Hotărârea nr. 93/2010

HCL 93 Privind aprobarea contractului de prestari servicii pentru fondul forestier, proprietatea Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 93

Din 25 martie 2010

privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru fondul forestier, proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 3/18.01.2010, privind aprobarea proiectului de contract de prestări servicii silvice, pentru fondului forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureș, inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș și prezentată de Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi,

În baza prevederilor Codului Silvic, a O.U.G. nr. 46/2008 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; a O.U.G. nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, cu modificările și completările ulterioare; a H.G.R. nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum și a Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, „c”, „d” și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul Contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier, proprietatea M unicipiului Tîrgu Mureș, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi, Serviciul de administrare a fondului forestier și întreținere a spațiilor verzi.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban

PROPRIETAR

MUNICIPIUL TIRGU MURES


REGIA NATIONALA A PADURILOR DIRECTIA SILVICA TG-MURES OCOLUL SILVIC TG-MURES

PROIECT DE CONTRACT

PENTRU PRESTARI SERVICII SILVICE ÎN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TIRGU MURES Nr._______ din _______________

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

Între

Ocolul Silvic Tg-Mures, cu sediul in Tg-Mures str. Enescu nr.6 , telefon 0265250073, 250074, 250039, fax 0265-264447, inmatriculat in Registrul Comertului cu nr.J 40450-1991, cod fiscal R 159 0120, titular al contului RO88BRDE 270SV03038612700 deschis la BRD Tg-Mures, reprezentat de ing.Herlea Tudor Valeriu in calitate de sef de ocol si ec. Cioba Lucia in calitate de contabil sef, în calitate de prestator

Și

Primăria M unicipiul Tirgu Mures, cu sediul in Tirgu Mures, str. Piata Victoriei nr.3, jud. Mureș, telefon 0265/268330 , cod fiscal 4322823, cont bancar RO27TREZ4765069XXX000569 deschis la Trezoreria Tirgu Mures, reprezentată prin primar Dr. Dorin Florea si secretar Maria Cioban, în calitate de proprietar,

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii avînd următoarele clauze:

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. Ocolul Silvic Tîrgu Mureș, se obligă să presteze servicii silvice, în baza Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, O.G. 96/1998 republicată, O.U.G. nr. 139/2005 și a altor reglementări în vigoare, pentru fondul forestier cu suprafața de 846,27 ha, proprietatea municipiului Tîrgu Mureș, identificat în teren conform: titlurilor de proprietate cu nr. 10345, 10346 și 10317 ; a hărții la scara 1/20000 anexată, din amenajamentul întocmit în anul 2007, unitatea de bază U.B. 1 Municipiul Tîrgu Mureș și U.P. VI Tîrgu Mureș.

 • III.  TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intra in vigoare la data de 1.01.2010 si expira la data de 31.12.2012

IV. OBLIGATILE PRESTATORULUI

Art. 3 Prestatorul se obligă să asigure serviciile silvice prin personalul de specialitate propriu astfel:

 • I) - Paza pădurilor - Pentru a constata eventualele pagube, Ocolul Silvic va efectua două inspecții de fond pe an, una primăvara și celaltă toamna, întocmind un act de control care va fi trimis proprietarului, în termen de 10 zile de la aprobarea lui.

Datele în care se fac inspecțiile de fond vor fi anunțate în scris cu cel puțin 3 zile înainte de începere. Proprietarul, sau un împuternicit al acestuia, trebuie să participe la inspecția de fond.

În cazul în care se constată eventuale pagube, proprietarul va fi despăgubit conform legislației silvice în vigoare.

 • II) - Marcarea și inventarierea arborilor, întocmirea documentelor de evaluare a volumului de masă lemnoasă, autorizarea, controlul, reprimirea parchetelor, inventarierea volumelor, eliberarea documentelor de proveniența și de transport, controlul anual etapa I-a și a II-a , ținerea evidențelor necesare, asistența tehnico-inginerească pentru verificarea, controlul și recepția tuturor lucrărilor silvice făcute de terți pe bază de licitație publică, asistența financiar contabilă, corespondența, informarea cu privire la orice modificare in domeniul legislatiei silvice, a normelor si instructiunilor ce definesc regimul silvic si nu numai, care atrage dupa sine obligatia partilor la adaptarea clauzelor contractuale în conformitate cu aceste modificari.

 • III) - Să asigure executarea și altor lucrări silvice prin unități specializate, pe bază de licitații publice, pe care le organizează, în urmatoarele condiții:

 • a) - După ce a prezentat beneficiarului întreaga documentație tehnico-economică, care să justifice necesitatea, oportunitatea, eficiența și graficul trimestrial al lucrărilor. Această documentație se trimite, pe intreaga durată a contractului, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii fiecărui an.

 • b) După ce documentația a fost însușită de beneficiar.

V.   OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

9

Art. 4 Beneficiarul se obligă:

 • I)     Să primească, să verifice și să comunice în scris în termen de maxuimum 30 zile, poziția sa față de documentația primită în condițiile art. 4, aliniatul 2.

 • II)     Să participe direct sau printr-un reprezentant legal la recepția lucrărilor silvice. Recepția lucrărilor se va face pe baza documentelor prevăzute de lege pînă la data de 25 ale fiecărei luni, dată după care serviciile se consideră acceptate cantitativ și valoric.

Art. 5 Să nu taie arbori din pădurea în proprietate decît cu autorizarea ocolului silvic.

Art. 6 Să nu pășuneze animale domestice în pădure decit cu aprobarea ocolului silvic.

Art. 7 Să acorde sprijin prestatorului în depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă legislația silvică, la solicitarea prestatorului.

Art. 8 Să se constituie parte civilă pentru recuperarea pagubelor constatate conform legii.

Art. 9. Să nu demoleze, deterioreze, schimbe, înlocuiască construcțiile și amenajările silvice existente din pădurea aflată în proprietate.

Art. 10.       Să nu execute construcții și alte amenajări in fondul forestier aflat in

proprietate decît cu aprobările prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 11.      Să nu deterioreze sau să blocheze drumurile forestiere ce trec prin proprietate.

Art. 12.       Să anunțe orice modificare privind proprietarul, domiciliul sau sediul.

Art. 13.      Să constituie în conformitate cu O.G. 96/1996 un fond de conservare și

regenerare a pădurilor, purtător de dobîndă, aflat la dispoziția și în contul prestatorului din resursele prevăzute la art. 63 din legea 26/1996-Codul silvic, precum și un fond extrabugetar pentru construcția și întreținerea drumurilor forestiere conform H.G. nr. 295/2001 art. 3 aliniat nr. 4

Art. 14.       Să asigure, în limita posibilităților, forța de muncă pentru lucrările de punere

în valoare.

VI. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 15. Tarifele, exprimate în valori fără TVA, pentru principalele activități, pentru anul 2010 sînt:

 • 1) Pentru paza pădurii, conform art. 3 aliniatul I , 6,25 lei/lună /ha

 • 2) Pentru punerea în valoare, întocmirea documentelor de evaluare, autorizarea,

  controlul, reprimirea și ținerea evidențelor:

  • 2.1. - tăieri principale și asimilate .................................... 1,30 lei/arbore

  • 2.2. - tăieri secundare și asimilate.......................................1,45 lei/arbore

  • 2.3. - tăieri de igienă..........................................................2,15 lei/arbore

  • 2.4. - executarea piețelor de probă la curățiri......................1,45 lei/ar piață

  2.1. - taxa de eliberare documente

  de proveniență și de însoțire a materialului lemnos....................................3,60 lei/bon de

  vînzare sau aviz de însoțire și.....................................................................1,80 lei/mc

  inventariat


 • 3) Tarif pentru inspecții de fond la solicitarea proprietarului..........0,9 lei/ha

 • 4) Taxa pentru utilizarea drumurilor forestiere proprietatea statului.. 5,05 lei/mc

 • 5) Pentru lucrările silvice menționate la art. 3 pct. III, valorile lucrărilor sînt cele care vor rezulta în urma adjudecării lor prin licitații publice, valori la care se vor adăuga

  cheltuielile cu:

  • - asistența tehnico-inginerească............................................24%

  • - asistența economico-administrativă....................................10%

  • - cheltuieli cu salariile.............................................................29,699%

  • - cheltuieli indirecte.................................................................9%


, toate calculate la valoarea manoperei lucrărilor efectuate de către terți în urma adjudecării lor prin licitații publice.

Art. 16. Beneficiarul va achita contravaloarea lucrărilor silvice, pe baza facturilor emise cu 30 de zile anterior scadenței, trimestrial, în data de 15.02, 15.05, 15.08 și 15.11, pentru trimestrele I, II, III și IV.

Art. 17. Beneficiarul va achita contravaloarea celorlalte servicii silvice (art. 3, pct.III) în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 18. Orice modificare a clauzelor contractuale se poate face doar cu acordul partilor.

Art.19.Orice incalcare a clauzelor contractuale atrage dupa sine raspunderea partilor conform prevederilor Codului Comercial, Codului Civil si a legislatiei silvice in vigoare.

Art.20.Pentru neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator o obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza una alteia urmatoarele penalitati:

 • a.  Prestatorul 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere a executării prestațiilor, penalitati calculate la valoarea lucrărilor neexecutate.

 • b.  Beneficiarul 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere a platii lucrărilor silvice de orice natură, penalități calculate la valoarea facurilor neachitate.

 • c. Calculele penalitatilor nu pot depasi cuantumul valoric a 60 de zile.

VIII. LITIGII

Art.21.Eventualele litigii in legatura cu respectarea clauzelor prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, se solutioneaza de instantele de judecata competente.

IX.  FORTA MAJORA

Art.22.Forta majora exonereaza de obligatii partea care o invoca in cazul in care, in termen de 5 zile, aceasta este adusa la cunostinta celeilalte parti.

Forta majora este dovedita cu acte prin organele abilitate de lege.

X.   ALTE CLAUZE

Art.23.Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul pârtilor.

Art.24.Pînă în data de 31 octombrie 2010 se va intocmi un act adițional sau contract care va cuprinde toate modificările tarifare și costurile pentru întreaga gamă de lucrări silvice menționate la art. 3, lucrări care urmează a fi executate în cursul anului următor.

Art.25.Contractul se poate rezilia astfel:

 • a. In cazul infiintarii de structuri proprii sau asigurarii serviciilor silvice cu alta structura silvica, cu un preaviz de 60 de zile.

 • b. In cazul instrainarii proprietatii sau la cererea unei parti, cu un preaviz de 60 de zile.

 • c. In cazul depasirii termenelor prevazute la art.20 pct. c.

Art.26.In situatia rezilierii contractului, predarea - primirea suprafeței se va face pe baza unei inspectii de fond, cu respectarea prevederilor legale.

Art.27 Orice modificare in domeniul legislatiei silvice, a normelor si instructiunilor ce definesc regimul silvic si nu numai, atrage dupa sine obligatia partilor la adaptarea clauzelor contractuale in conformitate cu aceste modificari.

Art.28 Prezentul contract s-a incheiat azi_____________in 4 exemplare, cite unul pentru:

proprietar, Directia Silvica Tg-Mures, Ocolul Silvic Tg-Mures si Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Brasov.

PROPRIETAR

Municipiul Tîrgu Mureș

PRESTATOR

Ocolul Silvic Tîrgu Mureș

Primar,

Dr. Dorin Florea


Șef Ocol Silvic,

Îng. Tudor Valeriu Herlea

Director economic,

Contabil Șef,

Ec. Cioba Lucia


Ec. Kiss Imola

Director ASPZV

Ing. Mureșan Gheorghe

Viză juridică,