Hotărârea nr. 42/2010

HCL 42 Privind aprobarea finaniarii cheltuielilor de deplasare a unui reprezentant al Municipiului Tirgu Mures, la Faenza/Italia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 42

Din 25 februarie 2010

privind aprobarea finanțării cheltuielilor de deplasare a unui reprezentant al Municipiului Tîrgu Mureș, la Faenza/Italia

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările și modificările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Văzând Expunerea de motive a Primarului M unicipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul de Relații Publice Interne și Internaționale, nr. P/_________ din

_____________2010, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficială din partea Municipiului Tîrgu Mureș la Faenza/Italia,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 510 EUR + 540 LEI, a reprezentantului Municipiului Tîrgu Mureș - Daniela Miheț, Arhitect șef, la Faenza/Italia, în perioada 21 - 24 februarie 2010.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul M unicipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban