Hotărârea nr. 414/2010

HCL 414 Privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 2011, percepute de Administraiia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 414

Din 16 decembrie 2010

privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 2011, percepute de Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 374 din 06.12.2010 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, prin Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2011,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 - privind finanțele publice locale,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și alin. (4), lit. “c”, art. 45, alin. (2), lit. “c” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul unor taxe speciale pe anul 2011, percepute de Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești,cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș prin Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești și Direcția Economică.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa nr. 1.

Taxe percepute pentru intrarea ăn Grădina Zoologică și pentru alte servicii

Nr. crt.

Specificație

An 2010 (Ron)

An 2011 (Ron)

1.

Taxe intrare la Grădina Zoologică (ron/pers)

  • -  Adulți

  • -  Copii, elevi, studenți, pensionari

5

2

5

2

2.

Cazare câini în pensiune

10

10