Hotărârea nr. 413/2010

HCL 413 Privind aprobarea Listei de utilaje independente si lucrarile de investiiii din domeniul public propus a se realiza in 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 413

Din 16 decembrie 2010

privind aprobarea Listei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public propus a se realiza în 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr._______din

______________________2010 privind aprobarea Listei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public propuse a se realiza în 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Lista de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public, propuse a se realiza în 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș, înscris în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Administrația Domeniului Public și conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind :

Lista de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public propuse a se realiza în anul 2011 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș

În Lista de investiții pentru anul 2011 au fost nominalizate ca investiții în continuare toate lucrările care nu au fost finalizate în cursul anului 2010 și anume :

  • - lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare ( rebilitare rețele de canalizare și racorduri inversate , reabilitare rețele de apă )

  • - reabilitarea unui cămin de vane din strada Dezrobirii care din cauza degradării accentuate reprezintă un pericol pentru traficul rutier

  • - finalizarea unor lucrări care au implicații în Măsura ISPA ( demolarea tuturor clădirilor care nu se vor utiliza după retehnologizarea Uzinei de apă, modernizarea sistemului de încălzire la Stația de Epurare )

  • - modificarea sistemului SCADA în vederea îmbunătățirii operării sistemului de distribuție a apei potabile

  • - continuarea realizării obiectivelor cuprinse în Măsura ISPA

Pe lângă investițiile în continuare menționate au fost nominalizate ca investiții noi următoarele

  • -   înlocuirea conductelor de apă între strada Trebely și strada Verii

Conducta de alimentare a rezervorului este scoasă din funcțiune iar conducta de distribuție este utilizată atât pentru alimentarea rezervorului cât și pentru alimentarea consumatorilor. Ambele tronsoane de conductă trec pe domenii private.

  • -  urmărirea comportării în timp a supratraversărilror conductelor de apă peste râul Mureș În anul 1995 a fost elaborat proiectul “Echilibrarea și modernizarea rețelei de distribuție apă Tg. Mureș”. Pentru a se asigura traversarea râului Mureș cu două conducte de apă, s-a ales soluția executăriii unui pod metalic cu o deschidere, suspendat pe cabluri. Datorită caracterului lucrării și a clasei sale de importanță este necesară urmărirea curentă și cea specială a construcției.

Prin urmare , Lista propusă spre aprobare are valoarea de 1.649.050,00 lei,

din care :

o Investiții în continuare :

o Investiții noi :

1.369.550,00 lei


279.500,00 lei


Serviciul Proiecte Surse Proprii, sing. Toma Aureia

F-PO-0086-09/ ed.4 rev 0 APROBAT

în ședința Consiliului de administrație din......................

PRESEDINTE

ing. Racz Lucian

LISTA

de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public propuse a se realiza în anul 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MUREȘ

Nr. crt.

Denumirea

investitiei

Initiator

Fundamentare

Efecte scontate

Descrierea investitiei

Doc.

Stadiul lucrarii

Valoarea totală a investiției

EURO

Valoarea totală a investiției

LEI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTA

GENERAL, din care :

383,500.00

1,649,050.00

I. INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

318,500.00

1,369,550.00

II. INVESTITII NOI

65,000.00

279,500.00

I. INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

318,500.00

1,369,550.00

I.1. LUCRĂRI

310,000.00

1,333,000.00

1

Reabilitare rețele de canalizare și racorduri de canalizare inversate

SCAU

eliminarea deversărilor de ape uzate în emisar

reducerea poluării

investiție de menținere

investiție în continuare

43,000.00

184,900.00

2

Reabilitări rețele apă

SDAP

ineficiență în funcționare, pierderi mari de apă

îmbunătățirea funcționării sistemului, reducerea cheltuielilor de exploatare

investiție obligatorie

investiție în continuare

70,000.00

301,000.00

3

Demolarea clădirilor și serviciilor redundante la Uzina de apă și Stația de Epurare

STAP

STAU

demolarea structurilor neutilizate în urma Măsurii ISPA

reducerea pericolului pentru personalul de exploatare

investiție obligatorie

PT

investiție în continuare

28,000.00

120,400.00

4

Modernizare și reabilitare CT la Stația de Epurare

STAU

respectarea legislației privind funcționarea cazanelor

eficientizarea distribuției enegiei termice

investiție obligatorie

PT

investiție în continuare

35,000.00

150,500.00

5

Reabilitare cămin de vane strada Dezrobirii

SDAP

surparea

căminului

siguranța circulației

PT

investiție în continuare

14,000.00

60,200.00

6

Modificarea sistemului SCADA aferent sistemului de

distribuție apă potabilă

SDAP

necesitatea securizării accesului la sistemul SCADA

creșterea gradului de siguranță în funcționare a operării rețelei de distribuție apă potabilă

investiție în continuare

120,000.00

516,000.00

I.2. PROGRAM ISPA

3,500.00

15,050.00

1

Reabilitarea Uzinei de apă

UIP

costuri de exploatare mari, depășire parametri

reducere costuri, îmbunătățirea parametrilor apei

investiție de modernizare

investiție în continuare

3,500.00

15,050.00

I.3. SERVICII

5,000.00

21,500.00

1

Studii și cheltuieli de proiectare

investiție în continuare

5,000.00

21,500.00

II. INVESTITII NOI

65,000.00

279,500.00

II.1. LUCRĂRI

35,000.00

150,500.00

1

Înlocuire conducte de apă între strada Trebely și strada Verii Tg. Mureș

DDAP

conducta de alimentare a rezervorului este scoasă din

funcțiune

asigurarea alimentării rezervorului

investiție de menținere

nou

35,000.00

150,500.00

II.2. SERVICII

30,000.00

129,000.00

1

Urmărirea comportării în timp a supratraversărilor conductelor de apă peste râul Mureș

DDAP

impuneri legislative

următrirea comportării în timp a construcțiilor

investiție obligatorie

nou

30,000.00

129,000.00

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Lazăr Sorin


SERVICIUL PROIECTE SURSE PROPRII, sing. Toma Aurelia

10

11

12

13

14

15

16