Hotărârea nr. 84/2010

HCL 84 Privind modificarea pct. 19 al Capitolului I din Ghidul de finaniare pentru proiecte si programe culturale, aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 105/2009 (metodologia acordarii finaniarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru programe/proiecte culturale).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 84

din 25 martie 2010

privind modificarea pct. 19 al Capitolului I din Ghidul de finanțare pentru proiecte și programe culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 105/2009 (metodologia acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru programe/proiecte culturale)

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21156 din 12.03.2010 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș prezentată de Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și locativ privind modificarea pct. 19 al Capitolului I din Ghidul de finanțare pentru proiecte si programe culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 105/2009 (metodologia acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru programe/proiecte culturale),

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și a Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2008,

În temeiul art. 36, alin. (6), punct 4, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 19 al capitolului I din Ghidul de finanțare după cum urmează: „Suma aprobata pentru anul 2010 pentru Concurs de proiecte culturale este de 200.000 lei”.

Art. 2. Se aprobă ca termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare data de 30 aprilie 2010.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul prin Aparatul propriu de specialitate al Primarului- Direcția Economică, Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban