page 60 of 81

Anexa nr 2 - Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Tg Mureș

Nr. crt

Denumire

Suprafata [ha]

1.

Agenția de Plati si Intervenție pentru Agricultura Mures

0.6938

2.

Aleea Carpati

2.6304

3.

Aleea Constructorilor

0.5836

4.

Aleea Savinesti

0.2747

5.

Aleea Tamplarilor

0.1865

6.

Camin-cantina - Lic. Teh. "Avram lancu"

0.0712

7.

Canalul Poklos 1

0.1324

8.

Canalul Poklos 2

0.2104

9.

Canalul Poklos 3

0.3762

10.

Canalul Poklos 4

0.2262

11.

Canalul Poklos 5

0.1408

12.

Canalul Turbinei 1

0.6052

13.

Canalul Turbinei 2

11.9351

14.

Canalul Turbinei 3

0.6007

15.

Canalul Turbinei 4

0.4083

16.

Canalul Turbinei 5

2.5754

17.

Casa de Cultura a Sindicatelor

0.3044

18.

Centrul de Recreere si Recuperare a Capacitatii de Munca

0.0375

19.

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2

0.1971

20.

Cimitirul Remetea

2.9229

21.

Clinica Dermatologica Targu Mures

0.2454

22.

Colegiul Agricol "Traian Savulescu"

1.2046

23.

Complex de joaca pentru copii "Cetate"

0.0906

24.

Complexul de Agrement si Sport "Muresul"

22.5580

25.

Cresa nr. 6

0.3493

26.

Dispensar medical

0.1112

27.

Drum acces

0.1387

28.

Gradina publica - strada Libertatii

0.6229

29.

Gradina Publica Gara CFR

0.3012

30.

Gradinita "Raza de Soare"

0.4740

31.

Gradinita cu program normal nr. 4 "Stefania"

0.0591

32.

Gradinita cu program normal nr. 6

0.1026

33.

Gradinita cu program normal nr.15

0.0503

34.

Gradinita cu program prelungit "Lumea copiilor"

0.2279

35.

Gradinita cu program prelungit nr. 3

0.1421

36.

Gradinita cu program prelungit nr. 6

0.2945

37.

Grupul Scolar de Chimie Industriala

0.8347

38.

Hipodrom (Bucla I a raului Mures)

19.7808

39.

Liceul cu program sportiv "Szasz Adalbert"

1.1537

40.

Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Corp A

0.1947

41.

Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Corp B

2.2281

42.

Liceul Tehnologic "Traian Vuia"

1.0112

43.

Liceul Vocational de Arta

0.3760

44.

Liceul Vocational de Arta - Cladire 2

0.1766

45.

Muzeul de Stiintele Naturii

0.3167

46.

Muzeul Judetean Mures - sediu administrativ

0.1722

47.

Palatul Culturii

0.2952

48.

Palatul Functionarilor

0.2044

49.

Parcul Municipal

8.3533

50.

Pasajul Milcovului

0.3829

51.

Piata "Cardinal Iuliu Hossu"

0.0893

52.

Piata Armatei

0.9832

53.

Piata de vechituri

5.6696

54.

Piata Garii

1.0541

55.

Piata Marasesti

0.8274

56.

Piata Matei Corvin

0.6456

57.

Piata Onesti

0.6004

58.

Piata Republicii

1.7395

59.

Piata Teatrului National

1.1103

60.

Piata Trandafirilor

3.5512

61.

Piata Victoriei

1.2531

62.

Prefectura Judetului Mures

0.4167

63.

Primaria Municipiului Tg. Mures

0.2684

64.

Scoala ajutatoare nr. 2

0.4165

65.

Scoala Generala nr 19 "Besa" si Gradinita cu program normal nr. 12

0.0477

66.

Scoala generala nr. 4

0.1690

67.

Scoala Gimnaziala "Alexandru loan Cuza", Gradinita cu program normal nr. 11

0.9712

68.

Scoala Gimnaziala "Friedich Shiler"

0.6235

69.

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Corp A+B

1.0425

70.

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Corp C

0.6929

71.

Scoala Gimnaziala nr. 7 Corp A

0.5804

72.

Scoala Gimnaziala nr. 7 Corp B

0.4593

73.

Scuar P-ta "Cardinal luliu Hossu"

0.2071

74.

Scuar Catedrala Ortodoxa

0.1405

75.

Scuar Cuza Voda - G. Enescu

0.1644

76.

Scuar Prefectura

0.1214

77.

Scuar P-ta Republicii

0.5439

78.

Scuar P-ta Victoriei

0.2124

79.

Scuar Str. Arany Janos

0.0415

80.

Scuar Str. Horia

0.0057

81.

Scuar Str. Libertatii - mijloc

0.1218

82.

Scuar Str. Morii

0.0470

83.

Scuar Str. Nicolae Balcescu 1

0.0786

84.

Scuar Str. Nicolae Balcescu 2

0.0419

85.

Sediu Administrativ A.D.P.

1.4268

86.

Sediu Administrativ- Aquaserv

1.3359

87.

Serele de flori

4.9490

88.

Serviciul de Ambulanta

0.6747

89.

Serviciul Roman de Informatii Targu Mures

0.5928

90.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Carpati

1.9473

91.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Constructorilor

0.4298

92.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Savinesti

0.4586

93.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Tamplarilor

1.5799

94.

Spatiu condominiu 1 - Piata Armatei

0.7539

95.

Spatiu condominiu 1 - Piata Garii

0.0653

96.

Spatiu condominiu 1 - Piata Trandafirilor

0.3145

97.

Spatiu condominiu 1 - Str. Baneasa

0.1274

98.

Spatiu condominiu 1 - Str. Baraganului

0.2079

99.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bartok Bela

1.1247

100.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bodor Peter

0.2892

101.

Spatiu condominiu 1 - Str. Burebista

0.5534

102.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cuza Voda

0.0179

103.

Spatiu condominiu 1 - Str. Depozitelor

0.6045

104.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dorobantilor

0.3431

105.

Spatiu condominiu 1 - Str. Fabrica de Zahar

0.2852

106.

Spatiu condominiu 1 - Str. George Enescu

0.0457

107.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheoghe Pop de Basesti

1.3307

108.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheorghe Doja

0.2166

109.

Spatiu condominiu 1 - Str. lalomitei

0.3946

110.

Spatiu condominiu 1 - Str. loan Mihut

0.1609

111.

Spatiu condominiu 1 - Str. losif Hodos

0.1142

112.

Spatiu condominiu 1 - Str. Lacramioarei

0.0788

113.

Spatiu condominiu 1 - Str. Libertatii

1.2033

114.

Spatiu condominiu 1 - Str. Liviu Rebreanu

0.3080

115.

Spatiu condominiu 1 - Str. Luceafarului

0.2396

116.

Spatiu condominiu 1 - Str. Marasti

0.7958

117.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mioritei

0.1858

118.

Spatiu condominiu 1 - Str. Nicolae Balcescu

1.1614

119.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pacii

0.5459

120.

Spatiu condominiu 1 - Str. Petru Maior

0.3642

121.

Spatiu condominiu 1 - Str. Primariei

0.1086

122.

Spatiu condominiu 1 - Str. Romulus Guga

0.2263

123.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rovinari

4.3724

124.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rozmarin

0.1129

125.

Spatiu condominiu 1 - Str. Salcamilor

0.5175

126.

Spatiu condominiu 1 - Str. Stefan Cicio Pop

1.2886

127.

Spatiu condominiu 1 - Str. Tisei

1.9254

128.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vasile Lucaciu

0.5958

129.

Spatiu condominiu 10 - Str. Gheorghe Doja

0.0741

130.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Carpati

9.4562

131.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Savinesti

0.3637

132.

Spatiu condominiu 2 - Piata Garii

0.3722

133.

Spatiu condominiu 2 - Str. Bartok Bela

0.1433

134.

Spatiu condominiu 2 - Str. Bodor Peter

0.5880

135.

Spatiu condominiu 2 - Str. Burebista

0.0321

136.

Spatiu condominiu 2 - Str. Depozitelor

0.0633

137.

Spatiu condominiu 2 - Str. George Enescu

0.0193

138.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheoghe Pop de Basesti

0.8374

139.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ioan Mihut

0.2159

140.

Spatiu condominiu 2 - Str. Iosif Hodos

0.2181

141.

Spatiu condominiu 2 - Str. Libertatii

0.3708

142.

Spatiu condominiu 2 - Str. Liviu Rebreanu

0.6780

143.

Spatiu condominiu 2 - Str. Nicolae Balcescu

0.3179

144.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rovinari

0.5072

145.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rozmarin

0.3765

146.

Spatiu condominiu 2 - Str. Stefan Cicio Pop

0.4338

147.

Spatiu condominiu 2 - Str. Vasile Lucaciu

0.6386

148.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Savinesti

0.1635

149.

Spatiu condominiu 3 - Str. Depozitelor

0.1847

150.

Spatiu condominiu 3 - Str. Libertatii

0.5078

151.

Spatiu condominiu 3 - Str. Liviu Rebreanu

0.3380

152.

Spatiu condominiu 3 - Str. Nicolae Balcescu

1.0622

153.

Spatiu condominiu 3 - Str. Rovinari

0.0713

154.

Spatiu condominiu 3 - Str. Rozmarin

1.0521

155.

Spatiu condominiu 3 - Str. Stefan Cicio Pop

0.8353

156.

Spatiu condominiu 5 - Str. 22 Decembrie 1989

0.7735

157.

Spatiu condominiu 7 - Str. Gheorghe Doja

0.0675

158.

Spatiu condominiu 8 - Str. Gheorghe Doja

0.6440

159.

Spatiu condominiu 9 - Str. Gheorghe Doja

0.7490

160.

Spatiu verde - Aleea Carpati

0.4584

161.

Spi talul Clinic Jud. de Urgenta- Clinica de hematologie 2

0.8878

162.

Sta dion Targu Mures

6.2819

163.

Strada 22 Decembrie 1989

4.7374

164.

Strada 30 Decembrie

0.2158

165.

Strada Abrudului

0.1670

166.

Strada Acarului 1

0.0670

167.

Strada Acarului 2

0.0665

168.

Strada Aeroportului

0.4628

169.

Strada Agricultorilor

1.2439

170.

Strada Aiudului

0.1245

171.

Strada Albinei 1

0.2794

172.

Strada Albinei 2

2.0334

173.

Strada Alexandru Vlahuta

0.2086

174.

Strada Apaductului

0.8998

175.

Strada Apelor

0.1489

176.

Strada Arany Janos

0.6969

177.

Strada Ariesului

0.1906

178.

Strada Aurel Filimon

0.4154

179.

Strada Azurului

0.1140

180.

Strada Baladei

0.0972

181.

Strada Baneasa

3.3332

182.

Strada Baraganului

1.0750

183.

Strada Barajului

2.6804

184.

Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

0.1577

185.

Strada Bartok Bela

0.4045

186.

Strada Belsugului

0.5702

187.

Strada Benefalau

0.2370

188.

Strada Berzei

0.0984

189.

Strada Bethlen Gabor 1

0.1339

190.

Strada Bethlen Gabor 2

0.1013

191.

Strada Bicazului

0.1363

192.

Strada Bistritei

0.1508

193.

Strada Bodor Peter 1

0.1192

194.

Strada Bodor Peter 2

0.0519

195.

Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu

0.4774

196.

Strada Braila

0.2214

197.

Strada Burebista

0.5040

198.

Strada Calarasilor 1

3.1469

199.

Strada Calarasilor 2

0.4346

200.

Strada Caminului 1

0.6924

201.

Strada Caminului 2

0.1062

202.

Strada Campului

0.2845

203.

Strada Caprioarei

0.3780

204.

Strada Casinului

0.1074

205.

Strada Cernei

0.1541

206.

Strada Cetinei

0.3454

207.

Strada Ciocarliei 1

0.0766

208.

Strada Ciocarliei 2

0.0778

209.

Strada Ciucului

0.3587

210.

Strada Closca

0.1048

211.

Strada Cotitura de Jos

0.3696

212.

Strada Cotului

0.1225

213.

Strada Crisan

0.1203

214.

Strada Cristesti

0.0519

215.

Strada Crisului

0.3382

216.

Strada Cuza Voda

1.6924

217.

Strada Decebal 1

0.6630

218.

Strada Decebal 2

0.3960

219.

Strada Depozitelor

3.3310

220.

Strada Dezrobirii

2.2499

221.

Strada Digului

0.1933

222.

Strada Dorobantilor

0.9044

223.

Strada Dr. Emil A. Dandea

0.1143

224.

Strada Dumbravei

0.1128

225.

Strada Ecaterina Varga

0.0874

226.

Strada Fabrica de Zahar 1

0.3425

227.

Strada Fabrica de Zahar 2

0.1453

228.

Strada Fagarasului

0.1185

229.

Strada Florilor 1

0.0768

230.

Strada Florilor 2

0.0549

231.

Strada Florilor 3

0.0612

232.

Strada Foisor

0.1289

233.

Strada Fragilor

0.1465

234.

Strada Frederic Joliot-Curie

0.3781

235.

Strada Frunzei 1

0.0687

236.

Strada Frunzei 2

0.0708

237.

Strada Furnicilor

0.2235

238.

Strada Furtunei

0.3137

239.

Strada Gen. Traian Mosoiu

0.2044

240.

Strada Geoge Cosbuc

0.2042

241.

Strada George Enescu

0.2880

242.

Strada Gheoghe Pop de Basesti

0.1415

243.

Strada Gheorghe Doja

14.0974

244.

Strada Gheorghe Sincai

0.1820

245.

Strada Ghiocelului

0.3382

246.

Strada Govora

0.1247

247.

Strada Gurghiului

0.2999

248.

Strada Hegyi Lajos 1

0.1336

249.

Strada Hegyi Lajos 2

0.0917

250.

Strada Hegyi Lajos 3

0.0852

251.

Strada Homorodului

0.0755

252.

Strada Horia

0.5193

253.

Strada Ialomitei

0.4528

254.

Strada Insulei

1.9757

255.

Strada Inului

0.1193

256.

Strada Ioan Mihut

0.5852

257.

Strada Ion Heliade Radulescu

0.7016

258.

Strada Ion Luca Caragiale 1

0.1073

259.

Strada Ion Luca Caragiale 2

0.0650

260.

Strada Ion Luca Caragiale 3

0.0655

261.

Strada Iosif Hodos

0.4261

262.

Strada Islazului 1

0.0535

263.

Strada Islazului 2

0.0453

264.

Strada Iuliu Maniu 1

0.2328

265.

Strada Iuliu Maniu 2

0.6065

266.

Strada Jilavei

0.3133

267.

Strada Jiului

0.1374

268.

Strada Kos Karoly 1

0.7289

269.

Strada Kos Karoly 2

0.1105

270.

Strada Lacramioarei

0.3433

271.

Strada Lacului

0.2060

272.

Strada Lapusna

0.2266

273.

Strada Lavandei 1

0.1287

274.

Strada Lavandei 2

0.3146

275.

Strada Lebedei 1

0.1339

276.

Strada Lebedei 2

0.1218

277.

Strada Lev Nicolaevici Tolstoi

0.1218

278.

Strada Libertatii

7.4688

279.

Strada Liliacului

0.1253

280.

Strada Livezii

0.1448

281.

Strada Liviu Rebreanu

1.2234

282.

Strada Louis Pasteur 1

0.0835

283.

Strada Louis Pasteur 2

0.0841

284.

Strada Luceafarului

0.2393

285.

Strada Lucernei

0.1090

286.

Strada Luntrasilor

0.4472

287.

Strada Macinului

0.2100

288.

Strada Madach Imre

0.2701

289.

Strada Marasti 1

0.3922

290.

Strada Marasti 2

0.4006

291.

Strada Margaretelor

1.5294

292.

Strada Mihai Eminescu

0.8583

293.

Strada Mioritei

1.1912

294.

Strada Morii

0.3430

295.

Strada Motrului

0.0701

296.

Strada Muncitorilor

0.3303

297.

Strada Mureseni

1.2730

298.

Strada Muresului

1.8454

299.

Strada Nicolae Balcescu

1.1208

300.

Strada Nucului

0.0912

301.

Strada Nufarului

0.0915

302.

Strada Oituzului

0.1749

303.

Strada Oltului 1

0.0443

304.

Strada Oltului 2

0.1968

305.

Strada Oltului 3

0.0793

306.

Strada Oltului 4

0.0804

307.

Strada Pacii

0.8587

308.

Strada Painii 1

0.1351

309.

Strada Painii 2

0.1695

310.

Strada Pajko Karoly

0.0604

311.

Strada Paraului

0.1048

312.

Strada Pavel Chinezu

0.6436

313.

Strada Petru Maior

0.1803

314.

Strada Plevna

0.1223

315.

Strada Plopilor

1.2432

316.

Strada Plt. adj. David Rusu

0.4423

317.

Strada Plutelor

0.4023

318.

Strada Podeni

2.0557

319.

Strada Poligrafiei

0.1220

320.

Strada Pomilor

0.2539

321.

Strada Porumbului

0.1150

322.

Strada Potopului

0.2761

323.

Strada Prahovei

0.0503

324.

Strada Primariei

0.2619

325.

Strada Primaverii

0.3605

326.

Strada Prutului

0.9467

327.

Strada Rampei

0.1993

328.

Strada Randunelelor

0.0946

329.

Strada Recoltei

0.8818

330.

Strada Remetea

7.3960

331.

Strada Revolutiei

1.1119

332.

Strada Rodnei 1

0.2659

333.

Strada Rodnei 2

0.3083

334.

Strada Rodnei 3

0.3684

335.

Strada Romulus Guga 1

0.2289

336.

Strada Romulus Guga 2

0.2178

337.

Strada Rovinari

1.4142

338.

Strada Rozelor

0.2066

339.

Strada Rozmarinului

2.2430

340.

Strada Salcamilor

0.4676

341.

Strada Salciilor

0.0789

342.

Strada Savinesti

0.2801

343.

Strada Scurta

0.1774

344.

Strada Sebesului

0.1392

345.

Strada Secuilor Martiri 1

0.2584

346.

Strada Sergent Major Ioan Roman

0.3941

347.

Strada Sergent Major Ionel Giurchi

0.5847

348.

Strada Sergent Major Lazar Blejnari

0.3755

349.

Strada Sergent Major Mircea Robu

0.2791

350.

Strada Sinaia

0.5937

351.

Strada Siretului

0.4594

352.

Strada Sitarilor

0.1880

353.

Strada Soimilor

0.4352

354.

Strada Solidaritatii 1

0.1105

355.

Strada Solidaritatii 2

0.0825

356.

Strada Somesului 1

0.6426

357.

Strada Somesului 2

0.0964

358.

Strada Somnului

0.6411

359.

Strada Spicului 1

0.0598

360.

Strada Spicului 2

0.0516

361.

Strada Stefan Cicio Pop

0.6009

362.

Strada Stelelor

0.2054

363.

Strada Szotyori Jozsef

0.2686

364.

Strada Tamas Erno

0.5684

365.

Strada Tarnavei

0.1056

366.

Strada Tazlaului

0.0452

367.

Strada Tesatorilor 1

0.0956

368.

Strada Tesatorilor 2

0.0842

369.

Strada Timisului

0.0696

370.

Strada Tineretului

0.1733

371.

Strada Tisei

1.0610

372.

Strada Treierisului

0.0493

373.

Strada Trifoiului

0.1080

374.

Strada Trotosului

0.1812

375.

Strada Tudor Vladimirescu 1

0.4585

376.

Strada Tudor Vladimirescu 2

0.2927

377.

Strada Tudor Vladimirescu 3

0.2067

378.

Strada Turzii

0.3797

379.

Strada Tusnad 1

0.1054

380.

Strada Tusnad 2

0.1368

381.

Strada Unitatii

0.0673

382.

Strada Uzinei

0.4483

383.

Strada Vasile Goldis

0.1996

384.

Strada Vasile Lucaciu

0.5659

385.

Strada Vasile Lupu

0.4316

386.

Strada Verde 1

0.1185

387.

Strada Verde 2

0.0778

388.

Strada Verde 3

0.1239

389.

Strada Vladeasa

0.1590

390.

Strada Voinicenilor

4.3279

391.

Strada Zagazului

0.2413

392.

Strada Zanelor

0.0781

393.

Strada Zidarilor

0.1153

394.

Strandul Vointa

0.3515

395.

Teatrul National

0.6802

396.

Teren in proprietatea municipiului

0.7422

397.

Teren in proprietatea municipiului

0.1332

398.

Teren viran

3.6112

399.

Terenuri Sport - Academia de Sport

2.9893

400.

Uni versitatea "Petru Maior" Corp B

0.2763

401.

Uzi na electrica

0.7276

402.

Zona protectie ape Raul Mures 1

1.6889

403.

Zona protectie ape Raul Mures 2

0.5893

404.

Zona protectie ape Raul Mures 3

1.1282

405.

Zona protectie ape Raul Mures 4

5.4983

406.

Zona protectie ape Raul Mures 5

7.5608

407.

Zona protectie ape Raul Mures 6

43.8016

408.

Ale ea Conisa

1.6272

409.

Ale ea Covasna

0.5460

410.

Ale ea Hateg

0.3038

411.

Ale ea Vrancea

0.3077

412.

Ate lier Tehnic

0.1378

413.

Baza sportiva a Liceului Teoretic Bolyai Farkas

0.7297

414.

Bis erica Ortodoxa

0.1832

415.

Bis erica Reformata Substejaris

0.1363

416.

Bul evardul 1 Decembrie 1918

9.5921

417.

Bul evardul 1848

5.0369

418.

Bul evardul Cetatii

1.7433

419.

Bul evardul Pandurilor

4.8765

420.

Cai ea Sighisoarei

5.5932

421.

Camin pentru Persoane Varstnice

0.2075

422.

Camin Studentesc "Dimitrie Cantemir"

0.1608

423.

Canalul Poklos 10

0.5233

424.

Canalul Poklos 11

0.6834

425.

Canalul Poklos 12

0.4793

426.

Canalul Poklos 13

0.6415

427.

Canalul Poklos 6

0.3925

428.

Canalul Poklos 7

0.2551

429.

Canalul Poklos 8

0.7754

430.

Canalul Poklos 9

0.7951

431.

Casa de Cultura a Stiintei si Tehnicii "Mihai Eminescu"

1.2751

432.

Centru de dializa "Hiparion"

0.1366

433.

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 1

0.1956

434.

Cetatea Medievala

3.9551

435.

Cimitirul Eroilor Sovietici

2.2741

436.

Cimitirul Livezeni

4.8324

437.

Cimitirul Municipal Sangeorgiu de Mures

5.3578

438.

Cimitirul Ortodox Mureseni

2.1900

439.

Cinematograful Unirea

0.1436

440.

Clinica de Boli Infectioase (Spitalul epidemic 2)

0.4456

441.

Clinica de Chirurgie Maxilo-Faciala

0.3911

442.

Clinica de Neuropsihiatrie Pediatrica

0.2881

443.

Clinica de Ortopdedie II

0.6520

444.

Clinica O.R.L.

0.2047

445.

Coi egiul Economic "Transilvania"

0.4883

446.

Coi egiul National "Alexandru Papiu Marian"

0.5307

447.

Coi egiul National Pedagogic "Mihai Eminescu" si Gradinita p.p.nr. 11

1.4541

448.

Comisariatul Jud. Pentru Protectia Consumatorilor - Serviciul Jud. de Metrologie Legala

0.1365

449.

Cresa nr. 5

0.1221

450.

Directia Generala a Finantelor Publice

0.2417

451.

Direcția Generala Pentru Protecția Drepturilor Copilului

1.0938

452.

Direcția Politia Locala Targu Mures

0.2045

453.

Gradina Cimitirul Eroilor Sovietici

0.3282

454.

Gradina Mihai Eminescu

0.2505

455.

Gradina Piata Unirii

0.2851

456.

Gradina Publica

0.3794

457.

Gradina publica

0.1955

458.

Gradina Zoologica

13.4387

459.

Gradinita "Albinuta" pp nr. 13 si Cresa nr. 9

0.5650

460.

Gradinita "Casuta din povesti" si Cresa nr. 3

0.2483

461.

Gradinita "Codrisor" si Cresa nr. 10

0.3152

462.

Gradinita "Licurici"

0.3671

463.

Gradinita "Manpel"

0.2940

464.

Gradinita "Pitigoi"

0.0984

465.

Gradinita cu program normal nr. 21

0.0237

466.

Gradinita cu program prelungit "Dumbrava Minunata"

0.1071

467.

Gradinita cu program prelungit "Randunica" si Gradinita cu program normal nr. 17

0.5770

468.

Gradinita cu program prelungit nr 12, Clinica boli prof. si Cresa 6

0.3596

469.

Gradinita cu program prelungit nr. 10

0.3258

470.

Gradinita cu program prelungit nr. 15

0.1307

471.

Gradinita cu program prelungit nr. 17

0.0270

472.

Gradinita nr. 12

0.4055

473.

Grupul Scolar "Avram lancu"

0.6313

474.

Grupul Scolar "Gheorghe SincaiQQL

0.8869

475.

Inspectoratul Scolar Targu Mures

0.3978

476.

Internat- Colegiul Economic "Transilvania"

0.4591

477.

Liceul Tehnologic "Avram lancu"

0.3847

478.

Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" si Scoala Gimnaziala "Europa"

2.2156

479.

Liceul Tehnologic "Electromures" si Gradinita "Paradisul Copilariei"

1.3591

480.

Liceul Tehnologic "Gheorghe Sincai"

0.9435

481.

Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu"

2.3156

482.

Liceul Teologic Romano Catolic "Il Rakoczi Ferenc" si Colegiul National "Unirea"

1.0401

483.

Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"

0.8149

484.

Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

0.5308

485.

Loc de joaca

0.2164

486.

Padurea Cornesti 1

9.0877

487.

Padurea Cornesti 2

3.0395

488.

Parcare

0.4363

489.

Parcul Cornesti

2.3342

490.

Parcul Eroilor Romani

4.4534

491.

Parcul Furnica

0.9989

492.

Parcul Izvor

1.0168

493.

Parcul Trecatorului

0.2141

494.

Pasajul Avas

0.0102

495.

Pasajul Padurii

0.4411

496.

Pasajul Palas

0.0973

497.

Pasajul Panselutelor

0.4343

498.

Pasajul Scaricica

0.0358

499.

Pepiniera

3.0242

500.

Pia ta "Bernady Gyorgy"

0.6742

501.

Pia ta "Petofi Sandor"

0.2437

502.

Piata Memorandului

0.2826

503.

Piata Unirii

0.1297

504.

Scoala Gimnaziala "Dacia" Corp B si Gradinita cu program normal nr. 19

0.4747

505.

Scoala Gimnaziala "Dr. Bernady Gyorgy"

0.3877

506.

Scoala Gimnaziala "George CosbucOCt

0.5369

507.

Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" corp A si B si Gradinita nr. 7

0.3630

508.

Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

0.7477

509.

Scoala Gimnaziala "Romulus Guga" si Gradinita cu program normal nr. 20

0.8963

510.

Scoala Gimnaziala "Serafim Duicu" Corp A

0.7452

511.

Scoala Gimnaziala "Serafim Duicu" Corp B

0.6889

512.

Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu"

0.8779

513.

Scoala Gimnaziala Dacia (corp A)

0.2986

514.

Scuar Aleea Vrancea

0.0574

515.

Scuar B-dul 1848

0.7645

516.

Scuar B-dul Pandurilor

0.2079

517.

Scuar Liceul "Al. Papiu Ilarian"

0.0514

518.

Scuar Policlinica 2

0.0666

519.

Scuar P-ta "Bernady Gyorgy"

0.0372

520.

Scuar P-ta "Bernady Gyorgy"_Cetate

0.1533

521.

Scuar P-ta "Petofi Sandor"

0.0071

522.

Scuar P-ta Memorandului

0.0806

523.

Scuar Str. Bolyai Farkas

0.1546

524.

Scuar Str. Budiului -Str. Bega

0.0834

525.

Scuar Str. Episcop Davic Ferenc - B-dul 1848

0.0476

526.

Scuar Str. Moldovei-Str. Busuiocului

0.1311

527.

Scuar Universitatea "Petru Maior"

0.0759

528.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Cornisa

0.2611

529.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Covasna

0.3280

530.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Surianu

0.4156

531.

Spatiu condominiu 1 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.5028

532.

Spatiu condominiu 1 - B-dul Pandurilor

3.3334

533.

Spatiu condominiu 1 - Pasajul Panselutelor

0.8828

534.

Spatiu condominiu 1 - Str. 22 Decembrie 1989

1.8020

535.

Spatiu condominiu 1 - Str. Apilcultorilor

0.6420

536.

Spatiu condominiu 1 - Str. Argesului

0.7142

537.

Spatiu condominiu 1 - Str. Armoniei

0.2081

538.

Spatiu condominiu 1 - Str. Berlin

0.0798

539.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bodoni Sandor

0.1241

540.

Spatiu condominiu 1 - Str. Brasovului

0.1064

541.

Spatiu condominiu 1 - Str. Buciunului

0.7750

542.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bujorului

0.1733

543.

Spatiu condominiu 1 - Str. Busuiocului

1.1920

544.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ceahlau

0.3979

545.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cisnadie

0.7117

546.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ciucas

0.7038

547.

Spatiu condominiu 1 - Str. Constantin Romanu-Vivu

1.2865

548.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cugir

0.1107

549.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cutezantei

2.9680

550.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dambu Pietros

0.6109

551.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dr. Victor Babes

0.0489

552.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheorghe Marinescu

0.5574

553.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gloriei

0.7549

554.

Spatiu condominiu 1 - Str. Godeanu

0.9235

555.

Spatiu condominiu 1 - Str. Hunedoara

1.1954

556.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ioan Buteanu

0.5544

557.

Spatiu condominiu 1 - Str. Koos Ferenc

0.8794

558.

Spatiu condominiu 1 - Str. Lamaitei

0.9462

559.

Spatiu condominiu 1 - Str. Magurei

0.3540

560.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mihai Viteazul

0.7066

561.

Spatiu condominiu 1 - Str. Moldovei

0.2006

562.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mugurilor

0.5629

563.

Spatiu condominiu 1 - Str. Muncii

1.0803

564.

Spatiu condominiu 1 - Str. Muntenia

0.2070

565.

Spatiu condominiu 1 - Str. Narciselor

0.8971

566.

Spatiu condominiu 1 - Str. Navodari

0.0785

567.

Spatiu condominiu 1 - Str. Nicolae Grigorescu

0.5950

568.

Spatiu condominiu 1 - Str. Parangului

0.9920

569.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pasunii

0.2317

570.

Spatiu condominiu 1 - Str. Petru Dobra

1.4926

571.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pomicultorilor

1.2566

572.

Spatiu condominiu 1 - Str. Predeal

0.0724

573.

Spatiu condominiu 1 - Str. Prieteniei

1.1192

574.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ramurele

1.0956

575.

Spatiu condominiu 1 - Str. Resita

0.4857

576.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rodniciei

1.4168

577.

Spatiu condominiu 1 - Str. Sarguintei

2.4295

578.

Spatiu condominiu 1 - Str. Secerei

0.1658

579.

Spatiu condominiu 1 - Str. Secuilor Martiri

1.7004

580.

Spatiu condominiu 1 - Str. Suceava

0.0232

581.

Spatiu condominiu 1 - Str. Transilvania

1.2440

582.

Spatiu condominiu 1 - Str. Tudor Vladimirescu

0.1721

583.

Spatiu condominiu 1 - Str. Valea Rece

0.0383

584.

Spatiu condominiu 1 - Str. Viitorului

2.1962

585.

Spatiu condominiu 1 - Str. Violetelor

0.2776

586.

Spatiu condominiu 1 - Str. Viseului

0.3185

587.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vulcan

0.1586

588.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vulturilor

0.2944

589.

Spatiu condominiu 10 - B-dul 1848

0.0085

590.

Spatiu condominiu 10 - B-dul Pandurilor

0.2542

591.

Spatiu condominiu 11 - B-dul 1848

0.2248

592.

Spatiu condominiu 11 - Str. Gheorghe Doja

0.3296

593.

Spatiu condominiu 12 - B-dul 1848

0.0837

594.

Spatiu condominiu 13 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.7202

595.

Spatiu condominiu 13 - B-dul 1848

0.0241

596.

Spatiu condominiu 14 - B-dul 1848

0.4755

597.

Spatiu condominiu 15 - B-dul 1848

1.0258

598.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Cornisa

2.1626

599.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Covasna

0.4176

600.

Spatiu condominiu 2 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.4898

601.

Spatiu condominiu 2 - B-dul 1848

0.1224

602.

Spatiu condominiu 2 - B-dul Pandurilor

0.6763

603.

Spatiu condominiu 2 - Pasajul Panselutelor

0.2956

604.

Spatiu condominiu 2 - Str. 22 Decembrie 1989

3.4655

605.

Spatiu condominiu 2 - Str. Argesului

0.0981

606.

Spatiu condominiu 2 - Str. Armoniei

0.9053

607.

Spatiu condominiu 2 - Str. Berlin

0.2700

608.

Spatiu condominiu 2 - Str. Buciunului

0.3976

609.

Spatiu condominiu 2 - Str. Busuiocului

0.5103

610.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ceahlau

0.4579

611.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ciucas

0.6894

612.

Spatiu condominiu 2 - Str. Cugir

0.7796

613.

Spatiu condominiu 2 - Str. Cutezantei

1.3241

614.

Spatiu condominiu 2 - Str. Dr. Victor Babes

0.7003

615.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheorghe Doja

0.1412

616.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheorghe Marinescu

0.1970

617.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gloriei

1.4046

618.

Spatiu condominiu 2 - Str. Godeanu

1.7612

619.

Spatiu condominiu 2 - Str. Hunedoara

0.8143

620.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ioan Buteanu

0.8545

621.

Spatiu condominiu 2 - Str. Koos Ferenc

0.4527

622.

Spatiu condominiu 2 - Str. Magurei

0.4065

623.

Spatiu condominiu 2 - Str. Moldovei

0.1152

624.

Spatiu condominiu 2 - Str. Muncii

0.3240

625.

Spatiu condominiu 2 - Str. Nicolae Grigorescu

0.7881

626.

Spatiu condominiu 2 - Str. Parangului

0.9492

627.

Spatiu condominiu 2 - Str. Petru Dobra

0.1490

628.

Spatiu condominiu 2 - Str. Prieteniei

0.3748

629.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ramurele

2.7718

630.

Spatiu condominiu 2 - Str. Resita

0.8176

631.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rodniciei

1.8811

632.

Spatiu condominiu 2 - Str. Sarguintei

0.6137

633.

Spatiu condominiu 2 - Str. Suceava

0.1231

634.

Spatiu condominiu 2 - Str. Transilvania

1.3284

635.

Spatiu condominiu 2 - Str. Valea Rece

0.0261

636.

Spatiu condominiu 2 - Str. Viseului

0.5126

637.

Spatiu condominiu 2 - Str. Vulturilor

0.5888

638.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Cornisa

1.2207

639.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Hateg

1.2496

640.

Spatiu condominiu 3 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.4844

641.

Spatiu condominiu 3 - B-dul Pandurilor

2.7754

642.

Spatiu condominiu 3 - Str. 22 Decembrie 1989

1.2818

643.

Spatiu condominiu 3 - Str. Armoniei

2.4350

644.

Spatiu condominiu 3 - Str. Berlin

0.0809

645.

Spatiu condominiu 3 - Str. Busuiocului

0.9570

646.

Spatiu condominiu 3 - Str. Ceahlau

1.2631

647.

Spatiu condominiu 3 - Str. Gheorghe Doja

0.9686

648.

Spatiu condominiu 3 - Str. Hunedoara

1.4078

649.

Spatiu condominiu 3 - Str. Ioan Buteanu

0.2821

650.

Spatiu condominiu 3 - Str. Koos Ferenc

0.2860

651.

Spatiu condominiu 3 - Str. Magurei

0.5808

652.

Spatiu condominiu 3 - Str. Moldovei

0.0992

653.

Spatiu condominiu 3 - Str. Parangului

0.5816

654.

Spatiu condominiu 3 - Str. Petru Dobra

0.5811

655.

Spatiu condominiu 3 - Str. Sarguintei

0.3220

656.

Spatiu condominiu 3 - Str. Suceava

0.4861

657.

Spatiu condominiu 3 - Str. Transilvania

1.1654

658.

Spatiu condominiu 3 - Str. Valea Rece

0.0201

659.

Spatiu condominiu 3 - Strada Cugir

0.1869

660.

Spatiu condominiu 4 - Aleea Cornisa

0.2757

661.

Spatiu condominiu 4 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.3681

662.

Spatiu condominiu 4 - B-dul 1848

0.1667

663.

Spatiu condominiu 4 - B-dul Pandurilor

0.3143

664.

Spatiu condominiu 4 - Str. 22 Decembrie 1989

0.8206

665.

Spatiu condominiu 4 - Str. Cugir

0.5476

666.

Spatiu condominiu 4 - Str. Gheorghe Doja

0.4382

667.

Spatiu condominiu 4 - Str. Hunedoara

0.1345

668.

Spatiu condominiu 4 - Str. Ioan Buteanu

0.3787

669.

Spatiu condominiu 4 - Str. Koos Ferenc

0.1177

670.

Spatiu condominiu 4 - Str. Magurei

0.7053

671.

Spatiu condominiu 4 - Str. Moldovei

0.1161

672.

Spatiu condominiu 4 - Str. Parangului

0.2917

673.

Spatiu condominiu 4 - Str. Petru Dobra

0.2895

674.

Spatiu condominiu 4 - Str. Suceava

0.1964

675.

Spatiu condominiu 4 - Str. Transilvania

1.5606

676.

Spatiu condominiu 4 - Str. Valea Rece

0.2222

677.

Spatiu condominiu 5 - B-dul 1 Decembrie 1918

2.7067

678.

Spatiu condominiu 5 - B-dul 1848

0.4510

679.

Spatiu condominiu 5 - B-dul Pandurilor

0.1704

680.

Spatiu condominiu 5 - Str. Gheorghe Doja

0.2859

681.

Spatiu condominiu 5 - Str. Ioan Buteanu

0.3153

682.

Spatiu condominiu 5 - Str. Koos Ferenc

0.0926

683.

Spatiu condominiu 5 - Str. Moldovei

1.7326

684.

Spatiu condominiu 5 - Str. Parangului

1.9704

685.

Spatiu condominiu 5 - Str. Petru Dobra

0.0925

686.

Spatiu condominiu 5 - Str. Transilvania

0.5583

687.

Spatiu condominiu 6 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.3567

688.

Spatiu condominiu 6 - B-dul 1848

0.4875

689.

Spatiu condominiu 6 - B-dul Pandurilor

0.5513

690.

Spatiu condominiu 6 - Str. Gheorghe Doja

0.7484

691.

Spatiu condominiu 6 - Str. Ioan Buteanu

0.2346

692.

Spatiu condominiu 6 - Str. Koos Ferenc

0.1647

693.

Spatiu condominiu 6 - Str. Moldovei

0.3628

694.

Spatiu condominiu 6 - Str. Parangului

0.6070

695.

Spatiu condominiu 6 - Str. Petru Dobra

0.8869

696.

Spatiu condominiu 7 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.9637

697.

Spatiu condominiu 7 - B-dul 1848

0.3621

698.

Spatiu condominiu 7 - B-dul Pandurilor

1.8442

699.

Spatiu condominiu 7 - Str. Ioan Buteanu

0.3566

700.

Spatiu condominiu 7 - Str. Moldovei

0.3876

701.

Spatiu condominiu 7 - Str. Parangului

0.1148

702.

Spatiu condominiu 8 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.6318

703.

Spatiu condominiu 8 - B-dul Pandurilor

4.0876

704.

Spatiu condominiu 8 - Bulevardul 1848

0.0904

705.

Spatiu condominiu 8 - Str. Moldovei

0.5621

706.

Spatiu condominiu 8 - Str. Parangului

0.2115

707.

Spatiu condominiu 9 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.2197

708.

Spatiu condominiu 9 - B-dul 1848

0.2736

709.

Spatiu condominiu 9 - B-dul Pandurilor

1.6410

710.

Spatiu condominiu 9 - Str. Moldovei

1.2569

711.

Spatiu condominiu 9 - Str. Parangului

0.0983

712.

Spatiu condominiu ANL - Str. Molter Karoly

0.2972

713.

Spatiu de joaca

0.8503

714.

Spatiu verde - Str. Nicolae Grigorescu

0.6383

715.

Spi talul Clinic de Urgenta

4.7131

716.

Spi talul Clinic Judetean

2.6797

717.

Spi talul Clinic Judetean - Sectia Neomatologie Prematuri

0.2313

718.

Spi talul Clinic Judetean Mures -Policlinica 2

0.7745

719.

Spi talul Epidemic

0.8214

720.

Strada 8 Martie

2.6144

721.

Strada Adrian Hidos

0.8998

722.

Strada Alba Iulia

0.4810

723.

Strada Alexandru Papiu Ilarian

1.3649

724.

Strada Alunis

0.4061

725.

Strada Amsterdam

0.2213

726.

Strada Amurgului 1

0.0245

727.

Strada Amurgului 2

0.0709

728.

Strada Ana Ipatescu 1

0.0759

729.

Strada Ana Ipatescu 2

0.1757

730.

Strada Apilcultorilor

0.6244

731.

Strada Argeșului 1

0.3239

732.

Strada Argeșului 2

0.2938

733.

Strada Arinului

0.0355

734.

Strada Armoniei

0.4606

735.

Strada Artei

0.2343

736.

Strada Atena

0.1327

737.

Strada Avram lancu

1.2238

738.

Strada Azuga

0.0406

739.

Strada Bailor

0.0722

740.

Strada Banat

0.6409

741.

Strada Bega

1.1457

742.

Strada Berlin 1

0.0837

743.

Strada Berlin 2

0.1009

744.

Strada Berlin 3

0.2856

745.

Strada Bobalna

0.2866

746.

Strada Bodoni Sandor

0.3249

747.

Strada Bogatei 1

0.2555

748.

Strada Bogatei 2

0.1799

749.

Strada Bolyai Farkas

1.3662

750.

Strada Borsos Tamas

0.3101

751.

Strada Borzesti 1

0.2033

752.

Strada Borzesti 2

0.1333

753.

Strada Bradului

0.6010

754.

Strada Branului 1

0.3203

755.

Strada Branului 2

0.0502

756.

Strada Brasovului

0.2694

757.

Strada Bucegi 1

0.0736

758.

Strada Bucegi 2

0.0760

759.

Strada Bucinului 1

0.4690

760.

Strada Bucinului 2

0.0954

761.

Strada Bucuresti 1

0.1847

762.

Strada Bucuresti 2

0.2272

763.

Strada Budai Nagy Antal

0.5044

764.

Strada Budapesta

0.2088

765.

Strada Budiului

5.0782

766.

Strada Bujorului

0.2526

767.

Strada Busuiocului

0.5897

768.

Strada Calimanului

0.2907

769.

Strada Caraiman 1

0.1478

770.

Strada Caraiman 2

0.1199

771.

Strada Ceahlau

1.1816

772.

Strada Cerbului 1

0.1077

773.

Strada Cerbului 2

0.1640

774.

Strada Cernavoda

0.1848

775.

Strada Cibinului

0.0853

776.

Strada Ciocanului

0.1846

777.

Strada Ciresului

0.1795

778.

Strada Cisnadie

0.3253

779.

Strada Ciucas

0.3315

780.

Strada Colegiului

0.0771

781.

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea 1

0.2381

782.

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea 2

0.2486

783.

Strada Constantin Romanu-Vivu

0.4016

784.

Strada Cornesti

0.9027

785.

Strada Cosminului

0.2320

786.

Strada Crangului

0.2374

787.

Strada Crinului

0.2595

788.

Strada Crizantemelor

0.2039

789.

Strada Cucului

0.0586

790.

Strada Cugir

0.3722

791.

Strada Cutezantei

3.0385

792.

Strada Dambovitei

0.3951

793.

Strada Dambu Pietros

0.3865

794.

Strada Dealului

0.8684

795.

Strada Deva

0.1734

796.

Strada Dimitrie Cantemir 1

0.1562

797.

Strada Dimitrie Cantemir 2

0.2049

798.

Strada Dr. Cornel Ciugudeanu

0.2904

799.

Strada Dr. Kozma Bela

0.0776

800.

Strada Dr. Victor Babes 1

0.7384

801.

Strada Dr. Victor Babes 2

0.1584

802.

Strada Duzilor

0.8579

803.

Strada Episcop Bob loan

0.1259

804.

Strada Episcop David Ferenc

0.0362

805.

Strada Erou Lt. Petre Popescu

0.1331

806.

Strada Evreilor Martiri

0.8539

807.

Strada Faget 1

0.2669

808.

Strada Faget 2

0.1801

809.

Strada Fantanii

0.1036

810.

Strada Franz Liszt

0.1447

811.

Strada Gabor Aron

0.3289

812.

Strada Garofitei

1.3512

813.

Strada Gen. Gh. Avramescu

0.1960

814.

Strada Gen. Ion Dumitrache 1

0.0693

815.

Strada Gen. Ion Dumitrache 2

0.8012

816.

Strada Gheorghe Marinescu

4.2400

817.

Strada Gloriei

0.2764

818.

Strada Godeanu

0.5778

819.

Strada Gradinarilor 1

0.0556

820.

Strada Gradinarilor 2

0.0223

821.

Strada Gradinarilor 3

0.1778

822.

Strada Gradinarilor 4

0.0595

823.

Strada Henry Coanda

0.1140

824.

Strada Hunedoara

0.8881

825.

Strada lernutului 1

0.2426

826.

Strada lernutului 2

0.0307

827.

Strada lernutului 3

0.0810

828.

Strada Ilie Munteanu

0.5085

829.

Strada Infratirii

1.2757

830.

Strada Ingusta

0.0478

831.

Strada Ioan Buteanu

2.1427

832.

Strada Ion Creanga

0.0791

833.

Strada Izvorul Rece

0.0524

834.

Strada Izvorului

0.0663

835.

Strada Jean Monnet

0.9193

836.

Strada Justitiei

0.2414

837.

Strada Koos Ferenc

0.7016

838.

Strada Korosi Csoma Sandor

0.3031

839.

Strada Koteles Samuel

0.4637

840.

Strada Lalelelor

0.8580

841.

Strada Lamaitei

0.4178

842.

Strada Liceului

0.1339

843.

Strada Lisabona

0.2684

844.

Strada Livezeni

3.9751

845.

Strada Londra

0.6774

846.

Strada Ludusului 1

0.2483

847.

Strada Ludusului 2

0.0431

848.

Strada Ludusului 3

0.0705

849.

Strada Lutului

0.0195

850.

Strada Madrid

0.2519

851.

Strada Magurei

0.7893

852.

Strada Maramures

0.7845

853.

Strada Martin Luther

0.0897

854.

Strada Marton Aron

0.6110

855.

Strada Mestecanisului

2.1320

856.

Strada Mica

0.1606

857.

Strada Mihai Viteazul

1.5741

858.

Strada Mihail Kogalniceanu

0.2226

859.

Strada Mitr. Andrei Saguna

0.3278

860.

Strada Moldovei

1.8419

861.

Strada Molter Karoly

0.5115

862.

Strada Moresti

0.2039

863.

Strada Mugurilor

0.2158

864.

Strada Muncii

0.6673

865.

Strada Muntenia

0.5056

866.

Strada Nagy Pal

0.3790

867.

Strada Narciselor

0.4176

868.

Strada Navodari

0.2875

869.

Strada Negoiului

1.3654

870.

Strada Nicolae Grigorescu

0.8251

871.

Strada Nicolae Iorga

0.3746

872.

Strada Nirajului

0.0764

873.

Strada Pades

0.0467

874.

Strada Padurii

0.7699

875.

Strada Paltinis

0.2374

876.

Strada Parangului 1

1.8958

877.

Strada Parangului 2

0.2804

878.

Strada Paris 1

0.1600

879.

Strada Paris 2

0.7373

880.

Strada Pasunii

0.4429

881.

Strada Pasunii 2

0.3526

882.

Strada Petri Adam

0.1237

883.

Strada Petrila 1

0.0608

884.

Strada Petrila 2

0.0699

885.

Strada Petru Dobra

1.2283

886.

Strada Piatra de Moara

0.1058

887.

Strada Plaiului

0.4572

888.

Strada Platoului

0.1292

889.

Strada Pomicultorilor

0.7256

890.

Strada Posada

0.7102

891.

Strada Postei

0.1269

892.

Strada Praga

0.1751

893.

Strada Predeal

1.5084

894.

Strada Prieteniei

0.6898

895.

Strada Privighetorii 1

0.0629

896.

Strada Privighetorii 2

0.0280

897.

Strada Progresului

0.5268

898.

Strada Ramurele

0.7578

899.

Strada Rasaritului

0.3391

900.

Strada Regele Ferdinand

0.2851

901.

Strada Resita

0.4155

902.

Strada Retezatului

0.3679

903.

Strada Rodniciei 1

0.6463

904.

Strada Rodniciei 2

0.4693

905.

Strada Saliste

0.2325

906.

Strada Sapei

0.4030

907.

Strada Sarguintei

0.8089

908.

Strada Secerei 1

0.4189

909.

Strada Secerei 2

0.4202

910.

Strada Secuilor Martiri 2

0.6656

911.

Strada Selimbar

0.0789

912.

Strada Semanatorilor

0.1392

913.

Strada Sfantul loan

0.6801

914.

Strada Slatina

0.2243

915.

Strada Spitalul Vechi

0.1418

916.

Strada Sportivilor 1

0.0592

917.

Strada Sportivilor 2

0.0882

918.

Strada Stefan cel Mare

0.6549

919.

Strada Stejarului

0.4615

920.

Strada Stramba

0.4173

921.

Strada Subpadure

0.5474

922.

Strada Substejaris

0.1267

923.

Strada Suceava

0.5129

924.

Strada Sudului

0.3616

925.

Strada Surianu

0.1336

926.

Strada Szechenyi Istvan

0.5251

927.

Strada Targului

0.2980

928.

Strada Teilor

0.0802

929.

Strada Toamnei

0.4924

930.

Strada Transilvania

1.3076

931.

Strada Trebely

0.8797

932.

Strada Tudor Vladimirescu 4

0.9009

933.

Strada Tudor Vladimirescu 5

0.6892

934.

Strada Tudor Vladimirescu 6

0.8100

935.

Strada Tudor Vladimirescu 7

0.4548

936.

Strada Tudor Vladimirescu 8

0.3664

937.

Strada Tudor Vladimirescu 9

0.2609

938.

Strada Turnu Rosu

0.0994

939.

Strada Ulciorului

0.1062

940.

Strada Urcusului

0.2337

941.

Strada Valea Rece

0.5602

942.

Strada Vanatorilor

0.2552

943.

Strada Verii

2.4615

944.

Strada Viena

0.2919

945.

Strada Viile Budiului 1

1.6611

946.

Strada Viile Budiului 2

0.6442

947.

Strada Viile Dealul Mic

1.3982

948.

Strada Viile Unomaj

1.0608

949.

Strada Viitorului

0.4009

950.

Strada Violetelor

0.3022

951.

Strada Viseului

0.1523

952.

Strada Vulcan 1

0.2233

953.

Strada Vulcan 2

0.2006

954.

Strada Vulturilor 1

0.5583

955.

Strada Vulturilor 2

0.5656

956.

Strada Zarnesti

0.0815

957.

Strada Zefirului

0.0513

958.

Teatrul de Vara

0.3003

959.

Teren degradat

3.7744

960.

Teren degradat

0.7409

961.

Teren in proprietatea municipiului

52.1808

962.

Teren viran

1.3137

963.

Uni versitatea "Dimitrie Cantemir"

2.1512

964.

Uni versitatea "Petru Maior"

0.6534

965.

Uni versitatea de Arte

0.2948

Total suprafața obiective cu destinația spatiu verde inventariate lot 1 [ha]:

376.1199

Total suprafata obiective cu destinatia spatiu verde inventariate lot 2 [ha]:

454.8001

Nr crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

Total an

0

1

2

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activităților pentru fiecare categorie de activitate-operațiune:

Salubrizarea stradală:

Măturatul manual;

Măturatul mecanizat;

Curățatul rigolelor;

Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

Stropitul carosabilului;

Întreținerea zonelor verzi;

Evacuare deșeuri clandestine;

Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș.

= 100%

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

= 100%

b) ponderea din numărul de reclamații de la litera a) care s-au dovedit justificate

< 5%

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

= 100%

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

< 5%

e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale si locale (exprimat

în %)                                            ’

< 5%

f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

= 100%

g) ponderea din numărul de reclamații de la litera f) care s-au dovedit justificate

< 5%

h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

= 100%

i) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat in %)

= 100%

i1) suprafețele efective măturate manual

= 100%

i2) suprafețele efective măturate mecanizat

= 100%

i3) suprafețele efective curățate rigolele

= 100%

i4) suprafețele efective spălate din carosabil si trotuare

= 100%

i5) suprafețele efective stropite din carosabil

= 100%

i6) suprafețele efective de zone verzi întreținute

= 100%

i7) suprafețele efective de pe care s-au evacuat deșeuri clandestine

= 100%

i8) suprafețele efective spălate cu presiune din balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile

= 100%

aparținând municipiului Târgu Mureș

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

= 100%

b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 100%

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

= 0%

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activității (exprimat în %)

= 0%

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

= 0%

d) numărul de intervenții necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia (exprimat în %)

= 0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 100%


JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIULTIRGU MUREȘ

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Email: adp@tirgumures.ro, pagina web: www.tirgumures.ro

Târgu Mureș, Str. Kos Karoly nr.l/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873

CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA - ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ,

CAPITOLUL 1

 • 1.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI:

Municipiul Târgu Mureș - Administrație Publică Locală C. I. F.: 4322823

Sediul social: Tg Mureș, P-ta Victoriei Nr. 3, jud Mureș,

Date de contact: tel/fax 0265268330, e-mail primaria@tirgumures.ro

Municipiul Tg Mureș este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 • 1.2 Durata acord cadru

Durata acordului cadru este de 24 luni calendaristice de la data semnării acestuia, cu următoarele excepții:

A) La data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în județul Mureș”, pentru-activitățile de colectare /transport/sortare/transfer a deșeurilor, contractate prin prezentul acord cadru în baza unor contracte subsecvente încetează, în termen de 5 zile de la data înștiințării, de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante. Restul activitatiilor care fac obiectul acordului cadru vor continua pana la expirarea duratei acordului cadru si in limta sumelor aprobate in buget.

 • 1.3 Introducere

 • 1.3.1 Primăria Municipiului Tg Mureș, în calitate de Achizitor (Autoritate Contractantă), reținând obligațiile care-i revin cu privire la serviciul public de salubrizare: activitatea de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală, raportat la legislația generală și specifică privind serviciile de salubrizare, organizează, coordonează, reglementează, conduce, monitorizează și controlează activitatea de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală a Municipiului Tg Mureș.

 • 1.3.2 Până în prezent activitatea de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală și la nivelul Municipiului Tg Mureș s-a desfășurat în baza unui contract de delegare a gestiunii privind concesionarea serviciilor. Prin procedura inițiată, Municipiului Tg Mureș urmărește să asigure continuitatea desfășurării serviciului, cu scopul îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii servic iului - populația Municipiului Tg Mureș.

 • 1.3.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Municipiului Tg Mureș, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru al serviciului de colectare - transport deșeuri ,salubrizare stradală.

 • 1.3.4 Activitatea de salubrizare a municipiului Târgu Mureș se va realiza în conformitate cu legislația generala și specifica europeană și românească. Acestea includ, dar nu se limitează, la următoarele:;

D - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile și completările ulterioare;

- HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

D O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

D - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

D - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare;

D - Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr.101/2006;

D - Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și co mpletarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

D - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

D - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modifiările și completările ulterioare;

D - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

D - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

D - Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

- Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

D - Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

□  - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă

și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

D - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

D - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

D - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

D - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

D - Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

Obiectul caietului de sarcini:

 • 1.3.5 DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA -ACORD CADRU a SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

5

 • 1.3.6 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și oferta finaciară corespunzător cu solicitările autorității contractante.

 • 1.3.7 Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • 1.3.8 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • 1.3.9 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, și care sunt în vigoare.

 • 1.3.10  Caietul de sarcini conține cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

 • 1.3.11 Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

 • 1.3.12 Autoritatea contractantă urmărește, prin prezenta investiție, să DELEGE GESTIUNEA PRIN CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICA - ACORD CADRU a SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU catre un operator economic capabil

 • 2. Condiții organizatorice

  • 2.1   În vederea bunei desfășurări a serviciului de salubrizare - colectare - transport deșeuri și salubrizare stradală în Municipiul Târgu Mureș, Prestatorul va beneficia de o perioadă de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul; își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității (sistemul informatic, sistemul de monitorizare prin GPS, etc.)

  • 2.2   Perioada de mobilizare reprezintă intervalul de timp dintre data semnării contractului și data începerii efective a activității. În timpul acestei perioade (maxim 60 zile), Prestatorul va anunța utilizatorii despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza Acordului cadru al SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ în Municipiul Tg Mureș.

  • 2.3   În timpul Perioadei de mobilizare, Prestatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului, va amenaja și va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru. Va obține și instala orice echipament suplimentar, vehicule și facilități pe care le consideră necesare pentru a putea executa complet serviciile, în conformitate cu oferta tehnică depusă, va angaja și va pregăti personalul.

  • 2.4   Pe perioada de mobilizare, Prestatorul va prelua de la Achizitor toate informații le și datele existente pentru întocmirea planului propriu de activitate.

  • 2.5   La sfârșitul perioadei de mobilizare, Prestatorul va prezenta un raport privind pregătirea sa pentru începerea activităților, inclusiv cu problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, urmând ca Prestatorul să facă propuneri pentru remedierea eventualelor probleme identificate.

  • 2.6 Începând cu perioada de mobilizare, Prestatorul va menție legătura cu autoritățile competente, cu instituții abilitate, în vederea identificării oricăror alerte/avertizări.

  • 2.7   În perioada de mobilizare prestatorul v-a asigura 2/3 din totalul utilajelor menționate în cadrul ofertei și a personalului necesar pentru asigurarea serviiciilor.

  • 2.8   Prestatorul se va obliga să pună la dispoziția Contractului utilajele și echipamentele ofertate, cel târziu la sfârșitul perioadei de mobilizare când va începe efectiv prestarea serviciilor

 • 3. Planul de organizare a activității

  • 3.1   Planul și programul de organizare a activității prezentat de Prestator în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordul Achizitorului.

  • 3.2   Planul propriu al Prestatorului trebuie să respecte Programul unitar de acțiune care este socotit ca cerință minimă, acesta fiind completat în functie de situația constatată, și va fi aprobat de Achizitor. Planul va fi revizuit anual pe baza rezultatelor și constatărilor referitoare la activitatea desfășurată în anul precedent.

 • 4. Sistemul de management calitate/mediu

  • 4.1   Prestatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001.

  • 4.2 Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățățile desfășurate de Prestator.

  • 4.3 Prestatorul trebuie să pună la dispoziția Achizitorului, la cerere, în conformitate cu oferta, manualul sau manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului. Prestatorul va raporta Achizitorului orice modificare adusă manualului/manualelor.

  • 4.4 Prestatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate și mediu proprii.

  • 4.5 Prestatorul va avea toate licențele, avizele și permisele valabile pe toată perioada contractului.

  • 4.6 Prestatorul va deține orice alte permise, aprobări, avize sau autorizații care vor fi solicitate de legislație pe toată durata derulării contractului.

 • 5. Cerințe organizatorice

  • 5.1 Operatorul serviciului de colectare - transport deseuri si de salubrizare stradală (“operatorul”) va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini, a legislației de specialitate în vigoare și a documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare aprobate la nivelul Municipiului Tg Mureș, asigurând respectarea în mod special a următoarelor prevederi/reguli de organizare și funcționare:

 • a.     legislația, normele, prescripțiile și regulamentele aplicabile privind:

igiena, sănătatea și securitatea (protecția) muncii; gospodărirea apelor; protecția mediului; urmărirea comportării în timp a construcțiilor; prevenirea și combaterea incendiilor.

 • b.     exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor se realizează numai cu personal autorizat în condițiile legii și în funcție de complexitatea instalației, respectiv a specificului locului de muncă;

 • c.       respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prezentul caietul de sarcini/contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • d.       furnizarea către autoritățile administrației publice locale, respectiv către A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și asigurarea accesului reprezentanților acestora la documentațiile/actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de salubrizare în condițiile legii;

 • e.       respectarea angajamentelor asumate prin acrodul-cadru/contractele subsecvente pentru prestarea serviciului;

 • f.        prestarea serviciilor cel puțin la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut prin prezentul caiet de sarcini, către toate categoriile de utilizatori de pe raza Municipiului Tg Mureș;

 • g.      aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h.       elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i.       realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j.       evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k.       evidența gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic către autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • l.       asigurarea personalului necesar pentru prestarea întocmai și la timp a activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • m.      conducerea/coordonarea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n.       asigurarea dotării proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • o.       tuturor celorlalte condiții specifice stabilite prin prezentul caiet de sarcini (inclusiv cele vizând realizarea reparațiilor, a eventualelor investiții/celelate cheltuieli pe care le va face operatorul, cu respectarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea contractantă și operator).

 • 5.2 Operatorii serviciului de colectare - transport deșeuri vor asigura:

  • 5.2.1 Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura, în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor :

 • a)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)    exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)    respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract ( anexa la Contract);

 • d)    furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e)    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f)     prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g)   aplicarea de metode performante de management, care să conducă la re-ducerea costurilor de operare;

 • h)    dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i)    înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j)     elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k)    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l)     evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m)   ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • n)    personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract ;

 • o)    conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p)    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract.

 • 5.2.2 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului și în prezentul caiet de sarcini.

5.3 Operatorii serviciului de salubrizare stradală vor asigura:

 • a. respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți prin documentația de atribuire prin acord - cadru a serviciului de salubrizare stradală,

 • b. furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile si la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare stradală, in condițiile legii,

 • c. respectarea angajamentelor luate prin documentația de atribuire prin acord - cadru a serviciului de salubrizare stradală,

 • d. aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducer ea costurilor de operare,

 • e. elaborarea planurilor anuale de revizii si reparații executate cu forte proprii si cu terți,

 • f. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor si reclamațiilor si de rezolvare operativă a acestora,

 • g. evidența orelor de funcționare a utilajelor,

 • h. ținerea unei evidente a gestiunii deșeurilor si raportarea periodica a situației autorităților competente, conform reglementarilor in vigoare,

 • i.  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract,

 • j.  conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție,

 • k. dotare proprie cu instalații si echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract,

 • l.  alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

 • 6. Cerințe privind investițiile

  • 6.1 Investițiile care vor fi realizate de către operator pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare stradală, în vederea funcționării, reabilitării si dezvoltării serviciului vor cuprinde cel puțin:

   • 6.1.1 Dotarea cu containere de gunoi de capacitate de 4mc, 8mc, 12mc minim cate un container de capacitatiile amintite (total minim 3 containere), necesare precolectării reziduurilor stradale, clandestine, etc;

   • 6.1.2 Dotarea tuturor utilajelor folosite la activitățile de salubrizare stradală cu sistem GPS de monitorizare prin satelit, sistem care va fi asigurat din resursele operatorului la data semnării contractului și va putea fi monitorizat de la autoritatea publică locală prin acces controlat, fără costuri suplimentare. De asemenea, sistemul va genera rapoarte care vor fi transmise beneficiarului ori de cate ori vor fi solicitate de acesta. Conținutul unui raport va fi stabilit de către beneficiar, ulterior atribuirii contractului.

   • 6.1.3 Parcul de mașini si utilaje specifice în vederea prestării serviciului la nivelul indicilor de performanță stabiliți, cu încadrarea in normele europene;

   • 6.1.4 Se va stabili dotarea tehnică minimă care va fi impusă și care va fi folosită exclusiv pentru activitățile care fac obiectul achiziției serviciului de salubrizare stradală și se va afla în dotarea operatorului pe toata durata contractului.

  • 6.2 Dotarea minimă solicitată de autoritatea contractantă, privind colectarea și transportul deșeurilor cuprinde:

 • -     Minim 10 utilaje (gunoiere) pentru ridicarea deșeurilor la punctele de colectare plurifamiliale, gospodarii, institutii publice, persoane juridice și 2 utilaje cu brat pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele ghenelor subterane, astfel încât să se poată asigura colectarea a cca 238,3 tone deseuri pe zi ( media deșeurilor zilnice depuse pe raza municipiului Târgu Mureș) .

 • -      Justificare calcul utilaje:

A) gunoiere 238,3 tone/zi echivalent a 680,857 mc/zi

Daca se ia capacitatea unei gunoiere de cca 10 mc

Rezulta 680,857 mc : 10 mc = 68,08 utilaje/zi

Daca se lucreaza 8 ore/zi rezulta necesarul minim de utilaje pe zi de 68,08 utilaje : 8 ore/zi = 8,51 utilaje

Rezulta ca necesarul minim de utilaje de 10mc necasar

Pentru transportul si colectarea deseurilor ar fii de 10 gunoiere ( 9 + 1 rezerva)

B) 2 utilaje pentru ridicarea deseurilor de pe platforme clandestine

 • 6.3 Dotarea minimă solicitată de autoritatea contractantă, privind salubrizarea stradală cuprinde:

 • - Autoperii mari cu capacitatea de 5-6 mc sau similare - 3 buc

 • - Autoperii medii cu capacitatea de cel mult 4 mc - 2 buc

 • - Autoperii mici cu capacitatea de cel mult 3 mc - 2 buc

 • - Autocompactoare cu capacități de cel mult 7 mc ( gabaritul este similar ) - 2 buc

 • - Utilaje multifuncționale măturat, spălat, alte activități de întreținere a curățeniei stradale (golesc coșuri-activitate ce reprezintă întreținerea căilor publice) - 2 buc.

 • 6.4 In perioada de mobilizare prestatorul v-a asigura 2/3 din totalul utilajelor menționate în cadrul ofertei și a personalului necesar pentru asigurarea serviiciilor.

 • 6.5 Toate utilajele vor respecta normele de mediu in vigoare.

 • 6.6 Dotarea tehnică impusă în implementarea contractului va fi folosită exclusiv pentru activitățile care fac obiectul contractului și se va afla în dotarea operatorului pe toată perioada contractului.

 • 6.7 Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare in conformitate cu art. 24 din Ordinul ANRSC 110/2007.

 • 7. Cerințe privind personalul

  • 7.1 Personalul operativ al operatorului desfășoară activitățile specifice stabilite prin contractul de delegare de gestiune a serviciului cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Page 9 of 59

 • 7.2   Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane considerate necesare în scopul executării contractului de delegare a gestiunii. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cel puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

 • 7.3   Intră așadar în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut. Fiecare persoană în parte va trebui să dețină calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților pentru care este propusă, astfel încât să se probeze capacitatea operatorului economic de a îndeplini toate activitățile solicitate de către autoritatea contractantă.

 • 7.4   Următoarele poziții reprezintă personalul de conducere/cheie de specialitate minim solicitat de autoritatea contractantă și care va fi nominalizat pentru îndeplinirea contractului:

° Manager de contract;

Manager de contract adjunct (pentru serviciile de colectare - transport deșeuri);

° Manager de contract adjunct (pentru serviciile de salubritate stradală);

Responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de calitate impuse prin contract ISO 9001 sau echivalent ’ D Responsabil mediu; asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract ISO 14001 sau echivalent D Responsabil securitatea și sănătatea muncii;

 • 7.5 Următoarele poziții reprezintă personalul executiv minim solicitat de autoritatea contractuală:

 • -  dispecerat (dispeceri și șoferi) minim 3 dispeceri și 2 șoferi,

 • -  personal protecția muncii (inclusiv PSI)

 • -  personal protecția mediului, pază (sedii + ateliere)

 • -  minim 1 persoane/utilaj + minim 1 deservent/utilaj

' muncitori minim 40 persoane (pentru serviciile de colectare - transport deșeuri)

 • -  muncitori minim 160 persoane (pentru serviciile de salubritate stradală)

 • -  personal calificat pentru întreținere și reparații utilaje minim 2 persoane.

Justificare : Dispecerat - necesar 2 persoane sa asigure doua schimburi si 1 persoana inlocuitoare (tinand cont ca se asigura dispecerat si sambata si duminica) si 2 soferi unul pentru colectare si transport si unul pentru salubrizarea stradala pentru verificarea lucrarilor

 • -  avand in vedere ca sunt un total de 241 puncte de colectare deseuri din care 168 supraterane si 46 subterane esta necesar asigurarea unui numar de 40 de persoane minim pentru curatenia de pe platforme zilnic, iar in perioada de primava si toamna se asigura personalul pentru curatenia specifica acestei perioade

 • -  minimul necesar in vederea asigurarii maturatului stradal pe o suprafata de cca 600.000 mp si golirea cosurilor de gunoi stradale cca 3000 de buc., este necesar un numar 160 persoane

 • 7.6 Intră în responsabilitatea operatorului să asigure suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității contractante și numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

 • 7.7 Structura de personal minimă solicitată de autoritatea contractuală va fi realizată în termen de maxim 60 zile de la semnarea contractului (perioada de mobilitate).

 • 7.8 În perioada de mobilizare prestatorul v-a asigura 2/3 din totalul utilajelor menționate în cadrul ofertei și a personalului necesar pentru asigurarea serviciilor

 • 8. Cerințe privind identitatea operatorului, a autorității contractante și a personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță

  • 8.1 Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Municipiului Tg Mureș.

  • 8.2 Personalul de execuție al operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în responsabilitatea operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacele/echipamentele de protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vizibil, cel puțin cu denumirea operatorului și, după caz, a autorității contractante (în măsura în care aceasta din urmă formulează o astfel de cerere).

  • 8.3 Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfașurarea tuturor operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute pe toată durata de execuție contractului de delegare a gestiunii serviciului, conform prevedrilor legale în vigoare.

  • 8.4  De asemenea, întreg personalul al operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane conținând cel puțin numele, prenumele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către reprezentanții autorității contractante, cât și de către utilizatorii serviciului.

 • 9. Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, controlului și monitorizării prestațiilor

  • 9.1 Sistemul de management implementat pentru asigurarea calității și protecției mediului acoperă în mod obligatoriu toate activitățile desfașurate de operator în baza contractului de delegare a gestiunii. În acest sens, operatorul se asigură că eventualii subcontractanți necesari a fi implicați în execuția contractului dețin capacitatea necesară în vederea respectării acestei cerințe.

  • 9.2 În vederea verificării îndeplinirii acestor cerințe, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului/operatorului toate procedurile, instrucțiunile de lucru, precum și, după caz, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere/recertificare aferente sistemului implementat.

  • 9.3 Operatorul are obligația de a asigura monitorizarea și respectarea tuturor cerințelor privind referitoare la protecția mediului stabilite prin autorizații/licențe, precum și orice alte cerințe suplimentară impuse de o autoritate competentă privind prestarea servicilor. Operatorul este pe deplin răspunzator în cazul apariției oricărei situații care cade sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă în legislația națională prin dispozițiile O.U.G. 68/2007.

  • 9.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a monitoriza/controla activitatea operatorului potrivit propriilor proceduri interne care vor fi comunicate operatorului ulterior semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului (în perioada de mobilizare) și care sunt obligatorii pentru acesta din urmă. Concluziile acestor activități vor fi luate în considerare de către autoritatea contractantă la certificarea plăților către operator/regularizarea sumelor care trebuie decontate între părți.

  • 9.5 În acest sens, operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții autorității contractante, permitând acestora verificarea tuturor înregistrărilor și documentelor întocmite referitoare la serviciu, precum și inspectarea oricăror facilități, instalații/utilaje, echipamente și/sau vehicule.

  • 9.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza acțiuni de monitorizare/control planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din teren, dispunând, după caz, aplicarea măsurile legale care se impun, potrivit propriilor competențe.

  • 9.7 Ori de câte ori este informat asupra unei asemenea acțiuni, operatorul are obligația de a pune la dispoziția reprezentanților autorității contracante un autoturism, împreună cu câte un reprezentant al operatorului, mandat în vederea participării la respectivele acțiuni.

  • 9.8  De asemenea, operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă cu privire la orice acțiuni similare desfășurate de către alte autorități competente în vederea participării reprezentanților acesteia la respectivele acțiuni în scopuri de monitorizare.

 • 10. Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției contractului

  • 10.1 Operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă în mod operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților specifice în baza contractului, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a respectivului contract.

  • 10.2 Comunicările între operator și autoritatea contractantă (denumite în continuare “părțile contractante” sau “părți”) referitoare la execuția contractului serviciului de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală, inclusiv transmiterea de documente, informații, specificații, indicații, solicitări/cereri sau altele asemenea se notifică celeilalte părți în scris, cu confirmare de primire. După caz, comunicările vor conține inclusiv propunerile de rezolvare a problemelor semnalate prin acestea.

  • 10.3 Autoritatea contractantă acordă sprijin operatorului potrivit propriilor competențe care îi revin acesteia în vederea rezolvării tuturor problemelor. În acest scop, autoritatea contractantă organizează în mod regulat ședințe de management referitoare la situația serviciului colectare-transport deșeuri, de salubrizare stradală, la care operatorul va asigura participarea cel puțin a managerului de proiect/managerilor de proiect adjuncți. După caz, în cadrul acestor sedințe vor fi invitați și alți factori interesați.

  • 10.4 Dispozițiile autorității contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta va transmite autorității contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții.

  • 10.5 Operatorul are obligația de informa toate categoriile de utilizatori ai serviciului prin intermediul campaniilor de informare organizate de acesta asupra faptului că orice cerere sau reclamație cu privire la serviciile de salubrizare stradală vor fi adresate acestuia. În acest scop, operatorul trebuie să dispună de un dispecerat funcțional (inclusiv în cazul sărbătorilor legale) pe toata durata contractului, care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și transmiterea spre rezolvare a acestora într-un timp cât mai scurt, ale cărui particularități vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie făcut public pe situl de internet al operatorului și, după caz, al autorității contractante.

  • 10.6 La sfârșitul fiecărei perioade de raportare lunara stabilita prin caietul de sarcini și/sau la solicitarea expresă a autorității contractante, operatorul are obligația să informeze reprezentanții acestia din urmă cu privire la numărul cererilor și/sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

  • 10.7 Operatorul nu are dreptul de a condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator și/sau de rezoluția autorității contractante în raport cu o asemenea reclamație.

 • 11. Cerințe privind securitatea obiectivelor și instalațiilor

  • 11.1 Intrarea în incinta oricăror obiective administrate de operator din și în legătură cu serviciul care face obiectul contractului va fi controlată și limitată de către acesta în mod strict la persoanele autorizate să intre în respectivele incinte pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, pot fi admise cu acceptul operatorului. În acest scop, regulilele specifice privind accesul la obiective stabilite de catre operator se prezintă în cadrul propunerii tehnice.

  • 11.2 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele mai sus menționate, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a securității acestora (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri și porți, pichete de incendiu, scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei perimetrului/amprizei, întocmit conform Legii nr. 333/2003, precum și modalitatea concretă de implementare a măsurilor propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii serviciului). De asemenea, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta planul de intervenții în caz de evenimente neprevăzute (cel puțin pentru incendii, fum) care va aborda modul de tratare a unor asemenea situații și iși va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

  • 11.3 Orice modificare a elementelor precum cele mai sus menționate pe parcursul duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului va fi comunicată autorității contractante, înainte ca respectiva modificare să producă efecte în vederea execitării dreptului acesteia de opoziție, potrivit propriilor competențe legale.

  • 11.4 Orice incident neobișnuit privind securitatea se notifică autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în mod corespunzător în baza de date a operatorului. În acest sens, operatorul va raporta autorității contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.

  • 11.5 Operatorul și autoritatea contractantă vor examina periodic orice astfel de incident și vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 12. Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al operatorului

  • 12.1 Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru operaționale potrivit prevederilor legale aplicabile al cărei amplasament, indiferent de locație, trebuie să permită ajungerea pe raza municipiului în condiții normale de trafic a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor implicate în desfășurarea activităților specifice contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, de salubrizare stradală.

12..2 În acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă pentru baza de lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într -o atare manieră încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:

 • a) gararea în condiții optime a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor din dotarea operatorului fără a crea un disconfort riveranilor acesteia, inclusiv în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru asigurarea necesității disponibilității imediate a acestora;

 • b)  desfășurarea operațiilor întreținere utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor utilizate în vederea executării obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în conformitate cu normele tehnice/prescripțiile de utilizare ale producătorilor.

 • 12.3 În caz defecțiune/nefuncționare a unui utilaj/instalații/echipament/vehicul, este responsabilitatea operatorului de a le înlocui cât de repede posibil, dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii/nefuncționării.

 • 12.4 De asemenea, operatorul răspunde de respectarea prevederilor legle referitoare la punerea în circulație pe drumurile publice a respectivelor utilaje/instalații/echipamente/vehicule, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

 • 12.5 În vederea executării contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, de salubrizare stradală, operatorul trebuie să dispună și să asigure implementarea unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților realizate.

 • 12.6 Operatorul acordă autorității contractante acces la respectivul sistem informatic în timp real, gratuit, complet (acces la toate informațiile conținute de acesta din/în legătură cu modul de executare a contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, salubrizare stradală care face obiectul prezentului caiet de sarcini), nelimitat (fără limitări geografice și/sau tehnice, ori de altă natură) și perpetuu (pe toată durata contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, salubrizare stradală), în baza drepturilor de utilizare specifice/similare unei licențe (cesiuni) neexclusive, astfel încât reprezentanții autorității contractante să poată verifica în orice moment modalitatea de realizare a activităților specifice contractului încheiat cu operatorul.

 • 12.7 Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități:

să fie accesibil on-line, prin intermediul unui browser web:

 • -  prelucrarea și procesarea cel puțin a următoarelor date înregistrate zilnic (jurnal zilnic al activităților) și afișarea acestora în formate informațional finit (sintetic/extins/grafic):

monitorizarea și înregistrarea în timp real a poziției GPS, a rutelelor, lungimililor traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune/deplasare utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de salubrizare stradală;

 • -  traseul de colectare și codul atribuit acestuia; informații referitoare la conducătorul vehiculului; instalația la care au fost transportate;

 • -  date cantitative privind: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice (tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat activități specifice în ziua respectivă, precum și suprafețele acestora);

 • -   incidente, înregistrări ale problemelor, indiferent de natura acestora (cum ar fi întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.);

 • -   registre ale operațiilor de inspecție, întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/instalație/echipament/vehicul;

 • -   numărul vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (cum ar fi vehicule utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor);

 • -   plângerile și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • -   problemele apărute și soluțiile de rezolvare adoptate;

 • -   generarea de rapoarte configurabile potrivit specificațiilor autorității contractante pentru diferite perioade de timp variabile ( zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual).

 • 12.8  Ofertantul este liber să aleagă soluțiile tehnice hardware și software adoptate

pentru realizarea sistemului informatic mai sus menționat, ori a componentelor acestuia, cu condiția prezentării   în cadrul   propunerii   tehnice   a   detaliilor de

funcționare/implementare a acestora, prin raportare la cerințele mai sus enunțate,

inclusiv a respectării cerințelor minime privind raportarea stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 12.9 În cazul în care ofertantul: nu deține un sistem informatic de natura celui mai sus descris; utilajele/instalațiile/echipamente/vehicule nu au în dotare un sistem de monitorizare GPS, acesata va prezenta în cadrul propunerii tehnice un angajament ferm de implementare a acestor tipuri de tehnologii, specificând totodată durata de timp de la data semnării contractului serviciului de colectare- transport deșeuri , salubrizare stradală dar care sa nu fie mai mare de 60 de zile.

 • 13. Autorizații si licențe 9       9                   9

Operatorul va menține valabile pe toata perioada Contractului orice permise, aprobari sau autorizatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 • 14. Personal si instructaj

  • 14.1 Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

In perioada de mobilizare, Prestatorul va prezenta o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii.. Lista personalului va cuprinde: Numărul de persoane alocat fiecărei activitati

 • 14.2 Operatorul va stabili personalul obligatoriu astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale aplicabile.

 • 14.3 Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți operatori trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asi-gura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

 • 14.4 Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc.

 • 14.5 Operatorul va face cunoscută autorității contratantei persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. În absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului. Managerul, înlocuitorul (înlocuitorii) acestuia (acestora) și maiștrii trebuie să aibă suficiente cunoștințe temeinice tehnice.

 • 14.6 Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare pentru autorității contratantei . Când autorității contratantei o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

 • 14.7 Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sanatate si siguranta in munca si de protectia mediului.

 • 14.8 Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribui în niciun alt mod deșeurile, fără permisiunea autorității contratantei. Operatorului si echipei sale nu li se permite să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea autorității contractante

 • 14.9 În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalului implicat i se va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative în vigoare referitoare la cercetarea disciplinară.

Prestatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Prestatorul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • 15. Indentitatea firmei și identificarea personalului

  • 15.1 Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului consorțiului, marcand tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu acelasi logo sau slogan cu respectarea prevederilor cap 8 punctul 8.4. Personalul operational va purta imbracamintea operatorului economic in timpul orelor de program.

 • 16. Echipament de protecție și siguranță

  • 16.1  Operatorul este responsabil cu desfasurarea tuturor operatiunilor si activitatilor in conformitate cu prevederile legale si normele proprii privind sanatatea si securitatea in munca.

  • 16.2  Prevenirea incendiilor si masurile de protectie vor fi asigurate si menti-nute conform legislatiei romanesti si a practicilor internationale.

 • 17. Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

  • 17.1 Operatorul va implementa un sistem de management conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 sau echivalent.

  • 17.2 Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile desfasurate de Operator.

  • 17.3 Operatorul trebuie sa puna la dispozitia autorității contratante, la cerere, Manualul sau, dupa caz, Manualele cuprinzand toate procedurile, instructiunile de lucru, formulare si manualele subsecvente aferente sistemului.

  • 17.4 Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele autorității contratantei privind raportarea.

  • 17.5 Operatorul trebuie sa se asigure ca toate serviciile sunt furnizate in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

 • 18. Comunicarea

  • 18.1 Operatorul va informa Autoritatea Contratantă imediat referitor la orice probleme ce afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de rezolvare a situatiei.

  • 18.2 Numai ordinele scrise date de Autoritatea Contratantă Operatorului vor fi obligatorii.

  • 18.3 Utilizatorii serviciilor de colectare si transport a deseurilor vor fi informati in campania de informare a Autoritatii Contractante ca orice comentariu, reclamatie sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile de salubrizare va fi adresată Operatorului.

  • 18.4 În acest scop, Operatorul va infiinta un serviciu telefonic funcțional între orele 8:00 și 16:00 în toate zilele de colectare. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Autorității Contractante.

  • 18.5 La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Prestatorul are obligația să informeze Autoritatea contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

  • 18.6 Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

  • 18.7 Înștiințarea originală trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și folosită pentru raportul oferit Autorității Contractante. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

  • 18.8 În niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

  • 18.9 Delegatul va informa pe transportatorii de deseuri despre:

 • (1)   tipurile de deseuri ce sunt acceptate la fiecare instalatie de gestionare a deseurilor;

 • (2)   orarul de functionare a tuturor instalatiilor.

 • 18.10 De asemenea, împreuna cu autorității contratantei, Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor ce apar in gestionarea obiectivelor, in relatia cu operatorii instalatiilor de gestionare a deseurilor.

 • 18.11 Operatorul va implementa o procedura de gestionare (preluare, raspuns si actiune corectiva daca este necesar) a reclamatiilor.

 • 18.12 Operatorul va pastra pe timp de minim trei ani inregistrari ale tuturor reclamatiilor primite si ale masurilor luate legate de asemenea reclamatii in Baza de Date a Operatiunilor, inregistrari ce vor fi pastrate la dispozitia autorității contratante.

 • 18.13 Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2004/35/CE transpusa prin OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu.

 • 19. Controlul și monitorizarea de mediu

Operatorul va respecta cerintele privind monitorizarea stabilite prin Autorizatiile de mediu, Autorizatiile de Gospodarire a Apelor precum si orice alta cerinta suplimentara impusa de o autoritate competenta (din domeniul protectiei mediului, gospodaririi apelor sau sanatatii publice) privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

 • 20. Monitorizarea activității de către Autoritatea Contractuală

  • 20.1 Autoritatea Contratantă va monitoriza activitatea Operatorului si o va lua in considerare la certificarea platilor catre Operator dupa cum urmeaza:

 • - Receptia lucrarilor efectuate se va face zilnic de catre inspectorii desemnati din partea autoritatii contractante, in prezenta unui reprezentant desemnat decatre operator conform fisei de raport zilnic pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta

 • - In cazul unor neînțelegeri aparute se va stabilii o comisie formata din 4 reprezentanti ( doi din partea autoritatii contractante si doi din partea operatorului) care vor consemna sau nu receptia lucrarilor

 • - operatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante vizualizarea sistemului GPS amplasat pe utilajele ofertate pentru monitorizare

 • 20.2 Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea contratantă pentru a monitoriza si controla serviciile si va permite permanent Autorității Contractante sa inspecteze toate inregistrarile si documentele pastrate privind serviciile, si sa inspecteze facilitatile de pe amplasamente, inclusiv instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor, echipamentele si vehiculele etc.

 • 20.3 Autoritatea Contratantă va fi informată despre, si va putea participa la orice inspectie programata de alte autoritati.

 • 20.4 Autoritatea Contratantă va organiza sedintele de management al serviciilor cu participarea Operatorului si, daca este cazul, a operatorilor instalatiilor de gestionare a deseurilor.

 • 21. Securitatea obiectivelor

  • 21.1 Intrarea in obiective va fi controlata de Operator si limitata de catre acesta la persoanele autorizate sa intre in incinta pentru motive asociate cu operarea, intretinerea, control si monitorizarea activitatilor si la persoanele care livreaza deseuri.

Page 19 of 59

Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Operatorului.

 • 21.2 Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de catre Operator si vor fi comunicate Autorității Contractante.

 • 21.3 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei si a integritatii protectiei perimetrale pentru toate obiectivele.

 • 21.4 Orice incident neobisnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de ordine publica si va fi inregistrat in Baza de Date a Operatiunilor. Operatorul va raporta Autoritatii Contractante orice incident semnificativ legat de patrunderi, stricaciuni sau pierderi. Operatorul si Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ si vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 22. Operațiuni de urgență

Operatorul va pregati si implementa un Plan de interventii in caz de evenimente neprevazute si isi va instrui personalul referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregatit in cazul urgentelor cum ar fi incendii, fum si scurgeri de materiale periculoase.

CAPITOLUL 2

I. OBIECTUL ȘI ACTIVITĂȚILE CAIETULUI DE SARCINI

 • 1.  Prestatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradala, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tg Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acestei activități în aria de delegare.

 • 2. Activitățile de salubrizare se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial -administrativă a Municipiului Tg Mureș, așa cum sunt ele definite în prezentul capitol, pentru fiecare activitate.

 • 3. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

 • 4. Prestatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradala, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tg Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acestei activități în aria de delegare.

 • 5. Activitățile de colectare - transport deșeuri, salubrizare stradală se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Tg Mureș, așa cum sunt ele definite în prezentul capitol, pentru fiecare activitate.

 • 6. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de :

 • a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

Operatorul va colecta și transporta deșeurile colectate separat la Stația de Sortare compostare și transfer Cristești.

 • b) Salubrizare stradală, care cuprinde următoarele activități:

 • -  Măturatul manual;

 • -  Măturatul mecanizat si aspirat;

 • -  Curățatul rigolelor;

 • -  Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • -  Stropitul carosabilului;

 • -  Întreținerea zonelor verzi;

 • -  Evacuare deșeuri clandestine;

 • -  Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc

 • 7. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • 8. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • 9.   Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților.

 • II. COLECTAREA DEȘEURILOR

1 Aspecte generale privind colectarea deșeurilor

 • 1) Deșeurile, în funcție de tipul deșeului vor fi transportate, astfel :

-deșeurile reziduale si în amestec cu biodegradabile vor fi transportate la Stația de transfer de la Cristești - Vălureni;

-deșeurile selective( hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) vor fi colectate separat și transportate la Stația de sortare de la Cristești - Vălureni;

-deșeurile biodegradabile de pe raza municipiului Târgu Mureș, provenite de la gospodării individuale vor fi colectate separat și vor fi transportate la Stația de compost de la Cristești - Vălureni.

 • 2) Asigurarea a minim 10 utilaje (gunoiere) pentru ridicarea deșeurilor la punctele de colectare plurifamiliare, gospodarii, institutii publice, personae fizice și 2 utilaje pentru ridicarea deșeurilor subterane, astfel încât să se poată asigura colectarea a minim 200 tone pe zi ( media deșeurilor zilnice depuse pe raza municipiului Târgu Mureș) cu o ritmicitate din două în două zile inclusiv sâmbăta și duminica și sărbători legale.

 • 3) Sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale va fi asigurată 50 % din capacitatea totală de colectare a deșeurilor, respectându-se în aceste zile programul de depozitare de la Depozitul ecologic zonal de la Sânpaul.

 • 4) Menționăm că pe raza municipiului Târgu Mureș există un număr de 168 puncte de colectare supraterane pe domeniul public plurifamiliare și 46 puncte de colectare subterane pe domeniul public.

 • 5) Tabelul cu punctele de colectare de pe raza municipiului Târgu Mureș este evidențiat în ANEXA ( puncte de colectare supraterane și subterane).

 • 6) Deșeurile biodegradabile și reziduale cât și cele colectate selectiv se vor ridica de la punctele de colectare plurifamiliale și de la gospodăriile individuale de pe raza municipiului Târgu Mureș cu o frecvență de colectare evidențiată în ANEXA ( Anexa cuprinde de asemenea și cantitățile de deșeuri estimate, compoziția și fluxul acestora).

 • 7) Operatorul va fi obligat să încheie contracte atât cu Stația de transfer, sortare și compostare de la Cristești - Vălureni cât și cu depozitul de deșeuri zonal de la Sânpaul.

 • 2.2 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

 • 1)      Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va

executa astfel încât să se realizeze:

 • i.      continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea

prevederilor contractuale;

 • ii.       corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele

utilizatorului;

 • iii.       controlul calității serviciului prestat;

 • iv.       respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • v.      ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • vi.      respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea

administrației publice locale în condițiile legii;

 • vii.      prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv

reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • viii.       asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți

utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • ix.      reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia,

încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • x.      asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în

număr suficient.

Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale se realizează pentru următoarele categorii de deșeuri :

 • -  deșeuri menajere;

 • -  deșeuri similare deșeurilor menajere;

 • -  deșeuri voluminoase;

 • -  deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • -  deșeuri din piețe;

 • -  deșeuri din parcuri și grădini

 • -  deșeuri stradale

 • 2) Se va permite beneficiarilor serviciului să solicite aplicarea instrumentului economic “plătește cât arunci” prin modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor (sau a volumului recipienților) cu acordul autorității contractante, si cu respectarea celorlalte prevederi incidentale.

 • 3) Autoritățile contractante și operatorii au obligația de a stabili in termen de 30 zile lucratoare de la data aprobării normelor /ghidurilor de implementare a insturumentului economic “plătește cât arunci”o metodologie de implementare la nivelul municipiului Târgu Mureș.

 • 2.3 Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere

 • 1)    Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condițiile legii, de pe raza municipiului Târgu Mureș.

 • 2)    Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

 • 3)    Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa la caietul de sarcini. Ofertanții vor avea în vedere că punctele fixe subterane din Mun. Târgu Mureș sunt destinate deșeurilor reziduale și biodegradabile în amestec.

 • 4)    Frecvența de colectare a deșeurilor menajere colectate separat, este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini. În cazul apariției unor fenomene meteorologice deosebite ( ex: caniculă) operatorul are obligația să efectueze serviciul cu alte frecvențe, potrivit prevederilor legale în vigoare pe perioada existenței respectivului fenomen, fără a solicita alte costuri.

 • 5)    Numărul de recipienți care trebuie puși la dispoziție Operatorului, pentru colectarea deșeurilor menajere colectate separat va fi stabilit de catre Autoritatea contractant dupa incheierea contractelor subsecvente si vor fi predați operatorului printr-un proces verbal de predare primire care va fi anexa la contractul subsecvent.

 • 6)    Deșeurile menajere, după colectare, se transportă separat la facilitățile de tratare indicate .

 • 7)    Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toți recipienții care sunt plini sau parțial pline (pubele si containere) de pe traseu. După golire, recipienții trebuie să ajungă la locul de unde Operatorul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Operatorul se va asigura că containerele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

 • 8)    Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare și de a curăța pe cheltuială proprie, suprafețele de teren afectate în urma eventualelor scurgeri de levigat imediat ce se constată.

 • 9)    În cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.

 • 10)  Operatorul nu este obligat să colecteze deșeurile voluminoase care rămân lângă recipienții pentru deșeuri dacă acestea sunt prea mari pentru vehiculul care colectează și/ sau dacă nu se încadrează în categoria deșeurilor menajere. Dacă apar astfel de situații la punctul de colectare, Operatorul este obligat să notifice problema generatorului de deșeuri și să stabilească o modalitate de colectare a acestora. De asemenea, Operatorul trebuie să raporteze astfel de incidente Autorității Contractuale.

 • 11)      Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri in

următoarele cazuri:

 • -  Dacă recipienții care aparțin clienților individuali nu sunt amplasați în afara proprietății acestora, pe domeniu public, la ora si data stabilită.

 • -  Dacă proprietarii sau reprezentanții acestuia și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Autorității Contractuale.

 • -  Dacă containerul conține alte categorii de deșeuri (ex. amestec reciclabile, deșeuri periculoase, DEEE etc.). Generatorul de deșeuri va fi notificat referitor la faptul că deșeurile nu vor fi colectate.

 • 12)   În cazul în care recipienții sunt umpluți până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele masuri:

 • -  Pentru recipienții în proprietate publică: Operatorul va furniza recipienți suplimentari și/sau va crește frecvența colectării pentru a rezolva problema;

 • -  Pentru recipienții în proprietate privată: Operatorul îl va informa pe utilizator despre problemă printr-o înștiințare, urmând ca Operatorul să îi furnizeze un recipient suplimentar sau unul cu o capacitate mai mare.

 • 13)   Colectarea se va face astfel încât să se asigure corelarea cu operatorii care asigură operarea facilității de transfer/sortare de la Cristești, care are un program de lucru de luni până vineri, între orele 06:00 - 22:00 , respectiv între orele 08:00-16:00 pentru Stația de Compostare, programul de funcționare a putând fi modificat în conformitate cu programul Operatorilor de colectare.

 • 14) Colectarea se va face de luni până sâmbătă și duminica, cu excepția în zilele de duminică, un nivel al colectării de 50% (se vor avea în vedere în special cazul punctelor de colectare plurifamiliale). Containerele care, prin natura deșeurilor conținute, trebuie golite în fiecare zi în sezonul cald, trebuie de asemenea golite și în timpul sărbătorilor legale.

 • 2.4 Colectarea separată și transportul deșeurilor similare

 • 1)    Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, de pe raza municipiului Târgu Mureș.

 • 2)    Prin deșeuri similare se întelege deșeurile similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.).

 • 3)    Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de operare este prezentată în Anexă la prezentul Caiet de sarcini.

 • 4)    Frecvența de colectare a deșeurilor similare de la operatorii economici și instituțiile publice este prezentată în Anexa la prezentul Caiet de sarcini.

 • 5)    Recipienții necesari pentru colectarea deșeurilor similare în amestec (reziduale și biodegradabile) vor fi puși la dispoziție de către utilizatorii non-casnici

 • 6)    Recipienții pentru colectarea separată a deșeurilor similare reciclabile vor fi asigurați de către fiecare operator economic/instituție în parte.

 • 7)    Deșeurile similare, după colectare, se transportă la facilitățile de tratare, conform anexei .

 • 8)    Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența minimă de colectare cerută.

 • 2.5 Colectarea și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii.

 • 1) Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de igienizare, baterii și acumulatorii portabili, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

 • 2)    Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase de la populație cu o frecvență minimă trimestrială, utilizând un vehicul special pentru colectarea deșeurilor periculoase. În cazul în care acesta nu este pus la dispoziție de către Delegatar, Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare.

 • 3)    Programul campaniilor va fi anunțat în media locală (radio, TV, publicații) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri radio, TV, în ziare și prin distribuirea de fluturași informativi la fiecare generator în parte.

 • 4)    Fluturașii vor conține informații privind locul (amplasament), data și intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare separată a acestora.

 • 5)    În fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi lucrătoare.

 • 6)    Amplasamentele de staționare vor fi indicate de către fiecare unitate administrativ - teritorială în parte.

 • 7)    Dupa primul an, in funcție de cantitatea de deșeuri periculoase colectate, frecventa de colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor periculoase se face umai cu acordul Autorității Contractuale.

 • 8)    Cantitățile de deșeuri periculoase estimat a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa la prezentul Caiet de sarcini.

 • 9)    Delegatul se va asigura că deșeurile menajere periculoase colectate și stocate sunt eliminate în instalații autorizate.

 • 2.6 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

 • 1)    Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, în municipiul Târgu Mureș.

 • 2)    Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și operatori economici, în termen de 24 de ore de la cerere. Cantitățile estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini, caz .

 • 3)    De asemenea, Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecvență minim trimestrială, corelate cu campaniile de curățenie desfășurate, în special primăvara și toamna..

 • 4)    Generatorii de deșeuri vor fi anuntati din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași in cutiile poștale) cu privire la detaliile campaniilor - zile si ore de derulare, trasee si puncte de stationare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

 • 5)    Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

 • 6)    Dupa primul an, in functie de cantitatea de deseuri voluminoase colectate, frecventa de colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor voluminoase se face umai cu acordul Autorității Contractuale.

 • 7)    Cantitățile de deșeuri voluminoase estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa la prezentul Caiet de sarcini.

 • 8)    Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența minimă de colectare cerută.

 • 9)    Operatorul se va asigura că deșeurile voluminoase colectate și stocate sunt valorificate, respectiv eliminate în instalații autorizate.

 • 2.7 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

 • 1)    În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale etc. Acestea poate include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obl igat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Autorității Contractuale. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

 • 2)    Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului.

 • 3)    De asemenea, Operatorul are obligatia de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale si de a le preda persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

 • 2.8 Întreținere vehicule și recipienți

 • 1)    Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare furnizate de Autoritatea Contractuală. Echipamentele vor fi puse la dispoziția Operatorului la data începerii contractului. Acestea sunt prezentate în anexa . ( containere și pubele )

 • 2)    În plus, în scopul prestării serviciului, Operatorul va furniza propriile vehicule și recipienți în număr suficient și adecvat pentru a se asigura că serviciile privind colectarea și transportul deșeurilor se realizează într-un mod corespunzător și permite efectuarea numărului solicitat de colectări/ goliri.

 • 3)    Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

 • 4)    În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

 • 5)    Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate lunar pe dinafară și pe dinăuntru benei. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile. De asemenea se va asigura inscripționarea mijloacelor de colectare și transport a deșeurilor conform tipului de deșeu care urmează a fi colectat ( reciclabile, biodegradabile, reziduale).

 • 6)    Operatorul va spăla și curăța toți recipienții utilizați, indiferent de tipul acestora, pentru colectarea deșeurilor reziduale, cel puțin o dată pe trimestru, in perioada mai-octombrie.

 • 7)    Operatorul va asigura o modalitate mobilă de spălare pentru spălarea și curățarea recipienților. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipienții vor fi spălați pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

 • 8)    În cazul în care recipienții trebuie reparați, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

 • 9)    În cazul în care recipienții sunt furați sau deteriorați fără a mai putea fi reparați, Operatorul este obligat ca în termen 10 zile de la data constatarii, să îi înlocuiască cu recipienți de aceeași capacitate și calitate similară.

 • 2.9 Determinări privind compoziția deșeurilor

 • 1)    Operatorul va realiza determinari privind compozitia deseurilor menajere si a deseurilor similare.

 • 2)    Determinarile vor fi realizate conform standardului SR 13493:2004 Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere - RO.

  • 2.10 Sistemul informatic si baza de date a operațiunilor

 • 1) Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia.

 • 2)    Sistemul informațional trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesarea numarului mare de inregistrari primite zilnic.

 • 3)    Sistemul informatic va fi implementat inca din etapa de mobilizare si va trebui sa fie utilizabil la data inceperii serviciului.

 • 4)    Sistemul informational trebuie astfel realizat incat sa faciliteze aplicarea cerintelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 5)    Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

 • 6)    Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitatilor, care va curpinde cel putin urmatoarele date:

 • -  traseul de colectare si codul acestuia;

 • -  conducatorul vehiculului;

 • -  cantitatile si categoriile de deșeuri colectate per UAT și per populație/agenți economici și pentru fiecare agent economic din zona urbană (ex: prin cântărire);

 • -  instalatia la care au fost transportate;

 • -  incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate, defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau reparatii si timpii de oprire a serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

 • -  registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare echipament;

 • -  vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

 • -  plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

 • -  problemele aparute si solutiile folosite;

 • -  orice alte date inregistrate solicitate de Autorității Contractuale.

 • 7)    Autoritatea Contractuală isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte zilnice. Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Autoritatea Contractuală si Operator inainte de Data de incepere.

 • 8)    Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte lunare, trimestriale si anuale privind oricare categorie de inregistrari.

 • 9)    Un raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupa incheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de cerintele Autorității Contractuale.

 • 10)  Raportul anual va cuprinde si urmatoarele dovezi:

 • - de plata a tuturor impozitelor si a taxelor de asigurari sociale, de somaj si de sanatate datorate;

 • - de inmatriculare a vehiculelor,

 • - de control tehnic al vehiculelor si de incadrare in normele de control al emisiilor,

 • - de autorizare a Delegatului,

 • - de posesie a autorizatiilor/avizelor care conditioneaza desfasurarea activitatii.

 • III. Salubrizarea stradală:

 • a) . Prestatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de salubrizare stradală, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tg Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acestei activități în aria de delegare.

 • b) . Activitățile de salubrizare stradală se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Tg Mureș, așa cum sunt ele definite în prezentul capitol, pentru fiecare activitate:

 • -  Măturatul manual, Golirea recipientilor de gunoi stradale;

 • -  Măturatul mecanizat,

 • -  Curățatul rigolelor;

 • -  Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • -  Stropitul carosabilului;

 • -  Întreținerea zonelor verzi;

 • -  Evacuare deșeuri clandestine;

- Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc.

 • 1. Prezentarea activităților aferente componentei de salubrizarea stradală

  • 1.1 Măturatul manual, Golirea recipientilor de gunoi stradale

 • 1)    Măturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, în piețe si în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • 2)    Măturatul trotuarelor se va efectua cu aspiratoare electrice urbane în zona centrală și protejată a municipiului, pe bulevardele principale și în cazul spațiilor de joacă.

 • 3)    Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • 4)    Colectarea rezidurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • 5)    Se interzice depozitarea temporară a rezidurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci dispuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • 6)    Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a.    măturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu mături de nuiele sau de plastic,etc; urma măturii trebuie sa fie uniformă si să nu ridice praf;

 • b.     precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează in coșuri de gunoi stradale;

 • c.     depozitarea deșeurilor stradale in eurocontainere;

 • d.    golirea conținutului coșurilor se va face in saci de plastic sau europubele;

 • e.     spălarea periodica a coșurilor pentru hărtii si a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public, cu mențiunea că apa uzată rezultată nu va fi evacuată pe căile publice;

 • f.     încărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat;

 • g.     transportul deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

 • 1.2 Măturatul mecanizat

 • 1)    Măturatul mecanizat se realizează cu mașini specializate, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul și sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate (pe ambele sensuri pe lățimea de lucru a utilajului).

 • 2)    Măturatul mecanizat se va efectua cel puțin 2 zile /săptămână pe arterele principale și zilnic în zona centrală și protejată a municipiului Tg Mureș.

 • 3)    La cererea beneficiarului se va putea suplimenta numărul de zile/ săptămână.

 • 4)    Mașinile de măturat urban economisesc timp și forță de muncă, îmbunătățind calitatea curățeniei. Utilizarea acestor mașini asigură o productivitate mult mai ridicată decât a unui operator manual. Periile și motoarele de aspirare colectează toate tipurile de reziduuri și au sisteme speciale de filtrare care mențin praful colectat, acesta nedispersându-se în exterior.

 • 5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

 • b) descărcarea deșeurilor colectate în autogunoiere si transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

 • 6) Aceasta activitate se desfășoară in perioada 01 martie - 15 noiembrie, perioada care se poate modifica, in funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului, cu excepția perioadei ploioase, a celei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • 1.3 Curățatul rigolelor

 • 1) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Curatatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de construcții, după deszapezire, etc.

 • 2)    Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului, aluviunilor datoratate uor ploi torențiale sau a deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • 3)    Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

 • 4)    Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a)    curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

 • b)    strângerea noroiului, nisipului, pământului rezultat din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c)    încărcatul grămezilor in europubele;

 • d)    golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • e)    depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

 • 1.4 Spălarea carosabilului și al trotuarelor

 • 1)    Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât si pe trotuare, după terminarea operației de măturare si curățare a rigolelor și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 7°C .

 • 2)    Operația de spălare constă în dispersarea apei pe carosabil/trotuare, astfel încât să se evite formarea prafului și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

 • 3)    Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 4)    Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a)    încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 • b)    spălatul efectiv al suprafeței carosabilului/trotuarelor.

 • 5) Spălatul cu furtun a carosabilului și a trotuarelor

 • 6) Lucrarea constă in spălatul suprafeței străzilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă si se efectuează numai în zilele in care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 5°C.

 • 7) Spălatul cu furtun se face cu jet puternic, dupa executarea măturatului. Pentru a se obține o calitate cat mai bună a acestei prestații se pot folosi soluții speciale (cu respectarea normelor pentru protecția muncii si a celor care vizează protecția mediului) și utilaje dotate cu perii.

 • 8). Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafăță indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

1.5Stropitul carosabilului

 • 1)    Stropitul carosabilului se execută în perioada verii, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale, și se practică pe suprafețe in prealabil salubrizate.

 • 2)    Stropitul constă in dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort si igienă citadină.

 • 3)    Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări, etc.

 • 4)    Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • 5)    Stropitul străzilor se efectuează atunci cand temperatura depășește 30oC.

 • 6)    Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • c) stropitul efectiv al străzilor.

 • 1.6 Întreținerea zonelor verzi

 • a) Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi aferente căilor publice se desfășoară în scopul aducerii acestor zone în stare salubră. Această activitate presupune:

 • -  întreținerea curățeniei pe zone verzi;

 • -  curățat spații verzi cu grebla; toaletat gard viu;

 • -  cosit (cuprinde adunarea ierbii sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acesteia);

 • -   colectarea și transportul deșeurilor vegetale de pe zonele verzi rezultate din întreținerea acestora.

 • b) Curățatul spațiilor verzi cu grebla se face în mod obligatoriu primăvara și toamna iar în timpul anului la solicitarea beneficiarului, în caz de necesitate, operațiunea constând din parcurgerea suprafețelor înierbate și greblarea acestor suprafețe, adunarea deșeurilor rezultate sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acestora la depozitul de deșeuri.

 • 1.7  Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade,etc.,

 • a) Operațiunea de spălare cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., aparținând Municipiului Târgu Mureș se execută după terminarea operației de măturare si curățare a străzilor respective și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 7oC.

 • b) Operația constă în dispersarea apei sub-presiune pe balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., aparținând Municipiului Târgu Mureș, astfel încât să se evite degradarea acestora și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

 • c) Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • d) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

- spălatul efectiv al balizelor de beton, stâlpișorilor, marcajelor termoplast, balustradelor, etc., aparținând Municipiului Târgu Mureș

 • 1.8 Evacuare deșeuri clandestine

 • 1)    Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

 • 2)    Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat

 • 3)    Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 4)    Cadavrele de animate de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim 2 ore de la semnalarea existenței acestora, de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităților curente de salubrizare stradală.

 • IV. Asigurarea serviciului de salubrizare stradală și condiții de funcționare

 • 4.1 Specificații tehnice de calitate în ceea ce privește salubrizarea stradală

1. Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit si întreținerea căilor publice se va executa astfel încât sa se realizeze:

 • -     continuitatea activității, indiferent de anotimp si condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • -     corectarea si adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • -      controlul calității serviciului prestat;

 • -     respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • -     respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • -     asigurarea capacitații de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat si stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;

 • 2.    Descrierea activității de salubrizare stradală cuprinde activitățile de măturat, spălatul, stropirea carosabilului, curățatul rigolelor, întreținerea spațiilor verzi și se desfășoară în scopul aducerii domeniului public la starea decurățenie.

 • 3.    Programul de execuție a activității de salubrizare stradală se va stabili de beneficiar, va fi comunicat operatorului din timp și va avea in vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie, prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în funcție de sezon.

 • 4.    Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • -     Măturatul manual;

 • -     Măturatul mecanizat, aspirat mecanic trotuare si carosabil;

 • -     Curățatul rigolelor;

 • -     Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • -     Stropitul carosabilului;

 • -     Întreținerea zonelor verzi;

 • -     Evacuare deșeuri clandestine;

 • -     Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc.

 • 5.    Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeuri rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea conținutului coșurilor de gunoi/containerelor, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, cadavrele animalelor de pe domeniul public, etc.

 • 6.    Transportul si depozitarea deșeurilor se vor efectua la depozitul autorizat, cu respectarea legislației specifice depozitării deșeurilor.

 • 7.    Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, întreținere, cât și din golirea coșurilor de deșeuri stradale se va realiza în saci inscripționați cu “deșeuri stradale”, purtând sigla și denumirea operatorului de salubrizare.

 • 8.    Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale si a trotuarelor, a parcurilor și zonelor verzi, a stațiilor de transport in comun, a parcărilor publice, pasajelor pietonale, etc.

 • 9.     Măturatul se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului, să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • 10.    Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operaț ia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • 11.    În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • 12.    În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul nu va efectua operațiile de salubrizare stradală, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • 13.   Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către operator să invite și reprezentantul operatorului de salubritate stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

 • 15. Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de salubrizare stradală, întocmit cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini. Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare stradală, programul se întocmește și se supune aprobării autortității contractante, de regulă, la începutul fiecărui an sau ori de câte ori este necesar, iar pentru primul an de derulare contractului, ulterior atribuirii acestuia. La solicitarea autorității contractante, operatorul are obligația de a modifica/actualiza acest program.

 • 16. În cazul în care pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor exista situații în care Nomenclatorului Stradal disponibil la nivelul autorității contractante va suferi modificări, acestea vor fi transpuse în mod corespunzător în cadrul programului de salubrizare prin acordul scris al părților.

 • 17. Operatorul este responsabil de furnizarea pungilor de unică folosință aferente coșurilor stradale. Instalarea acestora se realiza de la data începerii efective a contractului

 • 18. Operatorul nu are dreptul de a schimba coșurile stradale/dispozitivele speciale prevăzute în prezentul caiet de sarcini fără acordul prealabil, în scris al autorității contractante.

 • 19. Operatorul se va asigura că:

 • - coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare;

 • - coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale;

 • - la finalizarea operațiunei de descărcare, coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt readuse la starea inițială. Operatorul are obligația de a asigura dotarea în permanență a dispozitivelor speciale cu pungi de unică folosintă;

 • - coșurile/dispozitivele speciale deterioate vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării unei deteriorări/sesizării de către utilizatori/autoritatea contractantă. În acest scop, operatorul va ține evidența coșurilor/dispozitivelor respective, cu menționarea stării în care acestea se află.

 • 22. De asemenea, în cazul în care recipientele/containerele sunt furate, operatorul este obligat ca înlăuntrul aceluiași termen să le înlocuiască cu altele, de aceeași capacitate și calitate similară pe care le va pune la dispoziție autoritatea contractanta;

 • 23. Toate coșurile stradale/dispozitivele speciale amplasate pe domeniul public se vor spăla cel puțin de două ori pe an calendaristic, la un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de slubrizare.

 • 24. Spălarea se va asigura cu utilaje specializate mobile. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părților componente ale acestora. În acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial al spălării coșurilor stradale/dispozitivelor speciale aferent primului an calendaristic de execuție al contractului.

 • 25. Personalul care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor procedează la încărcarea în autovehicule a întregii cantități de deșeuri existente în coșurile respective, lăsând locul curat și măturat.

 • 26. Modalitatea de desfășurare a activitățile specifice salubrizării stradale se va raporta la prioritățile stabilite de către autoritatea contractantă. Ori de câte ori operatorul se va confrunta cu o situație în care este împiedicat în realizarea activităților solicitate, acesta are obligația de a informa deîndată autoritatea contractantă în vederea luării măsurilor care se impun.

 • 27. În cazul în care pe trotuare/crosabil (pe o anumită stradă/tronson de drum) sunt efectuate lucrări edilitare pentru care se întrerupe total/parțial circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubizare stradală pe perioada de realizarea a respectivelor lucrări și va scădea volumele de lucrări aferente operațiilor programate pentru respectiva stradă/tronson. Într-o atare situație, menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de drum respectiv cade în sarcina constructorului.

 • 28. Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

 • 29. În acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5 -7 20 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprfață de lucru specifică de deservire), ținând cont de solicitările minimale ale Municipiului Tg Mureș.

 • 30. Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Municipiului Tg Mureș. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

 • 31. De asemenea, toate utilajele autopropulsate care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în următoarele clase de poluare- EURO 2 - EURO 6

Totodată, utilajele vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele de mai sus. În cazul în care cerința de înregistrare telemetrică nu este îndeplinită la semnarea contractului, aceasta sa va implementa ulterior, după caz.

 • 32. Ofertantul va înființa minim un punct de lucru pentru salubrizare stradală, pe raza municipiului Târgu Mureș.

 • 4.2 Frecvențele de realizare a serviciilor de salubrizare stradală

Operațiunea de măturat manual

 • 4.2.1 Măturatul manual se realizează se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă, respectiv integral pentru trotuarele aferente (în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun). Măturarea suprafețelor va fi realizată integral pentru întreaga suprafața stabilită, inclusiv sub masinile parcate, fără intermitențe și minimizând răspândirea prafului.

 • 4.2.2 Operația se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi mături și perii din diferite materiale).

 • 4.2.3 Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice (în cazul precipitațiilor atmosferice, în locul acestei operații se realizează operația de întreținere a curățeniei stradale). Măturatul manual se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • -  arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • 4.2.4 Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat manual este între orele 6.00 - 22.00.

 • 4.2.5 Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual se realizează în recipiente acoperite amplasate în condiții salubre, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

 • 4.2.6 Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează această operațiune de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai tarziu inainte de finalul schimbului ora 24 de lucru în care a avut loc operațiunea de întreținere a curățeniei. Costurile de colectare a deșeurilor stradale, se includ în tariful ofertat pentru prestarea operațiunii de măturat manual.

 • 4.2.7 Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de min. 6 mc, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

 • 4.2.8 Frecvențele de realizarea a operațiunii de măturat manual au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • -  Pentru străzile laterale (cat. D, E, F): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • -  Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C):min. 4 treceri - max. 6 treceri;

 • -  Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 6 treceri - max. 8 treceri;

 • -  Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 28 treceri (de două ori/zi) - max. 42 treceri (de trei ori/zi).

 • 4.2.9 Costurile de colectare si transport a deșeurilor stradale rezultate în urma realizării operațiunei de măturat manual se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activități.

Operațiunea de măturat mecanizat, aspirat mecanic trotuare si carosabil:

 • 4.2.10 Măturatul mecanizat, aspirat mecanic trotuare si carosabil se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o lățime de 2 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură. Pentru evitarea formării prafului, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • 4.2.11 Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Măturatul mecanizat, aspirat mecanic trotuare si carosabil se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • - temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • 4.2.12 Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat este între orele 22.00 - 6.00, , pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător , sau la solicitarea autoritatii contractante, iar pentru aspirat 6.00-22.00.

 • 4.2.13  Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel puțin o perie cu ax vertical și o perie cu ax orizontal transversal pe direcția de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

 • 4.2.14 Frecvențele de realizarea a operațiunei de măturat mecanizat au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • -  Pentru străzile laterale (cat. D, E): min. 4 treceri - max. 6 treceri;

 • -  Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C): min./max. 14 treceri (o dată/zi);

 • -  - Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min./max. 14 treceri (o dată/zi);

 • -  Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 14 treceri (o dată/zi) - max. 28 treceri (de două ori/zi).

 • 4.2.15  Costurile de colectare si transport a deșeurilor stradale rezultate în urma realizării operațiunei de măturat mecanizat se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activități.

Operațiunea de curățat a rigolelor

 • 4.2.16 Curățatul rigolelor, constând în îndepartarea, cu ajutorul lopeților și a periilor a noroiulul, nisipului și prafului pe o porțiune de 0.75 m de la rigolă spre axul median al străzii/drumului sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus mâl și nisip. Materialele rezultate din această activitate se precolecteaza în saci și/sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operația de răzuit rigole, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil, spații verzi, căi de rulare etc

 • 4.2.17 Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului, aluviunilor datoratate uor ploi torențiale sau a deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • 4.2.18 Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

 • 4.2.19 Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • - curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

 • - strângerea noroiului, nisipului, pământului rezultat din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • - încărcatul grămezilor in europubele;

 • - golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • - depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

 • 4.2.20 Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

4.2.21Frecvențele de realizarea a operațiunii de curățat a rigolelor au fost stabilite pentru intervale de 1luna, după cum urmează:

 • -  Pentru străzile laterale (cat. D, E, F): min. 1 treceri - max. 2 treceri;

 • -  Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C):min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • -  Pentru bulevarde și străzi principale (cat. A siB): min. 3 treceri - max. 6 treceri;

Operațiunea de spălare a carosabilului și a trotuarelor

 • 4.2.22 Spălatul carosabilului și al trotuarelor se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură, respectiv integral pentru trotuare. Spălatul carosabilului și al trotuarelor va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită, inclusiv sub masinile parcate.

 • 4.2.23 Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Spălatul carosabilului și al trotuarelor se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

 • - temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

 • - nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

 • - în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depăseste pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

 • - nu sunt incidente precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operațiunei se manifestă asemenea situații, operația de spălat se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru;

 • 4.2.24 În vederea planificării activității de spălare, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

 • 4.2.25 Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea spălatului carosabilului și al trotuarelor trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali (cu excepția situațiilor în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, dar numai cu acordul prealabil al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă, conform prevederilor aplicabile.

 • 4.2.26 Pentru realizarea operațiunii spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

 • 4.2.27 Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător, operatorul având obligația de a solicita acceptul autorității contractante în vederea utilizării respectivelor substanțe.

 • 4.2.28 Frecvențele de realizarea a operațiune de spălare au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • - Pentru străzile laterale (cat. D, E): min. 1 treceri - max. 2 treceri;

 • - Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • -  Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 3 - max. 4 treceri;

 • -  Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 4 treceri - max. 6 treceri.

Operațiunea de stropit a carosabilului

 • 4.2.29 Stropitul carosabilului va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită.

 • 4.2.30  Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Stropitul carosabilului se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

 • - temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

 • - nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

 • - în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depășește pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

 • - nu sunt incidente precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operațiunei se manifestă asemenea situații, operația de stropit se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru.

 • 4.2.31 În vederea planificării activității de stropit, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

 • 4.2.32 Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea stropitului carosabilului și al trotuarelor se vor deplasa cu o viteză de cel mult 10km/h și trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali (cu excepția situațiilor în care din considerente tehnico - economice nu se poate utiliza apa industrială, dar numai cu acordul prealabil al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă, conform prevederilor aplicabile.

 • 4.2.33 Pentru realizarea operațiunii stropit se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

 • 4.2.34 Frecvențele de realizarea a operațiunii de stropit au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • -  Pentru străzile laterale (cat. D, E): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • -  - Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C):min. 3 treceri - max. 6 treceri;

 • -  Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 7 - max. 14 treceri;

 • -  Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 8 treceri - max. 16 treceri.

Operațiunea de întreținere a zonelor verzi

 • 4.2.35 Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi aferente căilor publice se desfășoară în scopul aducerii acestor zone în stare salubră.

 • 4.2.36 Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi se va executa și la locațiile prevăzute în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Tg Mureș, anexa 2.

 • 4.2.37 Această activitate presupune:

 • - întreținerea curățeniei pe zone verzi;

 • - curățat spații verzi cu grebla;

 • - toaletat gard viu;

 • -  cosit (cuprinde adunarea ierbii sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acesteia);

 • -  colectarea și transportul deșeurilor vegetale de pe zonele verzi rezultate din întreținerea acestora.

 • 4.2.38 Curățatul spațiilor verzi cu grebla se face în mod obligatoriu primăvara și toamna, iar în timpul anului la solicitarea beneficiarului, în caz de necesitate, operațiunea constând din parcurgerea suprafețelor înierbate și greblarea acestor suprafețe, adunarea deșeurilor rezultate sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acestora la depozitul de deșeuri.

 • 4.2.39 Frecvențele de realizarea a operațiunii de întreținere a zonelor verzi obligatoriu primăvara și toamna au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • - Pentru zonele delimitate de străzile laterale (cat. D, E): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • - Pentru zonele delimitate de alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale - cat. C): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

 • - Pentru zonele delimitate de bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 3 - max. 4 treceri;

 • - Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 4 treceri - max. 6 treceri.

Operațiunea de evacuare a deșeurilor clandestine

 • 4.2.40 Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

 • 4.2.41 Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat.

 • 4.2.42 Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 4.2.43 Frecvențele de realizarea a operațiunii de evacuare a deșeurilor clandestine au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

 • -  Pentru zonele delimitate de străzile laterale (cat. D, E): min. min. 1 treceri - max.

2 treceri;

 • -  Pentru zonele delimitate de alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale - cat. C): min. 1 treceri - max. 2 treceri;

 • -  Pentru zonele delimitate de bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 2 - max. 4 treceri;

 • -  Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 2 treceri - max. 4 treceri.

Operațiunea de spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc.

 • 4.2.44 Operațiunea de spălare cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș se execută după terminarea operației de măturare si curățare a străzilor respective și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 7 grade C.

 • 4.2.45 Operația constă în dispersarea apei sub-presiune pe balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș, astfel încât să se evite degradarea acestora și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

 • 4.2.46 Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avi zate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 4.2.47 Frecvențele de realizarea a operațiunii de spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., aparținând Municipiului Târgu Mureș au fost stabilite pentru intervale la 6 luni, după cum urmează:

 • - Pentru zonele delimitate de străzile laterale (cat. D, E): min. min. 1 treceri - max. 2 treceri;

 • - Pentru zonele delimitate de alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale - cat. C): min. 1 treceri - max. 2 treceri;

 • - Pentru zonele delimitate de bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 2 - max. 4 treceri; -

 • - Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 2 treceri - max. 4 treceri.

V. Obligațiile operatorului în domeniul salubrizării stradale

 • 5.1   Operatorul de salubritate va înființa pe cheltuiala proprie, un Dispecerat cu program zilnic 07:00 - 23:00, inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbători legale, pentru toate sesizările și reclamațiile privind activitatea de salubritate pe raza municipiului, respectându-se următoarele condiții:

 • - se va înființa din partea operatorului, o echipă mobilă de supraveghere și monitorizare a zonelor pe care se depozitează deșeuri necontrolate.

 • - dispeceratul urmează să țină evidența scrisă a problemelor referitoare la depozitarea pe domeniul public a deșeurilor, în locuri neautorizate, comunicând echipajelor mobile locurile în care este necesară intervenția lor și înregistrând problemele specifice activității, comunicate de echipaje.

 • - operatorul va pune la dispoziția echipajelor mobile mijloace de transport și va dota personalul acestora cu mijloace de comunicare - telefonie mobilă sau stații de emisie -recepție.

 • - echipajele vor ține legătura cu dispeceratul, preluând sesizările referitoare la

 • - depozitările necontrolatede deșeuri și deplasându-se în punctele respective în vederea intervenției.

 • 5.2   În scopul unei bune organizări, funcționări și pentru evidență se vor întocmi următoarele documente pentru activitatea de salubrizare stradală:

 • 5.2.1 Evidența contabilă distinctă pentru serviciul de salubrizare stradală;

 • 5.2.2 Se transmite beneficiarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea beneficiarului;

 • 5.2.3 Operatorul va întocmi lunar programul de lucru (GRAFIC) pe care îl va supune aprobării beneficiarului. Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de salubrizare stradală care va trebui respectat cu strictețe.

 • 5.2.4 Operatorul va fundamenta necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socială.

 • 5.2.5 Actele justificative privind achizițiile (fizic și valoric) prevăzute în programul de realizare a investițiilor.

 • 5.2.6 Notificarea cauzelor de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • 5.2.7 Operatorul va furniza autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și va asigura accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului și cu prevederile legale în vigoare.

 • 5.2.8 Operatorul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • 5.2.9 Operatorul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • 5.2.10 Beneficiarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contra ct inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de beneficiar. 6.2.11 Operatorul are obligația de a permite beneficiarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

 • 5.2.11 Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile vor fi păstrate de Operator pe o perioadă de timp cerută de Lege.

5.3   Alte obligații:

 • 5.3.1 Operatorul are obligația să echipeze toate utilajele folosite la activitățile de salubrizare stradală, cu sisteme de supraveghere prin satelit (GPS-uri) din resurse proprii, la data semnării contractului si va putea fi monitorizat de la autoritatea publică locală prin acces controlat. De asemenea, sistemul va genera rapoarte care vor fi transmise beneficiarului ori de cate ori vor fi solicitate de acesta. Continutul unui raport va fi stabilit de către beneficiar ulterior atribuirii contractului.

 • 5.3.2 Operatorul are obligativitatea înlocuirii sau reparării coșurilor stradale, pe cheltuiala proprie, ori de câte ori acestea se deteriorează. Coșurile stradale vor fi predate în administrare către operator.

 • 5.3.3 Operatorul își va dimensiona structura de personal, parcul de utilaje și echipamente pentru activitatea de salubrizare stradală, în funcție de volumul de lucrări pentru îndeplinirea serviciului.

 • 5.3.4 Operatorul își va adapta regimul de prestare a activității la cerințele beneficiarului.

 • 5.3.5 Operatorul va pune la dispoziția beneficiarului containere de 4 mc, 10 mc și 20 mc, în număr suficient și cu frecvență adecvată, pentru colectarea deșeurilor voluminoase, altele decât cele menajere sau selective.

 • 5.3.6 Operatorul are obligația de a anunța operatorul abilitat cu ridicarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală, atunci când constată sau este informat de existența cadavrelor animale pe domeniul public în aria administrativ - teritorială a localității.

 • 5.3.7 Operatorul este obligat să remedieze în 72 de ore orice distrugere produsă din culpa sa.

 • 5.3.8 Operatorul are obligatia de a intervenii asupra degajarii arterelor de circulatie de resturi provenite in caz de accidente rutiere sau clamitati naturale, inclusiv cu spalarea zonei, la orice solicitară din partea autoritatii contractante in maxim 30 de minute de la solicitare, costurile aferente acestor operatiuni vor fi incluse in oferta financiara aferenta Operațiunii de evacuare a deșeurilor clandestine.

VI. Obiectivele serviciului de salubritate stradală

Condiții tehnice ale serviciului de salubritate stradală

 • 6.1 Serviciile publice de salubrizare stradală a municipiului Tg Mureș trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

 • 6.2 Toate mașinile si utilajele prezentate în ofertă ca făcând parte din pregătirea tehnică a ofertantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru activitățile de salubrizare stradală a municipiului Tg Mureș și se va afla în dotarea operatorului pe toată perioada contractului.

 • 6.3   Utilajele prezentate în ofertă trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

Obiective de exploatare ale serviciului de salubritate stradală

 • 6.4   Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul public de salubrizare stradală d in municipiul Tg Mureș sunt următoarele:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • - promovarea calității si eficienta activităților de salubtizare stradală;

 • - dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • - protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene;

 • -  gestionarea serviciului pe criterii detransparență, competitivitate si eficiență. Programul prestației serviciului de salubritate stradală

 • 6.5 Programul prestației se va stabili de prestator, de comun acord cu beneficiarul, înainte de începerea lucrărilor astfel programate, și va avea în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fiezilnic în stare de curățenie, prin executarea tuturor lucrărilor necesare, in funcție de sezon, plecând de la frecvențele de realizarea ale operațiunilor estimate de către Primăria Municipiului tg Mureș.

 • 6.6   Notă: Programul de salubrizare (cantități, suprafețe, frecvență) poate fi modificat în funcție de necesitățile beneficiarului.

 • 6.7 Programul de lucru va include sâmbăta și duminica, program de noapte și program prelungit în cazul manifestărilor organizate pe raza Municipiului Tg Mureș. Tehnologii în prestarea serviciului de salubritate stradală

 • 6.8 Operatorul va prezenta în documentația de ofertare concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de salubrizare a domeniului public si de transport al deșeurilor stradale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, colectarea selectiva a deșeurilor, etc.

 • 6.9   Operatorul va prezenta planul de control, monitorizare și dispecerizare a activităților.

Obiective de ordin economic ale serviciului de salubritate stradală

 • 6.10  Serviciul public de salubrizare stradală va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • 6.11  Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Obiective de mediu ale serviciului de salubritate stradală

 • 6.12  Pe perioadă derulării contractului, se vor respecta condițiile impuse de legislația in vigoare privind mediul si legislația specifică serviciilor publice de salubrizare stradală.

 • 6.13  Pe toată durata derulării contractului, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerințele de protecția mediului.

CAPITOLUL 3

l.Modul de prezentare a ofertei

1.1. Modul de prezentare a ofertei tehnice - activitatea de colectare și transport deșeuri si salubritatea stradală

 • 1. Oferta tehnică, care trebuie întocmită avându-se în vedere cantitățile de deșeuri menționate în documentația tehnica, si Anexa la Caietul de sarcini - Oferta tehnica si financiară, în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă, trebuie să prezinte cel puțin următoarele aspecte : managementul și organizarea activității, care va cuprinde cel puțin : organigrama cuprinzînd posturile de lucru necesare derulării activității, atribuțiile specifice fiecărui post, mobilizarea si operationalizarea activitatii.

 • 2. Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La întocmirea propunerii tehnice se va ține cont de toate activitatile aferente serviciului de colectare și transport deșeuri, respectiv salubrizare stradala.

 • 3. Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele mentionate in cadrul fișei de date a achiziției, precum și prezentarea în detaliu cu privire la serviciile ofertate, metodologiile și tehnologiile de execuție tehnologiile folosite, echipamentele și software utilizate (în cazul sistemului informatic), precum si soluțiile tehnice propuse prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

 • 4. Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aplicabile. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare poate conduce la respingerea ofertei. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat. În acest sens se solicită din partea ofertantilor și intră în răspundurea acestora prezentarea mijloacelor probante în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

 • 5. Nerespectarea cerințelor caietului de sarcini și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

 • 6. Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct fiecare activitate in parte.

 • 7. Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru care vor fi utilizate in derularea activitatii prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si sanatate ocupationala.

 • 8. Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa intre Data semnarii Contractului si Data inceperii activitatii pentru toate activitatile care fac obiectul contractului.

 • 9. În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

 • -  alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule cu prezentarea documentelor care atestă standardul EURO și capacitatea de transport a fiecărui vehicul, echipamente, unelte, personal);

 • -  organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unei luni -conform informațiilor minime solicitate

 • -  mod de prezentare a necesarului de utilaje și a graficelor de colectare și transport;

 • -  modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deseuri care fac obiectul contractului de delegare (deseuri periculoase menajere, deseuri voluminoase).

 • -  Prezentarea rutelor pentru fiecare autogunoieră. Aceste rute putând fi modificate, în cursul derulării contractului, pentru optimizarea eficienței activității, cu acordul autorității contractante.

 • 10. De asemenea, Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprinda o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea trimestrială a compozitiei deseurilor menajere si a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloacele si instalatiile puse la dispozitia acestei activitati.

 • 11. Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprindă si prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare si educare a utilizatorilor in ceea ce privește colectarea separata a deșeurilor reciclabile, modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri si monitorizarea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile menajere.

 • 12. La momentul întocmirii ofertei se va tine cont de situația privind străzile înguste și a celor unde este permis folosirea unor autogunoiere cu tonaj redus.

 • 13. Beneficiarul recomandă ca anterior elaborării ofertelor să se efectueze vizitarea punctelor de colectare. Pentru aceasta la solicitarea ofertanților beneficiarul va delega un reprezentant, care va însoți ofertanții la vizitarea punctelor de colectare.

 • 14. Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta cerințele stipulate în Caietul de sarcini, Contract și anexele sale

 • 15. Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

 • 16. Formularul de contract se va depune însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

1.2 Modul de prezentare a ofertei financiare - colectare și transport deșeuri si salubrizare stradala

 • 1. Elaborarea ofertei financiare se va face conform prevederilor cuprinse in cadrul prezentului caiet de sarcini.

Propunerea financiara se va intocmi avand in vedere cantitatile prevazute in Caietul de sarcini respectiv în Anexa la Caietul de sarcini - Oferta tehnica si financiara si va contine un centralizator valoric, conform formular Anexa la formular de oferta. Oferta financiara se va depune pentru cantitatea maxima din Acordul-cadru.

 • 2. Costurile pentru derularea campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase și voluminoase nu vor fi introduse fișele de fundamentare a tarifelor pentru colectarea reciclabilelor, acestea sunt suportate de operator, deoarece nu se va efectua o plată pentru derularea propriu-zisă a respectivelor campanii.

 • 3. La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățile maxime de deșeuri menționate în documentația tehnica în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

 • 4. Pentru fiecare activtitate și fiecare tip de tarif indicat ca factor de evaluare se va întocmi câte o fișă de fundamentare.

 • 5. Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia.

 • 6. La momentul întocmirii ofertei se va ține cont și de costurile autorizațiilor de transport de libera trecere pentru depășire de gabarit instituite, aprobate anual prin hotărâre de consiliu local.

 • 7. Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare

 • 8. Ofertantul va avea in vedere tarifele aprobate prin HCL 371/2019

 • 9. Modalitatea de ofertare: Preturile vor fi ofertate pe unitatea de măsură .

 • 1. Tarifele aplicate

 • 1. Tarifele cotate de operator în cadrul ofertei trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării serviciului de colectare - transport, salubrizare stradală la nivelurile de calitate prin prezentul caiet de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, în scopul atingerii indicatorilor de performanță stabiliți;

- realizarea unui raport calitate-cost cât mai eficient pentru autoritatea contractantă și, respectiv, pentru utilizatorii serviciului, pe toată durata contratului;

 • - asigurarea funcționării eficiente a serviciului de colectare -transport salubrizare stradală, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia aparținând domeniului public și privat al autorității contractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare al serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

 • 2. a) Tarifele ofertate pentru realizarea serviciului se vor calcula și fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C., scop în care ofertantul va prezenta în cadrul ofertei justificările aferente.

 • b) Tarifele practicate de Operator vor fi cele aprobate prin HCL nr. 371 din 19.12.2019 pentru colectare si transport deseuri și nu se pot impune alte tarife. ( ANEXA). Tarifele ofertate pentru activitatea de colectare si transport deseuri vor fi exprimate atat in lei/persoana cat si in lei/tona si lei/mc. Avand in vedere dispozitiile Legii 211/2011 modificata prin OUG 74/2018, ofertantiii vor prezenta si tarife distincte pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile si din ambalaje colectate in mod separat (tarife ce vor fi exprimate numai in lei/tona si lei/mc).

 • c) Tarifele aprobate prin HCL nr. 371 din 19.12.2019 cuprind și taxa de economie circulară în cuantum de 80 lei.

 • d) Tarifele privind activitățile de transfer, sortare și compostare sunt evidențiate în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 84 din 09.08.2018, privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării Stației de Transfer, Sortare și Compostare de la Cristești - Vălureni, județul Mureș - Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”

 • e) Tariful de eliminare a deșeurilor la Depozitul de deșeuri zonal de la Sânpaul este-Tarife operare infrastructură SMIDS ( Tariful de eliminare prin depozitare).

 • f) Tarifele de salubrizare vor fi încasate de către Municpiul Târgu Mureș in cuantumul stabilit prin hotarari ale Consiliului Local Tg Mures.

 • 3. Ajustarea/indexarea tarifelor

- Indexarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100,

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (t1-t2) - Indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tn). Tn - tariful actual.

 • 4.    Tarifele se pot indexa la solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de 6 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiuni pentru primul an și numai cu aprobarea prealabilă a autoritățiii contractante, în următoarele condiții:

 • - dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din str uctura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • - modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

 • - ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor;

- ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • 5.    Indexarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă, regulă, cu cel puțin 60 de zile înainte de data întrării în vigoare a indexării. Data de la care intră în vigoare tarifele indexate este data de 1 a lunii dupa aprobarea tarifelor de catre Consiliul local.

 • 2. Facturarea și decontarea serviciilor

 • 1. Tarifarea în ceea ce privește colectarea și transport deșeuri menajere, salubrizarea stradală va fi făcută către Municipiul Tg Mures (care v-a incasa taxele de salubrizare de la populatie, persoane fizice si juridice, institutii publice etc),.

 • 2. Confirmarea prestațiilor aferente serviciului se va realiza de către reprezentanții autorității contractante pe baza următoarelor date/documente/ informații:

 • -      fișele rezultate în urma controalelor efectuate împreună cu un reprezentant al operatorului, în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini, care vor conține cel puțin informații referitoare la durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru umane, volumul/cantitatea de servicii real executată, pe tipurile de operațiuni/activități, arterele pe care s-a acționat și schimburile în care au fost desfășurate respectivele operațiuni;

 • -     rapoartele GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiilor, precum și cu datele disponibile în cadrul sistemului informatic, deîndată ce acesta va fi pus în producție spre utilizare;

 • - fișele zilnice de confirmare întocmite de către operator și supuse avizării autorității contractante, care vor centraliza informațiile mai sus menționate.

 • 3. Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru achizitor și celălalt pentru operatorul de salubrizare.

 • 4. Totodată, operatorul va prezenta autorității contractante, de 2 ori pe lună, un raport de activitate conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către autoritatea contractantă, operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora.

 • 5.  În cazul în care autoritatea contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor mai sus menționate, operatorul are obligația de a prelua în mod corespunzător respectivele observații/de a rectifica conținutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor bilunare de către reprezentanții acesteia.

 • 6. Plata facturilor către operator se va efectua trimestrial în termenul de maxim 30 zile de la data înregistrării in contabilitate la UAT Târgu Mureș.

 • 7. Operatorul, dupa caz, va suporta cheltuielile aferente serviciului, prestate până în luna decembrie 2020., ulterior urmând a fi decontate de către Municipiul Târgu Mureș. In perioada de mobilizare autoritatea contractanta va comunica operatorului desemnat castigator intentia acesteia de achita serviciul de salubritate incepand cu o data ulterioara. In acest caz, operatorul de salubritate avand dreptul de a factura contravaloarea serviciului de salubritate menajera beneficiarilor pe toata aceasta perioada, dar nu mai tarziu de data de 30.01.2021, data pana la care UAT Targu Mures se obliga sa instituie taxa speciala de salubritate pentru toti beneficiarii persoane fizice si juridice.

Pe toata aceasta perioada UAT Targu Mures, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. A din cadrul Legii 101/2006, va suporta cel putin plata cheltuielilor cu depozitarea si eliminarea deseurilor cat si va acoperi minim 50% din contravaloarea serviciilor de salubritate stradala.

Plata serviciilor dupa data de 30.01.2021 se va face trimestrial(in ultima zi a lunii din trimestru) de catre UAT Targu Mures in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii emise de catre operator

 • 3. Perioada de mobilizare

 • 1.    Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului serviciului de colectare - transport deșeuri salubrizare și data începerii efective a prestării/furnizării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Perioada de mobilizare este maxim 60 de zile calendaristice.

 • 2.    Pe durata perioadei de mobilizare, operatorul are obligația desfășurarii cel puțin a următoarelor activități:

 • - atragerea/angajarea personalului necesar la un nivel de ocupare de cel puțin 85% în măsura în care acesta nu este disponibil la data semnării contractului, cu precizarea că pozițiile aferente personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului vor trebui ocupate în totaliate;

 • -   procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) a utilajelor/ instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități) în măsura în care acestea nu sunt disponibil e la data semnării contractului,

 • -  procurarea (cumpararea) de recipienti necesari coletarii deseurilor selective (completarea numarului necesar de recipienti pentru colectare deseuri selective care vor fi pusi la dispoziție operatorului de catre autoritatea contractanta aferenti sistemului integrat de gestionare a deseurilor implementat la nivelul ADI Ecolect)

 • - amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

 • - includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

 • - obținerea licenței/acordului eliberat de către autoritățile competente prin care operatorului i se acordă permisiunea furnizării/prestării serviciului de colectare -transport, de salubrizare stradală pe raza teritorială a Municipiului Tg Mureș;

 • - stabilirea, împreună cu autoritatea contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/minitorizare/control a activității desfășurate;

 • - informarea operatorii economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibil interesați asupra specificul operațiunilor/activităților care vor fi desfășurate în baza contractului.

 • - încheierea contractelor cu depozite de deșeuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor, cf contractului.;

 • - realizarea oricăror alte activități conexe stabilite prin prezentul caiet de sarcini referitoare la perioada de mobilizare.

 • - în perioada de mobilizare prestatorul v-a asigura 2/3 din totalul utilajelor menționate în cadrul ofertei și a personalului necesar pentru asigurarea serviiciilor.

 • 4. Bunurile utilizate în derularea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Operator în derularea Contractului sunt următoarele:

Bunurile de Retur

 • 1.    Bunurile de Retur sunt:

 • - a. bunurile Beneficiarului puse la dispoziția Operatorului, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Beneficiarului pe întreaga Durată a Contractului. Operatorul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului

 • 2.    Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Operatorului.

 • 3.    Inventarul Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului v-a fi prevăzut în anexe la Contract . Pentru Bunurile de Retur prevăzute la punctul 1-a. de mai sus, se încheie procese verbale de predare-primire între Operator și Beneficiar, care va fi anexa la Contract după semnarea acestuia . În situația în care pe parcursul executării Contractului, Beneficiarul investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la - punctul 1-a. de mai sus, anexele vor fi actualizate corespunzător.

 • 4.    Toate Bunurile de Retur revin de drept Beneficiarului, la încetarea Contractului din orice cauză inainte sau la termen, libere de orice sarcini și gratuit.

 • 5.   Operatorul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului. Operatorul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

 • 6.    Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale Operatorului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Beneficiarului, fiind integrate domeniului public.

 • 7.    Operatorul nu va folosi nicio parte a unui bun în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Beneficiarului care este proprietarul respectivului bun.

 • 8.    Operatorului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Operatorului.

 • 9.    Operatorul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 10.   Operatorul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor Beneficiarului, cu diligența unui bun proprietar.

 • 11.   Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la paragraful (1) -punctul a. - mijloace fixe sau bunuri de inventar, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

 • 12.   Operatorul va permite accesul reprezentanților Beneficiarului în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

Bunuri de Preluare

 • 13.   Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) va fi prevăzută în anexe la Contract dupa semnarea acestuia

 • 14. Operatorul va complata pe cheltuiala proprie necesarul de recipienti pentru colectarea deseurilor selective , care va fi stabilita dupa semnarea contractului printr-un proces verbal care va fi parte componenta a contractului. Autoritatea contractanta avand obligatia sa preia bunurile de preluare cu plata unei sume de bani egala cu valoarea contabila actualizata a acestora.

 • 14.   La încetarea Contractului din orice cauză, Beneficiarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • 15.   În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la data incetării, Beneficiarul va notifica Operatorul care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 16.   Operatorul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Beneficiar după primirea plății valorii acestora stabilită conform paragrafului (2) de mai sus.

Bunuri Proprii

17.. Bunuri Proprii care aparțin Operatorului și nu vor fi transferate Beneficiarului la încetarea Contractului. Operatorul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

 • 5. Penalități

 • 1. Operatorul declară și garantează că acceptă și încheie Contractul pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fata Beneficiarului cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor Contractului. Nici Beneficiarul, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Operator a obligațiilor asumate în baza Contractului și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Operatorul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându- se pe termenii și condițiile Contractului, înaintea încheierii Contractului, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur în general, în legătură cu obligațiile asumate prin Contract.

 • 2. Nerespectarea de către Operator a Indicatorilor de Performanță, va atrage obligația Operatorului de a plăti penalități contractuale.

 • 3. Operatorul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații:

 • - a) abaterea cu nerespectarea frecvenței de colectare a deșeurilor sau a programelor stabilite în Contract și în Regulamentul Serviciului (5.000 lei/abatere);

 • - b) neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare (5.000 lei/zi/loc de colectare);

 • - c) abaterea cu nerespectarea rutei si programului de colectarea deșeurilor stabilit (5.000 lei/abatere);

 • - d) utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerințelor tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanță (2.500 lei/vehicul);

 • -  e) netransmiterea informațiilor solicitate către Beneficiar sau alte Autorități Competente sau dacă informația solicitată nu este transmisă în termenul stabilit, în conformitate cu Contractul (500 lei/zi întârziere);

 • - f) acceptarea de ridicare a unui tip de Deșeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi acceptate la stația de depozitare a deșeurilor, sau care nu îndeplinește condițiile stabilite în Autorizația de mediu (5.000 lei/abatere); S

 • - g) acceptarea de deșeuri care provin din afara zonei de colectare, cu nerespectarea fluxului Deșeurilor prevăzut în Contract (10.000 lei/abatere).

Pentru incalcari ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare stradala, prestatorul va fi sancționat dupa cum urmeaza:

 • a) Neefectuarea sau efectuarea parțiala a salubrizării pe o strada din vina exclusiva

a prestatorului va duce la refuzarea la plata a suprafeței strazii respective.

 • b) La aceasta se vor adauga penalitati lunare pentru suprafetele nesalubrizate, cumulate lunar in urmatoarele cuantumuri:

 • - pentru neefectuarea a peste 2% din suprafata programata, se penalizeaza cu 5%

din valoarea devizului prestatiei lunare de salubrizare prezentat;

 • - pentru neefectuarea a peste 5% din suprafata programata se penalizeaza cu 15

% din valoarea devizului prestatiei lunare de salubrizare prezentat;

 • - pentru neefectuarea a peste 10% din suprafata programata se penalizeaza cu

30% din valoarea devizului de prestatie lunare de salubrizare prezentat.

(2) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 20% suprafata programata, atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile.

(3) Pentru incalcari ale indicatorilor de performanta, prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • - 1% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99%

 • - 5% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89%

 • - 10% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74%

 • - 50% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele achitate de delegatar delegatului in cursului anului in care s-a constata neindeplinirea indicatorilor de performanta.

 • 4. Anexa "Indicatorii de Performanță" la Contract stipulează cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță care a fost încălcat sau nu a fost atins conform termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată.

 • 5. Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Beneficiar. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Procese-Verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Beneficiar;

 • 6. Nerespectarea de către Operator a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat prin Contract, (astfel cum sunt detaliate în anexă la Contract „Programul de investiții"), inclusiv întârzierile înregistrate față de termenele de realizare a investițiilor, prevăzute în Programul de Investiții, va atrage, pe lângă dreptul Beneficiarului de a rezilia Contractul, și obligația Operatorului de a plăti Beneficiarului penalități după cum urmează:

 • - a) penalități de 10% din valoarea investiției nerealizate pentru întârzieri la finalizarea acesteia mai mici de 30 zile față de termenul prevăzut;

 • - b) penalități de 25 % din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare lună

calendaristică de întârziere, calculați de la data la care investiția era prevăzută a fi finalizată.

 • 7. În plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în Contract, Operatorul va despăgubi Beneficiarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Beneficiarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Operator a oricăror obligații în baza Contractului.

Notă:

Prezenta documentație de atribuire poate suferi modificări în momentul lansării procedurii de achiziției în funcție de solicitările ANAP sau alte modificări legislative.

CIF

Firma

Adresa

Nr angajati

230468

PRESSTAR BAROCK SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tineretului, Nr. 2, Cod Postai 540027

1

236061

DUROSTONE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MEMORANDULUI, Nr. 16

326296

STOMADENT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. A, Ap. 1, Cod Postai 540336

2

496738

JULINEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tudor Viadimirescu, Nr. 98

4

572878

TRANS RAD COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 18, Cod Postai 540067

4

678438

PROD MAMOUTH SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Nr. 95, Ap. 6, Cod Postai 540502

7

792431

DUAL M&G S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REVOLUTIEI, Nr. 11, Cod Postai 540043

37

1196453

ROMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DUZILOR, Nr. 2, Cod Postai 540229

13

1196526

HELICON TRANS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Cod Postai 540528

1196593

PRODIMPEX IUBILATE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BOLYAI FARCAS, Nr. 10

2

1196607

MURICOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căiărașiior, Nr. 94

19

1196623

CONIMUR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 47-49, Cod Postai 540240

38

1196674

COM COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ciucaș, Nr. 5, Ap. 6

2

1196739

APCOM SELECT SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Piuteior, Nr. 2, Cod Postai 540314

5

1196763

CIB INFO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prieteniei, Nr. 9, Ap. 19, Cod Postai 540438

1196771

PIELEXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Brașovuiui, Nr. 13/A, Ap. 12, Cod Postai 540537

1196801

SERCON DIANA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 1 MAI, Nr. 2B, Cod Postai 540418

1196828

STATIUNEA DE CERCETARE SI

PRODUCTIE POMICOLA - S.C.P.P. -

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pășunii, Nr. 1, Cod Postai 540343

1196844

HYPERION ART SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Lăcrămioarei, Nr. 1A, Cod Postai 540111

1196852

CABINET STOMATOLOGIC DR SITA

IOAN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Avram Iancu, Nr. 5/A, Cod Postai 540089

2

1196887

ACOLADA COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Săvinești, Nr. 5, Et. 3, Ap. 14, Cod Postal 540172

1196941

VANI COMAPRES S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pomicuitoriior, Nr. 15, Ap. 2, Cod Postai 540511

1

1196950

IND LOC PRES S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SOIMILOR, Nr. 18, Cod Postai 540282

5

1196976

SC "COROLLA MIXT IMPEX" SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cibinuiui, Nr. 13/A, Ap. 1, Cod Postai 540091

1197017

COM LA FIKO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 76, Cod Postai 540232

4

1197025

DECART KO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PASAJUL PALAS, Nr. 4, Cod Postai 540088

4

1197068

S C U T SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mureșeni, Nr. 50, Cod Postai 540242

1197084

U P T S OPAL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 28, Ap. 32, Cod Postai 540375

2

1197092

ARHING SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 47/A, Cod Postai 540354

9

1197181

DOXA TRANS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 11/C, Ap. 21, Cod Postai 540374

1

1197211

ALCOM ZEUS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 19, Ap. 2, Cod Postai 540569

1

1197238

COMERT IMPORT EXPORT SERVICII

SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALIMANULUI, Nr. 3

1197300

MONDO TRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 105, Cod Postai 540320

15

1197335

ASOCIAȚIA NAȚIONALA A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE DIN MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR -FILIALA "A. I. CUZA" JUD. MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Borsos Tamaș, Nr. 16, Cod Postai 540065

1197556

ANTICA PRODEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BUJORULUI, Nr. 9, Cod Postai 540091

1197670

CONFLEXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BARAJULUI, Nr. 21

1197688

ADEMIR IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Voinicenilor, Nr. 16, Cod Postai 540252

1197726

TACOM IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CEAHLAU, Nr. 1, Ap. 5, Cod Postai 540401

1197785

GEXICOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DOROBANTILOR, Nr. 2, Cod Postai 540156

1197858

LAVINIA TIMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 1, Cod Postai 540530

1197882

CABIMED SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Luceafăruiui, Nr. 2/A,PARTER, Cod Postai 540119

5

1197955

TRANSIMEX H&S SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 8, Cod Postai 540003

3

1197971

ILEFOR S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. RECOLTEI, Nr. 2, Cod Postai 540237

1198063

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCUREȘTI SUCURSALA TÂRGU MUREȘ

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căiărașiior, Nr. 11, Cod Postai 054044

1198098

SERVICII INDUSTRIALE COMERT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bobîina, Nr. 20, Cod Postai 540014

5

1198110

HYPERBIT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 33, Ap. 44

1198128

AUTO LUCEAFARUL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 77, Cod Postai 540354

7

1198179

FARMACIA ATLAS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Trandafiriior, Nr. 55, Cod Postai 540053

1198195

GRAF DENTAL IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 14, Cod Postai 540043

5

1198268

APOLLONIA SERCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 177/A, Ap. 42, Cod Postai 540210

1198306

COMPANIA DE CONSTRUCTII

LOBAVA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 88, Cod Postai 540135

6

1198381

MARIA PRODCOMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 23B, Ap. 56, Cod Postai 540429

3

1198462

JUNIOR COMSIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 23, Ap. 28, Cod Postai 540457

3

1198535

FOLCOM PRODIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 46, Ap. 11, Cod Postai 540397

1198551

TAKACS COMEXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 3, Ap. 12, Cod Postai 540569

0

1198624

MULTITECH S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Arany Janos, Nr. 46

2

1198730

TOTH COMEL IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bogatei, Nr. 5

1198748

CARIT SAN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Beia Bartok, Nr. 10

15

1198799

DIONYSOS COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. NARCISELOR, Nr. 8, Bi. 2, Ap. 15, Cod Postai 540007

1198810

CODRISOR TRANSCOF S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 243, Ap. 24, Cod Postai 540470

1198853

AMAC S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Remetea, Nr. 88, Cod Postai 540266

5

1198888

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

SUCURSALA JUD.MURES TG.MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 1-3

1198950

ASOC.FAM. BORKA IOAN

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dobra Petru, Nr. 6/2

1198985

PRODATH SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INFRATIRII, Nr. 11, Ap. 8, Cod Postai 540559

2

1199000

FARMACEUTICA B&B SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Trandafiriior, Nr. 16

19

1199077

BISTRO BRAVO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 15, Cod Postai 540110

1199107

BIO EEL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bega, Nr. 5, Cod Postai 540390

1199140

TMUCB SA BUCURESTI SUCURSALA

TG.MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mureșeni, Nr. 50, Cod Postai 540242

1199174

PHIL COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Bl. 2, Ap. 6, Cod Postai 540344

4

1199263

ELECTROMECANICA SOCIETATE

COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. I.H.RADULESCU, Nr. 2, Cod Postai 540189

21

1199344

ALEXFRIGOTEHNIC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Kos Karoiy, Nr. 15, Ap. I, Cod Postai 540297

13

1199379

FLAIR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Trandafiriior, Nr. 36-38, Cod Postai 540053

0

1199387

JOVREA TITUS STEFAN-GHEORGHE

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Borsos Tamaș, Nr. 11, Cod Postai 540065

1199409

HATSCHEK ZOLTAN

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Carpați, Nr. 33, Ap. 66, Cod Postai 540318

1199484

PRODBAND SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 44, Ap. 10, Cod Postal 540151

8

1199514

DELIA COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CORNESTI, Nr. 2/A, Cod Postai 540077

1

1199522

METCONF SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CHINEZU, Nr. 21, Cod Postai 540236

13

1199549

PRODCOMSERV VESZI SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MARTON ARON, Nr. 31, Cod Postai 540058

14

1199638

CYCLOPS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rozeior, Nr. 2, Cod Postai 540331

1199662

POMADENT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE MARINESCU, Nr. 58, Ap. 1, Cod Postal 540136

9

1199689

REFLEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 6, Ap. 11, Cod Postai 540568

1199719

NELY MEDICA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ALEEA VRANCEA, Nr. 14, Ap. 2, Cod Postal 540517

2

1199727

ASOCIATIA SPORTIVA "VALPET"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pavei Chinezu, Nr. 10, Cod Postai 540326

1199743

BANCA COOPERATISTA MURESUL

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 39, Cod Postai 540061

1199751

MOLDAVIA COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodnei, Nr. 79, Cod Postai 540020

1

1199760

BURCEA ISTVAN

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căminuiui, Nr. 52, Cod Postai 540243

1199816

REMO IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Deva, Nr. 8, Cod Postai 540340

4

1199964

MOLDEXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Primăverii, Nr. 7, Cod Postai 540174

4

1200023

"AL-IMPEX"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moidovei, Nr. 11, Ap. 6, Cod Postai 540522

1200104

CONSPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Trebeiy, Nr. 16, Cod Postai 540081

1200422

SC "INTEX-COM" SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 55, Cod Postai 540124

1200473

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.996

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cugir, Nr. 8

1200490

AZOMURES SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 300

1200562

M.T.S.-COMPANY SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Cod Postai 540447

1200597

HEISS COM MUR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BERNADY GYORGY, Nr. 4, Cod Postai 540072

1200600

ELECTRO ORIZONT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Teatruiui, Nr. 12, Cod Postai 540034

33

1200635

RODY MARY IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 11/A, Ap. 14, Cod Postai 540457

2

1200708

BANEASA SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BANEASA, Nr. 11, Cod Postai 540198

3

1200791

GICA IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 8, Ap. 2, Cod Postai 540462

1

1200813

IMPRESS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 9, Cod Postai 540015

22

1200848

MINICOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea TAMPLARILOR, Nr. 4, Ap. 9, Cod Postai 540117

1200856

AGRODIVTRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 76, Cod Postai 540232

1

1200864

COMPIETTA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GRIGORESCU, Nr. 4/B, Ap. 20, Cod Postai 540140

1200872

COMODEX SOCIETATE

COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BUDIULUI, Nr. 70

48

1200910

LADY SALON S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 235, Ap. 4, Cod Postal 540470

1200929

GEDEON RICHTER ROMANIA SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODA, Nr. 99-105

1200945

FUNDATIA TRANSILVANA ALPHA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

20

1201029

LIVANA LEASING S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CORNISA, Nr. 32, Ap. 9, Cod Postai 540143

1

1201118

SOFTLAND S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SIRGUINTEI, Nr. 2, Ap. 6, Cod Postai 540543

1

1201126

LIBRIS EMINESCU SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 26, Ap. 15

16

1201169

SYNCRON S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU, Nr.

4, Ap. II, Cod Postal 540065

1

1201177

ALEXIM EDIT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SECEREI, Nr. 28, Cod Postai 540498

4

1201215

SARMIS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 84

1

1201223

POPAS ROMANTIKA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TISEI, Nr. 50, Cod Postai 540250

0

1201231

MEC EL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeai, Nr. 43, Cod Postai 540345

13

1201258

CUBI METAL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ARTEI, Nr. 1, Cod Postai 540053

6

1201290

GLOBEN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeai, Nr. 82/B

11

1201320

PRIMACOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Barajuiui, Nr. 5, Cod Postai 540191

1201401

FERO BONANZA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Agricuitoriior, Nr. 32/B, Cod Postai 540272

5

1201436

NICOMEXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 32, Cod Postal 540530

1201533

PRESCOMSERV F T S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 22, Cod Postai 540031

9

1201568

HBR LOGISTIC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Târguiui, Nr. 15, Cod Postai 540069

2

1201576

TOPO DAVA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Șurianu, Nr. 22, Ap. 13

1

1201584

NOVOFARM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INFRATIRII, Nr. 4, Cod Postai 540560

11

1201681

PRODIMPEX CONDOR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BOLYAI, Nr. 10

1

1201711

COMPROD ZELGA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LAMIITEI, Nr. 15, Ap. 11, Cod Postai 540349

1201754

FARMACOM ASTER SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ROVINARI, Nr. 11

2

1201843

ELECTROSAT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Sârguinței, Nr. 25, Ap. 15, Cod Postai 540543

1

1201860

RAPIDPROIECT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Privighetorii, Nr. 2, Cod Postai 540082

1

1201932

POLICOMEC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. G-rai Ion Dumitrache, Nr. 29, Cod Postai 540142

1201959

ASOC.FAM. "STEFAN SI MARIA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 8

1201991

GLEM SERVICE FRANCEAN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CORNISA, Nr. 20, Ap. 10

1

1202024

ERDEI LUDOVIC AMBROZIU

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Trebely, Nr. 1, Cod Postai 540081

1202164

FALCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MEMORANDUMULUI, Nr. 9, Cod Postai 540067

1202245

INFRO GA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 14, Cod Postal 540061

2

1202261

T I R S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 120/A, Cod Postai 540190

1

1202300

SICOM COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mărăști, Nr. 40, Cod Postai 540328

1202423

SOCIETATEA AGRICOLA "AGROIND"

MURESENI

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prutului, Nr. 20, Cod Postai 540244

6

1202490

DIFPRESCAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Piaiuiui, Nr. 1/A, Ap. 34, Cod Postai 540446

1202504

COMINFO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 41, Ap. 14, Cod Postal 540061

15

1202539

IMPEX AMIGO COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TIRGULUI, Nr. 7, Cod Postai 540069

1202563

DONAT PRODCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ZAGAZULUI, Nr. 13, Cod Postai 540312

7

1202601

DEFITROM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Psj. Paias, Nr. 7, Cod Postai 540088

1202725

GULA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 7, Cod Postai 540046

2

1202768

INFINIT COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GABOR ARON, Nr. 12, Cod Postai 540084

1202911

FUNDATIA "MARIA MAGDALENA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 17, Cod Postal 540011

1202920

PIINEA DE CASA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. KOS KAROLY, Nr. 21, Cod Postai 540297

1202962

NOMEX DE COMERT SI PRODUCTIE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cernei, Nr. 9, Cod Postai 540194

0

1203003

CONTRANSCAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 110, Cod Postai 540190

1203070

DIGITEK SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 28, Ap. 1, Cod Postai 540375

6

1203089

PRODCOM BIRO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 68/A, Cod Postai 540229

4

1203100

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.933

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 17A, Cod Postai 540383

1203151

EGRETA COMIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodnei, Nr. 24, Ap. II, Cod Postai 540342

26

1203208

METALCO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REVOLUTIEI, Nr. 29, Cod Postai 540042

1

1203216

G&M INTERNATIONAL INSTALATII

SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 76/A, Cod Postai 540232

1203240

COMIMPEXAL SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Somnuiui, Nr. 5, Cod Postai 540173

1203330

TIP TOP ESPRESSO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Piopiior, Nr. 7, Cod Postai 540282

18

1203518

TIBTRONIC S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. Panduriior, Nr. 23/17, Cod Postai 540506

1

1203631

VERA CONSULTING SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TRANSILVANIA, Nr. 19/6, Cod Postai 540551

3

1203666

MOBILUX EXP SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Oituzuiui, Nr. 8, Cod Postai 540023

1203690

BIOTEM CONSULTANTA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Crânguiui, Nr. 4, Ap. 9, Cod Postai 540081

1

1203844

PRESIDENT IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Lavandei, Nr. 16, Cod Postai 540158

1203860

HOPE TRANS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MORESTI, Nr. 14, Cod Postai 540389

3

1203895

TEXTOR SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 36, Cod Postai 540229

1203950

PROSPER SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 30, Cod Postai 540342

1204017

KARINCON S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PARÂNGULUI, Nr. 19, Ap. 13, Cod Postai 540369

33

1204084

FELIX CONI S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 34, Ap. 28, Cod Postal 540342

1204181

TRATTORIA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CEAHLAU, Nr. 24, Ap. 15, Cod Postai 540352

1204246

TRANSERVICE KP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 52, Ap. 2, Cod Postai 540044

13

1204270

DESERV COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SECEREI, Nr. 15, Cod Postai 540498

22

1204327

CORIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PETRU DOBRA, Nr. 53, Ap. 6, Cod Postai 540426

12

1204360

MARFEL COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiuiui, Nr. 30A, Cod Postai 540390

7

1204386

IMPEX FLORIS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 33, Ap. 7, Cod Postal 540113

1204521

CRESCO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. Panduriior, Nr. 97, Ap. 2, Cod Postai 540502

1

1204602

VASILACHE SNC

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MAGUREI, Nr. 25, Ap. 2, Cod Postai 540361

3

1204629

ANDREI PROD COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 70, Cod Postai 540320

2

1204645

AUR ARGINT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. KOTELES SAMUEL, Nr. 2, Cod Postai 540057

4

1204653

TEXTILA MURES SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 20

1204696

SASANDA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918

1204700

INDEPENDENT EXPRES SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Trebeiy, Nr. 99

2

1204726

STEFANI COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Matei Corvin, Nr. 21, Ap. 2, Cod Postai 540305

2

1204750

G&G ELECTRO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea COVASNA, Nr. 6, Ap. 4, Cod Postai 540504

1

1204823

PRIMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIVEZENI, Nr. 69, Cod Postai 540566

1204890

INTER DENTAR BB S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE SINCAI, Nr. 3, Cod Postai 540037

1

1204904

LECOM C PROD S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Victoriei, Nr. 25, Ap. 7, Cod Postai 540029

2

1204963

SIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CIUCAS, Nr. 12, Ap. 2

1

1205055

CONSUMCOOP MURESUL TIRGU

MURES SOCIETATE COOPERATIVA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Sinaia, Nr. 3, Cod Postai 540319

1205063

UNI MUR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. g-rai DUMITRACHE, Nr. 24, Ap. 1, Cod Postal 540142

1205128

COAFURA WISKY S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 132, Ap. 4, Cod Postal 540445

1205179

IMPEX ROM ELEN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DEC 1918, Nr. 108, Ap. 13, Cod Postal 540447

1205209

SUPER COMIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bucinuiui, Nr. 12, Ap. 15, Cod Postai 540541

1205225

CIL HOLDING INTERNATIONAL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MARASTI, Nr. 16, Cod Postai 540328

0

1205276

FADOR TRANS IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Sinaia, Nr. 3, Cod Postai 540319

27

1205306

ILYES ECATERINA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parânguiui, Nr. 46, Ap. 7, Cod Postai 540369

1205330

FOTO MUZICA C.M. SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta. TEATRULUI, Nr. 13, Cod Postai 540034

1205411

TRANSPORT AUTO MARFA SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiuiui, Nr. 101, Cod Postai 540390

9

1205438

LA TORROS IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Alba lulia, Nr. 12, Cod Postai 540391

4

1205500

HODOR IOAN

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bistriței, Nr. 6, Cod Postai 540322

1205543

PAMB-COMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 104, Ap. I, Cod Postai 540320

6

1205578

PRODCARMI SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 4, Cod Postai 540031

36

1205586

LUIS COMEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 51, Cod Postai 540124

14

1205624

TERASA MARGOT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Furtunei, Nr. 30, Cod Postai 540166

1205691

PRODIMPEX TEOLOR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PADURII, Nr. 4, Cod Postai 540082

1

1205802

CRISTAL AUTO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CORNISA, Nr. 5, Ap. 13, Cod Postai 540143

1

1205810

PANSERVICE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Toamnei, Nr. 13, Cod Postai 540227

1205829

VIVIROD CONSIMPEX-CENTRUL DE

PSIHOLOGIE APLICATA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căiărașiior, Nr. 105,SALA 16, Cod Postai 054044

1205950

ASOC.FAM. "DALALAU A.P"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parânguiui, Nr. 56, Ap. 19, Cod Postai 540369

1206107

PERS.FIZ"BLEOCA MARIA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 38/4

1206115

HOT&COLD SYSTEMS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiuiui, Nr. 68 C 16, Cod Postai 540390

1206158

ADIMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 63, Cod Postal 540124

42

1206212

SERV IMPEX COM QUARTZ S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Nr. 127, Ap. 12, Cod Postal 540501

1206301

IMPORT EXPORT TARASCONI TIMAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. G-RAL GHEORGHE AVRAMESCU, Nr. 8, Cod Postal 540066

0

1206360

CALIS SERVICII S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Koos Ferencz, Nr. 1/A, Cod Postai 540424

7

1206387

ELECTRONEX SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Sitariior, Nr. 14, Cod Postai 540182

1

1206557

LECOIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 260, Cod Postai 540236

1206565

CHARLIE TRANSCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. COSBUC, Nr. 13, Bi. D, Ap. 2, Cod Postai 540119

1206573

COM DESACTIV SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Suceava, Nr. 20, Cod Postai 540365

10

1206620

FUNESERV S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REVOLUTIEI, Nr. 4, Cod Postai 540043

4

1206670

ROMCADET SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MARULUI, Nr. 28

1206727

CONCEPT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 54, Ap. 10, Cod Postal 540151

1

1206751

MARIATI S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CIBINULUI, Nr. 13

1

1206760

UNIVEXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Iernutuiui, Nr. 18, Cod Postai 540393

1206808

RECOPLAST S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SARGUINTEI, Nr. 28, Ap. 15, Cod Postai 540544

1

1206816

SERV MIXTE SATURN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 224, Cod Postai 540236

1206930

COMAT MURES S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DEPOZITELOR, Nr. 21-23

6

1207005

ASOCIATIA DE PROIECTARE L.G.B.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Morești, Nr. 4, Cod Postai 540389

1207048

COM ZENIT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 109, Ap. 53, Cod Postai 540188

1

1207145

A.B.DENTA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PACII, Nr. 1, Cod Postai 540121

5

1207153

INTER TOURS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodnei, Nr. 89,corp C5

3

1207234

JONATHAN IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. APADUCTULUI, Nr. 43, Ap. 6, Cod Postai 540280

1207269

RALCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MIHAI VITEAZUL, Nr. 50/A, Cod Postai 540099

3

1207315

PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII -

FILIALA TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 19, Cod Postai 540015

1207382

CONTINENTAL HOTELS S.A.

BUCURESTI SUCURSALA TARGU

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Teatrului, Nr. 5-6, Cod Postai 540036

1207390

TERAP V A SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 90, Cod Postai 540229

5

1207404

TALISMAN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. M.EMINESCU, Nr. 25, Ap. 1/B, Cod Postal 540331

2

1207439

BIDAMA EXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 187, Ap. 7, Cod Postal 540528

10

1207471

BAR EVA COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 23, Cod Postai 540027

1

1207480

UNIUNEA "VATRA ROMANEASCA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. George Enescu, Nr. 2, Cod Postai 540052

1207510

TRANSRELAXA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moidovei, Nr. 8, Ap. 2, Cod Postai 540519

2

1207650

FUNDATIA PT.TINERET MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 9, Cod Postai 540015

1207668

HAREX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 104, Ap. 2

31

1207730

PRODCOM COCOSUL DE AUR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BANAT, Nr. 7, Ap. 6

2

1207803

MARCOMEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 2, Cod Postai 540015

1207820

BART IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TAMAS ERNO, Nr. 1, Cod Postai 540307

22

1207900

DACINT IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 15, Ap. 8, Cod Postal 540061

1207978

ROYAL G.T.S. SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 23, Ap. 1/B, Cod Postal 540067

14

1207994

PROSERV PLUS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BORZESTI, Nr. 4, Cod Postai 540074

1

1208230

ISECO S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiuiui, Nr. 68, Cod Postai 540390

1208256

ART DECOR DESIGN

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mitropoiit Andrei Șaguna, Nr. 33, Cod Postal 540090

1208353

STEFANESCU IOAN DANUT

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. George Enescu, Nr. 4/A, Ap. 5, Cod Postal 540052

1208400

AUTOCOMEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rampei, Nr. 2/A, Cod Postai 540240

3

1208434

GRAND SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta VICTORIEI, Nr. 28-30, Cod Postai 540052

44

1208493

BOTECOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DOBROGEANU GHEREA, Nr. 61, Cod Postal 540353

2

1208590

FUNDATIA "SALCIA" TIRGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. G-rai Ion Dumitrache, Nr. 54, Cod Postai 540142

1208604

GREKUJ LAJOS INTREPRINDERE

FAMILIALA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dobra Petru, Nr. 36, Ap. 2, Cod Postai 540425

1208655

ALEXCOM IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Piuteior, Nr. 2, PARTER, Cod Postai 540314

21

1208787

TRACOS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 145, Cod Postai 540190

24

1208795

STOMATIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1, Ap. 3, Cod Postai 540015

1208809

TIME COM SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 6-8, Cod Postai 540044

1

1208817

MESANEXIM TRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SARGUINTEI, Nr. 2, Ap. 1, Cod Postai 540544

1208825

FLOREMI COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 32, Ap. 17, Cod Postai 540384

1208841

ROLL PRODCOMIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Iuiiu Maniu, Nr. 35, Cod Postai 540165

24

1208876

PREXEL-T

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 7, Cod Postai 540272

1208922

SC "TOTAL TRANSPORT M.SOARE"

SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bradului, Nr. 22, Cod Postai 540077

1208930

INCZE EDIT ELISABETA "PRIMOLA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 8, Ap. 3

1208949

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN JUDETUL MURES -TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiului, Nr. 76, Cod Postal 540390

35

1208990

STEXCOM IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Transilvania, Nr. 1, Ap. 12, Cod Postal 540551

4

1209030

PREX MOARA CU NOROC M GH

S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postal 540109

2

1209103

VIOMOB IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. HUNEDOARA, Nr. 27, Ap. 8, Cod Postal 540213

21

1209138

FEROMOB MURES SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. UZINEI, Nr. 10

1

1209154

FARMACIA REMEDIUM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mihai Viteazu, Nr. 31, Cod Postal 540098

1209162

MONDOGLOBCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 34/D, Ap. 8, Cod Postal 540205

1

1209227

COMETA CONSTUCTII CIVILE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moldovei, Nr. 12, Ap. 7, Cod Postal 540519

1209286

ZAMUR TARGU MURES SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Băneasa, Nr. 35A, Cod Postal 540198

2

1209316

SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE - STUDIOUL TERITORIAL DE RADIO TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 109, Cod Postal 540445

1209375

SILPRESCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 11/A, Ap. 27, Cod Postal 540374

0

1209391

MALEX COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE MARINESCU, Nr. 51, Ap. 2, Cod Postal 540136

4

1209448

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.

1109 TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 47, Ap. 5

1209502

SEMROM TRANSILVANIA CLUJ

COMPLEX AGROSEM SA SUCURSALA

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Aeroportului, Nr. 1, Cod Postal 540191

1209588

ALIMPAUTO TURC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Muncii, Nr. 13, Ap. 8, Cod Postal 540473

1

1209626

STUPAR IMPORT-EXPORT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Regina Elisabeta, Nr. 1, Ap. 1, Cod Postal 540510

1209634

SINDICATUL TEHNIA SC SUMEL SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 69

1209650

SACOMET SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depozitelor, Nr. 20

1

1209715

ASOC.FAM. TRUTIA MATILDA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918

1209766

PALMAS PRES COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 3, Cod Postal 540469

4

1209782

RUBICOMPRES DEMETER S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 140, Ap. 4, Cod Postal 540445

1

1209944

HEMA SPICUL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SECEREI, Nr. 1, Cod Postal 540498

2

1210027

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.900

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 10, Cod Postal 540109

1210078

SILVA COM IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 42, Ap. 11, Cod Postal 540124

1

1210183

SARMIS COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ana Ipătescu, Nr. 19, Cod Postal 540077

1210345

CAFE BAR MOCA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 40, Cod Postal 540150

2

1210434

SERV.DE ASIS.TEHNICA SI ECONOMICA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Retezatului, Nr. 10, Cod Postal 540068

1210566

MOLNAR GYULA ANDRAS SAMUEL P.F.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Psj. Mimozelor, Nr. 1, Ap. 26, Cod Postal 540008

1210655

PRODCOMEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 129 A

14

1210787

POLGAR IOSIF-CAROL POLDY D.G.R.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 40, Ap. 22, Cod Postai 540429

1210868

BOBY COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BARAGANULUI, Nr. 49

3

1210930

ASOCIATIA JUDETEANA A

VINATORILOR SI PESCARILOR

SPORTIVI MURES - AJVPS

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Cod Postai 540061

1

1210981

B&G COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Semănătorilor, Nr. 2, Ap. 15, Cod Postai 540011

1

1211065

EURO TRANSCAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pomicultorilor, Nr. 14, Ap. 11

2

1211081

EURO-CONS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta TEATRULUI, Nr. 1, Ap. 22, Cod Postal 540034

2

1211219

ASOC.FAM. POPONUT PETRU

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Oituzului, Nr. 2, Cod Postal 540023

1211227

ASOC.FAM. "ANGI - FURNEA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Arany Janos, Nr. 17, Ap. 11

1211294

MEK KION SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ciucaș, Nr. 12, Ap. 16, Cod Postal 540400

3

1211340

FILARMONICA DE STAT TARGU

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. George Enescu, Nr. 2, Cod Postal 540052

1211480

ANCESTRAL COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 51, Cod Postal 540318

2

1211553

NICCOTRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Cal. Sighișoarei, Nr. 504

5

1211596

FELINA COMSERIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 15, Cod Postal 540110

1211723

ASOC.FAM. "ANCATEU MARGARETA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moldovei, Nr. 17, Ap. 69, Cod Postal 540542

1211804

PRES COM LUKACS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Lavandei, Nr. 22, Cod Postal 540158

11

1211839

REGINA PRO SER COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REVOLUTIEI, Nr. 37, Cod Postal 540042

2

1211847

POL MUR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 8, Ap. I, Cod Postal 540110

3

1211898

SIND ROMANIA SRL BUCURESTI -PUNCT DE LUCRU AGENTIA TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 22, Cod Postal 540027

1211901

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 22, Cod Postal 540027

1211910

UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE MURES FILIALĂ CNSLR FRATIA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 22, Cod Postal 540027

1211987

CROMATIC TIPO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 58, Cod Postal 540320

30

1212001

TEX OPTIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea CORNISA, Nr. 11, Ap. 17, Cod Postal 540143

66

1212109

CENTROCOM IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Ap. 3, Cod Postal 540061

1212133

MARO TEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SAVINESTI, Nr. 3, Ap. 18, Cod Postal 540166

1212451

MESAM PROD COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SIRGUINTEI, Nr. 3/9, Cod Postal 540543

1212486

CAMODO IMPORT EXPORT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. C-TIN ROMANU VIVU, Nr. D5, Ap. 4, Cod Postal 540109

1212567

NAKITA PROD COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 150, Bl. corpC30, Cod Postal 540124

1212583

ASOC.FAM. "FLOREA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 18, Ap. 20, Cod Postal 540110

1212621

IMOLA IM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prieteniei, Nr. 3, Ap. 19, Cod Postal 540438

1

1212630

EXIM HAVOMAX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 1, Ap. 13, Cod Postal 540569

1212770

REMPLAS

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Remetea, Nr. 226, Cod Postal 540268

1212923

PRODIMPEX IKEBANA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GH. DOJA, Nr. 144, Cod Postal 540235

3

1213139

ASOCIAȚIA "CARITAS - ASISTENTA

SOCIALA" FILIALA ORGANIZAȚIEI

CARITAS ALBA IULIA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Trandafirilor, Nr. 61, Cod Postai 540328

1213252

TORDAI IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 8/A, Cod Postai 540565

26

1213309

DRUMURI SI PODURI MURES S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 36/A, Cod Postai 540229

1213430

PROSECO OPAL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Șincai, Nr. 17/A, Cod Postai 540037

1213457

TERMO VULCAN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DEPOZITELOR, Nr. 13 A, Cod Postai 540240

11

1213481

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.854

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 24, Cod Postai 540479

1213538

TRANSMIXT ADI S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 54, Ap. 10, Cod Postai 540462

3

1213554

EUROPRIZMA SERVCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bucegi, Nr. 9, Cod Postai 540495

1

1213660

VULTUR FLOAREA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Transiivania, Nr. 13/10

1213694

VILI FUNERAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 57, Cod Postai 540124

13

1213708

TEX IMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LUDUSULUI, Nr. 32, Cod Postai 540392

1

1213910

TECHNICOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Libertății, Nr. 76, Cod Postai 540171

1214061

SOMIX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 94, Cod Postai 540233

28

1214100

COMPANIA TISEC S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Nicoiae Grigorescu, Nr. 3, Ap. 2, Cod Postai 540095

2

1214177

EURO INVEST S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 22 DEC 1989, Nr. 38-42, Cod Postai 540135

4

1214193

IEPURAS LEGUME FRUCTE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 46, Ap. 29, Cod Postai 540397

2

1214207

OVIMUR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 12, Ap. 2, Cod Postai 540457

1

1214223

IMPEX ELIODOR COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Nr. 72, Ap. 22, Cod Postai 540487

1214290

FLORI COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 14, Ap. 4

1

1214495

INFOSERV S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PARANGULUI, Nr. 41, Ap. 23

1

1214517

ROBEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 1, Cod Postai 540099

1214614

CORVIN COMIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeai, Nr. 119, Cod Postai 540494

5

1214690

ALTISAN SERVICE TEAM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. VIOLETELOR, Nr. 5, Ap. 25

3

1214703

FIN MIXT SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 130, Ap. 6, Cod Postai 540445

1214894

MURESAN GEORGE

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 20, Cod Postai 540469

1215024

BIG IMPREST S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 8, Cod Postai 540510

1215091

SILVANA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. KOROSI CSOMA SANDOR, Nr. 16, Cod Postai 540085

16

1215172

MANPEL SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 231, Cod Postai 540228

1215202

COMOBIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Armatei, Nr. 25, Cod Postai 540164

21

1215261

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.853

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 24, Cod Postai 540479

1215369

IMPEX GRACIA COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GLORIEI, Nr. 1, Ap. 3

1215385

FEROM EXPORT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. FURTUNII, Nr. 11, Cod Postai 540166

1215423

SERI TOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MAGUREI, Nr. 7/9, Cod Postai 540361

1215474

MODUL SERVICE IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 16, Ap. 15, Cod Postai 540554

1215555

THERMACUT ROMANIA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 127/A, Cod Postal 540445

4

1215709

P I LSRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Abrudului, Nr. 15, Cod Postai 540335

5

1215750

ELVO PRES COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 47, Ap. 13, Cod Postal 540296

1215849

MASTER PRODUTEL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 3, Ap. 1, Cod Postal 540457

1215857

ALIDANI PRODCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parângului, Nr. 8, Ap. 10, Cod Postal 540359

7

1215881

IMPEX COM ALFA LABS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 105, Ap. 35, Cod Postal 540187

1215903

ETASIM COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 12, Cod Postal 540470

1

1215954

PROUTIL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Belșugului, Nr. 25, Cod Postal 540037

1215989

SUPER COM CRINUL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pasaj MILCOVULUI, Nr. 18, Cod Postal 540202

2

1216038

AEL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dezrobirii, Nr. 13, Cod Postal 540240

1216062

MEDI SAN OPTICA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta. MARASESTI, Nr. 16/A, Ap. 1, Cod Postal 540327

1

1216070

FARMACIA SALVATOR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Secuilor Martiri, Nr. 10-12, Cod Postal 540131

8

1216127

SALVIA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 94, Ap. 1, Cod Postal 540445

8

1216178

IRINA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 34, Ap. 12, Cod Postal 540441

5

1216208

COMPPIL MURES S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 38, Cod Postal 540229

3

1216216

HELIO XEROX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 20

2

1216259

MAEL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parângului, Nr. 8, Ap. 11, Cod Postal 540359

1216291

CAZAN RUBIN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Revoluției, Nr. 41, Cod Postal 540042

4

1216348

BIG BEN COMEXIMP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 83/9, Cod Postal 540455

1216410

AGRO DEELMY S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. NICOLAE GRIGORESCU, Nr. 5, Cod Postal 540076

11

1216500

CRISCOM IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Borsos Tamaș, Nr. 21, Cod Postal 540065

0

1216577

MURESUL SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ZAGAZULUI, Nr. 14, Cod Postal 540312

2

1216615

STUDIO 7 SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ghiocelului, Nr. 7, Cod Postal 540038

1216640

MARION CONFEXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REPUBLICII, Nr. 14, Cod Postal 540110

7

1216658

REMAT MURES SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DEPOZITELOR, Nr. 19

1216674

ECCE COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Poștei, Nr. 1, Cod Postal 540043

1

1216771

PRODCOMSERV DOMART SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodnei, Nr. 26, Ap. II, Cod Postal 540020

4

1216828

FEBUS PRODIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ARIESULUI, Nr. 23, Cod Postal 540120

2

1216992

ZOMMEL TRANSCOP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GRIGORESCU, Nr. 13, Ap. 2, Cod Postal 540136

0

1217009

CIE MATRICON S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 155, Cod Postal 540394

1217017

ATELIER DE RAME OBIECTE DE

ARTIZANAT DIN LEMN SI CERAMICA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 16, Ap. 5

1217050

GENERAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depozitelor, Nr. 20, Cod Postai 540240

1217157

COMEXIM SORA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prieteniei, Nr. 1, Ap. 8, Cod Postai 540438

4

1217211

COM FANA F & M SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 2, Cod Postal 540530

10

1217254

PROELCONS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIVEZENI, Nr. 18, Cod Postai 540565

23

1217270

ROMERSCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Szechenyi Istvan, Nr. 70, Cod Postai 540354

4

1217289

MASTERCARN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeal, Nr. 1

1217327

GLOBIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 225, Cod Postai 540228

1217343

TAXI CORNISA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. Panduriior, Nr. 80, Ap. 2

4

1217432

ABUNDO COM IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BRASOVULUI, Nr. 2, Cod Postai 540538

1

1217491

SKIN PRODEXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Victoriei, Nr. 19, Ap. 11

3

1217521

METAL ARTA PLASTIC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Arany Janos, Nr. 36, Cod Postai 540045

5

1217556

CRISTAL SZ.O. SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 180, Cod Postal 540561

8

1217580

MONDOPLAST IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Crânguiui, Nr. 11A

2

1217599

INSTASERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Libertății, Nr. 117B

1217629

VULCANIZARE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BANAT 39, Ap. 13

13

1217750

CROITORIE FEMEI NR.5

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mihai Viteazu, Nr. 5, Cod Postai 540080

1217785

ASIGURAREA ROMANEASCA -

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP

SA BUCURESTI SUCURSALA MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta. TEATRULUI, Nr. 4, Bi. T4, Et. P+ET1

1217815

DAN BOMBON S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 52/29, Cod Postai 540406

8

1217874

SIMAGRO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Armoniei, Nr. 19, Ap. 6, Cod Postai 540477

2

1217882

DIVERT IMPEX G N S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. KOOS FERENCZ, Nr. 5, Ap. 16

1217980

JEF IMPORT EXPORT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pievna, Nr. 4, Cod Postai 540030

5

1218047

COM MIXT SILV DAN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SURIANU, Nr. 20, Ap. 12, Cod Postai 540377

5

1218071

ELCO IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. I.L.CARAGIALE, Nr. 14, Cod Postai 540165

1

1218136

LABORATOR DENTAR BEMA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Braduiui, Nr. 2A, Ap. 1

4

1218330

PRODCOMOLIMIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 11, Bi. T2, Ap. 7, Cod Postai 540374

3

1218403

COM JANI SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 76

12

1218411

SIFONERIA HANDEL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. IALOMITEI, Nr. 15/A, Cod Postai 540197

3

1218420

CASA DE EDITURA MURES S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. G.ENESCU, Nr. 2

1218497

DECOM PRODSERVICE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DEPOZITELOR, Nr. 21-23

6

1218543

MORAGROIND SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. DELAVRANCEA, Nr. 23, Ap. 2, Cod Postai 540159

1218560

ALMECAR IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CIMPULUI, Nr. 31, Cod Postai 540175

13

1218608

MICROCOMP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeai, Nr. 5, Cod Postai 540345

1218632

CONFORT IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MURESULUI, Nr. 3

1218675

PROIECT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tineretuiui, Nr. 2, Cod Postai 540027

30

1218683

GYB CONTEXPERT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODA, Nr. 2, Cod Postai 540027

1

1218691

ALMARO TRADE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Alba lulia, Nr. 24, Et. P, Cod Postai 540391

4

1218705

INGRICOP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 194/A, Cod Postai 540236

33

1218721

RAM UNION SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeal, Nr. 5, Cod Postai 540345

2

1218730

G MOBIL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODA, Nr. 2, Cod Postai 540027

0

1218748

LEMETA COMEXIM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Remetea, Nr. 108, Cod Postai 540266

1218772

INNOVEL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moidovei, Nr. 5, Ap. 38, Cod Postai 540493

1

1218799

BER MASINI UTILAJE DISPOZITIVE

AGRO ALIMENTARE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cornești, Nr. 106, Cod Postai 540077

2

1218829

SOCIETATE COOPERATIVA DE

CONSUM FEDERALCOOP TARGU

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta VICTORIEI, Nr. 5

25

1218845

FITOCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. luiiu Maniu, Nr. 24, Cod Postai 540019

23

1218918

IKO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tisei, Nr. 42, Cod Postai 540253

8

1218934

STOMED S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INFRATIRII, Nr. 9, Ap. 2, Cod Postai 540559

4

1219034

EMC MURCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta MATEI CORVIN, Nr. 22

5

1219085

LOGI TRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Teatruiui, Nr. 1

3

1219093

MOBIROMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PAUL CHINEZU, Nr. 29, Cod Postai 540326

1

1219131

PROTIMEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Crișuiui, Nr. 7, Cod Postai 540245

1219166

MURES SIN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODA, Nr. 22, Cod Postai 540027

1219247

SPORTEXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 53, Ap. 9, Cod Postai 540566

2

1219271

MEDAROM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Hunedoara, Nr. 10, Cod Postai 540217

1219301

TRANSPORT LOCAL SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BEGA, Nr. 2

21

1219344

DENTAL LABOR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Vioieteior, Nr. 6, Ap. 5, Cod Postai 540012

1219379

STILPLAST SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Carpați, Nr. 45, Ap. 57, Cod Postai 540311

1219573

TURPROD S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BRADULUI, Nr. 21

2

1219581

ASOC.FAM. BODO MARGARETA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mihaii Kogăiniceanu, Nr. 12, Cod Postai 540064

1219638

B.A. VIDEO

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Cornișa, Nr. 21/4

1219689

LUPROD S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 150, Cod Postai 540124

2

1219727

AGRITECH SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Libertății, Nr. 147

5

1219735

TERAL COM SERV SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 30 Decembrie, Nr. 20, Cod Postai 540121

1

1219786

MURESTEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 22, Cod Postai 540240

7

1219832

MINIESPRESSO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 83/A, Cod Postai 540229

3

1219859

MANSECO BC

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 64/15

1219875

ILIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ALEEA CARPATI, Nr. 47, Ap. 5, Cod Postai 540296

1

1219883

SERVCOM ADRIAN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prieteniei, Nr. 28, Ap. 2, Cod Postai 540439

1219905

IZOPROD M.S. SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căminuiui, Nr. 52, Cod Postai 540243

18

1219921

A B C TRANSCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mihai Viteazu, Nr. 1, Cod Postai 540080

1219930

PRODCOMPLEX SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 177, Cod Postai 540210

30

1219956

VALICSEK ANDREI

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 13, Ap. 32, Cod Postai 540374

1220047

NOVOCOM CONSULT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TROTUSULUI, Nr. 13

1220063

CONSTRUCTII COMERT DENCO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REMETEA, Nr. 174, Ap. 2, Cod Postai 540267

14

1220080

CONSTRUCTORUL SOCIETATE

COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dezrobirii, Nr. 13, Cod Postai 540240

10

1220276

SIM RAM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 63-65, Cod Postai 540422

1220284

ARSEC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REPUBLICII, Nr. 31, Cod Postai 540110

2

1220306

TELESAT SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BUDAI NAGY ANTAL, Nr. 18, Cod Postai 540004

4

1220314

ATLAS CONSTRUCTIONS COMIMPEX COMPANY S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. VIOLETELOR, Nr. 6/A, Ap. 2, Cod Postai 540012

9

1220322

MIDI TRANS COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TRANSILVANIEI, Nr. 37, Ap. 14

5

1220365

TRACOSA C SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 181, Ap. 1, Cod Postal 540212

1220373

DEKOTEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 21

42

1220403

CONTRYCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REPUBLICII, Nr. 19, Ap. 23, Cod Postai 540110

1220411

ELECTROMURES S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALARASILOR, Nr. 112-114

1220446

MODEL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tudor Viadimirescu, Nr. 58, Ap. 1A/II, Cod Postal 540014

1

1220462

PROMPT ASIST S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BOLYAI, Nr. 7, Cod Postai 540064

1220527

MURESUL SOCIETATE COOPERATIVA

MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 6, Cod Postai 540565

27

1220608

MAHAGON SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. TROTUSULUI, Nr. 13, Cod Postai 540156

8

1220624

TRANSCOM-SA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 732, Cod Postai 540257

22

1220691

COMPIEST ANVICO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 185

0

1220721

ROMUR SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Teatruiui, Nr. 10, Cod Postai 540046

1220730

TRANSPORT CALATORI S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Budiuiui, Nr. 101/A, Cod Postai 540390

1220756

VERES ANDREI

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. Panduriior, Nr. 19/8

1220853

OLIVERO PRODIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cosminuiui, Nr. 14, Cod Postai 540090

1220900

TOTAL COMPREST SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. G-RAL GHEORGHE AVRAMESCU, Nr. 2A

2

1220926

TRANSALDEA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moidovei, Nr. 8, Ap. 2, Cod Postai 540519

64

1220942

INTER-TAX

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Brașovuiui, Nr. 7, Ap. 49, Cod Postai 540537

1220969

ELECTROPROIECT

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Brașovuiui, Nr. 7, Ap. 49, Cod Postai 540537

1221026

SCULPTORUL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. COTITURA DE JOS, Nr. 13, Cod Postai 540265

38

1221042

APEVIN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parânguiui, Nr. 28, Cod Postai 540369

4

1221050

INDUSTRIE MICA SI PRESTATII S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Evreiior Martiri, Nr. 4, Cod Postai 540545

8

1221107

G INFO COMP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Transiivania, Nr. 28, Ap. 6, Cod Postai 540549

1221115

ANACONDA COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. RESITA, Nr. 5, Ap. 11, Cod Postai 540214

1

1221123

VERTICAL SERV IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 154, Ap. 9, Cod Postal 540525

5

1221174

CARO COMP SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Revoluției, Nr. 13, Cod Postai 540043

27

1221182

FEROCHIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 272/A, Cod Postai 540237

34

1221212

VOREX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. losif Hodoș, Nr. 1, Ap. 1, Cod Postai 540273

1221298

DINAMIC TRANS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 8, Ap. 12, Cod Postai 540462

2

1221310

ANA MARIA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PAPIU ILARIAN, Nr. 6A, Cod Postai 540074

2

1221328

COMINPEX C.B. S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. FREDERIC JOLIOT CURIE, Nr. 27, Cod Postal 540167

1221352

FERRO STYL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 16, Cod Postai 540067

1221433

FARMACIA PRIMULA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INFRATIRII, Nr. 14, Ap. 1, Cod Postai 540560

14

1221441

TOTAL SERVICE A & JG S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Vuican, Nr. 3/C, Cod Postai 540074

10

1221476

CEU MARIA DANA INTREPRINDERE FAMILIALA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. VASILE LUCACIU, Nr. 6, Ap. 12

1221530

COM TRANS OVIDIU S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CONSTRUCTORILOR, Nr. 9, Ap. 12, Cod Postal 540113

1221549

DEOVEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Repubiicii, Nr. 19, Ap. 19, Cod Postai 540110

1221557

SITRONIC S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 15/21, Cod Postai 540457

1

1221670

EXIMPROD SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gioriei, Nr. 6, Cod Postai 540453

1

1221719

INTERNATIONAL TRANSPORT AUTO

S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 120

1221786

MINIMOBILA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 4

12

1221832

KOFEROM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Psj. Paias, Nr. 5, Cod Postai 540088

2

1221867

ATCOM SOCIETATE COOPERATIVA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 49, Et. I, Cod Postal 540061

13

1221956

PRODIMPEX MODEST S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SOLIDARITATII, Nr. 21, Cod Postai 540334

1221980

IGIENA MURES SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 30, Cod Postai 540061

72

1222064

GIORGIO IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GABOR ARON, Nr. 12, Cod Postai 540084

8

1222129

ORIGO IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CORNESTI, Nr. 68/A, Cod Postai 540077

1

1222170

TEXTIL SERVICE VICTOR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Somnuiui, Nr. 2A, Cod Postai 540173

6

1222269

LENUTA ALICOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Iuiiu Maniu, Nr. 1, Cod Postai 540030

1222331

ALEX COMPRES S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SEMANATORILOR, Nr. 2, Ap. 3, Cod Postal 540011

1

1222340

SERCOM SILICON S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ION BUTEANU, Nr. 40, Ap. 12, Cod Postal 540413

1

1222358

VELUREX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. P-TA TRANDAFIRILOR, Nr. 15, Cod Postai 540049

1222366

A M COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, P-ta TRANDAFIRILOR, Nr. 17, Cod Postai 540049

8

1222420

KODENT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GENERAL ION ANTONESCU, Nr. 19, Cod Postal 540089

2

1222510

BOBOCUL SERV COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 15, Cod Postal 540562

1222544

MOBEX SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CĂPRIOAREI, Nr. 2

1222625

TRANSIMPEX BRAVO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODĂ (CURTEA INTERIOARA), Nr.

22, Cod Postal 540306

4

1222714

SERVOPRINT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Marton Âron, Nr. 1, Cod Postal 540058

1

1227908

INTERMED SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Răsăritului, Nr. 10, Cod Postal 540143

0

1229763

PAROHIA GRECO CATOLICA TARGU

MURES I

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 8, Cod Postal 540027

1230288

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1089

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 9, Cod Postal 540559

1230377

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.

1121 TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Apicultorilor, Nr. 12, Cod Postal 540514

1230881

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.908

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Buteanu Ion, Nr. 7, Ap. 2, Cod Postal 540378

1231020

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 878

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 34, Sc. C, Cod Postal 540205

1231178

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.990

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Sârguinței, Nr. 3, Cod Postal 540543

1231259

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.608

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Brașovului, Nr. 6, Bl. 6, Sc. B, Cod Postal 540538

1231682

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.607

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Brașovului, Nr. 6, Bl. 6, Sc. B, Cod Postal 540538

1232432

ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 21

TIRGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 47, Ap. 5

1234042

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.802

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bela Bartok, Nr. 6, Cod Postal 540035

1237790

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.142

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 38, Cod Postal 540150

1238311

CONSTRUCT MAPCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INSULEI, Nr. 1

1240370

BISERICA CULTULUI PENTICOSTAL-

BISERICA LUI DUMNEZEU

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 50

1245408

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.951

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 1D, Bl. 1D, Ap. 2, Cod Postal 540506

1245530

PAROHIA GRECO CATOLICA TARGU

MURES II

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Bernady Gyorgy, Nr. 8, Cod Postal 540072

1245637

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 944 (B-DUL PANDURILOR 13) TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 30, Ap. 2, Cod Postal 540554

1245890

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.830

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 115, Ap. 1A, Cod Postal 540501

1245904

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.924

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232, Cod Postal 540509

1246250

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 1060 TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 11, Ap. 20, Cod Postal 540113

1246292

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 1080 TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 34 D, Cod Postal 540205

1246683

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.145

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 44

1246705

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.826

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 74, Ap. 1A, Cod Postal 540487

1246756

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.

1105 TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rovinari, Nr. 45, Sc. A, Cod Postal 540180

1246772

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1083

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Parângului, Nr. 35, Ap. 2, Cod Postal 540370

1246780

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1086

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 7, Ap. 14, Cod Postal 540559

1246918

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.831

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Șelimbăr, Nr. 1, Ap. 1A, Cod Postal 540517

1246950

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 89

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 7B, Cod Postal 540140

1246977

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.791

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ștefan Cicio-Pop, Nr. 11, Cod Postal 540285

1246985

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.825

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 72, Ap. 22, Cod Postai 540487

1246993

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.836

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 16, Ap. 8, Cod Postai 540518

1247042

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1085

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Pomicultorilor, Nr. 6, Cod Postai 540512

1247050

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.931

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Cod Postal 540504

1247069

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.989

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 58, Sc. BC, Cod Postal 540147

1247093

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.965

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 17/A, Cod Postal 540383

1247123

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.828

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 105, Ap. 8, Cod Postal 540501

1247140

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1070

TARGU MURES (GODEANU 13)

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 17/A, Cod Postal 540383

1247182

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 716 TARGU MURES (STRADA ARADULUI)

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Nr. 10-12

1247298

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.995

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 20, Cod Postal 540384

1247344

SIR DENT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Muncii, Nr. 33, Ap. 2, Cod Postal 540473

2

1247409

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1026

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ștefan Cicio-Pop, Nr. 34, Ap. 14, Cod Postal 540283

1247476

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.898

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postal 540113

1247484

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1113

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 7, Ap. 6, Cod Postal 540113

1247530

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 93

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 37, Cod Postal 540124

1247620

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.914

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Gării, Nr. 1 A, Cod Postal 540146

1247638

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.899

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postal 540113

1247646

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.822 (BLOC 33) TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 49, Cod Postal 540406

1247654

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1079

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Gării, Nr. 5, Sc. C, Cod Postal 540146

1247697

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.864

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 31, Cod Postal 540375

1247700

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1039

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 5, Cod Postal 540383

1247727

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 463

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Cod Postal 540003

1247778

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.811

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22, Cod Postal 540124

1247816

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.532

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Banat, Nr. 5, Cod Postal 540486

1247840

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.937

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Hunedoara, Nr. 17, Sc. A, Cod Postal 540220

1248072

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.824

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 68, Ap. 1, Cod Postal 540487

1248455

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.949

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postal 540113

1248927

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1055

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 27, Ap. 11, Cod Postal 540569

1250544

FARMACIA VIOLA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Voinicenilor, Nr. 6

1256512

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.833

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 4, Ap. 5, Cod Postal 540518

1257011

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.846

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 11, Cod Postal 540559

1258513

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.966

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Godeanu, Nr. 17, Sc. A, Cod Postai 540383

1258726

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1084

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ceahlău, Nr. 30, Cod Postai 540352

1259110

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.867

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 20, Cod Postai 540110

1260122

AUGUST SERVICE SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Madach Imre, Nr. 5, Ap. 2, Cod Postai 540157

0

1260599

PANIP TRADE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CALIMANULUI, Nr. 8, Cod Postai 540074

2

1261373

PRISMA SERVCOM IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 89, Cod Postai 540445

27

1262107

BUILDER SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 63, Ap. 4, Cod Postai 540421

20

1262646

COMPRES HELIOS IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 203, Ap. 16, Cod Postai 540530

1

1262751

SC "ATLAS MIERCUREA CIUC" SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cioșca, Nr. 1/A, Cod Postai 540045

1262921

ITON ELECTRONIC S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LACRAMIOAREI, Nr. 9, Cod Postai 540111

1263005

REPZUID SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MILCOVULUI, Nr. 30, Cod Postai 540202

15

1264140

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.856

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 24, Cod Postai 540479

1264507

SAN SYILVAN SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moidovei, Nr. 9A, Ap. 2, Cod Postai 540522

7

1265782

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1057

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 19, Cod Postai 540569

1266958

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 77

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Poiigrafiei, Nr. 6

1269857

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.129

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Apeductuiui, Nr. 43, Ap. 15

1271563

MOBOSTE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CARPATI, Nr. 43, Ap. 19, Cod Postai 540296

1

1272062

ESTTUB SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Transiivania, Nr. 18, Ap. 6, Cod Postai 540550

8

1274152

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1042 (APICULTORILOR 13) TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 226, Cod Postai 540509

1274691

FARMACIA AMBROZIA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Libertății, Nr. 111, Ap. 25, Cod Postai 540189

4

1275387

PISCICOLA ZAU SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Șoimiior, Nr. 18

1276129

SCOMPAS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Tudor Viadimirescu, Nr. 13, Cod Postai 540030

1

1281265

MERCHANT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ciucuiui, Nr. 20, Cod Postai 540272

3

1814228

AMICUS PROD SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cuza Vodă, Nr. 74

5

2385566

FARMACIA MINERVA S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 154/C

2522345

GROSALIMENT S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 20, Cod Postai 540240

19

2522370

UNIQA ASIGURARI S.A. BUCURESTI SUCURSALA TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Iuiiu Maniu, Nr. 14, Ap. 1-2, Cod Postai 540030

2522434

DORIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Iaiomiței, Nr. 24, Cod Postai 540197

1

2522477

BIM COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Crinuiui, Nr. 6/A, Ap. 2, Cod Postai 540343

4

2522485

ASOCIATIA "21 DECEMBRIE - ORAS

MARTIR" TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căiărașiior, Nr. 10, Cod Postai 540044

2522493

SOCOT S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Libertății, Nr. 115

2522523

SERVAGROMEC MURES S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CISNADIEI, Nr. 2

2522531

AGROMEC S.A.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CISNADIEI, Nr. 2

5

2522540

FUNDAȚIA "PACIFIC"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 8 Martie, Nr. 55, Cod Postai 540229

2522582

TRANS VOL BONA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, Nr. 80, Ap. 2, Cod Postai 540487

16

2522680

PROCONTROL S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Avram lancu, Nr. 37, Cod Postai 540089

3

2522825

COMDIN S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Semănătorilor, Nr. 4, Ap. 4, Cod Postai 540011

2522868

ALPAFLOR SA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. P-TA TRANDAFIRILOR, Nr. 12, Cod Postai 540049

2

2523049

CODARCEA MARIA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 11, Bi. 11B, Ap. 25, Cod Postai 540374

2523197

MERIDIAN PROD S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 43, Ap. 10, Cod Postai 540429

1

2523367

INSEDO S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Viitoruiui, Nr. 15, Ap. 10, Cod Postai 540480

1

2523464

DELCOS PRODIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui BULEVARDUL PANDURILOR, Nr. 108, Ap. 4, Cod Postai 540485

1

2523596

CEC BANK S.A.BUCURESTI

SUCURSALA TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Cod Postai 540061

2523650

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 90

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 26, Cod Postai 540141

2523669

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.134

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Băneasa, Nr. 29, Cod Postai 540198

2523715

PAROHIA ORTODOXA ROMANA

CARITATIVA SPITALUL I CAPELA

SF.VASILE CEL MARE TIRGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 50, Cod Postai 540136

2523871

ASOC.FAM. PATAKFALVI "STAR"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Steieior, Nr. 14, Cod Postai 540331

2523880

ASOC.FAM. "EVA - MUSTAR"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Steieior, Nr. 14, Cod Postai 540331

2523979

LOBL ALEXANDRU

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 8, Bi. 45, Ap. 8, Cod Postai 540429

2524311

ZOVO EXIM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ZARNESTI, Nr. 7, Cod Postai 540495

1

2524338

FUNDATIA PT. SPRIJINIREA BOLNAVILOR RENAL CRONICI "NEFRON"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Buteanu Ion, Nr. 23, Ap. 19, Cod Postai 540378

2524400

TRANS IMPEX SPERANTA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MAGUREI, Nr. 23, Ap. 1, Cod Postai 540361

5

2524826

ASOC.FAM. "EDITURA XXI"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 60, Ap. 30, Cod Postai 540147

2525058

GISTELA COMTRANS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MUNCII, Nr. 25, Ap. 6

2525139

LAKSHMI PROD S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Nr. 19, Ap. 14, Cod Postai 540506

2525198

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.524

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 51, Bi. D1

2525236

L M CLAUS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Secuiior Martiri, Nr. 12, Et. P, Ap. SP.COM

4

2525384

NEVO PRODCOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CARPATI, Nr. 29, Ap. 32, Cod Postai 540336

1

2525430

DIVERTIS AGRIPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 25, Ap. 4, Cod Postai 540457

5

2525503

MULTIGAL SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Caiea SIGHISOAREI, Nr. 21, Et. 1, Ap. 3, Cod Postai 540552

2525635

QUALITAS COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Laieieior, Nr. 1, Cod Postai 540437

24

2525651

SINDICATUL LIBER SUT CO-SUT

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 26, Cod Postai 540240

2525821

MAGNIFIC COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Banat, Nr. 13, Ap. 9, Cod Postai 540486

2525848

ROBLANK COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MOLDOVEI, Cod Postai 540519

2

2525864

DELCO TRANS S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PARÂNGULUI, Nr. 42, Ap. 13, Cod Postai 540414

5

2525902

PANI TOYA ROM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. REPUBLICII, Nr. 10, Cod Postai 540110

7

2525945

SZASZ ANGELA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Banat, Nr. 35/10

2526002

MEZA COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 205, Ap. 30, Cod Postal 540530

0

2526029

FUNDATIA "AFRODITA" TIRGU

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Hunedoara, Nr. 12, Ap. 22, Cod Postai 540217

2526410

VALIMPEX PRESCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Plt. adj. David Rusu, Nr. 23, Cod Postai 540260

2526428

CRISAN ANA-MARIA - BRADUT

INTREPRINDERE FAMILIALA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Moldovei, Nr. 13, Ap. 6, Cod Postai 540542

2526436

SONIA COMSERV SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 34, Ap. 16

2

2526444

SUNFLOWER PROD IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Trebeiy, Nr. 57, Cod Postai 540083

4

2526754

FLEX COMP S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 17/A, Cod Postai 540240

2526860

SALDANA PROD SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 17, Ap. 22

1

2526959

SECOM IAREM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BARAGANULUI, Nr. 81, Cod Postai 540292

2527210

"PISAK PUKATS"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Aiexandru Papiu Iiarian, Nr. 25/A, Cod Postal 540074

2527300

IMETON COM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. SERG.MAJ.IONEL GIURCHI, Nr. 53, Ap. 2, Cod Postal 540260

2

2527350

PRO CARDIA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 3, Cod Postai 540043

19

2527407

SZEKELY AMALIA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 46/40, Cod Postai 540397

2527440

CARTIER BAR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUTEZANTEI, Nr. 4, Ap. 8, Cod Postai 540568

4

2527490

FARMACIA HERBHA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. CUZA VODA, Nr. 17, Cod Postai 540027

6

2527539

ORIETTA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. INFRATIRII, Nr. 25, Ap. 9, Cod Postai 540478

22

2527571

TERMOPLAST IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui PANDURILOR, Nr. 29, Ap. 2, Cod Postai 540506

2

2527601

TIM KO BRUT SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. BUDIULUI, Nr. 83/A

2527628

GAMA PRODCOM SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 20A, Ap. 11, Cod Postai 540429

2

2527660

SIMPATEXCO SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. LIBERTATII, Nr. 100, Cod Postai 540171

5

2527687

DIXIFLOR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. RETEZATULUI, Nr. 9, Ap. 1

3

2527741

BETACOM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Remetea, Nr. 2/B, Bi. CAM.1, Cod Postai 540264

4

2527768

FAN COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. IOSIF HODOS, Nr. 12, Ap. 13, Cod Postai 540274

3

2527776

PELOLTROMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 83, Ap. 3, Cod Postai 540385

4

2527814

MASTER DRUCK S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Bodor Peter, Nr. 26, Ap. 9, Cod Postai 540019

9

2527822

ALBER PRODCOMSERV S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. GRIGORESCU, Nr. 5, Cod Postai 540140

4

2527903

RITEC SERVICE S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. FURNICILOR, Nr. 8

2527920

FLAMINGO ALIMCOMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, B-dui 1848, Nr. 65, Ap. 6, Cod Postai 540422

3

2527946

SOCOR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Depoziteior, Nr. 30, Cod Postai 540240

2528070

AZEG COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea CORNISA, Nr. 8, Ap. 36, Cod Postai 540143

1

2528089

FARMACIA EVERNIA SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Predeai, Nr. 25, Cod Postai 540345

3

2528097

EDITURA MENTOR S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PALTINIS, Nr. 4, Cod Postai 540520

2528100

LORI IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. ONESTI, Nr. 4

9

2528127

MARGUS SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Mărăști, Nr. 26, Ap. III

2528178

AUTOLUX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. PAPIU ILARIAN, Nr. 9, Cod Postai 540074

2

2528275

MILON PRODCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Scurtă, Nr. 3, Cod Postai 540241

2528313

VOIAJOR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, Nr. 143, Cod Postai 540394

2528321

EXPRESO ARMONIA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 13, Bl. 13, Ap. 18, Cod Postal 540559

2528330

FUNDATIA CRESTINA "RHEMA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 158 B, Cod Postal 540124

2528356

MAKONA PRODIMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Republicii, Nr. 36, Cod Postai 540110

4

2528372

MULTICOM IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Cutezanței, Nr. 81, Ap. 14

11

2528380

MONTY INTERCOM SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ion Luca Caragiaie, Nr. 14

14

2528410

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.852

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Înfrățirii, Nr. 24, Cod Postai 540479

2528429

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 99

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Secuiior Martiri, Nr. 9, Cod Postai 540116

2528577

FUNDATIA "MACII" TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Aieea Săvinești, Nr. 2, Cod Postai 540172

2528658

PRODIMPEX DELCONIC SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Rodniciei, Nr. 14, Ap. 1, Cod Postai 540570

3

2529866

ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR CARDIACI OPERATI DIN ROMANIA

FILIALA JUDETULUI MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Oituzuiui, Nr. 1, Cod Postai 540023

2530232

FUNDATIA "CEZARA CODRUTA

MARICA"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. Cetății, Nr. 13, Cod Postai 540089

2530437

CLUBUL DE MOTOCICLISM "CROSTOM"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Cai. Sighișoarei, Nr. 21, Ap. 7, Cod Postai 540552

2531521

FUNDATIA "BENELUX TRADE

MASTERS FOUNDATION"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Transiivania, Nr. 35, Ap. 2, Cod Postai 540490

2532276

SILETINA IMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. 4, Cod Postal 540447

2532713

FUNDATIA "MEDICARE"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Psj. Mimozeior, Nr. 4 C, Ap. 16

2532926

ERLA IMPEX SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Muncii, Nr. 22, Ap. 12, Cod Postai 540474

2533506

FINCONSTRUCT S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Revoiuției, Nr. 2, Ap. 2

2

2608870

FUNDATIA "SOS COPII" TIRGU

MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Bid. 1848, Nr. 54, Ap. 22, Cod Postai 540398

2608897

ASTRALIS COMIMPEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 15, Cod Postai 540099

2608986

UNICUM OR SRL

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Căiărașiior, Nr. 54, Ap. 2, Cod Postai 540320

10

2608994

TRICOMEX S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 4, Ap. 3, Cod Postal 540109

2609027

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.818

TARGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Ceahiău, Nr. 30, Cod Postai 540352

2609221

VARGA ILEANA

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Koos Ferencz, Nr. 7, Bi. 9, Cod Postai 540424

2609388

ASOC.FAM. "STAR" PATAKFALVI

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Steieior, Nr. 14, Cod Postai 540331

2609477

FORUMUL DEMOCRAT AL

GERMANILOR FILIALA TIRGU MURES

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Pța. Victoriei, Nr. 14, Ap. 5

2609523

AGAT SERV S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Urcușuiui, Nr. 1, Cod Postai 540431

4

2609531

PRODIMPEXAL COM S.R.L.

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu Mureș, Str. Viitorului, Nr. 2, Ap. 8, Cod Postai 540482

2609582

ASOC.FAM. "PROMPT"

Jud. MUREȘ, Mun. Tîrgu