Hotărârea nr. 418/2010

HCL 418 Privind aprobarea alocaiiilor bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2011 pentru solicitaniii de subveniii in baza Legii nr. 34/1998 si a H.G. nr. 1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 418

Din 16 decembrie 2010

privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2011 pentru solicitanții de subvenții în baza Legii nr. 34/1998 și a H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, nr. 21611/06.12.2010-prin Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ cu privire la aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada ianuarie- decembrie 2011 pentru solicitanții de subvenții în baza Legii nr.34/1998, a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare și cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Legii nr.34 din 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr.1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.1024 din 25 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. „a”, punctul 2; art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă alocațiile bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2011, numărul mediu lunar de persoane asistate și categoriile de cheltuieli pentru solicitanții de subvenții în baza Legii 34/1998 - conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează aparatul de specialitate al Primarului, Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, Direcția Economică și Serviciul Public de Asistență Socială.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

EXTRAS din Procesele Verbale ale ședințelor Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor/fundațiilor solicitante de subvenție în baza Legii nr.34/1998, a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare

Depunerea proiectelor în vederea obținerii subvențiilor în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2011, s-a făcut până la data de 29 octombrie 2010. Până la această dată s-au depus un nr. de 13 proiecte din partea unui număr de 12 asociații/fundații cu sediul în Tîrgu Mureș.

Ședința pentru deschiderea proiectelor s-a desfășurat la data de 4 noiembrie 2010 iar ședința de evaluare și selecționare a proiectelor s-a desfășurat în 24.11.2010      Proiectele vizând asistența

socială la domiciliul persoanelor vârstnice depuse de către Fundația Unitarcoop, Asociația Caritas Greco Catolic, Asociația Familiilor și Familiilor Mari Marianum și Fundația Creștină Diakonia Tîrgu Mureș au fost evaluate și au îndeplinit fiecare un punctaj de cel puțin 60 de puncte(minim admis conform ghidului de finanțare).

Proiectele vizând acordarea asistenței sociale în cadrul centrelor de zi, respectiv în casa de tip familial depuse de către Fundația Culturală Cezara Codruța Marica- Centru de zi Sf. Treime; Fundația Curcubeu- Szivarvany-Rainbow; Fundația Gecse Daniel; Fundația Talentum; Fundația Creștină Rhema-Centru de zi Ioana, Fundația Creștină Rhema- Casa Iona; Fundația Mâini Dibace, au fost evaluate și selecționate îndeplinind fiecare dintre acestea punctajul admis.

Proiectul vizând asistența socială la domiciliul persoanelor cu dizabilități depus de către Asociația Hifa România Tîrgu Mureș a fost evaluat și a îndeplinit punctajul admis(minim 60 puncte admis conform ghidului de finanțare).

Proiectul vizând asistența socială în cadrul unui centru de tranzit pentru 3 tinere provenite din centru de plasament a fost respins de către comisie datorită faptului că fundația care a depus proiectul nu are contribuție proprie de 50 % din valoarea totală a proiectului și în acest caz nu este eligibilă.

Categoriile de cheltuieli pentru care s-a solicitat subvenția sunt eligibile, exceptând cheltuielile cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială pentru care Comisia a hotărât a nu se suporta de la bugetul local. Comisia a stabilit alocația bugetară pentru fiecare asociație/fundație selecționată. Alocația bugetară pentru anul 2011 a fost stabilită de către Comisie la suma totală de 299.988,08 lei.

Întocmit

Secretar Comisie,

06.12.2010


Fabian Adela

TABEL ANEXA1 cuprinzând asociațiile/fundațiile care au solicitat subvenție în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2011

Nr.

Crt.

Denumire

Asociație/Fundație

Suma propusă de Comisie (RON)

Nr. mediu de

persoane asistate lunar

Perioada de acordare a subvenției

Categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenția de la bugetul local pe perioada ianuarie - decembrie 2011

0

1

2

3

4

5

1.

Fundația UnitarCoop

29.786,4

35

ianuarie-decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

2.

Asociația Caritas Greco-Catolic -

Tîrgu-Mureș

25.531,2

30

ianuarie- decembrie

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială

3.

Fundația Culturală Cezara Codruța

Marica

8.544

8

ianuarie- decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu încălzirea și prepararea hranei;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu iluminatul;

-cheltuieli cu materialele didactice pentru persoane asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate; -cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

4.

Fundația Curcubeu - Szivarvany -

Rainbow

44.193,6

90

ianuarie- decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu încălzirea și prepararea hranei;

 • - cheltuieli cu iluminatul;

-cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială

0

1

2

3

4

5

5.

Fundația Gecse Daniel

10.000

15

ianuarie- iunie;

septembrie-decembrie

 • - cheltuieli cu iluminatul;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

-cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială.

6.

Asociația Familiilor și Familiilor

Mari Marianum

12.765,5

15

Ianuarie- decembrie

-Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

7.

Fundația Talentum

42.720

40

ianuarie-decembrie

 • -   cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; -cheltuieli cu încălzirea și prepararea hranei;

 • -    cheltuieli cu iluminatul;

 • -    cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • -   cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

8.

Fundația Creștină Rhema Centrul de zi “Ioana”

29.904

28

ianuarie- decembrie

 • -   cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;

 • -   cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • -    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială.

0

1

2

3

4

5

9.

Fundația Mâini Dibace

24.749,78

31

ianuarie-iulie

septembrie-decembrie

 • - cheltuieli cu iluminatul;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • - cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială.

10.

Fundația Creștină Rhema Casa “Iona”

12.816

12

ianuarie-decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu încălzirea și prepararea hranei;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unitații de asistență socială.

11.

Asociația Hifa- România Tîrgu Mureș

16.425,6

40

Ianuarie-decembrie

-cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

- cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

12.

Fundația Creștină Diakonia Tîrgu Mureș

42.552

50

Ianuarie-decembrie

-cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

--cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

13.

Fundația Buckner

-

-

-

Proiectul este respins

TOTAL:

299.988,08

394 din care:

130- persoane vârstnice;

118 copii rromi;

12 copii și tineri cu HIV SIDA;;

94 copii / tineri/ vârstnici cu dizabilități;

40 copii și tineri talentați proveniți din familii aflate în dificultate

NOTA:

Conform evaluării efectuate în ședința de lucru din 24.11.2010 de către Comisia pentru evaluarea și selecționarea proiectelor depuse în temeiul Legii nr.34/1998, pentru 2011.

Pentru conformitate Consilier Superior, Fabian Adela