Hotărârea nr. 97/2010

HCL 97 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu completare P.U.D. aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 256/ 23.12.2008" beneficiar Ugran Claudiu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 97 din 25 martie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu completare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 256/ 23.12.2008” beneficiar Ugran Claudiu

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 8376 din 16.03.2010 prin "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu completare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 256/ 23.12.2008, str. Bărăganului, nr. 59” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e” și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu completare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 256/23.12.2008” pentru amplasare centru sportiv și dotări aferente pe terenul în suprafață totală de 10253 mp, proprietatea lui Ugran Claudiu, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 125028, 124876 și 125055 Tîrgu Mureș cu nr. cad. 4739, 3487, nr. topo. 76/2/1, 139/2/1, 40/2/1, 141/2/1, 78/2/3, cu reglementările urbanistice cuprinse în proiectul nr. 163/2009 elaborat de S.C. "Arhitecton” S.R.L. - arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism completează planul urbanistic de detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 256/2008 și intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR”CM2z”- zona spațiilor de dotări, loisir și servicii complementare la nivel de ansamblu rezidențial

  • - Indicatori urbanistici:

  • - Înălțimea maximă = 15m

  • - POTmax = 39%; CUTmax = 0,45;

  • - prezentare avize, acorduri și studii solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 138/2010 pentru eliberarea autorizației de construire.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban