Hotărârea nr. 102/2020

HCL 102 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 102 din 28 mai 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții ,, Stație de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 25.925/660/DT din 12.05.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Stație de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”,

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice și al Direcției Tehnice.

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • •  art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și art. 7 alin (2), litera „c” din Instrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

  • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul art. 129 alin.(1), alin (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art.139,alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - obiectivului de investiții ,, Stație de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică către Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica