Hotărârea nr. 104/2020

HCL 104 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 104

din 28 mai 2020

privind modificarea și completarea HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCL nr. 106/25. 04. 2019 și HCL nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 27.309/19.05.2020 prezentat de domnii consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind modificarea și completarea HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCL nr. 106/25. 04. 2019 și HCL nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență,

 • b) Raportul Serviciului Public Administrația Domeniului Public înregistrat sub nr. 27907/2901 din 21.05.2020, al Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale înregistrat sub nr. 27.482 din 20.05.2020, al Direcției economice înregistrat sub nr. 27.482/I.D.2 din 20.05.2020 și al Direcției Juridice, Contencios administrativ și administrație publică locală înregistrat sub nr. 28.129 din 22.05.2020,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d) Amendamentul formulat în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 • Hotărârii nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 • OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243. alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCL nr. 106/25. 04. 2019 și HCL nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență, respectiv a stării de alertă.

Art. 2. Se aprobă acordarea de facilități economice, prin prelungirea termenului de eliminare a taxelor prevăzute la Art. 1.1 -1.2 din HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 și scutiri de la plata redevenței/chirii prevăzute la Art. 2 din HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 și pe perioada stării de alertă, respectiv de la data de 1 iunie 2020, până în luna în care încetează starea de alertă.

Art. 3. Se exceptează de facilități economice, scutiri de taxe și scutiri de la plata redevenței/ chirii, operatorii economici care desfășoară activitățile comerciale prevăzute în art. 9 alin. (3) din Legea 55 din 15.05.2020.

Art. 4. Se aprobă ca reducerile prevăzute la Art. 5 și Art. 6 din HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020, să se aplice începând cu luna următoare ridicării stării de alertă, până la data de 31.12.2020.

Art. 5. Se aprobă ca termenele privind eliminarea taxelor prevăzute la Art. 1 din HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020 și scutirile de la plata redevenței/chirii prevăzute la Art. 2 din HCL nr. 91 din 30 aprilie 2020, să se aplice pe perioada stării de urgență, în cazul reinstituirii acesteia.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția economică, Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale și Serviciul Public Administrația Domeniului Public..

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica


_______MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ_____

ROMÂNIA - 540026, Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330, int. 298, Fax: 00-40-265-266.963

SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ

Nr.           din             2020

NOTA

Secretarului UATM - Târgu Mureș la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.91 din 30aprilie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr.47 din 30 martie 2020 privind aprobarea taxelor prevăzute de H.C.L. nr.l 06/25.04.2019 și HCL nr.246/26.09.2019, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

Având în vedere:

-Decretul prezidențial nr.195/16.03.2020 privind Declararea stării de urgență pe teritoriul României;

-Decretul prezidențial nr. 240/14.04.2020 privind Prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Legea nr.24/2000 privind respectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative;

-Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-Legea nr.62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență;

-H.G. nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare art.X alin. 1-4,

-OUG nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

-Ordinul MEEMA nr. 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;

 • - Ordinului MEEMA nr. 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 • - Ordinului MEEMA nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului MEEMA nr. 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-COV2

Văzând Referatul de aprobare, proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.9l din 30aprilie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr.47 din 30 martie 2020 privind aprobarea taxelor prevăzute de H.C.l , nr. 106/25.04.2019 și HCL nr.246/26.119.2019, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență precum și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, propun modificarea materialului după cum urmează:

-Preambulul proiectului de hotărâre trebuie completat cu toate actele normative la care am făcut mai sus referire, respectiv menționate in rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul executivului, cu privire la facilitățile acordate pe timpul stării de urgență și a stării de alertă.

-trebuie stabilit în mod concret perioada pentru care se acordă aceste facilități fiscale și trebuie avut în vedere faptul că starea de alertă a început la data de 15 mai și nu 1 iunie.

-trebuie avut în vedere ca la acordarea acestor facilități să fie respectate prevederile art.XX alin.2 din (JUG nr.29/2020, respectiv prezentarea de documente justificative care să dovedească afectarea/înlreruperea activității desfășurate.

-având în vedere faptul că în actele normative indicate se stipulează că aceste facilități sunt acordate la cerere, apreciem că și proiectul de hotărâre ar trebui să prevadă în conținutul său acest lucru.

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș, având in vedere considerentele precizate și prevederile legale enunțate, în conformitate cu prevederile ari.140 din OUG nr.57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ constată că nu se poate aviza pentru legalitate proiectul propus și solicită modificarea proiectului în concordanță cu prevederile legale.

Prezenta Notă a fost înregistrată în Registrul special conform art. art. 197 alin.3 din din OUG nr.57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ .

p. Secretarul Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica