Hotărârea nr. 407/2010

HCL 407 Privind impozitele si taxele locale pe anul 2011.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 407

Din 16 decembrie 2010

privind impozitele si taxele locale pe anul 2011

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Direcției economice - Serviciul Stabilire Încasare Impozite și Taxe, nr. 2173 din 06.12.2010 privind impozitele și taxele locale pe anul 2011, prin prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, si a H.G. nr. 956 din 19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010,

Și ale art. 36, alin. (2), lit “b” și alin. (4), lit. “c”, art. 45 și art. 115, alin. (1) lit.” b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2011, dupa cum urmează:

CAPITOLUL I

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

Art. 2. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valorea impozabilă a clădirii prevăzute în Anexa nr. 1.

În cazul unei clădiri care are pereți exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul cuprins în Anexa nr. 1 valoarea impozabilă cea mai mare corespunzatoare tipului clădirii respective.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimate în mp, cu valoarea corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din Anexa nr. 1.

*) Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă a cladirii, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de mp, valoarea impozabila a acesteia determinata , se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

NOTĂ:

 • 1. Valorea impozabila a clădirii se ajusteaza in funcție de rangul localității și zona în care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator din tabelul urmator:

  Tg.Mures localitate urbana de rang II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienți    de

  corectie

  2,40

  2,30

  2,20

  2,10

 • 2. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficienții de corecție menționați la pct. 1 vor fi diminuați cu 0,10, astfel:

  Tg.Mures localitate urbana de rang II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienti    de

  corectie

  2,30

  2,20

  2,10

  2,00

 • 3. Zonele A, B, C si D corespund zonelor A, B, C si D aferente terenurilor intravilane, delimitate conform H.C.L.nr.86/2005 completata de HCL 212/2010.

Art. 3. (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza impozit pe clădiri majorat după cum urmează:

 • a) cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • b) cu 150% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • c) cu 300% pentru cea de a treia clădire si urmatoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intra sub incidenta alin. 1 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

 • (2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite asa cum rezulta din documentele care atesta calitatea de proprietar.

 • (3) Contribuabilii care intra sub incidența alin. 1 au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, precum și la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

 • (4) Pentru anul 2011, impozitul/taxa pe cladiri datorat de persoanele fizice, se majoreaza cu 8% .

Art. 4. Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor in cazul în care cladirile au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2 .

Pentru anul 2011, impozitul/taxa pe cladiri datorata de persoanele juridice care detin cladiri care au fost reevaluate sau au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se majoreaza cu 10% .

Art. 5. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 10% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor, in cazul în care cladirile nu au fost dobandite sau nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința - conform Anexei nr. 2.

Pentru anul 2011, impozitul/taxa pe cladiri datorata de persoanele juridice care detin cladiri care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se majoreaza cu 20% .

Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii din contract a cladirii, și se datorează de către locatar.

Art. 7. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

Art. 8. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

Art. 9. Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, organizatiile care au ca unică activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Art. 10 . Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație si invatamant, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,25% asupra valorii de inventar, pentru cladirile reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar pentru cladirile care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Art. 11. Se imputerniceste Directia economica sa stabileasca urmare a declaratiilor de impunere, a documentelor justificative, si verificarii la fata locului dupa caz, cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, conform pct.19 art. 250 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si sa efectueze cuvenitele inscrieri in evidentele fiscale.

Art. 12. In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. - conform Anexei nr. 2 .

Art. 13. Impozitul/taxa pe clădiri se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Art. 14. Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL II IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art. 15. Impozitul pe terenurile situate în intravilan - terenuri cu construcții se stabilește conform Anexei nr. 3.

Art. 16. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan cu alta categorie de folosinta decat cu terenuri cu constructii, se stabileste conform Anexei nr. 4.

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat la registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform Anexei nr. 4, numai daca indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii:

 • -  a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura

 • -  b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli in desfasurarea obiectului de activitate de la pct.a.

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul localitatii, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform Anexei nr. 3.

Art. 17. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan, se stabileste conform Anexei nr.5. Incadrarea terenurilor amplasate in extravilan, pe zone, se va face conform Planselor 1 si 2, stabilite prin HCL nr. 120/27.04.2006.

Art. 18. Persoanele fizice care ocupa si/sau folosesc terenuri aferente tutuor imobilelor, inclusiv a celor nationalizate, pentru care nu platesc chirie si nici impozit vor achita o taxa anuala echivalenta cu impozitul pe teren.

Art. 19. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Art. 20. In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intraga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.

Art. 21. Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

Pentru anul 2011, impozitul/taxa pentru terenurile situate in intravilan cat si pentru cele situate in extravilan, se majoreaza cu 8%, atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice

Art. 22. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL III

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 23. (1) Contribuabilii care dețin mijloace de transport cu tracțiune mecanică datorează impozit anual stabilit în funcție tipul mijlacului de transport si capacitatea cilindrică a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceastia cu tarifele corespunzatoare, conform Anexei nr. 6.

 • (2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul se stabilește conform Anexei nr. 7.

 • (3) In vederea stabilirii impozitului datorat pentru fiecare mijloc de transport, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definite in OUG 109/105, privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, au obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data efectuarii primei operatiuni de transport rutier international.

 • (4) Pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabilește conform Anexei nr. 8.

 • (5) Pentru remorci, semiremorci si rulote*), impozitul se stabileste conform Anexei nr. 9.

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

 • (6) Pentru mijloacele de transport pe apă , impozitul se stabileste conform Anexei nr. 10.

 • (7) Pentru anul 2011, nu se instituie impozit asupra vehicolelor lente, conform Anexei nr. 11.

Art. 24. Impozitul pe mijloacele de transport se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

Pentru anul 2011, impozitul asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, asupra remorcilor, semiremorcilor si a rulotelor, precum si asupra mijloacelor de transport pe apa, se majoreaza cu 8%, atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice.

Art. 25. Pentru plata cu anticipatie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 26. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate sunt obligați să încheie contracte în acest sens și datorează bugetului local o taxa de reclamă și publicitate de 3% din valoarea contractului , exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, conform Anexei nr. 12.

Pentru anul 2011, taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, se majoreaza cu 20% .

Art. 27. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de publicitate si se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna curenta.

Art. 28. Taxa pentru panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, este de 28 lei/mp sau fractiune de mp, si se aplica conform Anexei nr. 12.

Pentru anul 2011, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se majoreaza cu 8% .

Art. 29. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, taxa este de 20 lei/mp sau fractiune de mp, si se aplica conform Anexei nr. 12.

Pentru anul 2011, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se majoreaza cu 8% .

Art. 30. Persoanele care datoreaza aceasta taxa sunt obligate sa depuna declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data amplasarii, modificarii sau a demontarii.

Art. 31. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

CAPITOLUL V

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 32. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau o alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacol prin aplicarea cotei corespunzatoare asupra sumei incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Pentru anul 2011 se stabilesc urmatoarele cote de impozit:

 • a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;- conform Anexei nr. 13.

 • b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% . conform Anexei nr. 13.

Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, pe zi de funcționare, astfel:

 • -  a) in cazul videotecilor 0,4320 lei/mp/zi (contine coeficientul de corectie) , conform Anexei nr. 13.

 • -  b) in cazul discotecilor 0,7560 lei/mp/zi (contine coeficientul de corectie) conform Anexei nr. 13

Impozitul pe spectacol se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

CAPITOLUL VI

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Art. 33. Pentru anul 2011, nu se instituie taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de venit, conform Anexei nr. 14.

CAPITOLUL VII

TAXA HOTELIERA

Art. 34. Pentru anul 2011, cota procentuala reprezentand taxa hoteliera , care va fi aplicata la tarifele de cazare, este de 2,6% conform Anexei nr. 15.

CAPITOLUL VIII

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Art. 35. Pentru anul 2011, pentru taxele extrajudiciare de timbru, se aplica nivelurile prevazute in H.G. nr. 956 din 19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, conform Anexei nr. 16.

CAPITOLUL IX

Art. 36. Se aproba anularea creantelor restante si accesoriilor acestora, in sume mai mici de 10 lei, pentru pozitiile de rol care au restante la data de 31.12.2010, pe fiecare sursa in parte, pentru contribuabilii persoane fizice, cu exceptia impozitului pe teren extravilan, impozitului pe teren intravilan agricol, taxa de habitat, taxa de salubrizare, si pentru contribuabilii persoane juridice, cu exceptia taxei de afisaj, precum si concesiuni, garantie concesiuni, taxa aviz, taxa alimentatie publica, taxa joc AP inchiriere, taxa autorizație P.F./A.F., taxa piete si taxe aferente „Complexului de Agrement si Sport MURESUL (C.A.S.M.).

Art. 37. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, si Executivul Consiliului local municipal, prin Direcția Economică si serviciile de specialitate.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA la HCL nr. _____________ din ____________

ANEXA NR. 1

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE FIZICE

VALORI IMPOZABILE

Pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata *), la cladiri in cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

Niveluri pentru anul 2011 Valoare impozabila Lei /mp

Cu instalati de apa , canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)

Fara instalati de apa , canalizare, electricitate sau incalzire

1

2

3

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

806 + 8% majorare a impozitului calculat

478 + 8% majorare a impozitului calculat

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

219 + 8% majorare a impozitului calculat

137 + 8% majorare a impozitului calculat

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

137 + 8% majorare a impozitului calculat

123 + 8% majorare a impozitului calculat

D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

82 + 8% majorare a impozitului calculat

54 + 8% majorare a impozitului calculat

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la susbol, la demisol si/sau la mansarda, utitlizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.

75 % din suma care s-ar aplica

cladirii

75 % din suma care

s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.

50 % din suma care s-ar aplica

cladirii

50 % din suma care

s-ar aplica cladirii

ANEXA NR. 2

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE JURIDICE

Nr.crt.

Specificație

Cota pentru anul 2011

1

Pentru clădirile care au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

1,5%

+ 10% majorare a impozitului

calculat

2

Pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii

3 ani anteriori anului fiscal de referinta

10%

+ 20% majorare a impozitului

calculat

3

Pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%, la care se aplica cota de impozitare aferenta.

4

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, care detin cladiri care au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

0,25%

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, care detin cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

5%

ANEXA NR. 3

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCTII

Zona

1. Impozitul pe terenurile deținute de persoane fizice

Niveluri pentru anul 2011 lei/ha

A

6.508 + 8% majorare a impozitului calculat

B

4.540 + 8% majorare a impozitului calculat

C

2.874 + 8% majorare a impozitului calculat

D

1.519 + 8% majorare a impozitului calculat

Zona

2. Impozitul pe terenurile deținute de persoane juridice

Niveluri pentru anul 2011 lei/ha

A

6.508 + 8% majorare a impozitului calculat

B

4.540 + 8% majorare a impozitului calculat

C

2.874 + 8% majorare a impozitului calculat

D

1.519 + 8% majorare a impozitului calculat

ANEXA NR. 4

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII -

Lei/ha

Nr Crt

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosința

Niveluri

pentru anul

2011

Niveluri

pentru anul

2011

Niveluri

pentru anul

2011

Niveluri

pentru anul

2011

1

Teren arabil

24

18

16

13

2

Pășune

18

16

13

11

3

Fâneata

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

5

Livada

46

40

30

24

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

NOTA:       Pentru determinarea impozitului pe teren, diferențiat pe ranguri de localitati, la

nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se va aplica coeficientul de corectie de 4,00.

Impozitul calculat se va majora cu 8%.

ANEXA NR. 5

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Lei/ha

Nr

Crt

Zona

A

B

C

D

Categoria de folosinta

Niveluri

pentru anul 2011

Niveluri

pentru anul 2011

Niveluri

pentru anul 2011

Niveluri

pentru anul 2011

1.

Teren cu constructii

27

24

22

19

2.

Arabil

43

41

39

36

3.

Pășune

24

22

19

17

4.

Fâneata

24

22

19

17

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

48

46

43

41

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

14

12

10

7

7.1

Paduri in varsta de pana la 20 de ani si paduri cu rol de protectie

X

X

X

X

8.

Teren cu apa, altul decat cel cu amenjari piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

La nivelurile de mai sus, se aplica coeficienții de corecție, in funcție de zona, astfel:

Tg.Mures localitate urbana de rang II

Zona in cadrul localitatii

A

B

C

D

Coeficienti de corectie

2,40

2,30

2,20

2,10

Impozitul calculat se va majora cu 8%.

ANEXA NR. 6 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

- suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta

Nr. crt.

Tipuri de autovehicule

Niveluri pentru anul 2011

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de pana la 1600 cmc, inclusiv

8

+8 % majorare a impozitului calculat

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv

18

+8 % majorare a impozitului calculat

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv

72

+8 % majorare a impozitului calculat

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv

144

+8 % majorare a impozitului calculat

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc

290

+8 % majorare a impozitului calculat

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

+8 % majorare a impozitului calculat

7

Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

+8 % majorare a impozitului calculat

8

Tractoare inmatriculate

18

+8 % majorare a impozitului calculat

Pentru atașe impozitul anual se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete si scutere.

ANEXA NR. 7

IMPOZIT PE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Nivel stabilit de H.G.956/2009

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international Nivel stabilit de H.G. 956/2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

Vehicule cu doua axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

Vehicule cu trei axe:127

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

Vehicule cu patru axe:

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

ANEXA NR. 8

IMPOZITUL PE COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Nivel stabilit de HG 956/2009

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international Nivel stabilit de HG 956/2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

Masa nu mai putin de 22tone, dar nu

mai mult de 23tone

246

318

307

397

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

Vehicule cu 2+2 axe

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

668

1.097

835

1.371

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

Vehicule cu 2+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

Vehicule cu 3+2 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

Vehicule cu 3+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1375

2.189

ANEXA NR.9

IMPOZITUL PE REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE*): Lei/an

Nr. Crt.

Masa    totala    maxima

autorizata

Nivel

pentru anul 2011

1

până la o tonă, inclusiv

8

+8 % majorare a impozitului calculat

2

peste 1 tona, dar nu mai mult

de 3 tone

29

+8 % majorare a impozitului calculat

3

peste 3 tone, dar nu mai mult

de 5 tone

45

+8 % majorare a impozitului calculat

4

peste 5 tone

55

+8 % majorare a impozitului calculat

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

ANEXA NR. 10

IMPOZITUL PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ :    - lei/an

Nr. Crt.

Mijloace de transport pe apa

Nivel

pentru anul 2011

1

Luntre, barci fara motor folosite pt. pescuit si uz personal

18

+8 % majorare a impozitului calculat

2

Baraci fara motor folosite in alte scopuri

48

+8 % majorare a impozitului calculat

3

Bărci cu motor

181

+8 % majorare a impozitului calculat

4

Nave de sport si agrement

964

+8 % majorare a impozitului calculat

5

Scutere de apa

181

+8 % majorare a impozitului calculat

6

Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

482

+8 % majorare a impozitului calculat

b) peste 500 CP și 2.000 CP, inclusiv

783

+8 % majorare a impozitului calculat

c) peste 2.000 CP si 4.000 CP, inclusiv

1.205

+8 % majorare a impozitului calculat

d) peste 4.000 CP

1.928

+8 % majorare a impozitului calculat

7

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

157

+8 % majorare a impozitului calculat

8

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

157

+8 % majorare a impozitului calculat

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 tone, inclusiv

241

+8 % majorare a impozitului calculat

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

422

+8 % majorare a impozitului calculat

ANEXA NR. 11 (6)IMPOZITUL PE VEHICOLELE LENTE

Pentru anul 2011 - 0 lei/an/vehicol.

ANEXA NR. 12

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Nr. crt.

Tip taxa

Niveluri pentru anul 2011 lei/mp sau fractiune de mp

1

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

28 lei

+8 % majorare a taxei calculate

2

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

20 lei

+8 % majorare a taxei calculate

3

Taxa pentru sericiile de reclama si publicitate

3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate prevazute in contract

+20 % majorare a taxei calculate

ANEXA NR. 13

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Nr. crt.

Specificatie

Nivel pt. anul 2011 Lei/mp/zi

1

Videoteci

0,4320

2

Discoteci

0,7560

La tarifele de mai sus, este inclus coeficientul de corecție 4,00, corespunzător rangului II al localitatii.

3

Pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum și pentru competițiile sportive interne și internaționale

Cota de 2 % din suma incasata din vanzarea biletelor si a abonamentelor +20 % majorare a impozitului calculat

4

Pentru oricare alte manifestari, altele decat cele de mai sus, respectiv manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional

Cota de 5 %

din suma incasata din vanzarea biletelor si a abonamentelor +20 % majorare a impozitului calculat

ANEXA 14

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Nr.crt.

Specificație

Niveluri pentru anul 2011 lei/zi

1

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obținerii de venit

0

ANEXA NR. 15 TAXA HOTELIERA

Nr.crt.

Specificatie

Cota pt. anul

2011 - %

1

Taxa hoteliera pt. fiecare zi de cazare

2,6%

ANEXA NR. 16

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Anexa— Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr. est

Exirai din normajtîKscâ

— tei—

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției șl Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum șl pentru alte servicii prestate de unele Instituții publice

1.

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și focale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, In exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situați de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2.

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. -30 lit. j) din □ idonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

— pentru animale peste 2 ani

2

4.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

“■■■pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 cin Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6.

Eliberarea, la cerere, a certlficatetor mecfico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

B.

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

13

9

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11.

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1.

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domicSiului sau a reședinței

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/20C9

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățeni lor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

dțeliberarea unornoi cărți, buletine, carnete de identitateși legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/20C9

2

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

Nr. cit

Sdras dai «roma j urâîsca

—tei—

CAPITOLULUI

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea ob

inorii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A Al, B, B1 și Bi E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule <fin categoria A

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B. B1, B<E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D. D1. C+E, DtE.CHE.D1 t-E. Tb și Tv

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere va la bil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a peisoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categorice cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie do circulație ți autorizare de circulație pentru probe

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorci lor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg indusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între

750 kg și 3.500 kg indusiv

Abrogat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2.

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

B

a.

laxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAPITOLUL IV'

Taxă pentru furnizare daw

1.

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unordate <fin Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al munidpiiriui București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestierei

13

3) Porvti preveoartor            «te ixgențâ a G'JverriJu re 1052004 pn'vsrc ur.efe mâaun pentru ettberarea și lrmanafea irtfortfctf o- propn&tafe

asu&ra ferec u^or agneote ș» forestiere, pubteatâ Tn MorrtonJ CXtoai ai Rom^rsej. Partea I. nr. 1.097 dm 24 noiecfone 2004. aprobata pne i_e?ea nr. 34,2005. In soofxJ •fH'afczars eMberâra tJtiunlar de pcopnetaie, eftterarae și Imârârea i/turtar oe proprietate asupra ierenuntor agrvoote și fccesfcere se fac graiuri.