Hotărârea nr. 106/2020

HCL 106 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții,schele,containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier,a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice,care execută lucrări de intervenție,pe cheltuială proprie,pentru creșterea performanței

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 106

din 28 mai 2020

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, containere ... etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier, a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de renovare, reabilitare, pe cheltuială proprie

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 16.907 din 12.03.2020 prezentat de domnii consilieri Biro Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 246/2019, în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, containere ... etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier, a proprietarilor de clădiri monument istoric sau ai clădirilor care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de renovare, reabilitare, pe cheltuială proprie,

  • b) Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat sub nr. 1.785 din 18.03.2020, al Direcției Poliția locală înregistrat sub nr. 5.858 din 27.03.2020, al Serviciului Public Administrația Domeniului Public înregistrat sub nr. 22.937/2376 din 21.04.2020 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locala înregistrat sub nr. 23.452 din 23.04.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 246/2019, la Notă generală”, după punctul 8. se introduce punctul 9., cu următorul cuprins:

9. Sunt scutiți de taxa prevăzută la criteriul XIV și criteriul XV, proprietarii de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban, inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de renovare, reabilitare, pe cheltuială proprie.

Actele necesare pentru scutire sunt: Autorizația de construcție sau alte documente necesare pentru executarea lucrări de renovare, reabilitare, extras de carte funciară, documente din care rezultă starea de degradare a clădirii.

Scutirea se acordă numai în cazul în care la data depunerii cererii se face dovada achitării creanțelor locale.

Art. 2. Scutirile prevăzute în prezenta hotărâre sunt valabile și pentru proprietarii clădirilor monument istoric.

Art. 3. Scutirile prevăzute în prezenta hotărâre sunt valabile și pentru proprietarii clădirilor în afara zonei protejate care au fost construite înainte de anul 1950.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data adoptării acesteia.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția economică, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Poliția Locală.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica