Hotărârea nr. 63/2010

HCL 63 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire cu funciiunea de comeri si prestari servicii, str. Rodnei, nr. 56", beneficiari Kiss Andras si Kiss Annamaria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 63

din 25 februarie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire cu funcțiunea de comerț și prestări servicii, str. Rodnei, nr. 56” beneficiari Kiss Andras și Kiss Annamaria

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 7520 din 11.02.2010 prin „Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire clădire cu funcțiunea de comerț și prestări servicii, str. Rodnei, nr. 56” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism”Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire clădire cu funcțiunea de comerț și prestări servicii, str. Rodnei, nr. 56” pe terenul în suprafață totală de 432 mp, proprietatea privată a lui Kiss Andras și Kiss Annamaria (1/1), teren identificat ca cel înscris în CF nr. 121813 - Tîrgu Mureș cu nr. top 4760/10; 4915/9; 4916/9/1, cu reglementările cuprinse în proiectul elaborat de S.C. „Proiect” S.R.L. - arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect care împreună cu avizele și acordurile anexate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

 • - Caracter zonă - UTR ”CP3”- zona centrală cuprinzând clădiri situate în interiorul razei de protecție, de 100m de la monumente sau ansambluri protejate.

 • - Indicatori urbanistici:

  - Aliniamente:clădire dispusă la front și pe limitele laterale ale

  parcelei;

  • - Regim de înălțime S+P+E;

  • - Înălțime maximă construcție(Hcoamă=8,0m);

  • - Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului:

  POTmax=50%; CUTmax=1,5

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: aviz Administrația Domeniului Public, declarația autentificată a proprietarilor că nu vor afecta domeniul public prin parcarea autovehiculelor necesare funcționării obiectivelor propuse și existente.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartimentul Arhitect Șef.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban