Hotărârea nr. 409/2010

HCL 409 Privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de funciionare pentru desfasurarea unor activitaii economice si a autorizaiiilor de funciionare pentru unitaii de alimentaiie publica pe anul 2011.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 409

din 16 decembrie 2010

privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2011

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 21.252/5 din 03.12.2010, prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale - Serviciul Autorizări și Control Activități Economice privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2011,

Având în vedere prevederile art. 268 și următoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (2), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. « b » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă, pentru anul fiscal 2011, nivelul unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale -Serviciul Autorizări și Control Activități Economice.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1

Nr. crt.

Specificație

Nivelul taxei

pentru anul 2011 -Lei-

1

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii), precum și viza anuală a acestora.

65,00

2

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare în care se desfășoară exclusiv

3.000,00

activitatea de jocuri de noroc precum și viza anuală a

acestora.

3

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică unde pe lânga activitatea de

3.000,00

alimentație publică se organizează și se exploatează mașini

electronice/mecanice    cu câștiguri de către titularii

autorizației de alimentație publică precum și viza anuală a acestora.

4

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru

1.500,00

structuri de vânzare în care pe lângă activitate de

alimentație publică se organizează și se exploatează mașini

electronice/mecanice cu câștiguri, în baza unui contract de

închiriere/subînchiriere pentru   suprafața   aferentă

organizării și exploatării acestora, încheiet cu proprietarul

mașinilor precum și viza anuală a acestora.

5

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare

65,00

provizorii (pe perioadă determinată, pentru comerț ambulant stradal, terase sezoniere din fata structurilor de vânzare sau terase independente situate pe domeniul public sau privat, pentru comerțul promoțional și pentru manifestări ocazionale de orice tip).

6

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe), precum și viza anuală a acestora.

65,00

7

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și viza anuală a acestora:

 • 7.1. Restaurant (clasic, cu specific, specializat, zahana, rest.-pensiune), pizzerie-restaurant, cabaret, cantină restaurant, restaurant cu autoservire:

 • - peste 100 de locuri

 • - între 51-100 de locuri

 • - între 21-50 de locuri

 • - între 0-20 de locuri

 • 7.2. Fast-food, restaurant lacto-vegetarian, restaurant dietetic, rotiserie:

 • - peste 50 de locuri

 • - între 21-50 de locuri

 • - între 0 - 20 de locuri

 • 7.3.  Cofetărie-bombonerie, patiserie, plăcintă-rie, simigerie, covrigărie, gogoșerie, ceainărie:

- peste 30 de locuri

 • - între 21-30 de locuri

 • - între 0 - 20 de locuri

3.000,00

1.500,00

1.250,00

1.000,00

1.250,00

1.000,00

750,00

7.4. Braserie, berărie, bar, bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar, bufet, bodegă, birt, pub, bistro-pub, terasă-grădină de vară independentă:

 • - peste 30 de locuri

 • - între 21-30de locuri

 • - între 0-20 de locuri

750,00

500,00

250,00

1.500,00

1.250,00

1.000,00

8

Taxa pentru completarea și/sau modificarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii și cele în care se desfășoară jocuri de noroc) și a autorizațiilor de

52,00

funcționare pentru unitățile de alimentație publică.

9

Taxa pentru completarea și/sau modificarea avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe).

52,00

10

Taxa pentru eliberarea duplicatelor avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare, a avizelor de funcționare provizorii, a avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere eliberate în baza

65,00

H.C.L.M.Tg.Mureș nr. 124/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru autorizațiile de funcționare pentru unități de alimentație publică eliberate în baza H.C.L.M.Tg.Mureș nr.39/2007, cu modificările și completările ulterioare.

11

Taxa pentru eliberarea avizelor prealabile

65,00

autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile

de la persoane fizice

12

Taxa pentru eliberarea certificatelor sau adeverințelor privind avizele și autorizațiile

5,00

13

Taxa pentru asistență și reprezentare în vederea obținerii autorizației de persoană fizică autorizată, intreprindere individuală și intreprindere familială

100,00

NOTA :

 • (1) Taxele pentru eliberarea autorizațiilor și a avizelor de funcționare stabilite mai sus, se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal 2011.

 • (2) Taxa pentru vizarea pe anul 2011 a avizelor de funcționare de la pct.1. se achită până la data de 31 martie 2011.

 • (3) Taxele pentru vizarea pe anul 2011 a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică se achită într-o singură tranșă până la data de 31 martie 2011, în cuantumul stabilit pentru anul 2008.

 • (4) Taxele pentru completarea / modificarea autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică și a avizelor de funcționare pentru exercitarea unor activități comerciale stabilite mai sus, se achită integral, la data solicitării.

 • (5) Taxa pentru eliberarea duplicatelor autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică și a avizelor de funcționare pentru exercitarea unor activități comerciale, se achită integral la data solicitării.