Hotărârea nr. 424/2010

HCL 424 Privind acceptarea unei donaiii si trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mures de la S.C. MARIS PROD CARM S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 424

din 16 decembrie 2010

privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

de la S.C. MARIS PROD CARM S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 705 din 07.12.2010, prin Administrația Domeniului Public - Compartimentul juridic, exproprieri și demolări, privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la S.C. MARIS PROD CARM S.R.L.

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donațiile făcute statului,

z\

În temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație și se trece din proprietatea S.C. MARIS PROD CARM S.R.L, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș terenul intravilan situat în Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 86A, în cotă de 55 mp din suprafața totală de 1700 mp, cuprins în CF nr. 2767, nr. cad. 567/93/1/1/2, 569/93/1/1/2, 570/93/1/1/2, nr. cad. 1341.

Art. 2. Anterior încheierii actului autentic la notarul public, proprietara S.C. MARIS PROD CARM S.R.L., prin administratorul acesteia d-nul Franc Marinel, va dezmembra terenul în suprafață de 1700 mp, identificat la art. 1, în două parcele.

Art. 3. Se desemnează d-na Moldovan-Petruț Luminița, consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic, exproprieri și demolări al Administrației Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public și persoana nominalizată la art. 3.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban