Hotărârea nr. 441/2010

HCL 441 Privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011 administrate prin Serviciul public - Administraiia domeniului public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 441

Din 16 decembrie 2010

privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011 administrate prin Serviciul public - Administrația domeniului public

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 744 din 09.12.2010 privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011 administrate prin Administrația domeniului public,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal si in conformitate cu art.26, alin 1 si alin 2 din OUG nr.45/2003 - privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul taxelor speciale pe anul 2011 administrate prin Serviciul public - Administrația Domeniului Public prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, compartimentul Arhitect sef și Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Nr. crt.

Specificație

Anul

2011

I

Taxă ocupare domeniu public și/sau privat al municipiului Tîrgu Mureș cu panouri publicitare autorizate sau avizate în funcție de dimensiunile panourilor

 • 1) . Panou cu suprafață de afișaj între 1 mp-5 mp

 • 2) . Panou cu suprafață de afișaj între 5mp-10 mp

 • 3) . Panou cu suprafață de afișaj peste 10 mp

162 lei/panou/lună

216 lei/panou/lună

270 lei/panou/lună

PROCEDURA: Se depune cerere de avizare catre SAPPP in baza certificatului de urbanism

Taxele se urmaresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

II

Taxă ocupare domeniu public cu panouri mobile (pliante) autoportante temporare amplasate pe domeniul public si/sau privat al municipiului (perioada minim 30 zile - maxim 6 luni)

Cu dimensiunile de 0,5x0,9 (m x m)

5 lei/mp/afișaj/zi

PROCEDURA : Se depune cerere de avizare catre SAPPP, schita panoului publicitar, durata amplasarii si locul de

amplasare

III

Taxă ocupare domeniu public cu mijloace

de publicitate tip bannere, mash-uri cu character temporar pe o perioadă de cel mult de 30 zile, indiferent de zona de amplasare

 • a) max. 3 zile în zona centrală și protejată și numai în locurile aprobate prin HCL

 • b) max. 14 zile transversal în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcții valoroase din punct de vedere arhitectural și numai în afara zonei centrale și protejate a municipiului Tg. Mureș

32 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru amplasare de bannere cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

IV

Taxă pentru avizare amplasare reclame tip banner, mash, pe domeniul privat, pentru o perioadă de :

27 lei/mp/zi

PROCEDURA: Se depune cererea de către proprietarul imobilului, schița proiect de amplasare, perioada de amplasare

V

Taxă pentru afișaj pe panourile de afișaj aparținând Primăriei municipiului Tîrgu Mureș

2 lei/afiș/zi

PROCEDURA: Pentru afisaj cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VI

Taxă ocupare domeniu public pentru distribuire de ,fluturași', pliante, etc.(,,sampling")

22 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru distribuire de fluturasi, pliante, etc. in scop umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VII

Taxă ocupare domeniul public pentru organizare de expoziții, de campanii publicitare pe amplasamente fixe sau mobile (cu și fără vânzare)

108 lei/mp/zi

PROCEDURA: pentru ocuparea domeniului public pentru organizarea de expoziții, de campanii publicitare în scop umanitar, se acordă scutire de taxe, urmând a se obține avizul ADP

VIII

13 lei/mp/zi


IX
Taxă ocupare domeniu public pentru comerț promoțional

Taxă ocupare domeniului public pentru organizare de spectacole ocazionale (nu se referă la spectacole organizate în Cetate, CASM, Platoul Cornești)

Taxă ocupare domeniul public cu garaje autorizate și / sau acceptate


108 lei/mp/zi


324 lei/an


Taxă pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuală și se achită trimestrial, în patru rate egale, adică până la 15 martie, până la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv și nu mai târziu de 31 decembrie .

Taxa se modifica în urmatoarele situații:

9

a) în cazul pensionarilor, care au venit sub 300 lei inclusiv/lună - se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioară plății, se aplica o


reducere de 30%, cu condiția să dețină un singur garaj în proprietate și să figureze în evidentele Serviciul de stabilire,îincasare impozite și taxe din cadrul Diretiei economice.

b) În cazul în care persoanele fizice (împreună cu rudele de gradul I) sau juridice dețin mai multe garaje taxa se modifică după cum urmează:

-- Pentru al doilea garaj o taxă anuală de 691 lei

 • - Pentru al treilea garaj o taxă anuală de 1037 lei

 • - Pentru al patrulea garaj o taxă anuală de 1382 lei.

 • -  Pentru al cincilea garaj și urmatoarele o taxă anuală de 1620 lei

PROCEJ care nu f

DURA: Taxa se achită dacă se face dovada deținerii de autoturisme pentru fiecare garaj în cazul în igurează în evidențele Serviciului de stabilire, încasare impozite și taxe din cadrul Direcției economice

c) în cazul în care nu se face dovada deținerii de autoturisme, se va achita o taxă majorată cu 50% la toate categoriile

d) în cazul în care pentru un garaj s-a obținut autorizația de schimbare de destinatie se va achita taxa în funcție de activitatea desfășurată și de zona de interes urban în lei/mp/zi

e) Pentru alte situații care nu sunt reglementate prin prezenta se va achita o taxă anuală de 540 lei

PROCEDURA: Taxele se urmăresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

XI

Taxă ocupare domeniul public

a). cu parcări acoperite autorizate și/sau acceptate

Taxă anuală de 173 lei

XII

Taxă atribuire parcare acoperită edificată de municipiu

Taxă anuală de 194 lei

PROCEDURA: Taxa pentru ocuparea terenului cu parcari acoperite autorizate sau acoperite este anuala si se achita trimestrial, in patru rate egale, adica pana la 15 martie, pana la 15 iunie,15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv

Taxa pentru atribuire parcare acoperita edificata de municipiu se achita la fel ca si taxa pentru ocuparea de teren cu parcari autorizate sau acoperite, adica trimestrial

XIII

Taxă pentru autorizarea lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi

a) Pentru lucrări de construcție, de înlocuire sau extindere rețele edilitare, mai puțin rețele de transmitere de informații

1620 lei/stradă/lună

b) pentru branșamente

11 lei/mp/zi

XIV

Taxă pentru ocuparea parțială a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, etc.)

4 lei/mp/zi

XV

Taxă pentru autorizația de liberă trecere și oprire pentru mijloacele de transport în zonele cu restricție de circulație

Taxă pentru înregistrare mopede și utilaje nesupuse înmatriculării

Sarcina < =20.000   20 lei/mijloc

transport/zi

Sarcina > 20.000     30 lei/mijloc

transpotr/zi

Contravaloare plăcuță înregistrare

30 lei

Contravaloare           certificat

înregistrare 20 lei

XVI

Taxă eliberare AVIZ -ADP mai puțin pentru rețele de transmitere de informații

9

76 lei/aviz

PROCEDURA: Taxa se referă la toate avizele eliberate de catre Administrația domeniului public Notă: Persoanele fizice care donează teren Municipiului sunt scutite de plata acestui aviz.

 • XVII

 • XVIII

Taxă habitat

Taxă de ocupare a domeniului public pentru desfășurarea de spectacole

11 lei/locuintă

9

5 lei/mp/zi

Taxă restituire către proprietari a câinilor 100 lei/ câine + 1,50 lei/nr. de zile capturați pe domeniul public sau privat al cazare

Municipiului

Notă: Se scutesc de taxele de ocupare a domeniului public manifestările ocazionale pentru campanii cu scop umanitar și a manifestărilor în care Primăria este parteneră, se scutesc de taxa de ocupare a domeniului pentru activități cu caracter cultural.

Notă: Taxa de restituire câini se va mări cu 50% pentru fiecare rerestituire.

B. AMENZI

I

a) Amendă pentru amplasarea ilegală ( neavizată ) de panouri publicitare, bannere, mashuri,etc., pe domeniul public și/sau privat al municipiului Tg. Mureș (amenda se va aplica inclusiv pentru panourile publicitare amplasate ilegal pe stâlpi electrici aflați în proprietatea municipiului)

cuprinsă între 1.000 - 2500 lei

b) Pentru neinscripționarea lizibilă a firmelor cu denumirea societății ce desfașoară activitatea și a nr. de înregistrare de la Registrul Comerțului, la sediile/punctele de lucru/sucursale/agenții unde își desfașoară activitatea

cuprinsă între 300 - 500 lei

c) Pentru neinscripționarea proprietarului pe panou, firmă, reclama, etc. care efectuează publicitate pe raza municipiului

100 lei/panou / reclamă

d) Pentru neîntreținerea reclamei /firmei /eșarfei (banner)/ mash

cuprinsă între 1.000 - 2.500 lei

e) Pentru ocupare ilegala a domeniului public pentru distribuire de „fluturași", pliante, etc.(,,sampling"), fără obținerea avizului ADP

cuprinsă între 1.000 - 2.500 lei

f) Pentru organizarea neavizată de expoziții, campanii publicitare, campanii cu caracter umanitar sau pentru strîngerea de fonduri în scopuri caritabile, pe domeniul public cu sau fără vânzare

cuprinsă între 1.000 - 2500 lei

g) Pentru amplasarea neautorizată/neavizată a unor construcții (tonete, chioșuri, terase, lăzi frigorifice, rafturi, mese tip Coca-Cola, etc) pe domeniul public sau privat al municipiului

cuprinsă între 1.000 - 2.500 lei

 • a) Amendă pentru executarea fără autorizație a lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi

 • b)   Amendă pentru depașirea valabilității autorizației pentru lucrări de spargere străzi, trotuare, zone verzi

 • c) amendă pentru nerespectarea condițiilor de refacere a suprastructurii stipulate în autorizația de spargere

cuprinsă între 2400 - 2.500 lei

cuprinsă între 1.000 - 2.500 lei

cuprinsă între 1.000 -2.500 lei

Amendă pentru neautorizarea de liberă trecere și oprire pentru mijloacele de transport în zonele cu restricție de circulație

cuprinsă între 500 - 2000 lei

Amendă pentru afișare sau inscripționare pe stâlpii electrici

cuprinsă între 250 - 1.000 lei/stâlp