Hotărârea nr. 410/2010

HCL 410 Privind aprobarea taxelor pentru prestari servicii si alte taxe percepute de Serviciului Public de Utilitaii Municipale pentru anul 2011.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 410

din 16 decembrie 2010

privind aprobarea taxelor pentru prestări servicii și alte taxe percepute de Serviciului Public de Utilități Municipale pentru anul 2011

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 92369 din 06.12.2010, prin Serviciul Public de Utilități Municipale, privind privind aprobarea taxelor pentru prestări servicii și alte taxe percepute de Serviciului Public de Utilități Municipale pentru anul 2011, precum și propunerile din cadrul Comisiilor de specialitate, respectiv de Serviciul Public de Utilități Municipale,

În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art. 30 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art.45, alin. (2), lit.”c” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul taxelor pentru prestări servicii și alte taxe percepute de Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2011, conform anexelor 1 și 4 modificate care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Anexele 2 și 3 cuprinzând tarife percepute la Hotel - restaurant „Tineretului” și Pensiunea turistică „Week-end” se vor supune aprobării Consiliului local municipal Tîrgu Mureș la ședința din ianuarie 2011.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

A N E X A Nr. 1

Taxe pentru prestări servicii și alte taxe speciale

percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2010

Nr.

Servicii

U.m.

Taxă lei

crt.

2011

CIMITIRELE MUN

ilCIPALE

1

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea cu / fără podină

1 caz

350,00

2

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea în cripte simple / duble

1 caz

300,00

3

Taxă păstrare la rece

1 caz/zi

27,00

4

Concesionarea locului de mormânt (pe durata de

20 de ani)

1 loc

590,00

5

Reconcesionarea locului de mormânt (pe durata de 10 de ani)

1 loc

290,00

6

Taxa de întreținere cimitir pe un an

1 loc

21,00

7

Amenajarea și îngrijirea completă a unui mormânt în perioada 1 aprilie - 31 octombrie prin stropire cel puțin de două ori pe săptămână, plivi-tul și curățatul cel puțin o dată în an precum și plantarea mat. floricol adus de client la cerere

1 loc/zi

1,00

8

Aranjat mormânt

1 caz

1,50

9

Închirierea uneltelor pentru întreținerea mormintelor (buc./oră - cazmale, greble, lopeți, găleți)

buc/oră

1,00

10

Taxă pentru ocupare temporară de teren din domeniul public, în vederea efectuării de lucrări funerare

mp/zi

3,00

11

Taxă pentru autorizare intrare cu mijloace auto pentru transportul de materiale de construcții, pentru executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Lucrare

Lucrare

17,50

25,00

12

Taxă pentru utilizarea apei la executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Buc

Buc

11,00

13,00

13

Taxă ocupare parțială a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de construcții)

Lei/mp/zi

5,50

CETATEA TÎRGU MUREȘ, TEATRUL DE VARĂ și CĂMINUL CULTURAL MUREȘENI

1

Taxă închirieri spații

Mp/oră

0,27

2

Taxă organizare manifestări

Activ./zi

750,00

3

Taxă pentru organizarea unor manifestări de către fundații, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ și cultură și partide politice

Activ./zi

33,00

4

Taxă pentru organizarea de spectacole

Spect./zi

450,00

5

Taxă închiriere spațiu pentru organizarea de cursuri, seminarii, conferințe de către:

 • a) instituții de învățământ și cultură asimilate

 • b) alte

Curs/oră

7,50

32,00

6

Taxă pentru activități de alimentație publică

a) ocupare teren

b) interior

Mp/zi

Mp/zi

 • 3.50

 • 4.50

7

Taxă închiriere sonorizare și lumini a) instituții

Lei/zi

540,00

b) agenți economici

Lei/zi

1.500,00

c) ONG-uri, partide politice

Lei/zi

430,00

8

Taxă ocupare teren pentru activități comerciale ambulatorii

Lei/căsuță/zi

41,00

9

Taxă închirieri a) căsuțe tip A

Lei/zi

59,00

b) căsuțe tip B

Lei/zi

48,00

10

Taxă vizitare Cetate cu asig. ghid

Lei/pers

1,00

11

Taxă acces grup cu asig. ghid

Lei/grup

6,50

12

Taxă auto liberă-trecere și oprire pentru mijloace de transport (max. 2 ore)

Mijl.tp./zi

13,00

13

Taxă ocupare teren - terase

Lei/zi

14,00

14

Taxă amplasare panouri publicitate (banner)

Lei/mp/zi

3,50

15

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată

Lei/mp/ lună

12,00

16

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată pentru ONG-uri și instituții

Lei/mp/ lună

3,50

17

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă

Lei/încăpere/

1,00

determinată pentru ONG-uri pentru folosire exclusiv culturală

lună

* Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Acțiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate, Teatrul de Vară și Căminul Cultural Mureșeni.

Pentru manifestările Zilele Tîrgumureșene, Săptămâna copiilor, Sărbătoarea porților deschise, Sărbătoarea vinului și a mustului - Artă meșteșugărească, Orășelul copiilor și alte evenimente

culturale de amploare, taxele se vor aplica prin HCL distincte.

CASA MUNICIPALĂ MIHAI EMINESCU

1

Tarife chirii sala mare:

- pentru 1 oră

Lei

500,00

- pentru 2 ore

Lei

800,00

- pentru 3 ore

Lei

1000,00

- pentru 4 ore

Lei

1200,00

- pentru 5 ore

Lei

1500,00

- pentru 6 ore

Lei

1800,00

- pentru 7 ore

Lei

2000,00

- pentru 8 ore

Lei

2200,00

- pentru 9 ore

Lei

2400,00

- pentru 10 ore

Lei

2500,00

Pentru spectacolele, cu biletele organizatorilor, 20% din valoarea încasărilor, dar nu mai puțin de

800 lei pentru o reprezentație de 2 ore.

Pentru spectacole organizate de ONG-uri, instituții și partide politice tarifele se reduc cu 80%.

2.

Tarif chirie sală mică

Lei/oră

40,00

3.

Tarif chirie hol parter

Lei/oră

50,00

4

Tarif pentru organizare de expoziții - hol mare parter (220 mp)

Lei/zi

550,00

Pentru tarifele de închiriere hol se poate acorda o reducere de 20%, dacă manifestările au o durată

mai mare de 3 zile.

Tarifele de închiriere a sălilor se reduc, acordându-se tarife preferențiale cu ocazia unor acțiuni caritabile, non profit sau de interes major precum și cele organizate de municipalitate, dar nu mai

mult de 80%.

5

Tarif pentru închirierea spațiului comercial situat la subsolul imobilului

Lei/mp/oră

0,25

6

Tarife închiriere spații culturale pentru ONG-uri și instituții

Lei/mp/lună

3 - 15,00

7

Tarife închiriere activități conexe

Lei/mp/oră

0,25

Taxe pentru diverse servicii sezoniere prestate

1

Taxă pentru urcare lift săniuțe

Lei/urcare

1,00

2

Taxă închiriere sanie/colac

Lei/buc/tură

1,00

3

Taxă patinoar

Lei/tură

8,00

4

Taxă închiriere patine

Lei/tură

12,00

5

Taxă ascuțit patine

Lei/pereche

8,00

6

Taxă organizare competiții sportive, evenimente, cursuri

Lei/eveniment

500,00

7

Taxă organizare competiții sportive, evenimente, cursuri de către ONG-uri, instituții, școli, etc

Lei/eveniment

250,00

8

Taxă organizare ore de educație fizică pentru școli (valabile pentru tura 1 și 2)

Lei/curs

80,00

9

Taxă închiriere palete/ rachete tenis/badminton (1 tură = 1 h)

Lei/tură

5

10

Taxă închiriere jocuri (șah, remi, etc.)

Lei/joc/1 h

3

11

Taxă trenuleț copii

Lei/tură

3

12

Taxă trenuleț însoțitor

Lei/tură

3

13

Taxă ocupare domeniu public pentru activități sezoniere:

 • -  alimentație publică

 • -  kurtes, popcorn, etc.

 • -  produse nealimentare

 • -   jocuri

Lei/mp/zi

Lei/mp/zi

Lei/mp/zi Lei/mp/zi

1,50

1,00

1,25

0,20

VESPASIANE

1

Taxă WC și pișoar

1 pers.

1,50

2

Taxă duș (pentru % h)

1 pers.

3,00

ANEXA NR.4

Tarife de intrare la spectacole care vor fi percepute de către Serviciul Public de Utilități Municipale - Serviciul Cinematografe în anul 2011

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxă lei

2011

1

Intrare spectacol

1 spectacol

8,00

2

Intrare spectacol pentru prima difuzare

1 spectacol

6,00

3

Intrare spectacol 3D - nivelul 1

1 spectacol

10,00

4

Intrare spectacol 3D - nivelul 2

1 spectacol

15,00

5

Intrare spectacol 3D - nivelul 3

1 spectacol

18,00

6

Taxă închiriere hol

Lei/mp/oră

0,25

7

Taxă organizare spectacole

Lei/spectacol

450,00

8

Taxă organizare spectacole de către școli, instituții, ONG-uri, etc.

Lei/spectacol

100,00

Pentru studenții posesori de legitimație Studcard se aplică taxe reduse cu 40%.

Pentru copii se aplică taxe reduse cu 50 %, la spectacolele la care au acces.

Pentru spectacolele difuzate în sălile 3D taxele se vor aplica în funcție de dimensiunea sălii și de filmul difuzat.