Hotărârea nr. 95/2010

HCL 95 Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 115/29.05.2003 referitoare la aprobarea inchirierii prin licitaiie publica a unor terenuri apariinind domeniului public al Municipiului Tirgu Mures pentru desfasurarea comeriului stradal sezonier/ambulant.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 95

din 25 martie 2010

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 115/29.05.2003 referitoare la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureș pentru desfășurarea comerțului stradal sezonier/ambulant

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1.564 din 15.03.2010, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 115 din 29 mai 2003, referitoare la aprobarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureș pentru desfășurarea comerțului stradal sezonier/ambulant,

În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 59/02.03.2006,

În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din 29.05.2003 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureș pentru desfășurarea comerțului stradal sezonier/ambulant astfel:

 • a) includerea următoarelor amplasamente noi în suprafață de 2,00 mp pentru desfășurarea comerțului sezonier/ ambulant în Municipiul Tîrgu Mureș după cum urmează:

  Nr crt.

  Amplasamente noi propuse

  Propunere profil

  Planșa

  nr.

  1.

  B-dul 1848 - zona cuprinsă între mag. Palas și mag. Carmolimp

  • a) Castane

  • b) Flori

  1

  2.

  Str. Cutezanței - zona Complex “Diamant”

  • a) Castane

  • b) Flori

  2

  3.

  Str. Papiu Ilarian - Cimitirul Catolic

  • a) Castane

  • b) Flori

  3

  4.

  Str. Bernady Gyorgy - colț cu str. Avram Iancu

  a) Castane

  4

  5.

  Str. Mihai Viteazu - Clinica de Ortopedie

  a) Flori

  5

  6.

  Str. 22 Decembrie 1989 colț cu str.

  Secuilor Martiri

  a) Flori

  6

  7.

  Str. Vonicenilor colț cu str. Vasile Lucaciu

  a) Flori

  7

  8.

  Str. Libertății - zona Panoramic

  • a) Flori

  • b) Castane

  8

 • b) modificarea profilului de activitate la următoarele amplasamente existente în suprafață de 2,00 mp, care au ca profil - panificație:

  Nr crt.

  Amplasament aprobat

  Profil actual aprobat

  Propunere modificare profil

  1.

  B-dul 1848 - Cinema “Unirea”

  a) panificație

  a) înghețată

  2.

  Str. Cutezanței - complex Diamant

  a) panificație

  a) înghețată

  3.

  Str. Gh. Doja - complex Record

  a) panificație

  a) înghețată

  4.

  Str. Voinicenilor colț cu str. Vasile Lucaciu

  a) panificație

  a) înghețată

c) eliminarea următoarelor amplasamente:

Nr crt.

Amplasament aprobat

Profil actual aprobat

1.

B-dul 1848 - zona Complex “Olimp”

a) panificație

2.

Str. Înfrățirii - Cazinou

 • a) panificație

 • b) înghețată

3.

B-dul 1 Decembrie 1918 colț cu B-dul Pandurilor

a) flori

4.

Mașini de Calcul - capătul de linie al SC Transport Local SA

a) alimentație publică

5.

P-ța Bulgarilor - Panov

 • a)  flori

 • b) castane

6.

P-ța Trandafirilor nr.36-38

a) înghețată

7.

P-ța Victoriei - lângă Palatul Telefoanelor

 • a)  flori

 • b)  flori

8.

Str. Crizantemelor nr.4

a) flori - 1 amplasament

Amplasamentele noi propuse mai sus sunt identificate în planșele de la 1 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Condițiile de atribuire ale acestor amplasamente, se vor face conform legii.

Art. 3. Se aprobă comisia de licitație în următoarea componență:

 • 1.     ing. Sergiu Claudiu Maior   - viceprimar;

 • 2.     Mozes Levente             - consilier local municipal;

 • 3.     Fărcaș Ioan                 - consilier local municipal;

 • 4.     ing. Racz Lucian           - director A.D.P.;

 • 5.     cons. jur. Maria Grama     - șef serviciu C.Î.V.R.D.C.

Membrii înlocuitori:

 • 1.     prof. Csegzi Sandor         - viceprimar;

 • 2.     Peti Andrei                  - consilier local municipal;

 • 3.     Urcan Gheorghe            - consilier local municipal;

 • 4.     ing. Moldovan T. Florian - șef serviciu;

 • 5.     Ioraș Simona                - inspector;

Art. 4. Caietul de sarcini este supus spre aprobare în anexă, iar prețul de pornire a licitației este de 0,60 lei/mp/zi (valoarea taxei de ocupare a domeniului public pentru vânzarea de produse, potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 453/17.12.2009).

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitect Șef, Direcția Economică - Serviciul Concesionări, Vânzări, Închirieri și Respectarea Disciplinei Contractuale, Serviciul Public de Asistență Tehnică, Reparații și Școli, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Autorizări și Control Activități Economice.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ROMÂNIA                                       ANEXĂ

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

PRIMAR

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ TEHNICĂ, REPARAȚII ȘI ȘCOLI

Nr. _______ din _________.2010

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea unor terenuri aparținând domeniului public al minicipiului Tîrgu-Mureș în vedrea desfășurării comerțului stradal sezonier/ambulant

 • I. Obiectul închirierii

 • 1.1. Obiectul licitației îl constituie închirierea pe perioada 01.04.2010 - 31.10.2010 a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu-Mureș, în suprafață de 2 mp fiecare, pentru desfășurarea comerțului stradal sezonier/ambulant, aceste amplasamente fiind următoarele (individualizate în anexa la prezentul caiet de sarcini):

Planșa nr.1 - B-dul 1848 - zona cuprinsă între Magazinul Palas și Magazinul Carmolimp - 2 amplasamente: castane și flori.

Planșa nr.2 - str. Cutezanței - Complex Diamant - 3 amplasamente: castane, flori și înghețată. Planșa nr.3 - str. Papiu Ilarian - Cimitirul Catolic - 2 amplasamente: castane și flori.

Planșa nr.4 - P-ța Bernady Gyorgy colț cu str. Avram Iancu - 1 amplasament: castane.

Planșa nr.5 - str. Mihai Viteazu - Clinica Ortopedie - 1 amplasament: flori.

Planșa nr.6 - str. 22 Decembrie 1989 colț cu str. Secuilor Martiri - 1 amplasament: flori.

Planșa nr.7 - str. Voinicenilor colț cu str. Vasile Lucaciu - 3 amplasamente: flori, înghețată și castane.

Planșa nr.8 - str. Libertății: zona Panoramic - 2 amplasamente: flori și castane.

Planșa nr.9 - B-dul Pandurilor colț cu B-dul 1 Decembrie 1918 - 1 amplasament: înghețată.

Planșa nr.10 - Gh. Doja - Complex “Record” - 2 amplasamente: înghețată și flori.

Planșa nr.11 - P-ța Trandafirilor - lângă Muzeul de Etnografie - 1 amplasament: înghețată.

Planșa nr.12 - P-ța Victoriei - lângă Hotel “Grand” - 1 amplasament: înghețată.

Planșa nr.13 - Str. Revoluției colț cu str. Poștei - 1 amplasament: flori.

Planșa nr.14 - Str. Crizantemelor nr.4 - Cimitirul Reformat - 1 amplasament: flori.

Planșa nr.15 - B-dul 1848 - zona Ansamblul “Mureșul” - 3 amplasamente: castane, flori și înghețată.

Pe terenurile închiriate se vor putea comercializa numai produsele menționate la fiecare amplasament în parte.

 • 1.2. Terenurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate în diferite zone ale municipiului Tîrgu-Mureș. Fiind necesară amplasarea unor construcții provizorii pe domeniul public al municipiului în vederea comercializării unor produse, al căror aspect se impune a fi modern și în conformitate cu tendințele actuale, în cazul comercializării de flori și castane aceste construcții vor fi avizate de către compartimentul Arhitect Șef.

 • 1.3. Clauze financiare și de asigurări

Participanții la licitație vor depune o garanție de participare de 100,00 lei la caseria Municipiului Tîrgu-Mureș. Participanților necâștigători li se va restitui garanția de participare. Ofertantul câștigător va pierde garanția dacă nu se prezintă în interval de 30 de zile de la data comunicării rezultatului licitației, la închierea contractului de închiriere.

 • 1.4. Obligațiile chiriașului:

 • -   Să obțină Autorizația provizorie emisă de Serviciul Autorizări și Control Activități Economice.

 • -   Să achite chiria prevăzută în contract.

 • -  Vânzarera produselor se va face din construcții provizorii avizate de Arhitect Șef.

 • -   Chiriașului îi este interzisă subînchirierea terenului închiriat.

 • -   Să mențină curățenia în zonă pe toată durata contractului.

 • -  Să nu depună materiale rezultate de la ambalare pe zona de amplasare.

 • -   Să nu perturbe circulația în zonă.

 • -   Să repecte construcția provizorie avizată de Arhitect Șef.

 • 1.5. Aspecte și condiții legate de participarea la licitații:

Pot participa la licitație persoane fizice sau persoane persoane juridice indiferent de forma lor de organizare, care au ca obiect activitățile care fac obiectul comerțului pe amplasamentele licitate.

 • 1.6. Ofertanții câștigători vor depune înainte de semnarea contractului de închiriere, cu titlul de garanție suma de 500,00 lei. Garanția se va restitui la încetarea contractului de închiriere, în măsura în care Primăria municipiului Tîrgu-Mureș nu a ridicat pretenții asupra acesteia.

 • II. Durata închirierii

 • 2.1. Amplasamentele care fac obiectul licitației se închiriază pe perioada 01.04.2010 - 31.10.2010.

 • 2.2. Chiriașul se obligă ca în situația în care municipalitatea va efectua lucrări pe amplasamentul respectiv, să ridice construcția în termen de 48 de ore de la comunicare.

 • III. Încetarea închirierii

 • 3.1. Închirierea încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite prin contract.

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală a contractului de către municipiul Tîrgu-Mureș.

 • c) Prin reziliere unilaterală din inițiativa proprietarului, în situația neexecutării de către chiriaș a obligațiilor asumate prin contract. În această situație, rezilierea va opera de plin drept la împlinirea unui termen de 3 zile de la data emiterii de către Municipiul Tîrgu-Mureș a unei notificări adresate chiriașului de executarea obligațiilor asumate.

 • IV. Dispoziții finale

 • 4.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 4.2. Contractul de închiriere se întocmește în termen de 5 zile calendaristice de la data de la care ofertantul câștigător este înștiințat despre acceptarea ofertei.

ORGANIZATOR

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ