Hotărârea nr. 105/2020

HCL 105 privind aprobarea elaborării proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 105

din 28 mai 2020

privind aprobarea elaborării proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a)  Referatul de aprobare nr. 9.706 din 13.02.2020 prezentat de domnii consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă, și operarea acestora pentru a asigura folosirea gratuită de către proprietarii de autoturisme cu propulsie electrică și hibridă.

 • b)  Raportul Direcției economice nr. 9.722/704 din data de 21.04.2020,

 • c)  Raportul Direcției tehnice nr. 14.492/326 din data de 04.03.2020,

 • d)  Raportul Serviciului proiecte cu finanțare internațională nr. 23.027 din data de 22.04.2020,

 • e)  Raportul Administrației domeniului public nr. 22360/2326 din data de 15.04.2020.

 • f)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art.129 alin.1, alin.2, și art.139, alin.1, din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul

administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă elaborarea proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru 2-4 autoturisme cu propulsie 100% electrică și hibridă pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, conform Anexei 1.

Art. 2. Se vor elabora proiectele de urbanism și cele de rețea electronică sau electrică.

Art. 3. Locațiile pentru stațiile de încărcare sunt cele prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Investiția propusă se va realiza din fonduri europene nerambursabile.

Art. 5. Termenul de realizare a prevederilor prezentei hotărâri este de un an de la aprobarea acesteia.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public, Direcția tehnică, Direcția economică și Serviciul proiecte cu finanțare internațională.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin.1, lit. c, art.255 din OUG.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, și art.3, alin 1 din legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  Administrației Domeniului Public;

 • -   Direcției tehnice;

 • -  Direcția economică

 • -   Serviciul proiecte cu finanțare internațională.

 • -  Domnilor consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr.

  Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

ANEXA 1

Privind instalarea stațiilor de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie electrică

Amplasamentele stațiilor de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie electrică:

 • 1. Piața Bulgarilor, parcarea de pe locul fostei benzinării;

 • 2. Piața Bolyai, parcarea din scuarul aflat în fața Judecătoriei Mureș;

 • 3. Parcarea din spatele Teatrului Național;

 • 4. Parcarea subterană de sub complexul Luxor;

 • 5. Strada Cutezanței zona Parcului Diamant;

 • 6. Strada Primăriei;

 • 7. Parcarea Complexului de Agrement și Sport Mureșul de pe strada Plutelor nr. 2 -spre cartierul 7 Noiembrie;

 • 8. Parcarea Complexului de Agrement și Sport Mureșul de pe strada Plutelor nr. 2 -spre cartierul Aleea Carpați.