Hotărârea nr. 10/2020

HCL 10 privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr.10 din 30 ianuarie 2020

privind concesionarea directă către ÂBRÂM ZOLTÂN-SAMOIL

a terenului în suprafață de 26 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 21 din 06.01.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind concesionarea directă către ÂBRÂM ZOLTÂN-SAMOIL a terenului în suprafață de 26 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.28 din 28 februarie 2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” , str. Plutelor nr.2,

În temeiul prevederilor art. 108, lit. „b”, art. 129 alin.2 lit. „c”, art. 139 alin. 3 lit. „g” și art.196 alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă către ÂBRÂM ZOLTÂN-SAMOIL a terenului în suprafață de 26 mp., aflat în proprietatea municipiului Târgu Mureș, reprezentând amprenta la sol a construcției existente, situat în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr. 129039 top nr.129039, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data ulterioară expirării contractului inițial, respective 02.03.2020, cu destinația cabană de odihnă.

Art.2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.28 din 28 februarie 2019 este de 166,40 euro/an.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Biroul Concesionări Închirieri și Vânzări și Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”,

  • -  Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

  • -  d-lui ÂBRÂM ZOLTÂN-SAMOIL.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica