Hotărârea nr. 405/2010

HCL 405 Privind stabilirea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011 percepute de Serviciul Fond Funciar si Registrul Agricol.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 405

din 16 decembrie 2010

privind stabilirea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011 percepute de

Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 936 din 6 decembrie 2010 prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2011,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale stabilesc taxele speciale.

În baza aliniatului 2 al aceluiași articol, cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „ c ”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se stabilesc taxele speciale pe anul 2011 percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, după cum urmează:

a) Taxe pentru eliberarea unor acte din domeniul agricol și arhiva instituției (care nu intră în activitatea curentă):

 • -   eliberarea adeverințelor după Registrul agricol - 14 lei

 • -   eliberarea copiilor de pe acte existente în arhivă - 10 lei

 • -   alte planuri si harti cadastrale - 10 lei

b) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător agricol - 12 lei

Art. 2. Se aprobă pe anul agricol 2010, următoarele obligații pentru deținătorii de animale care vor beneficia de pajiștile aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

a).- Taxa de pășunat:

 • - bovine și cabaline adulte

 • - tineret bovin și cabalin între 1 -2 ani

 • - tineret bovin și cabalin sub 1 an

 • - ovine și caprine adulte, peste 1 an

 • - tineret ovin și caprin sub 1 an

55 lei/cap

 • 27.5 lei/cap

 • 16.5 lei/cap

11 lei/cap

 • 5.5 lei/cap

În cazul cumpărării de animale în timpul perioadei de pășunat, taxa de pășunat va fi plătită proporțional cu perioada rămasă până la încheierea pășunatului (6 decembrie).

b).- Contribuția în muncă:

- de la 1-5 capete ovine                            1 zi

- de la 5-8 capete ovine                            2 zile

- de la 9-12 capete ovine                          3 zile

- de la 13-15 capete ovine                         4 zile

- de la 16-20 capete ovine                         5 zile

- Peste 20 capete ovine - la fiecare 4 capete se va efectua 1 zi în plus.

- Pentru fiecare bovină sau cabalină - 2 zile

c).- Pentru zilele de muncă neefectuate se stabilesc următoarele valori de debit:

-   1 zi de muncă - 25 lei


Art. 2. Data ieșirii animalelor la pășunat se stabilește astfel:

 • -  pentru ovine, după data de 28 aprilie

 • -  pentru animale mari, după data de 10 mai

Data încheierii pășunatului - 6 decembrie.

Art. 3. Nivelul taxelor de gloabă, datorate de proprietarii de animale sau păstorii de turme, pentru nerespectarea suprafețelor repartizate și a termenelor de începere a pășunatului precum și în cazul pășunării cu animalele pentru care nu s-a plătit taxa de pășunat este următorul:

 • a) . - bovine și cabaline adulte

  33 lei/cap/zi

  • 16.5 lei/cap/zi

  8 lei/cap/zi

  • 5.5 lei/cap/zi

  3 lei/cap/zi

  8 lei/cap/zi

  5 lei/cap/zi

  165 lei/zi

  165 lei/zi


 • b) .- tineret bovin și cabalin între 1-2 ani

 • c) .- tineret bovin și cabalin sub 1 an

 • d) .- ovine și caprine adulte

 • e) .- tineret ovin și caprin sub 1 an

 • f) .- porcine peste 6 luni

 • g) .- porcine sub 6 luni

 • h) .- cirezi de bovine

 • i) . - turme de ovine

La taxele de gloabă prevăzute mai sus, se va adăuga valoarea pagubei produse și stabilite pe baza procesului verbal de constatare încheiat de delegatul primarului și specialistul agricol.

Art. 4. Taxele de pășunat se vor încasa în prealabil scoaterii animalelor la pășunat, prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol

Art. 5. Evidența zilelor de muncă se va ține de responsabilii de stână.

Art. 6. Contravaloarea zilelor de muncă neefectuate, taxele de gloabă și despăgubirile stabilite prin procesele verbale de constatare se vor încasa de către casieria Primăriei municipiului Tîrgu Mureș, pe baza notei de plată întocmită de Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban