Hotărârea nr. 107/2020

HCL 107 privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 107

din 28 mai 2020

privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Municipiului Târgu Mureș

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a)     Văzând Referatul de aprobare nr. 24.490/30.04.2020 prezentată de domnii consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș,

  • b)     Raportul Direcției Școli nr. 159/26.016 din 15.05.2020, Raportul Direcției Economice nr. 26.016/1822 din 14.05.2020, Raportul Direcției Juridice nr. 26.625 din 15.05.2020 și Raportul Direcției Școli - Biroul Energetic nr. 26.016/6717/2 din 21.05.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile:

Art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 243. alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Art. 1. Se aprobă instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Municipiului Târgu Mureș (școli, grădinițe, etc.), cu excepția clădirilor monument istoric.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va realiza din fonduri europene nerambursabile.

Art. 3. Termenul de realizare a prezentei hotărâri este 1 ianuarie 2025.

Art. 4. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția școli, Directia tehnică - Biroul energetic, Direcția economică și Serviciul proiecte cu finanțare internațională.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituția prefectului și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica