Hotărârea nr. 98/2010

HCL 98 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinie unifamiliale PI1, str. Remetea, f.nr." Beneficiari: Chiorean Alexandru Marcian, Mosneag Petru, Mosneag Dorina.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 25 martie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe unifamiliale P+1, str. Remetea, f.nr.” Beneficiari: Chiorean Alexandru Marcian, Moșneag Petru, Moșneag Dorina

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 7636 din 18.02.2010 prin "Arhitect Șef” pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe unifamiliale P+1, str. Remetea, f.nr.” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism pentru aprobare ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe unifamiliale P+1, str. Remetea, f.nr.”, pe terenul în suprafață totală de 2000 mp aflat în proprietatea Chiorean Alexandru Marcian, Moșneag Petru, Moșneag Dorina teren identificat ca cel înscris în CF 122423, 122403, 122440, 122408 Tîrgu Mureș cu nr. cad. 4629 , 4630, 2725/2, 2725/3 cu reglementările cuprinse în proiectul 26/2009 întocmit de S.C. „PAC PROIECT” S.R.L., arh. urb. Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR „L2cz” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de înălțime izolat, continuu sau grupat în noile extinderi.

  • - Indicatori urbanistici:

-Aliniamente obligatorii: retragere de la front - 5,0m, retragere față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor- min 3,0m

-Regim de înălțime: max P+2 (10 metri) POTmax = 35%, CUTmax =0,6 (P+1) și 0,9 (P+2);

  • - Prezentare pentru eliberarea autorizației de construire: declarația autentificată a titularilor privind donarea către Statul Român a terenului necesar modernizării și realizării corpurilor de stradă la profilul aprobat, acorduri proprietari imobile limitrofe situate în partea posterioare a terenurilor mobilate pentru derogare de la prevederile RLU aferent PUZ privind reducere distanță de la 5,0 la 3,0m.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban