Hotărârea nr. 1/2020

HCL 1 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 30 ianuarie 2020

privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.115/64 din 09.01.2020, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019,

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 50 din 15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 precum și H.G. 971/23.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ -teritoriale,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, în sumă de 439.696.625,00 lei, conform Anexei nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 359.317.438,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 80.379.187,00 lei -Anexa nr. 1/SD, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019, conform Anexei nr. A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

1

TOTAL VENITURI

000102

437,696,625

2,000,000

439,696,625

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

308,016,003

0

308,016,003

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

362,935,914

2,000,000

364,935,914

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

320,965,190

2,000,000

322,965,190

0

0

0

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

154,770,580

0

154,770,580

0

0

0

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURI

0005

73,000

0

73,000

0

0

0

7

Impozit pe profit

0102

73,000

0

73,000

0

0

0

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

73,000

0

73,000

0

0

0

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC

0006

154,697,580

0

154,697,580

0

0

0

10

Impozit pe venit

0302

732,580

0

732,580

0

0

0

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

732,580

0

732,580

0

0

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

153,965,000

0

153,965,000

0

0

0

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

153,965,000

0

153,965,000

0

0

0

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

86,319,194

0

86,319,194

0

0

0

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

86,319,194

0

86,319,194

0

0

0

16

Impozit pe cladiri

070201

73,467,965

0

73,467,965

0

0

0

17

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

10,654,763

0

10,654,763

0

0

0

18

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

62,813,202

0

62,813,202

0

0

0

19

Impozit pe terenuri

070202

7,849,691

0

7,849,691

0

0

0

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

3,994,612

0

3,994,612

0

0

0

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

3,761,116

0

3,761,116

0

0

0

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

93,963

0

93,963

0

0

0

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,217,579

0

4,217,579

0

0

0

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

783,959

0

783,959

0

0

0

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

79,780,410

2,000,000

81,780,410

0

0

0

26

Sume defalcate din TVA

1102

54,905,000

2,000,000

56,905,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

13,412,000

0

13,412,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

39,980,000

2,000,000

41,980,000

0

0

0

29

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

30

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

28,320

0

28,320

0

0

0

31

Taxe hoteliere

120207

28,320

0

28,320

0

0

0

32

Taxe pe servicii specifice

1502

1,916,709

0

1,916,709

0

0

0

33

Impozit pe spectacole

150201

168,593

0

168,593

0

0

0

34

Alte taxe pe servicii specifice

150250

1,748,116

0

1,748,116

0

0

0

35

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

22,930,381

0

22,930,381

0

0

0

36

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

20,602,260

0

20,602,260

0

0

0

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

10,792,050

0

10,792,050

0

0

0

38

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

9,810,210

0

9,810,210

0

0

0

39

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

1,516,136

0

1,516,136

0

0

0

40

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

811,985

0

811,985

0

0

0

41

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

95,006

0

95,006

0

0

0

42

Alte impozite si taxe fiscale

1802

95,006

0

95,006

0

0

0

43

Alte impozite si taxe

180250

95,006

0

95,006

0

0

0

44

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,970,724

0

41,970,724

0

0

0

45

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10,066,319

0

10,066,319

0

0

0

46

Venituri din proprietate

3002

10,066,319

0

10,066,319

0

0

0

47

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale

300201

1,844,565

0

1,844,565

0

0

0

48

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

4,358,469

0

4,358,469

0

0

0

49

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

4,358,469

0

4,358,469

0

0

0

50

Venituri din dividende

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

51

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

52

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

53

Alte venituri din proprietate

300250

1,992,183

0

1,992,183

0

0

0

54

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

31,904,405

0

31,904,405

0

0

0

55

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

13,000,229

0

13,000,229

0

0

0

56

Venituri din prestari de servicii

330208

4,674,097

0

4,674,097

0

0

0

57

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

286,417

0

286,417

0

0

0

58

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

514,568

0

514,568

0

0

0

59

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

246,206

0

246,206

0

0

0

60

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

7,278,941

0

7,278,941

0

0

0

61

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

371,513

0

371,513

0

0

0

62

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

140,023

0

140,023

0

0

0

63

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

231,490

0

231,490

0

0

0

64

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

14,224,086

0

14,224,086

0

0

0

65

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

7,583,253

0

7,583,253

0

0

0

66

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

7,583,253

0

7,583,253

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

67

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

27,949

0

27,949

0

0

0

68

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

6,612,884

0

6,612,884

0

0

0

69

Diverse venituri

3602

4,279,377

0

4,279,377

0

0

0

70

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

71

Taxe speciale

360206

1,529,697

0

1,529,697

0

0

0

72

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

1,279,369

0

1,279,369

0

0

0

73

Alte venituri

360250

188,401

0

188,401

0

0

0

74

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3702

29,200

0

29,200

0

0

0

75

Donatii si sponsorizari

370201

29,200

0

29,200

0

0

0

76

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-11,858,141

0

-11,858,141

0

0

0

77

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

11,858,141

0

11,858,141

0

0

0

78

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

14,289

0

14,289

0

0

0

79

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

14,289

0

14,289

0

0

0

80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

1,769

0

1,769

0

0

0

81

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

8,034

0

8,034

0

0

0

82

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210

4,486

0

4,486

0

0

0

83

IV. SUBVENTII

0017

74,746,422

0

74,746,422

0

0

0

84

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

38,623,425

0

38,623,425

0

0

0

85

Subventii de la bugetul de stat

4202

38,463,425

0

38,463,425

0

0

0

86

A. De capital

0019

644,284

0

644,284

0

0

0

87

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

644,284

0

644,284

0

0

0

88

B. Curente

0020

37,819,141

0

37,819,141

0

0

0

89

Subv.pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolier

420234

309

0

309

0

0

0

90

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

7,358,725

0

7,358,725

0

0

0

91

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

23,159,243

0

23,159,243

0

0

0

92

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,300,864

0

7,300,864

0

0

0

93

Subventii de la alte administratii

4302

160,000

0

160,000

0

0

0

94

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

95

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 48.02.19)

4802

36,122,997

0

36,122,997

0

0

0

96

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

35,055,412

0

35,055,412

0

0

0

97

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

10,075,765

0

10,075,765

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

98

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020102

119,250

0

119,250

0

0

0

99

Prefinantare

48020103

24,860,397

0

24,860,397

0

0

0

100

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

1,067,585

0

1,067,585

0

0

0

101

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

258,129

0

258,129

0

0

0

102

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020202

267,366

0

267,366

0

0

0

103

Prefinantare

48020203

542,090

0

542,090

0

0

0

104

TOTAL CHELTUIELI

4902

437,696,625

2,000,000

439,696,625

418,507,425

0

418,507,425

105

CHELTUIELI CURENTE

01

380,027,125

2,000,000

382,027,125

209,979,048

0

209,979,048

106

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

100,634,793

0

100,634,793

0

0

0

107

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

160,719,384

1,097,810

161,817,194

50,562,619

0

50,562,619

108

TITLUL III DOBANZI

30

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

109

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

110

TITLUL IV SUBVENTII

40

31,280,000

902,190

32,182,190

0

0

0

111

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

31,280,000

902,190

32,182,190

0

0

0

112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

113

Transferuri curente

5101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

114

Transferuri catre institutii publice

510101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

115

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,784,723

0

2,784,723

0

0

0

116

A. Transferuri interne.

5501

2,784,723

0

2,784,723

0

0

0

117

Alte transferuri curente interne

550118

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

118

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

119

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16,601,800

0

16,601,800

0

0

0

120

Ajutoare sociale

5702

16,601,800

0

16,601,800

0

0

0

121

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,986,800

0

15,986,800

0

0

0

122

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

123

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

124

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

40,338,590

0

40,338,590

159,416,429

0

159,416,429

125

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

37,130,573

0

37,130,573

159,416,429

0

159,416,429

126

Finantarea nationala

580101

8,449,632

0

8,449,632

21,499,517

0

21,499,517

127

Finantarea externa nerambursabila

580102

16,454,902

0

16,454,902

90,709,613

0

90,709,613

128

Cheltuieli neeligibile

580103

12,226,039

0

12,226,039

47,207,299

0

47,207,299

129

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,208,017

0

3,208,017

0

0

0

130

Finantarea nationala

580201

446,205

0

446,205

0

0

0

131

Finantare externa nerambursabila

580202

2,761,812

0

2,761,812

0

0

0

132

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,460,006

0

13,460,006

0

0

0

133

Burse

5901

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

134

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

135

Asociații si fundații

5911

8,454,753

0

8,454,753

0

0

0

136

Susținerea cultelor

5912

1,036,753

0

1,036,753

0

0

0

137

Despăgubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

138

Acțiuni cu caracțer sțiințific si social-culțural

5922

298,500

0

298,500

0

0

0

139

Sume aferențe persoanleor cu handicap neincadrațe

5940

950,000

0

950,000

0

0

0

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40,207,516

0

40,207,516

208,528,377

0

208,528,377

141

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

40,157,516

0

40,157,516

208,528,377

0

208,528,377

142

Active fixe

7101

40,157,516

0

40,157,516

208,528,377

0

208,528,377

143

Construcții

710101

28,952,886

0

28,952,886

96,490,054

0

96,490,054

144

Masini, echipamențe si mijloace de transport

710102

4,254,681

0

4,254,681

51,680,000

0

51,680,000

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,902,671

0

1,902,671

2,900,000

0

2,900,000

146

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

5,047,278

0

5,047,278

57,458,323

0

57,458,323

147

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000

0

50,000

0

0

0

148

Active financiare

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

149

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

150

OPERATIUNI FINANCIARE

79

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

151

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

152

Rambursari de credite interne

8102

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

153

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-638,016

0

-638,016

0

0

0

154

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-471,097

0

-471,097

0

0

0

155

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919

0

-166,919

0

0

0

156

Autoritati publice si actiuni externe

5102

47,956,301

12,299

47,968,600

2,010,000

0

2,010,000

157

CHELTUIELI CURENTE

01

46,746,852

12,299

46,759,151

2,010,000

0

2,010,000

158

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

31,019,647

0

31,019,647

0

0

0

159

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14,819,188

12,299

14,831,487

2,010,000

0

2,010,000

160

Reparatii curente

2002

245,497

0

245,497

200,000

0

200,000

161

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

308,017

0

308,017

0

0

0

162

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR)

(58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

0

0

0

0

0

163

Finantarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

164

Finantarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

165

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

308,017

0

308,017

0

0

0

166

Finantarea nationala

580201

46,205

0

46,205

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

167

Finanțare externa nerambursabila

580202

261,812

0

261,812

0

0

0

168

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

600,000

0

600,000

0

0

0

169

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

600,000

0

600,000

0

0

0

170

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

171

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

172

Active fixe

7101

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

173

Constructii

710101

469,312

0

469,312

0

0

0

174

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

440,947

0

440,947

0

0

0

175

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

461,719

0

461,719

0

0

0

176

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-162,529

0

-162,529

0

0

0

177

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-162,529

0

-162,529

0

0

0

178

Autoritati executive si legislative

510201

47,956,301

12,299

47,968,600

2,010,000

0

2,010,000

179

Autoritati executive

51020103

47,956,301

12,299

47,968,600

2,010,000

0

2,010,000

180

Alte servicii publice generale

5402

3,762,445

0

3,762,445

0

0

0

181

CHELTUIELI CURENTE

01

3,716,445

0

3,716,445

0

0

0

182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,197,508

0

3,197,508

0

0

0

183

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

518,937

0

518,937

0

0

0

184

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

46,000

0

46,000

0

0

0

185

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

46,000

0

46,000

0

0

0

186

Active fixe

7101

46,000

0

46,000

0

0

0

187

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

18,000

0

18,000

0

0

0

188

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

28,000

0

28,000

0

0

0

189

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,727,445

0

3,727,445

0

0

0

190

Alte servicii publice generale

540250

35,000

0

35,000

0

0

0

191

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

4,106,829

0

4,106,829

0

0

0

192

CHELTUIELI CURENTE

01

4,106,829

0

4,106,829

0

0

0

193

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

194

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

195

TITLUL III DOBANZI

30

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

196

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

197

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

16,083,904

717

16,084,621

987,261

0

987,261

198

Ordine publica si siguranta nationala

6102

16,083,904

717

16,084,621

987,261

0

987,261

199

CHELTUIELI CURENTE

01

15,623,312

717

15,624,029

110,000

0

110,000

200

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,022,122

0

14,022,122

0

0

0

201

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,581,190

717

1,581,907

110,000

0

110,000

202

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

203

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

204

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

205

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

206

Active fixe

7101

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

207

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

345,438

0

345,438

0

0

0

208

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

33,618

0

33,618

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

209

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

81,536

0

81,536

877,261

0

877,261

210

Ordine publica

610203

14,945,331

0

14,945,331

90,000

0

90,000

211

Politie comunitara

61020304

14,945,331

0

14,945,331

90,000

0

90,000

212

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

1,138,573

717

1,139,290

897,261

0

897,261

213

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

6402

148,947,777

153,713

149,101,490

62,502,169

0

62,502,169

214

Invatamant

6502

39,398,589

45,425

39,444,014

42,710,284

0

42,710,284

215

CHELTUIELI CURENTE

01

34,366,124

45,425

34,411,549

34,143,702

0

34,143,702

216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

494,090

0

494,090

0

0

0

217

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

25,409,346

45,425

25,454,771

7,345,000

0

7,345,000

218

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

219

A. Transferuri interne.

5501

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

220

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

221

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,379,000

0

1,379,000

0

0

0

222

Ajutoare sociale

5702

1,379,000

0

1,379,000

0

0

0

223

Ajutoare sociale in numerar

570201

764,000

0

764,000

0

0

0

224

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

225

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

226

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

3,070,688

0

3,070,688

26,798,702

0

26,798,702

227

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

170,688

0

170,688

26,798,702

0

26,798,702

228

Finantarea nationala

580101

151,033

0

151,033

2,369,764

0

2,369,764

229

Finantarea externa nerambursabila

580102

7,187

0

7,187

5,443,261

0

5,443,261

230

Cheltuieli neeligibile

580103

12,468

0

12,468

18,985,677

0

18,985,677

231

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,900,000

0

2,900,000

0

0

0

232

Finantarea nationala

580201

400,000

0

400,000

0

0

0

233

Finantare externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

234

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

235

Burse

5901

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

236

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

237

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

238

Active fixe

7101

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

239

Constructii

710101

2,773,000

0

2,773,000

8,566,582

0

8,566,582

240

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,143,901

0

1,143,901

0

0

0

241

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,140,276

0

1,140,276

0

0

0

242

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

240,000

0

240,000

0

0

0

243

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-264,712

0

-264,712

0

0

0

244

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-264,712

0

-264,712

0

0

0

245

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-97,793

0

-97,793

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

246

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919

0

-166,919

0

0

0

247

Sanatate

6602

7,542,892

0

7,542,892

440,000

0

440,000

248

CHELTUIELI CURENTE

01

7,342,892

0

7,342,892

40,000

0

40,000

249

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,143,725

0

7,143,725

0

0

0

250

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

197,167

0

197,167

40,000

0

40,000

251

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

252

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

253

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

254

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

14,483,006

0

14,483,006

0

0

0

255

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

256

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

257

Active fixe

7101

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

258

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

259

Servicii de sanatate publica

660208

7,540,892

0

7,540,892

440,000

0

440,000

260

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

261

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

262

Cultura, recreere si religie

6702

47,554,909

107,759

47,662,668

7,406,687

0

7,406,687

263

CHELTUIELI CURENTE

01

44,865,721

107,759

44,973,480

3,241,687

0

3,241,687

264

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,567,515

0

9,567,515

0

0

0

265

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16,101,200

107,759

16,208,959

3,241,687

0

3,241,687

266

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

267

Transferuri curente

5101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

268

Transferuri catre institutii publice

510101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

269

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

8,891,006

0

8,891,006

0

0

0

270

Asociatii si fundatii

5911

7,555,753

0

7,555,753

0

0

0

271

Sustinerea cultelor

5912

1,036,753

0

1,036,753

0

0

0

272

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

298,500

0

298,500

0

0

0

273

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

274

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

275

Active fixe

7101

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

276

Constructii

710101

1,399,400

0

1,399,400

3,485,000

0

3,485,000

277

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,022,726

0

1,022,726

680,000

0

680,000

278

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

25,000

0

25,000

0

0

0

279

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

324,165

0

324,165

0

0

0

280

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-82,103

0

-82,103

0

0

0

281

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-82,103

0

-82,103

0

0

0

282

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-82,103

0

-82,103

0

0

0

283

Servicii culturale

670203

7,334,801

0

7,334,801

200,000

0

200,000

284

Alte servicii culturale

67020330

7,334,801

0

7,334,801

200,000

0

200,000

285

Servicii recreative si sportive

670205

35,848,699

107,759

35,956,458

6,387,897

0

6,387,897

286

Sport

67020501

13,345,690

0

13,345,690

0

0

0

287

Tineret

67020502

543,080

0

543,080

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

288

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

21,959,929

107,759

22,067,688

6,387,897

0

6,387,897

289

Servicii religioase

670206

999,933

0

999,933

0

0

0

290

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

3,371,476

0

3,371,476

818,790

0

818,790

291

Asigurări si asistenta sociala

6802

54,451,387

529

54,451,916

11,945,198

0

11,945,198

292

CHELTUIELI CURENTE

01

53,824,233

529

53,824,762

11,945,198

0

11,945,198

293

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23,778,351

0

23,778,351

0

0

0

294

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11,760,439

529

11,760,968

25,000

0

25,000

295

TITLUL IV SUBVENTII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

296

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

297

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

298

A. Transferuri interne.

5501

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

299

Alte transferuri curente interne

550118

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

300

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

301

Ajutoare sociale

5702

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

302

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

303

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

133,920

0

133,920

11,920,198

0

11,920,198

304

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

133,920

0

133,920

11,920,198

0

11,920,198

305

Finantarea nationala

580101

38,554

0

38,554

426,172

0

426,172

306

Finantarea externa nerambursabila

580102

2,422

0

2,422

2,418,601

0

2,418,601

307

Cheltuieli neeligibile

580103

92,944

0

92,944

9,075,425

0

9,075,425

308

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

1,249,000

0

1,249,000

0

0

0

309

Asociatii si fundatii

5911

899,000

0

899,000

0

0

0

310

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

350,000

0

350,000

0

0

0

311

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

655,500

0

655,500

0

0

0

312

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

655,500

0

655,500

0

0

0

313

Active fixe

7101

655,500

0

655,500

0

0

0

314

Constructii

710101

140,000

0

140,000

0

0

0

315

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

345,000

0

345,000

0

0

0

316

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

100,000

0

100,000

0

0

0

317

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

70,500

0

70,500

0

0

0

318

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-28,346

0

-28,346

0

0

0

319

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-28,346

0

-28,346

0

0

0

320

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-28,346

0

-28,346

0

0

0

321

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,242,759

0

4,242,759

0

0

0

322

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

22,236,048

0

22,236,048

0

0

0

323

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

22,236,048

0

22,236,048

0

0

0

324

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,072,748

0

3,072,748

0

0

0

325

Crese

680211

7,043,152

529

7,043,681

11,945,198

0

11,945,198

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

326

Prevenirea excluderii sociale

680215

6,536,600

0

6,536,600

0

0

0

327

Ajutor social

68021501

819,100

0

819,100

0

0

0

328

Cantine de ajutor social

68021502

5,717,500

0

5,717,500

0

0

0

329

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,320,080

0

11,320,080

0

0

0

330

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

123,639,457

931,081

124,570,538

111,830,544

0

111,830,544

331

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

61,059,692

161,143

61,220,835

104,655,277

0

104,655,277

332

CHELTUIELI CURENTE

01

44,742,382

161,143

44,903,525

27,654,790

0

27,654,790

333

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,411,835

0

11,411,835

0

0

0

334

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27,089,828

161,143

27,250,971

17,377,749

0

17,377,749

335

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

6,240,719

0

6,240,719

10,277,041

0

10,277,041

336

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

6,240,719

0

6,240,719

10,277,041

0

10,277,041

337

Finantarea nationala

580101

2,521,264

0

2,521,264

3,763,312

0

3,763,312

338

Finantare externa nerambursabila

580102

2,373,319

0

2,373,319

3,919,309

0

3,919,309

339

Cheltuieli neeligibile

580103

1,346,136

0

1,346,136

2,594,420

0

2,594,420

340

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

341

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

342

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

343

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

344

Active fixe

7101

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

345

Constructii

710101

12,816,015

0

12,816,015

73,234,902

0

73,234,902

346

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

838,669

0

838,669

100,000

0

100,000

347

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

603,777

0

603,777

2,900,000

0

2,900,000

348

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,959,175

0

1,959,175

765,585

0

765,585

349

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-100,326

0

-100,326

0

0

0

350

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-100,326

0

-100,326

0

0

0

351

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-100,326

0

-100,326

0

0

0

352

Locuinte

700203

7,744,535

0

7,744,535

23,189,988

0

23,189,988

353

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

7,744,535

0

7,744,535

23,189,988

0

23,189,988

354

Iluminat public si electrificari rurale

700206

6,504,465

17,727

6,522,192

6,582,990

0

6,582,990

355

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

46,810,692

143,416

46,954,108

74,882,299

0

74,882,299

356

Protectia mediului

7402

62,579,765

769,938

63,349,703

7,175,267

0

7,175,267

357

CHELTUIELI CURENTE

01

62,529,765

769,938

63,299,703

6,975,267

0

6,975,267

358

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

359

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

360

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

361

Finanțarea naționala

580101

5,539,757

0

5,539,757

1,810,444

0

1,810,444

362

Finanțarea externa nerambursabila

580102

13,900,419

0

13,900,419

4,526,109

0

4,526,109

363

Cheltuieli neeligibile

580103

10,753,979

0

10,753,979

38,714

0

38,714

364

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

365

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

366

Active fixe

7101

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

367

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

368

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

62,579,765

769,938

63,349,703

7,175,267

0

7,175,267

369

Salubritate

74020501

32,385,610

769,938

33,155,548

800,000

0

800,000

370

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

371

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

93,199,912

902,190

94,102,102

241,177,451

0

241,177,451

372

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

930,179

0

930,179

631,500

0

631,500

373

CHELTUIELI CURENTE

01

880,179

0

880,179

631,500

0

631,500

374

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

375

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,747

0

8,747

0

0

0

376

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,747

0

8,747

0

0

0

377

Finantarea nationala

580101

8,747

0

8,747

0

0

0

378

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000

0

50,000

0

0

0

379

TITLUL XIII ACTIVE

FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

380

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

381

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

382

Actiuni generale economice si comerciale

800201

930,179

0

930,179

631,500

0

631,500

383

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

930,179

0

930,179

631,500

0

631,500

384

Transporturi

8402

92,269,733

902,190

93,171,923

240,545,951

0

240,545,951

385

CHELTUIELI CURENTE

01

61,282,391

902,190

62,184,581

123,226,904

0

123,226,904

386

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30,030,047

0

30,030,047

19,181,683

0

19,181,683

387

TITLUL IV SUBVENTII

40

30,870,000

902,190

31,772,190

0

0

0

388

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

30,870,000

902,190

31,772,190

0

0

0

389

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

382,344

0

382,344

104,045,221

0

104,045,221

390

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

382,344

0

382,344

104,045,221

0

104,045,221

391

Finantarea nationala

580101

190,277

0

190,277

13,129,825

0

13,129,825

392

Finantarea externa nerambursabila

580102

171,555

0

171,555

74,402,333

0

74,402,333

393

Cheltuieli neeligibile

580103

20,512

0

20,512

16,513,063

0

16,513,063

394

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

395

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

396

Active fixe

7101

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

397

Construcții

710101

11,355,159

0

11,355,159

11,203,570

0

11,203,570

398

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

100,000

0

100,000

50,900,000

0

50,900,000

399

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,632,183

0

1,632,183

55,215,477

0

55,215,477

400

OPERATIUNI FINANCIARE

79

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

401

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

402

Rambursari de credite interne

8102

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

403

Transport rutier

840203

92,269,733

902,190

93,171,923

240,545,951

0

240,545,951

404

Transport în comun

84020302

31,218,887

902,190

32,121,077

103,744,123

0

103,744,123

405

Strazi Directia Tehnica

84020303

01

53,782,669

0

53,782,669

21,084,170

0

21,084,170

406

Strazi ADP

84020303

02

7,268,177

0

7,268,177

115,717,658

0

115,717,658

407

EXCEDENT

9802

0

0

0

418,507,425

0

-418,507,425

408

DEFICIT

9902

0

0

0

418,507,425

0

418,507,425

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

1

VENITURI - TOTAL

000102

80,379,187

0

80,379,187

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

13,137,510

0

13,137,510

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

13,137,510

0

13,137,510

0

0

0

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

13,137,510

0

13,137,510

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

1,279,369

0

1,279,369

0

0

0

6

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

1,279,369

0

1,279,369

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

370201+370250)

3702

11,858,141

0

11,858,141

0

0

0

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

11,858,141

0

11,858,141

0

0

0

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

14,289

0

14,289

0

0

0

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

390201+390203+390204+390207)

3902

14,289

0

14,289

0

0

0

11

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

1,769

0

1,769

0

0

0

12

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

8,034

0

8,034

0

0

0

13

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

4,486

0

4,486

0

0

0

14

IV. SUBVENTII

410002

31,104,391

0

31,104,391

0

0

0

15

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

31,104,391

0

31,104,391

0

0

0

16

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

31,104,391

0

31,104,391

0

0

0

17

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

644,284

0

644,284

0

0

0

18

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

23,159,243

0

23,159,243

0

0

0

19

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,300,864

0

7,300,864

0

0

0

20

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

36,122,997

0

36,122,997

0

0

0

21

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

35,055,412

0

35,055,412

0

0

0

22

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

10,075,765

0

10,075,765

0

0

0

23

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020102

119,250

0

119,250

0

0

0

24

Prefinantare

48020103

24,860,397

0

24,860,397

0

0

0

25

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

1,067,585

0

1,067,585

0

0

0

26

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

258,129

0

258,129

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

27

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020202

267,366

0

267,366

0

0

0

28

Prefinantare

48020203

542,090

0

542,090

0

0

0

29

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

80,379,187

0

80,379,187

367,944,806

0

367,944,806

30

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

40,338,590

0

40,338,590

159,416,429

0

159,416,429

31

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

40,338,590

0

40,338,590

159,416,429

0

159,416,429

32

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

37,130,573

0

37,130,573

159,416,429

0

159,416,429

33

Finantarea nationala

580101

8,449,632

0

8,449,632

21,499,517

0

21,499,517

34

Finantarea externa nerambursabila

580102

16,454,902

0

16,454,902

90,709,613

0

90,709,613

35

Cheltuieli neeligibile

580103

12,226,039

0

12,226,039

47,207,299

0

47,207,299

36

Programe din Fondul Social European (FSE)

(58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,208,017

0

3,208,017

0

0

0

37

Finantarea nationala

580201

446,205

0

446,205

0

0

0

38

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,761,812

0

2,761,812

0

0

0

39

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40,207,516

0

40,207,516

208,528,377

0

208,528,377

40

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

40,157,516

0

40,157,516

208,528,377

0

208,528,377

41

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

40,157,516

0

40,157,516

208,528,377

0

208,528,377

42

Construcții

710101

28,952,886

0

28,952,886

96,490,054

0

96,490,054

43

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,254,681

0

4,254,681

51,680,000

0

51,680,000

44

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,902,671

0

1,902,671

2,900,000

0

2,900,000

45

Alte active fixe

710130

5,047,278

0

5,047,278

57,458,323

0

57,458,323

46

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

47

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

48

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

49

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-166,919

0

-166,919

0

0

0

50

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-166,919

0

-166,919

0

0

0

51

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919

0

-166,919

0

0

0

52

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

1,679,995

0

1,679,995

0

0

0

53

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

308,017

0

308,017

0

0

0

54

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

308,017

0

308,017

0

0

0

55

Programe din Fondul Social European (FSE)

(58.02.01 la 58.02.03)

5802

308,017

0

308,017

0

0

0

56

Finantarea nationala

580201

46,205

0

46,205

0

0

0

57

Finantarea externa nerambursabila

580202

261,812

0

261,812

0

0

0

58

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

59

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,371,978

0

1,371,978

0

0

0

61

Construcții

710101

469,312

0

469,312

0

0

0

62

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

440,947

0

440,947

0

0

0

63

Alte active fixe

710130

461,719

0

461,719

0

0

0

64

510201 Autoritati executive si legislative

510201

1,679,995

0

1,679,995

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

65

51020103 Autoritati executive

51020103

1,679,995

0

1,679,995

0

0

0

66

5402 Alte servicii publice generale

5402

46,000

0

46,000

0

0

0

67

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

46,000

0

46,000

0

0

0

68

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

46,000

0

46,000

0

0

0

69

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

46,000

0

46,000

0

0

0

70

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

18,000

0

18,000

0

0

0

71

Alte active fixe

710130

28,000

0

28,000

0

0

0

72

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

46,000

0

46,000

0

0

0

73

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

74

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

75

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

76

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

460,592

0

460,592

877,261

0

877,261

77

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

345,438

0

345,438

0

0

0

78

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

33,618

0

33,618

0

0

0

79

Alte active fixe

710130

81,536

0

81,536

877,261

0

877,261

80

610203 Ordine publica

610203

222,600

0

222,600

0

0

0

81

61020304 Politie comunitara

61020304

222,600

0

222,600

0

0

0

82

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

237,992

0

237,992

877,261

0

877,261

83

6502 Invatamant

6502

8,200,946

0

8,200,946

35,365,284

0

35,365,284

84

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,070,688

0

3,070,688

26,798,702

0

26,798,702

85

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

3,070,688

0

3,070,688

26,798,702

0

26,798,702

86

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

170,688

0

170,688

26,798,702

0

26,798,702

87

Finantarea nationala

580101

151,033

0

151,033

2,369,764

0

2,369,764

88

Finantarea externa nerambursabila

580102

7,187

0

7,187

5,443,261

0

5,443,261

89

Cheltuieli neeligibile

580103

12,468

0

12,468

18,985,677

0

18,985,677

90

Programe din Fondul Social European (FSE)

(58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,900,000

0

2,900,000

0

0

0

91

Finantarea nationala

580201

400,000

0

400,000

0

0

0

92

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

93

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

94

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

95

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

5,297,177

0

5,297,177

8,566,582

0

8,566,582

96

Construcții

710101

2,773,000

0

2,773,000

8,566,582

0

8,566,582

97

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,143,901

0

1,143,901

0

0

0

98

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,140,276

0

1,140,276

0

0

0

99

Alte active fixe

710130

240,000

0

240,000

0

0

0

100

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-166,919

0

-166,919

0

0

0

101

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-166,919

0

-166,919

0

0

0

102

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919

0

-166,919

0

0

0

103

6602 Sanatate

6602

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

104

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

105

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

106

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

107

Alte active fixe

710130

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

108

660208 Servicii de sanatate publica

660208

200,000

0

200,000

400,000

0

400,000

109

6702 Cultura, recreere si religie

6702

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

110

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

111

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

112

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2,771,291

0

2,771,291

4,165,000

0

4,165,000

113

Construcții

710101

1,399,400

0

1,399,400

3,485,000

0

3,485,000

114

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,022,726

0

1,022,726

680,000

0

680,000

115

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

25,000

0

25,000

0

0

0

116

Alte active fixe

710130

324,165

0

324,165

0

0

0

117

670205 Servicii recreative si sportive

670205

2,761,126

0

2,761,126

4,165,000

0

4,165,000

118

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

2,761,126

0

2,761,126

4,165,000

0

4,165,000

119

6702050301 Sera de flori

67020503

01

1,230,326

0

1,230,326

680,000

0

680,000

120

6702050302 CASM

67020503

02

1,530,800

0

1,530,800

3,485,000

0

3,485,000

121

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

10,165

0

10,165

0

0

0

122

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

789,420

0

789,420

11,920,198

0

11,920,198

123

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

133,920

0

133,920

11,920,198

0

11,920,198

124

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

133,920

0

133,920

11,920,198

0

11,920,198

125

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

133,920

0

133,920

11,920,198

0

11,920,198

126

Finantarea nationala

580101

38,554

0

38,554

426,172

0

426,172

127

Finantarea externa nerambursabila

580102

2,422

0

2,422

2,418,601

0

2,418,601

128

Cheltuieli neeligibile

580103

92,944

0

92,944

9,075,425

0

9,075,425

129

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

655,500

0

655,500

0

0

0

130

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

655,500

0

655,500

0

0

0

131

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

655,500

0

655,500

0

0

0

132

Construcții

710101

140,000

0

140,000

0

0

0

133

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

345,000

0

345,000

0

0

0

134

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

100,000

0

100,000

0

0

0

135

Alte active fixe

710130

70,500

0

70,500

0

0

0

136

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

10,000

0

10,000

0

0

0

137

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

10,000

0

10,000

0

0

0

138

680211 Crese

680211

508,920

0

508,920

11,920,198

0

11,920,198

139

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

10,000

0

10,000

0

0

0

140

68021501 Ajutor social

68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

141

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

260,500

0

260,500

0

0

0

142

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

260,500

0

260,500

0

0

0

143

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

22,458,355

0

22,458,355

87,277,528

0

87,277,528

144

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

6,240,719

0

6,240,719

10,277,041

0

10,277,041

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

145

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

6,240,719

0

6,240,719

10,277,041

0

10,277,041

146

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

6,240,719

0

6,240,719

10,277,041

0

10,277,041

147

Finanțarea nationala

580101

2,521,264

0

2,521,264

3,763,312

0

3,763,312

148

Finantarea externa nerambursabila

580102

2,373,319

0

2,373,319

3,919,309

0

3,919,309

149

Cheltuieli neeligibile

580103

1,346,136

0

1,346,136

2,594,420

0

2,594,420

150

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

151

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

152

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

16,217,636

0

16,217,636

77,000,487

0

77,000,487

153

Construcții

710101

12,816,015

0

12,816,015

73,234,902

0

73,234,902

154

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

838,669

0

838,669

100,000

0

100,000

155

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

603,777

0

603,777

2,900,000

0

2,900,000

156

Alte active fixe

710130

1,959,175

0

1,959,175

765,585

0

765,585

157

700203 Locuinte

700203

7,744,535

0

7,744,535

23,189,988

0

23,189,988

158

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

7,744,535

0

7,744,535

23,189,988

0

23,189,988

159

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

340,175

0

340,175

5,204,740

0

5,204,740

160

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

14,373,645

0

14,373,645

58,882,800

0

58,882,800

161

70025001 Administrația gradinii ZOO

70025001

385,000

0

385,000

0

0

0

162

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

8,372,690

0

8,372,690

46,581,236

0

46,581,236

163

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

4,197,000

0

4,197,000

3,692,585

0

3,692,585

164

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

81,000

0

81,000

24,000

0

24,000

165

70025005 Biroul juridic

70025005

300,000

0

300,000

5,050,000

0

5,050,000

166

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

167

70025007 Serviciu investitii

70025007

997,955

0

997,955

3,534,979

0

3,534,979

168

7402 Protectia mediului

7402

30,244,155

0

30,244,155

6,575,267

0

6,575,267

169

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

170

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

171

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

172

Finantarea nationala

580101

5,539,757

0

5,539,757

1,810,444

0

1,810,444

173

Finantarea externa nerambursabila

580102

13,900,419

0

13,900,419

4,526,109

0

4,526,109

174

Cheltuieli neeligibile

580103

10,753,979

0

10,753,979

38,714

0

38,714

175

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

176

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

177

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

178

Alte active fixe

710130

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

179

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

30,244,155

0

30,244,155

6,575,267

0

6,575,267

180

74020501 Salubritate

74020501

50,000

0

50,000

200,000

0

200,000

181

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

30,194,155

0

30,194,155

6,375,267

0

6,375,267

182

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

58,747

0

58,747

0

0

0

183

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,747

0

8,747

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

184

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,747

0

8,747

0

0

0

185

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,747

0

8,747

0

0

0

186

Finanțarea nationala

580101

8,747

0

8,747

0

0

0

187

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

0

0

0

188

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

189

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

190

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

191

800201 Acțiuni generale economice si comerciale

800201

58,747

0

58,747

0

0

0

192

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

58,747

0

58,747

0

0

0

193

8402 Transporturi

8402

13,469,686

0

13,469,686

221,364,268

0

221,364,268

194

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

382,344

0

382,344

104,045,221

0

104,045,221

195

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

382,344

0

382,344

104,045,221

0

104,045,221

196

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

382,344

0

382,344

104,045,221

0

104,045,221

197

Finanțarea nationala

580101

190,277

0

190,277

13,129,825

0

13,129,825

198

Finanțarea externa nerambursabila

580102

171,555

0

171,555

74,402,333

0

74,402,333

199

Cheltuieli neeligibile

580103

20,512

0

20,512

16,513,063

0

16,513,063

200

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

201

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

202

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

13,087,342

0

13,087,342

117,319,047

0

117,319,047

203

Construcții

710101

11,355,159

0

11,355,159

11,203,570

0

11,203,570

204

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

100,000

0

100,000

50,900,000

0

50,900,000

205

Alte active fixe

710130

1,632,183

0

1,632,183

55,215,477

0

55,215,477

206

840203 Transport rutier

840203

13,469,686

0

13,469,686

221,364,268

0

221,364,268

207

84020302 Transport în comun

84020302

348,887

0

348,887

103,744,123

0

103,744,123

208

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303

01

12,175,579

0

12,175,579

11,203,570

0

11,203,570

209

8402030302 Strazi ADP

84020303

02

945,220

0

945,220

106,416,575

0

106,416,575

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

1

VENITURI - TOTAL

000102

357,317,438

2,000,000

359,317,438

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

195,100,824

2,000,000

197,100,824

0

0

0

3

A. VENITURI FISCALE

000302

166,267,610

2,000,000

168,267,610

0

0

0

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000402

73,000

0

73,000

0

0

0

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

73,000

0

73,000

0

0

0

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

73,000

0

73,000

0

0

0

7

Impozit pe profit de la agentii economici

010201

73,000

0

73,000

0

0

0

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

154,697,580

0

154,697,580

0

0

0

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

732,580

0

732,580

0

0

0

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

732,580

0

732,580

0

0

0

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

153,965,000

0

153,965,000

0

0

0

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

153,965,000

0

153,965,000

0

0

0

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

86,319,194

0

86,319,194

0

0

0

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

86,319,194

0

86,319,194

0

0

0

15

Impozit si taxa pe cladiri (cod

07020101+07020102)

070201

73,467,965

0

73,467,965

0

0

0

16

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

10,654,763

0

10,654,763

0

0

0

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

62,813,202

0

62,813,202

0

0

0

18

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

7,849,691

0

7,849,691

0

0

0

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3,994,612

0

3,994,612

0

0

0

20

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

3,761,116

0

3,761,116

0

0

0

21

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

93,963

0

93,963

0

0

0

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,217,579

0

4,217,579

0

0

0

23

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

783,959

0

783,959

0

0

0

24

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

79,780,410

2,000,000

81,780,410

0

0

0

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

54,905,000

2,000,000

56,905,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

13,412,000

0

13,412,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

39,980,000

2,000,000

41,980,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

29

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

28,320

0

28,320

0

0

0

30

Taxe hoteliere

120207

28,320

0

28,320

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

31

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

1,916,709

0

1,916,709

0

0

0

32

Impozit pe spectacole

150201

168,593

0

168,593

0

0

0

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

1,748,116

0

1,748,116

0

0

0

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

22,930,381

0

22,930,381

0

0

0

35

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16020201+16020202)

160202

20,602,260

0

20,602,260

0

0

0

36

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

10,792,050

0

10,792,050

0

0

0

37

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

9,810,210

0

9,810,210

0

0

0

38

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

1,516,136

0

1,516,136

0

0

0

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

811,985

0

811,985

0

0

0

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

95,006

0

95,006

0

0

0

41

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

95,006

0

95,006

0

0

0

42

Alte impozite si taxe

180250

95,006

0

95,006

0

0

0

43

C. VENITURI NEFISCALE

290002

28,833,214

0

28,833,214

0

0

0

44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

10,066,319

0

10,066,319

0

0

0

45

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

10,066,319

0

10,066,319

0

0

0

46

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

1,844,565

0

1,844,565

0

0

0

47

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

4,358,469

0

4,358,469

0

0

0

48

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

49

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

50

Venituri din dividende de la alti platitori

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

51

Alte venituri din proprietate

300250

1,992,183

0

1,992,183

0

0

0

52

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

18,766,895

0

18,766,895

0

0

0

53

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330224+330227+3302 28+330250)

3302

13,000,229

0

13,000,229

0

0

0

54

Venituri din prestari de servicii

330208

4,674,097

0

4,674,097

0

0

0

55

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

286,417

0

286,417

0

0

0

56

Prefinantare

330213

514,568

0

514,568

0

0

0

57

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

246,206

0

246,206

0

0

0

58

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

7,278,941

0

7,278,941

0

0

0

59

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

371,513

0

371,513

0

0

0

60

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

140,023

0

140,023

0

0

0

61

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

231,490

0

231,490

0

0

0

62

Amenzi, penalitati si confiscari (cod

350201+350202+350203+350250)

3502

14,224,086

0

14,224,086

0

0

0

63

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

7,583,253

0

7,583,253

0

0

0

64

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

27,949

0

27,949

0

0

0

65

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

6,612,884

0

6,612,884

0

0

0

66

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

3,000,008

0

3,000,008

0

0

0

67

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

68

Taxe speciale

360206

1,529,697

0

1,529,697

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

69

Alte venituri

360250

188,401

0

188,401

0

0

0

70

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

370201+370250)

3702

-11,828,941

0

-11,828,941

0

0

0

71

Donații si sponsorizari

370201

29,200

0

29,200

0

0

0

72

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-11,858,141

0

-11,858,141

0

0

0

73

IV. SUBVENȚII

410002

7,519,034

0

7,519,034

0

0

0

74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

7,519,034

0

7,519,034

0

0

0

75

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

7,359,034

0

7,359,034

0

0

0

76

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

309

0

309

0

0

0

77

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

7,358,725

0

7,358,725

0

0

0

78

Subventii de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208)

4302

160,000

0

160,000

0

0

0

79

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

80

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

357,317,438

2,000,000

359,317,438

50,562,619

0

50,562,619

81

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

339,888,535

2,000,000

341,888,535

50,562,619

0

50,562,619

82

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

100,634,793

0

100,634,793

0

0

0

83

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

94,851,637

0

94,851,637

0

0

0

84

Salarii de baza

100101

88,651,491

0

88,651,491

0

0

0

85

Sporuri pentru conditii de munca

100105

225,000

0

225,000

0

0

0

86

Alte sporuri

100106

192,000

0

192,000

0

0

0

87

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

434,830

0

434,830

0

0

0

88

Indemnizatii de delegare

100113

79,000

0

79,000

0

0

0

89

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

494,090

0

494,090

0

0

0

90

Indemnizatii de hrana

100117

4,727,226

0

4,727,226

0

0

0

91

Alte drepturi salariale in bani

100130

48,000

0

48,000

0

0

0

92

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,526,220

0

3,526,220

0

0

0

93

Norme de hrana

100202

1,563,667

0

1,563,667

0

0

0

94

Vouchere de vacanta

100206

1,962,553

0

1,962,553

0

0

0

95

Contributii

1003

2,256,936

0

2,256,936

0

0

0

96

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,256,936

0

2,256,936

0

0

0

97

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

160,719,384

1,097,810

161,817,194

50,562,619

0

50,562,619

98

Bunuri si servicii

2001

73,492,097

1,049,499

74,541,596

12,682,776

0

12,682,776

99

Furnituri de birou

200101

586,509

0

586,509

177,265

0

177,265

100

Materiale pentru curatenie

200102

916,998

0

916,998

548,900

0

548,900

101

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

15,857,704

176,043

16,033,747

0

0

0

102

Apa, canal, salubritate

200104

35,252,397

856,579

36,108,976

0

0

0

103

Carburanti si lubrifianti

200105

1,492,837

0

1,492,837

638,333

0

638,333

104

Piese de schimb

200106

455,500

0

455,500

30,000

0

30,000

105

Transport

200107

884,540

0

884,540

800,000

0

800,000

106

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,801,893

0

1,801,893

0

0

0

107

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

3,958,421

1,202

3,959,623

2,751,500

0

2,751,500

108

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

12,285,298

15,675

12,300,973

7,736,778

0

7,736,778

109

Reparatii curente

2002

50,270,384

0

50,270,384

27,462,932

0

27,462,932

110

Hrana

2003

7,237,000

0

7,237,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

111

Hrana pentru oameni

200301

6,967,000

0

6,967,000

0

0

0

112

Hrana pentru animale

200302

270,000

0

270,000

0

0

0

113

Medicamente si materiale sanitare

2004

347,583

0

347,583

0

0

0

114

Medicamente

200401

160,000

0

160,000

0

0

0

115

Materiale sanitare

200402

90,367

0

90,367

0

0

0

116

Dezinfectanti

200404

97,216

0

97,216

0

0

0

117

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,746,792

0

5,746,792

6,678,039

0

6,678,039

118

Uniforme si echipamente

200501

482,300

0

482,300

35,000

0

35,000

119

Lenjerie si accesorii de pat

200503

82,000

0

82,000

0

0

0

120

Alte obiecte de inventar

200530

5,182,492

0

5,182,492

6,643,039

0

6,643,039

121

Deplasari, detasari, transferari

2006

341,738

0

341,738

0

0

0

122

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

240,038

0

240,038

0

0

0

123

Deplasari in strainatate

200602

101,700

0

101,700

0

0

0

124

Materiale de laborator

2009

10,360

0

10,360

0

0

0

125

Carti publicatii si materiale documentare

2011

79,384

0

79,384

0

0

0

126

Consultanta si epertiza

2012

169,200

0

169,200

119,000

0

119,000

127

Pregatire profesionala

2013

275,470

0

275,470

0

0

0

128

Protectia muncii

2014

177,658

0

177,658

50,000

0

50,000

129

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

130

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

131

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

132

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

133

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

100,000

0

100,000

232,810

0

232,810

134

Alte cheltuieli

2030

22,456,218

48,311

22,504,529

3,337,062

0

3,337,062

135

Reclama si publicitate

203001

1,373,000

0

1,373,000

0

0

0

136

Protocol si reprezentare

203002

1,274,240

0

1,274,240

0

0

0

137

Prime de asigurare non-viata

203003

320,626

0

320,626

0

0

0

138

Chirii

203004

1,454,837

0

1,454,837

0

0

0

139

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

18,033,515

48,311

18,081,826

3,337,062

0

3,337,062

140

TITLUL III DOBANZI

30

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

141

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

142

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

143

TITLUL IV SUBVENTII

40

31,280,000

902,190

32,182,190

0

0

0

144

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

31,280,000

902,190

32,182,190

0

0

0

145

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

146

Transferuri curente

5101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

147

Transferuri catre institutii publice

510101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

148

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,784,723

0

2,784,723

0

0

0

149

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

2,784,723

0

2,784,723

0

0

0

150

Alte transferuri curente interne

550118

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

151

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

152

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16,601,800

0

16,601,800

0

0

0

153

Ajutoare sociale

5702

16,601,800

0

16,601,800

0

0

0

154

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,986,800

0

15,986,800

0

0

0

155

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

156

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

157

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,460,006

0

13,460,006

0

0

0

158

Burse

5901

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

159

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

160

Asociatii si fundatii

5911

8,454,753

0

8,454,753

0

0

0

161

Sustinerea cultelor

5912

1,036,753

0

1,036,753

0

0

0

162

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

163

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

298,500

0

298,500

0

0

0

164

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

950,000

0

950,000

0

0

0

165

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

166

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

167

Rambursari de credite interne

8102

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

168

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

169

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-471,097

0

-471,097

0

0

0

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-471,097

0

-471,097

0

0

0

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-471,097

0

-471,097

0

0

0

172

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

46,276,306

12,299

46,288,605

2,010,000

0

2,010,000

173

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

46,438,835

12,299

46,451,134

2,010,000

0

2,010,000

174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

31,019,647

0

31,019,647

0

0

0

175

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

29,948,333

0

29,948,333

0

0

0

176

Salarii de baza

100101

28,435,959

0

28,435,959

0

0

0

177

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

434,830

0

434,830

0

0

0

178

Indemnizatii de delegare

100113

75,000

0

75,000

0

0

0

179

Indemnizatii de hrana

100117

1,002,544

0

1,002,544

0

0

0

180

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

408,654

0

408,654

0

0

0

181

Vouchere de vacanta

100206

408,654

0

408,654

0

0

0

182

Contributii

1003

662,660

0

662,660

0

0

0

183

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

662,660

0

662,660

0

0

0

184

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,819,188

12,299

14,831,487

2,010,000

0

2,010,000

185

Bunuri si servicii

2001

5,000,024

12,299

5,012,323

810,000

0

810,000

186

Furnituri de birou

200101

100,000

0

100,000

45,000

0

45,000

187

Materiale pentru curatenie

200102

80,000

0

80,000

25,000

0

25,000

188

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

2,529,071

10,672

2,539,743

0

0

0

189

Apa, canal, salubritate

200104

30,000

1,627

31,627

0

0

0

190

Carburanti si lubrifianti

200105

185,000

0

185,000

140,000

0

140,000

191

Piese de schimb

200106

30,000

0

30,000

0

0

0

192

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,030,953

0

1,030,953

0

0

0

193

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

570,000

0

570,000

0

0

0

194

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

445,000

0

445,000

600,000

0

600,000

195

Reparatii curente

2002

245,497

0

245,497

200,000

0

200,000

196

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

224,862

0

224,862

100,000

0

100,000

197

Uniforme si echipamente

200501

5,000

0

5,000

0

0

0

198

Alte obiecte de inventar

200530

219,862

0

219,862

100,000

0

100,000

199

Deplasari, detasari, transferari

2006

150,000

0

150,000

0

0

0

200

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

201

Deplasari in strainatate

200602

100,000

0

100,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

202

Carti publicații si materiale documentare

2011

45,000

0

45,000

0

0

0

203

Pregătire profesionala

2013

30,000

0

30,000

0

0

0

204

Protectia muncii

2014

85,000

0

85,000

50,000

0

50,000

205

Alte cheltuieli

2030

9,038,805

0

9,038,805

850,000

0

850,000

206

Reclama si publicitate

203001

1,352,000

0

1,352,000

0

0

0

207

Prime de asigurare non-viata

203003

35,000

0

35,000

0

0

0

208

Chirii

203004

3,000

0

3,000

0

0

0

209

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

7,648,805

0

7,648,805

850,000

0

850,000

210

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

600,000

0

600,000

0

0

0

211

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

600,000

0

600,000

0

0

0

212

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-162,529

0

-162,529

0

0

0

213

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-162,529

0

-162,529

0

0

0

214

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-162,529

0

-162,529

0

0

0

215

510201 Autoritati executive si legislative

510201

46,276,306

12,299

46,288,605

2,010,000

0

2,010,000

216

51020103 Autoritati executive

51020103

46,276,306

12,299

46,288,605

2,010,000

0

2,010,000

217

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,716,445

0

3,716,445

0

0

0

218

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,716,445

0

3,716,445

0

0

0

219

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,197,508

0

3,197,508

0

0

0

220

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,082,442

0

3,082,442

0

0

0

221

Salarii de baza

100101

2,967,029

0

2,967,029

0

0

0

222

Indemnizatii de hrana

100117

115,413

0

115,413

0

0

0

223

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

46,400

0

46,400

0

0

0

224

Vouchere de vacanta

100206

46,400

0

46,400

0

0

0

225

Contributii

1003

68,666

0

68,666

0

0

0

226

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

68,666

0

68,666

0

0

0

227

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

518,937

0

518,937

0

0

0

228

Bunuri si servicii

2001

356,200

0

356,200

0

0

0

229

Furnituri de birou

200101

50,000

0

50,000

0

0

0

230

Materiale pentru curatenie

200102

19,000

0

19,000

0

0

0

231

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

55,000

0

55,000

0

0

0

232

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

233

Carburanti si lubrifianti

200105

17,700

0

17,700

0

0

0

234

Piese de schimb

200106

7,500

0

7,500

0

0

0

235

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

7,000

0

7,000

0

0

0

236

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

70,000

0

70,000

0

0

0

237

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

125,000

0

125,000

0

0

0

238

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

100,000

0

100,000

0

0

0

239

Alte obiecte de inventar

200530

100,000

0

100,000

0

0

0

240

Deplasari, detasari, transferari

2006

15,000

0

15,000

0

0

0

241

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

15,000

0

15,000

0

0

0

242

Carti publicatii si materiale documentare

2011

5,000

0

5,000

0

0

0

243

Pregatire profesionala

2013

5,000

0

5,000

0

0

0

244

Alte cheltuieli

2030

37,737

0

37,737

0

0

0

245

Prime de asigurare non-viata

203003

2,737

0

2,737

0

0

0

246

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

35,000

0

35,000

0

0

0

247

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,681,445

0

3,681,445

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

248

540250 Alte servicii publice generale

540250

35,000

0

35,000

0

0

0

249

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

4,106,829

0

4,106,829

0

0

0

250

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4,106,829

0

4,106,829

0

0

0

251

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

252

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

253

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

254

TITLUL III DOBÂNZI

30

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

255

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

256

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

4,101,829

0

4,101,829

0

0

0

257

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,623,312

717

15,624,029

110,000

0

110,000

258

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,623,312

717

15,624,029

110,000

0

110,000

259

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,022,122

0

14,022,122

0

0

0

260

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,985,889

0

11,985,889

0

0

0

261

Salarii de baza

100101

11,959,616

0

11,959,616

0

0

0

262

Indemnizatii de hrana

100117

26,273

0

26,273

0

0

0

263

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,773,917

0

1,773,917

0

0

0

264

Norme de hrana

100202

1,563,667

0

1,563,667

0

0

0

265

Vouchere de vacanta

100206

210,250

0

210,250

0

0

0

266

Contributii

1003

262,316

0

262,316

0

0

0

267

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

262,316

0

262,316

0

0

0

268

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,581,190

717

1,581,907

110,000

0

110,000

269

Bunuri si servicii

2001

988,740

717

989,457

90,000

0

90,000

270

Furnituri de birou

200101

35,000

0

35,000

0

0

0

271

Materiale pentru curatenie

200102

22,000

0

22,000

0

0

0

272

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

61,000

0

61,000

0

0

0

273

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

717

23,717

0

0

0

274

Carburanti si lubrifianti

200105

329,000

0

329,000

0

0

0

275

Piese de schimb

200106

34,000

0

34,000

0

0

0

276

Transport

200107

8,000

0

8,000

0

0

0

277

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

178,000

0

178,000

0

0

0

278

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

93,000

0

93,000

0

0

0

279

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

205,740

0

205,740

90,000

0

90,000

280

Reparatii curente

2002

8,750

0

8,750

0

0

0

281

Hrana

2003

50,000

0

50,000

0

0

0

282

Hrana pentru oameni

200301

40,000

0

40,000

0

0

0

283

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

0

284

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,000

0

2,000

0

0

0

285

Medicamente

200401

1,000

0

1,000

0

0

0

286

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

287

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

305,700

0

305,700

20,000

0

20,000

288

Uniforme si echipamente

200501

260,200

0

260,200

20,000

0

20,000

289

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

290

Alte obiecte de inventar

200530

44,500

0

44,500

0

0

0

291

Deplasari, detasari, transferari

2006

18,000

0

18,000

0

0

0

292

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

18,000

0

18,000

0

0

0

293

Carti publicatii si materiale documentare

2011

7,500

0

7,500

0

0

0

294

Pregatire profesionala

2013

16,000

0

16,000

0

0

0

295

Protectia muncii

2014

8,000

0

8,000

0

0

0

296

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

297

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

298

Alte cheltuieli

2030

166,000

0

166,000

0

0

0

299

Prime de asigurare non-viata

203003

63,000

0

63,000

0

0

0

300

Chirii

203004

15,000

0

15,000

0

0

0

301

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

88,000

0

88,000

0

0

0

302

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

303

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

304

610203 Ordine publica

610203

14,722,731

0

14,722,731

90,000

0

90,000

305

61020304 Politie comunitara

61020304

14,722,731

0

14,722,731

90,000

0

90,000

306

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

900,581

717

901,298

20,000

0

20,000

307

6502 Invatamant

6502

31,197,643

45,425

31,243,068

7,345,000

0

7,345,000

308

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

31,295,436

45,425

31,340,861

7,345,000

0

7,345,000

309

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

494,090

0

494,090

0

0

0

310

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

494,090

0

494,090

0

0

0

311

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

494,090

0

494,090

0

0

0

312

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

25,409,346

45,425

25,454,771

7,345,000

0

7,345,000

313

Bunuri si servicii

2001

12,718,285

45,425

12,763,710

1,690,000

0

1,690,000

314

Furnituri de birou

200101

143,355

0

143,355

0

0

0

315

Materiale pentru curatenie

200102

302,494

0

302,494

0

0

0

316

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

6,889,833

43,388

6,933,221

0

0

0

317

Apa, canal, salubritate

200104

1,570,397

0

1,570,397

0

0

0

318

Carburanti si lubrifianti

200105

64,705

0

64,705

0

0

0

319

Piese de schimb

200106

26,500

0

26,500

0

0

0

320

Transport

200107

115,944

0

115,944

0

0

0

321

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

157,840

0

157,840

0

0

0

322

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

480,041

0

480,041

1,100,000

0

1,100,000

323

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,967,176

2,037

2,969,213

590,000

0

590,000

324

Reparatii curente

2002

8,611,194

0

8,611,194

950,000

0

950,000

325

Medicamente si materiale sanitare

2004

4,200

0

4,200

0

0

0

326

Medicamente

200401

1,500

0

1,500

0

0

0

327

Materiale sanitare

200402

1,700

0

1,700

0

0

0

328

Dezinfectanti

200404

1,000

0

1,000

0

0

0

329

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,268,260

0

2,268,260

4,650,000

0

4,650,000

330

Uniforme si echipamente

200501

1,100

0

1,100

0

0

0

331

Lenjerie si accesorii de pat

200503

17,500

0

17,500

0

0

0

332

Alte obiecte de inventar

200530

2,249,660

0

2,249,660

4,650,000

0

4,650,000

333

Deplasari, detasari, transferari

2006

49,238

0

49,238

0

0

0

334

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

47,538

0

47,538

0

0

0

335

Deplasari in strainatate

200602

1,700

0

1,700

0

0

0

336

Materiale de laborator

2009

10,360

0

10,360

0

0

0

337

Carti publicatii si materiale documentare

2011

7,684

0

7,684

0

0

0

338

Consultanta si epertiza

2012

0

0

0

55,000

0

55,000

339

Pregatire profesionala

2013

106,470

0

106,470

0

0

0

340

Protectia muncii

2014

32,944

0

32,944

0

0

0

341

Alte cheltuieli

2030

1,600,711

0

1,600,711

0

0

0

342

Reclama si publicitate

203001

1,000

0

1,000

0

0

0

343

Prime de asigurare non-viata

203003

15,889

0

15,889

0

0

0

344

Chirii

203004

1,350,000

0

1,350,000

0

0

0

345

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

233,822

0

233,822

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

346

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

347

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21

la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

348

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000

0

1,513,000

0

0

0

349

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,379,000

0

1,379,000

0

0

0

350

Ajutoare sociale

5702

1,379,000

0

1,379,000

0

0

0

351

Ajutoare sociale in numerar

570201

764,000

0

764,000

0

0

0

352

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

353

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

354

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

355

Burse

5901

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

356

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-97,793

0

-97,793

0

0

0

357

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-97,793

0

-97,793

0

0

0

358

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-97,793

0

-97,793

0

0

0

359

6602 Sanatate

6602

7,342,892

0

7,342,892

40,000

0

40,000

360

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7,342,892

0

7,342,892

40,000

0

40,000

361

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,143,725

0

7,143,725

0

0

0

362

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

6,879,627

0

6,879,627

0

0

0

363

Salarii de baza

100101

6,627,296

0

6,627,296

0

0

0

364

Indemnizatii de hrana

100117

252,331

0

252,331

0

0

0

365

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

110,200

0

110,200

0

0

0

366

Vouchere de vacanta

100206

110,200

0

110,200

0

0

0

367

Contributii

1003

153,898

0

153,898

0

0

0

368

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

153,898

0

153,898

0

0

0

369

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

197,167

0

197,167

40,000

0

40,000

370

Bunuri si servicii

2001

61,000

0

61,000

40,000

0

40,000

371

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

30,000

0

30,000

0

0

0

372

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

31,000

0

31,000

40,000

0

40,000

373

Medicamente si materiale sanitare

2004

131,167

0

131,167

0

0

0

374

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

375

Materiale sanitare

200402

58,167

0

58,167

0

0

0

376

Dezinfectanti

200404

48,000

0

48,000

0

0

0

377

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,000

0

5,000

0

0

0

378

Alte obiecte de inventar

200530

5,000

0

5,000

0

0

0

379

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

380

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

381

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

382

660208 Servicii de sanatate publica

660208

7,340,892

0

7,340,892

40,000

0

40,000

383

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

384

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

385

6702 Cultura, recreere si religie

6702

44,783,618

107,759

44,891,377

3,241,687

0

3,241,687

386

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

44,865,721

107,759

44,973,480

3,241,687

0

3,241,687

387

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,567,515

0

9,567,515

0

0

0

388

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,143,920

0

9,143,920

0

0

0

389

Salarii de baza

100101

8,593,616

0

8,593,616

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

390

Indemnizații de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

391

Indemnizații de hrana

100117

549,304

0

549,304

0

0

0

392

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

223,300

0

223,300

0

0

0

393

Vouchere de vacanta

100206

223,300

0

223,300

0

0

0

394

Contribuții

1003

200,295

0

200,295

0

0

0

395

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

200,295

0

200,295

0

0

0

396

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

16,101,200

107,759

16,208,959

3,241,687

0

3,241,687

397

Bunuri si servicii

2001

6,864,484

89,355

6,953,839

2,481,565

0

2,481,565

398

Furnituri de birou

200101

21,491

0

21,491

1,565

0

1,565

399

Materiale pentru curatenie

200102

55,000

0

55,000

150,000

0

150,000

400

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,890,000

70,319

1,960,319

0

0

0

401

Apa, canal, salubritate

200104

588,000

6,766

594,766

0

0

0

402

Carburanti si lubrifianti

200105

319,382

0

319,382

150,000

0

150,000

403

Piese de schimb

200106

195,000

0

195,000

30,000

0

30,000

404

Transport

200107

738,596

0

738,596

800,000

0

800,000

405

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

100,000

0

100,000

0

0

0

406

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

437,662

0

437,662

0

0

0

407

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,519,353

12,270

2,531,623

1,350,000

0

1,350,000

408

Reparatii curente

2002

1,771,722

0

1,771,722

526,332

0

526,332

409

Hrana

2003

26,500

0

26,500

0

0

0

410

Hrana pentru oameni

200301

26,500

0

26,500

0

0

0

411

Medicamente si materiale sanitare

2004

11,000

0

11,000

0

0

0

412

Medicamente

200401

10,000

0

10,000

0

0

0

413

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

414

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

314,220

0

314,220

15,000

0

15,000

415

Uniforme si echipamente

200501

80,000

0

80,000

15,000

0

15,000

416

Alte obiecte de inventar

200530

234,220

0

234,220

0

0

0

417

Deplasari, detasari, transferari

2006

14,000

0

14,000

0

0

0

418

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

14,000

0

14,000

0

0

0

419

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

2,000

0

0

0

420

Pregatire profesionala

2013

48,000

0

48,000

0

0

0

421

Protectia muncii

2014

14,000

0

14,000

0

0

0

422

Alte cheltuieli

2030

7,035,274

18,404

7,053,678

218,790

0

218,790

423

Protocol si reprezentare

203002

1,263,440

0

1,263,440

0

0

0

424

Prime de asigurare non-viata

203003

72,000

0

72,000

0

0

0

425

Chirii

203004

70,000

0

70,000

0

0

0

426

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

5,629,834

18,404

5,648,238

218,790

0

218,790

427

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

428

Transferuri curente

5101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

429

Transferuri catre institutii publice

510101

10,306,000

0

10,306,000

0

0

0

430

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8,891,006

0

8,891,006

0

0

0

431

Asociatii si fundatii

5911

7,555,753

0

7,555,753

0

0

0

432

Sustinerea cultelor

5912

1,036,753

0

1,036,753

0

0

0

433

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

298,500

0

298,500

0

0

0

434

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-82,103

0

-82,103

0

0

0

435

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-82,103

0

-82,103

0

0

0

436

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-82,103

0

-82,103

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

437

670203 Servicii culturale

670203

7,334,801

0

7,334,801

200,000

0

200,000

438

67020330 Alte servicii culturale

67020330

7,334,801

0

7,334,801

200,000

0

200,000

439

670205 Servicii recreative si sportive

670205

33,087,573

107,759

33,195,332

2,222,897

0

2,222,897

440

67020501 Sport

67020501

13,345,690

0

13,345,690

0

0

0

441

67020502 Tineret

67020502

543,080

0

543,080

0

0

0

442

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

19,198,803

107,759

19,306,562

2,222,897

0

2,222,897

443

6702050301 Sera de flori

67020503

01

9,748,901

18,215

9,767,116

1,200,000

0

1,200,000

444

6702050302 CASM

67020503

02

9,449,902

89,544

9,539,446

1,022,897

0

1,022,897

445

670206 Servicii religioase

670206

999,933

0

999,933

0

0

0

446

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

3,361,311

0

3,361,311

818,790

0

818,790

447

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

53,661,967

529

53,662,496

25,000

0

25,000

448

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

53,690,313

529

53,690,842

25,000

0

25,000

449

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23,778,351

0

23,778,351

0

0

0

450

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

22,392,801

0

22,392,801

0

0

0

451

Salarii de baza

100101

19,765,865

0

19,765,865

0

0

0

452

Sporuri pentru conditii de munca

100105

225,000

0

225,000

0

0

0

453

Alte sporuri

100106

192,000

0

192,000

0

0

0

454

Indemnizatii de delegare

100113

3,000

0

3,000

0

0

0

455

Indemnizatii de hrana

100117

2,158,936

0

2,158,936

0

0

0

456

Alte drepturi salariale in bani

100130

48,000

0

48,000

0

0

0

457

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

722,400

0

722,400

0

0

0

458

Vouchere de vacanta

100206

722,400

0

722,400

0

0

0

459

Contributii

1003

663,150

0

663,150

0

0

0

460

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

663,150

0

663,150

0

0

0

461

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,760,439

529

11,760,968

25,000

0

25,000

462

Bunuri si servicii

2001

2,698,126

529

2,698,655

0

0

0

463

Furnituri de birou

200101

69,000

0

69,000

0

0

0

464

Materiale pentru curatenie

200102

244,000

0

244,000

0

0

0

465

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

676,000

0

676,000

0

0

0

466

Apa, canal, salubritate

200104

266,000

529

266,529

0

0

0

467

Carburanti si lubrifianti

200105

114,500

0

114,500

0

0

0

468

Piese de schimb

200106

35,000

0

35,000

0

0

0

469

Transport

200107

12,000

0

12,000

0

0

0

470

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

112,500

0

112,500

0

0

0

471

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

398,000

0

398,000

0

0

0

472

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

771,126

0

771,126

0

0

0

473

Reparatii curente

2002

1,363,900

0

1,363,900

25,000

0

25,000

474

Hrana

2003

6,868,000

0

6,868,000

0

0

0

475

Hrana pentru oameni

200301

6,868,000

0

6,868,000

0

0

0

476

Medicamente si materiale sanitare

2004

103,216

0

103,216

0

0

0

477

Medicamente

200401

42,500

0

42,500

0

0

0

478

Materiale sanitare

200402

18,500

0

18,500

0

0

0

479

Dezinfectanti

200404

42,216

0

42,216

0

0

0

480

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

489,860

0

489,860

0

0

0

481

Uniforme si echipamente

200501

42,000

0

42,000

0

0

0

482

Lenjerie si accesorii de pat

200503

63,500

0

63,500

0

0

0

483

Alte obiecte de inventar

200530

384,360

0

384,360

0

0

0

484

Deplasari, detasari, transferari

2006

57,500

0

57,500

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

485

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

57,500

0

57,500

0

0

0

486

Carti publicații si materiale documentare

2011

10,700

0

10,700

0

0

0

487

Pregatire profesionala

2013

50,000

0

50,000

0

0

0

488

Protectia muncii

2014

14,500

0

14,500

0

0

0

489

Alte cheltuieli

2030

104,637

0

104,637

0

0

0

490

Reclama si publicitate

203001

9,000

0

9,000

0

0

0

491

Protocol si reprezentare

203002

10,800

0

10,800

0

0

0

492

Prime de asigurare non-viata

203003

28,000

0

28,000

0

0

0

493

Chirii

203004

16,837

0

16,837

0

0

0

494

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

40,000

0

40,000

0

0

0

495

TITLUL IV SUBVENȚII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

496

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

497

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

498

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

499

Alte transferuri curente interne

550118

1,271,723

0

1,271,723

0

0

0

500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

501

Ajutoare sociale

5702

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

502

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,220,800

0

15,220,800

0

0

0

503

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1,249,000

0

1,249,000

0

0

0

504

Asociatii si fundatii

5911

899,000

0

899,000

0

0

0

505

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

350,000

0

350,000

0

0

0

506

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-28,346

0

-28,346

0

0

0

507

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-28,346

0

-28,346

0

0

0

508

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-28,346

0

-28,346

0

0

0

509

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,242,759

0

4,242,759

0

0

0

510

68020401 Camin spital

68020401

3,214,660

0

3,214,660

0

0

0

511

68020402 Ingrijitori persoane in varsta

68020402

1,028,099

0

1,028,099

0

0

0

512

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

22,236,048

0

22,236,048

0

0

0

513

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

22,236,048

0

22,236,048

0

0

0

514

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,062,748

0

3,062,748

0

0

0

515

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,791,025

0

1,791,025

0

0

0

516

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

371,167

0

371,167

0

0

0

517

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

801,136

0

801,136

0

0

0

518

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

99,420

0

99,420

0

0

0

519

680211 Crese

680211

6,534,232

529

6,534,761

25,000

0

25,000

520

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

6,526,600

0

6,526,600

0

0

0

521

68021501 Ajutor social

68021501

809,100

0

809,100

0

0

0

522

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

5,717,500

0

5,717,500

0

0

0

523

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,059,580

0

11,059,580

0

0

0

524

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

11,059,580

0

11,059,580

0

0

0

525

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

38,601,337

161,143

38,762,480

17,377,749

0

17,377,749

526

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

38,701,663

161,143

38,862,806

17,377,749

0

17,377,749

527

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,411,835

0

11,411,835

0

0

0

528

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

10,924,535

0

10,924,535

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

529

Salarii de baza

100101

10,302,110

0

10,302,110

0

0

0

530

Indemnizații de hrana

100117

622,425

0

622,425

0

0

0

531

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

241,349

0

241,349

0

0

0

532

Vouchere de vacanta

100206

241,349

0

241,349

0

0

0

533

Contribuții

1003

245,951

0

245,951

0

0

0

534

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

245,951

0

245,951

0

0

0

535

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,089,828

161,143

27,250,971

17,377,749

0

17,377,749

536

Bunuri si servicii

2001

12,472,281

131,236

12,603,517

7,020,128

0

7,020,128

537

Furnituri de birou

200101

157,663

0

157,663

130,700

0

130,700

538

Materiale pentru curatenie

200102

194,504

0

194,504

373,900

0

373,900

539

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

3,671,800

51,664

3,723,464

0

0

0

540

Apa, canal, salubritate

200104

1,290,000

77,002

1,367,002

0

0

0

541

Carburanti si lubrifianti

200105

462,550

0

462,550

348,333

0

348,333

542

Piese de schimb

200106

127,500

0

127,500

0

0

0

543

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

544

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

215,600

0

215,600

0

0

0

545

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,354,718

1,202

1,355,920

1,251,500

0

1,251,500

546

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

4,987,946

1,368

4,989,314

4,915,695

0

4,915,695

547

Reparatii curente

2002

9,591,721

0

9,591,721

6,995,000

0

6,995,000

548

Hrana

2003

292,500

0

292,500

0

0

0

549

Hrana pentru oameni

200301

32,500

0

32,500

0

0

0

550

Hrana pentru animale

200302

260,000

0

260,000

0

0

0

551

Medicamente si materiale sanitare

2004

96,000

0

96,000

0

0

0

552

Medicamente

200401

80,000

0

80,000

0

0

0

553

Materiale sanitare

200402

10,000

0

10,000

0

0

0

554

Dezinfectanti

200404

6,000

0

6,000

0

0

0

555

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,462,390

0

1,462,390

1,493,039

0

1,493,039

556

Uniforme si echipamente

200501

94,000

0

94,000

0

0

0

557

Alte obiecte de inventar

200530

1,368,390

0

1,368,390

1,493,039

0

1,493,039

558

Deplasari, detasari, transferari

2006

38,000

0

38,000

0

0

0

559

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

38,000

0

38,000

0

0

0

560

Carti publicatii si materiale documentare

2011

1,500

0

1,500

0

0

0

561

Pregatire profesionala

2013

20,000

0

20,000

0

0

0

562

Protectia muncii

2014

23,214

0

23,214

0

0

0

563

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

100,000

0

100,000

232,810

0

232,810

564

Alte cheltuieli

2030

2,992,222

29,907

3,022,129

1,636,772

0

1,636,772

565

Reclama si publicitate

203001

11,000

0

11,000

0

0

0

566

Prime de asigurare non-viata

203003

104,000

0

104,000

0

0

0

567

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,877,222

29,907

2,907,129

1,636,772

0

1,636,772

568

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

569

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

570

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-100,326

0

-100,326

0

0

0

571

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-100,326

0

-100,326

0

0

0

572

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-100,326

0

-100,326

0

0

0

573

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

6,164,290

17,727

6,182,017

1,378,250

0

1,378,250

574

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

32,437,047

143,416

32,580,463

15,999,499

0

15,999,499

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

575

70025001 Administrația grădinii ZOO

70025001

5,053,350

17,269

5,070,619

1,695,000

0

1,695,000

576

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

15,298,463

94,872

15,393,335

9,746,356

0

9,746,356

577

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

7,115,197

29,907

7,145,104

2,400,000

0

2,400,000

578

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

517,000

1,368

518,368

78,500

0

78,500

579

70025005 Biroul juridic

70025005

1,224,940

0

1,224,940

532,810

0

532,810

580

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

3,168,097

0

3,168,097

1,486,833

0

1,486,833

581

70025007 Serviciu investitii

70025007

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

582

7402 Protectia mediului

7402

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

583

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

584

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

585

Bunuri si servicii

2001

32,080,000

769,938

32,849,938

400,000

0

400,000

586

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

25,000

0

25,000

0

0

0

587

Apa, canal, salubritate

200104

31,480,000

769,938

32,249,938

0

0

0

588

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

525,000

0

525,000

400,000

0

400,000

589

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

50,000

0

50,000

0

0

0

590

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

10,000

0

10,000

200,000

0

200,000

591

Alte obiecte de inventar

200530

10,000

0

10,000

200,000

0

200,000

592

Alte cheltuieli

2030

245,610

0

245,610

0

0

0

593

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

245,610

0

245,610

0

0

0

594

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

595

74020501 Salubritate

74020501

32,335,610

769,938

33,105,548

600,000

0

600,000

596

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

597

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

598

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

599

Alte cheltuieli

2030

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

600

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

601

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

602

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

871,432

0

871,432

631,500

0

631,500

603

8402 Transporturi

8402

78,800,047

902,190

79,702,237

19,181,683

0

19,181,683

604

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

60,900,047

902,190

61,802,237

19,181,683

0

19,181,683

605

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

30,030,047

0

30,030,047

19,181,683

0

19,181,683

606

Bunuri si servicii

2001

252,957

0

252,957

151,083

0

151,083

607

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

608

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

609

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

182,957

0

182,957

151,083

0

151,083

610

Reparatii curente

2002

28,677,600

0

28,677,600

18,766,600

0

18,766,600

611

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

566,500

0

566,500

200,000

0

200,000

612

Alte obiecte de inventar

200530

566,500

0

566,500

200,000

0

200,000

613

Consultanta si epertiza

2012

169,200

0

169,200

64,000

0

64,000

614

Alte cheltuieli

2030

363,790

0

363,790

0

0

0

615

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

363,790

0

363,790

0

0

0

616

TITLUL IV SUBVENTII

40

30,870,000

902,190

31,772,190

0

0

0

617

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

30,870,000

902,190

31,772,190

0

0

0

618

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

619

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2019 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2019

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2019

620

Rambursări de credite interne

8102

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

621

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,900,000

0

17,900,000

0

0

0

622

840203 Transport rutier

840203

78,800,047

902,190

79,702,237

19,181,683

0

19,181,683

623

84020302 Transport în comun

84020302

30,870,000

902,190

31,772,190

0

0

0

624

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303

01

41,607,090

0

41,607,090

9,880,600

0

9,880,600

625

8402030302 Strazi ADP

84020303

02

6,322,957

0

6,322,957

9,301,083

0

9,301,083