Hotărârea nr. 82/2010

HCL 82 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiiia mansardare Piscina "ing. Mircea Birau".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 82 din 25 martie 2010

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția mansardare Piscina „ing. Mircea Birău”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 362 din 11.03.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Mansardare Piscină ing. „Mircea Birău”, prezentată de Serviciul administrare și exploatare Piscină Bazinul Acoperit - Piscină „ing. Mircea Birău”, parte componentă a Administrației Complexului de agrement și sport „Mureșul”,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate elaborat pentru obiectivul Bazinul acoperit Piscina „ing. Mircea Birău”, în ceea ce privește repararea acoperișului acesteia pe perioada verii.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul investiții.

5

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban