Hotărârea nr. 101/2020

HCL 101 privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 101

din 28 mai 2020

privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 10.902 din 19.02.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • •  art.13, alin. (1) și (2), precum și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și art. 362, alin. (1), art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, prin procedură de concesionare prin licitație publică pe o perioadă de 15 ani.

Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor de întocmire a documentației de atribuire care va sta la baza concesionării prin licitație a imobilului: studiu de oportunitate, caiet de sarcini, care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Art. 3. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație, la valoarea de 6,4 euro/mp.

Art. 4. Se aprobă ca anterior concesionării, imobilul să fie dezmembrat pentru a se crea un lot cu destinația de drum, necesar accesului la imobilul din spate înscris în CF 126226 Târgu Mureș.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică-Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

  • -  Direcției economice

  • -  Administrației Domeniului Public

  • -  Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica