Hotărârea nr. 108/2020

HCL 108 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 108 din 28 mai 2020

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 28.001 din 21.05.2020 inițiat de Primar prin Direcția impozite și taxe locale privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • art. V din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

 • art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala,

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. ”c”, alin. (14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.

Art. 2. Facilitățile acordate și procedura de acordare a facilităților sunt cuprinse în anexa la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția impozite și taxe locale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcția Impozite si Taxe Locale.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA la H.C.L. nr.

ANEXA

privind facilitățile acordate și procedura de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență

decretate în anul 2020

Art.1 Facilitățile de care pot beneficia contribuabilii sunt următoarele:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art.2 Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii (Anexa nr.1), însoțită de o declarație pe propria răspundere (Anexa nr.2).

Art.3 Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la art.2 o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.4 În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere (Anexa nr.3) prevăzută la art.2 trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

Art.5 Pentru încadrarea în situația prevăzută la art. 4 lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Art.6 Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la art.. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor (Anexa nr.4) cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

Pentru a beneficia de facilități, proprietarii clădirilor nerezidențiale, vor prezenta :

 • - dovada achitării avizului de funcționare și/sau de alimentație publică, aferent anului 2019 și/sau vor face dovada că s-a desfășurat activitate economică în cursul anului 2019 și în primele doua luni ale anului 2020, pentru clădirea în cauză.

 • - contracte de închiriere/comodat/etc valabile anterior intrării în starea de urgență și contractele de închiriere/comodat/etc valabile după data intrării în starea de urgență, sau:

 • •  facturi privind cuantumul chiriei emise anterior intrării în starea de urgență și facturi privind cuantumul chiriei emise după intrarea în starea de urgență, sau

 • •  orice alte documente care atestă reducerea chiriei.

 • - documente din care să rezulte suprafața totală a clădirii pentru care se solicită facilitățile și care este suprafața afectată.

Art.7 În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii (Anexa nr.7), însoțită de o declarație pe propria răspundere (Anexa nr.8). În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art.9 În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.1 lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10%, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

Art.11 Un contribuabil poate beneficia de facilitățile prevăzute la art.1 doar dacă îndeplinește toate condițiile precizate mai sus.

Art. 12 Operarea efectivă a facilităților se va efectua în baza referatului (Anexa nr.11) aprobat și a deciziei de reducerea impozitului anual pe clădiri (Anexa nr.5) sau a deciziei de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri (Anexa nr.9).

În cazul în care contribuabilul nu este eligibil conform prezentei proceduri, i se va comunica o decizie în acest sens(Anexele nr.6 și 10).

Art.13 Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

Art.14 Prezenta procedură se completează cu prevederile art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, respectiv cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art.15 Organele de specialitate ale Direcției impozite și taxe locale cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de prezenta procedură.

Anexele nr.1 - 11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Nr.din____________________

Cerere de acordare a reducerii impozitului anual pe clădiri nerezidențiale

Persoana juridica:

Denumire, reprezentată prin

Cod unic de inregistrare__________________________

Sediu social________________________________________

(str., nr., loc, jud.)

Persoana fizica

Nume si Prenume____________________________

CNP________________________________

CI seria nr.

Domiciliu_______________________________________

În conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........privind acordarea unor facilități fiscale

la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, prin prezenta solicit a se aproba reducerea impozitului anual datorat pentru clădirea nerezidențială având următoarele date de identificare: - situată în Tg.Mureș pe strada, nr., înscrisă în CF nr., nr.top , având valoarea impozabilă de lei, în suprafață totală de mp, din

care o suprafață afectată de mp.

Semnătura

aprobată prin HCL nr.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

- activitatea economică proprie -

Subsemnatul ...............................................,   având CNP ............................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ

.......................sector ...., str............................... ap .... tel............................. fax


.................. loc............................ cod poștal ........................nr......, bloc .... scara ... etaj ... .............................,    adresă de e-mail


Subscrisa      ...............................................,      Codul      de     identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................fax............................., adresă de e-mail

înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr............................., cont IBAN

............................................, deschis la ............................................. , prin reprezentantul legal ..............................................., având CNP

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel............................., în calitate de cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:

În calitate de proprietar al clădiri/lor nerezidențiale, precizate în Cerere de acordare a reducerii impozitului anual pe clădiri nerezidențiale, arăt că utilizez aceste clădiri pentru activitatea economică proprie, iar

 • - pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 a intervenit întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale;

 • - pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 a intervenit întreruperea parțială a activității economice. În acest sens anexez o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Semnătura

Data,

aprobată prin HCL nr.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

- activitatea economică desfășurată de alte persoane -

Subsemnatul ...............................................,   având CNP ............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ...

ap     ....     tel............................. fax     ....

..........,    adresă

de

e-mail

Subscrisa     ..............

Codul     de

identificare

fiscală........................, județ .................. loc.  ...

sector ...., str............................................. nr.  ..

................................ fax ............................., adresă înregistrat la registrul comerțului .....................

............................................, deschis la . reprezentantul legal ............

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ ....

.......................sector ...., str....................................

...., bloc de e-mail . la nr.

........ cod poștal .... scara ... etaj

... ap

., cont

.... tel.

.., IBAN

având CNP .. loc.......................

.....nr......, bloc ....

..... cod

scara ...

, prin

.........., poștal etaj ...

ap .... tel............................., în calitate de.........................................................,

cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:

În calitate de proprietar al clădiri/lor nerezidențiale, precizate în Cerere de acordare a reducerii impozitului anual pe clădiri nerezidențiale, date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, arăt că:

- am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

- cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică. În acest sens arăt că am verificat dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Data,

aprobată prin HCL nr.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

- a utilizatorilor -

Subsemnatul ...............................................,   având CNP ............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ...

ap     ....     tel............................. fax     ....

..........,    adresă

de

e-mail

Subscrisa     .........................................

Codul     de

identificare

fiscală........................, județ .................. loc.  ...

sector ...., str............................................. nr.  ..

................................ fax ............................., adresă înregistrat la registrul comerțului .....................

............................................, deschis la . reprezentantul legal ............

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ ....

.......................sector ...., str....................................

...., bloc de e-mail . la nr.

........ cod poștal .... scara ... etaj

... ap

., cont

.... tel.

.., IBAN

având CNP .. loc.......................

.....nr......, bloc ....

..... cod

scara ...

, prin

.........., poștal etaj ...

ap .... tel............................., în calitate de.........................................................,

cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:

În calitate de utilizator al clădirii nerezidențiale, situate în Tg.Mureș pe strada , nr., primite în folosință pentru desfășurarea unor activități economice, arăt că:

 • - pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 a intervenit întreruperea totală a activității economice stabilită conform prevederilor legale;

 • - pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 a intervenit întreruperea parțială a activității economice. În acest sens anexez o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Semnătura

Data,

10


Nr.din____________________

DECIZIE de reducerea impozitului anual pe clădiri

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP ............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel............................. fax    ............................., adresă de e-mail

................................. Contribuabilul ..............................................., Codul de identificare fiscală........................, județ .................. loc............................ cod  poștal

.......................sector ...., str.............................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.      ................................ fax      .............................,      adresă      de      e-mail

......................................., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr. ............................,   cont IBAN ............................................,   deschis la

În temeiul art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........, având în vedere Cererea de acordare a reducerii impozitului anual pe clădiri

nerezidențiale nr. ...din data de..........înregistrată la organul fiscal sub nr.............din data de

.............. precum,  luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale amintite, se emite prezenta

DECIZIE

Se acordă reducerea impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Tg.Mureș pe strada ,     nr.,     înscrisă     în     CF

nr., nr.top , având valoarea impozabilă de lei, în suprafață totală de mp, din

care o suprafață afectată de mp.

Impozitul anual pe clădiri, pentru clădirea precizată mai sus se reduce cu ____________________lei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU,


Nr.........../


DECIZIE de respingere a cererii de reducere a impozitului anual pe clădiri

Contribuabilul/împuternicit.........................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ

.......................sector ...., str............................... ap .... tel............................. fax


......................, CNP ............................, .................. loc............................ cod poștal ........................nr......, bloc .... scara ... etaj ... .............................,    adresă de e-mail


Contribuabilul     ...............................................,     Codul     de identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................fax............................., adresă de e-mail ......................................., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr............................., cont IBAN

............................................, deschis la............................................. În temeiul art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........, având în vedere cererea nr...........din data de ..............înregistrată la

organul fiscal sub nr..............din data de.............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2020 și ale H.C.L. nr......../........, se respinge cererea de

reducere a impozitului anual pe clădiri. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de reducere a impozitului anual pe clădiri...................................................................................................................................

Temeiul de drept...........................................................................................................

Mentiuni privind audierea contribuabilului..................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU,


Intocmit,

13


Nr.din____________________

Cerere de acordare a scutirii de la plata taxei lunare pe clădire nerezidențială

Persoana juridica:

Denumire, reprezentată prin

Cod unic de inregistrare__________________________

Sediu social________________________________________

(str., nr., loc, jud.)

Persoana fizica

Nume si Prenume____________________________

CNP________________________________

CI seria nr.

Domiciliu_______________________________________

În conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........privind acordarea unor facilități fiscale

la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, prin prezenta solicit a se aproba scutirea de la plata taxei lunare datorate pentru clădirea nerezidențială având următoarele date de identificare: - situată în Tg.Mureș pe strada, nr., înscrisă în CF nr., nr.top , aflată în proprietatea cu sediul/domiciliul în

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, având valoarea impozabilă de lei, în suprafață totală de

mp, din care o suprafață afectată de mp.

Semnătura aprobată prin HCL nr.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

- a concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință -

Subsemnatul ...............................................,   având CNP ............................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ

.......................sector ...., str............................... ap .... tel............................. fax


.................. loc............................ cod poștal ........................nr......, bloc .... scara ... etaj ... .............................,    adresă de e-mail


Subscrisa      ...............................................,      Codul      de     identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................ fax ............................., adresă de e-mail ............., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr............................., cont IBAN

............................................, deschis la ............................................. , prin reprezentantul legal ..............................................., având CNP............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel............................., în calitate de.........................................................,

cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:

În calitate de a concesionar/locatar/titular al dreptului de administrare sau de folosință al     clădirii          nerezidențiale,     situate     în     Tg.Mureș     pe     strada

, nr., primite în folosință pentru desfășurarea unor activități economice, arăt că în baza, pe perioada instituirii stării de urgență a intervenit întreruperea totală a activității economice desfășurate la această locație.

Semnătura

Data,

16


Nr.din____________________

DECIZIE de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP ............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel............................. fax    ............................., adresă de e-mail

................................. Contribuabilul ..............................................., Codul de identificare fiscală........................, județ .................. loc............................ cod  poștal

.......................sector ...., str.............................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.      ................................ fax      .............................,      adresă      de      e-mail

......................................., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr. ............................,   cont IBAN ............................................,   deschis la

În temeiul art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........, având în vedere Cererea de acordare a scutirii de la plata taxei lunare pe clădire

nerezidențială nr. ...din data de..........înregistrată la organul fiscal sub nr.............din data de

.............. precum, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale amintite, se emite prezenta

DECIZIE

Se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădire pentru clădirea situată în Tg.Mureș pe strada , nr., înscrisă în CF nr., nr.top , având valoarea impozabilă de lei, în

suprafață totală de mp, din care o suprafață afectată de mp.

Scutirea pentru clădirea precizată mai sus este în sumă de______________lei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în conditiile Legii 207/2015

privind Codul de procedura fiscala.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU,


18


Nr.........../


DECIZIE de respingere a cererii de acordare

a scutirii de la plata taxei lunare pe clădire nerezidențială

Contribuabilul/împuternicit.........................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ

.......................sector ...., str............................... ap .... tel............................. fax


......................, CNP ............................, .................. loc............................ cod poștal ........................nr......, bloc .... scara ... etaj ... .............................,    adresă de e-mail


Contribuabilul     ...............................................,     Codul     de identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................fax............................., adresă de e-mail ......................................., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr............................., cont IBAN

............................................, deschis la............................................. În temeiul art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........, având în vedere cererea nr...........din data de ..............înregistrată la

organul fiscal sub nr..............din data de.............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2020 și ale H.C.L. nr......../........, se respinge cererea de

reducere a impozitului anual pe clădiri. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de reducere a impozitului anual pe clădiri...................................................................................................................................

Temeiul de drept...........................................................................................................

Mentiuni privind audierea contribuabilului..................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU,


Intocmit,

20


Nr.........../

Aprobat,

DIRECTOR EXECUTIV

REFERAT

privind soluționarea cererii de acordare - a reducerii impozitului anual pe clădiri nerezidențiale/ a scutirii de la plata taxei lunare pe clădire nerezidențială -

Având în vedere Cererea de acordare - a reducerii impozitului anual pe clădiri nerezidențiale/ a scutirii de la plata taxei lunare pe clădire nerezidențială -nr./, formulate de către

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP ............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ .................. loc............................ cod poștal

.......................sector ...., str........................................................nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel............................. fax    ............................., adresă de e-mail

Contribuabilul     ...............................................,     Codul     de identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................fax............................., adresă de e-mail ......................................., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr............................., cont IBAN

............................................, deschis la.............................................

Analizând înscrisurile depuse, respectiv:

Ținând cont de conținutul declarațiilor pe proprie răspundere depuse,

Văzând prevederile art. V din OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale H.C.L. nr......../........, se propune:

 • - admiterea cererii

 • - respingerea cererii

  22