Hotărârea nr. 100/2020

HCL 100 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 28 mai 2020

privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 10.606 / I.D.2 din 18.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș, situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79,

 • b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate : Serviciul juridic și contencios administrativ, Serviciul fond funciar, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef ,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d) Amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • •  art. 364 alin. (3) din OUG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,

 • •  art. 1.730 din Codul civil,

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a imobilului (teren în suprafață de 64 mp pe care există o construcție cu suprafața de 60 mp) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79, identificat în CF nr. 138964 Târgu Mureș, nr. cad. 138964-C3, către SC Franconia SRL, în calitate de coproprietar.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 60 euro/mp, rezultând o valoare de 3.840 euro, iar prețul construcției este de 5.181 euro, întregul imobil având valoarea de vânzare de 9.021 euro.

Art. 3. Predarea-primirea imobilului (teren și construcție) se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului, termen în care se va încheia și contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția economică-Biroul concesionări, închirieri și vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 5. In conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  Direcția economică

 • -  Administrația Domeniului Public

 • -  Direcția Arhitect Șef

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica