Hotărârea nr. 50/2010

HCL 50 Privind concesionarea directa catre Mailaht Eniko a terenului in suprafaia de 277 mp apariinind Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 50

din 25 februarie 2010

privind concesionarea directă către Mailaht Eniko a terenului în suprafață de 277 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 225 din 15.02.2010, referitoare la aprobarea concesionării directe către Mailath Eniko, a terenului în suprafață de 277 mp, situat în str. Valea Rece, nr. 35/B,

Având în vedere prevederilor art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către Mailath Eniko a terenului în suprafată de 277 mp din cel aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, situat în str. Valea Rece, nr. 35/B, teren aferent construcției existente.

5

Art. 2. Redevența se va stabili potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban