Hotărârea nr. 91/2010

HCL 91 Privind aprobarea fisei de evaluare in vederea vinzarii si vinzarea catre dl. Burdulea Gheorghe a cotei de 54/320 din terenul situat in Tirgu Mures, str. Muncitorilor, nr. 30, ap. II.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Â R Â R E A nr. 91 din 25 martie 2010

privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către dl. Burdulea Gheorghe a cotei de 54/320 din terenul situat în

Tîrgu Mureș, str. Muncitorilor, nr. 30, ap. II

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 322/ DII/IV din 09.03.2010 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării către dl. Burdulea Gheorghe a cotei de 54/320 din terenul situat în Tîrgu Mureș, str. Muncitorilor, nr. 30 ap. II.

Văzând Hotărârea Consiliului local municipal nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzării unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 123, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către dl. Burdulea Gheorghe a cotei de 54/320 din terenul aferent construcției, evidențiat în CF nr. 124321 (din CF nr.4052) nr. top 2397/11 situat în Tîrgu Mureș, str. Muncitorilor, nr. 30, ap. II.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 65,4 euro/mp (conform fișei de evaluare).

Art. 3. Cumpărătorul va încheia contractul de vânzare-cumpărare și va achita integral prețul terenului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Serviciul taxe și impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect șef.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban