Hotărârea nr. 389/2010

HCL 389 Privind completarea Hotaririi Consiliului local nr. 20/07.02.2008,referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri,pastrarea curaieniei,respectarea normelor de igiena si infrumuseiarea Municipiului Tirgu Mures. ----------------Revocat prin HCL 200/27.06.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 389

Din 25 noiembrie 2010

privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 20/07.02.2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 703 din 18.11.2010, privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Tîrgu Mureș

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 2, alin. (25) și art.3. din Legea nr. 61/1991 (actualizată în 2008), pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se completează art. 21 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea M unicipiului Tîrgu Mureș cu alin. (8), cu următorul conținut:

„Se interzice consumarea băuturilor alcoolice și a fumatului în parcuri de joacă special amenajate pentru copii”

Art. 2. Se modifică art. 29. CAP. III, după cum urmează:

„art. 19 - art.21. alin. 1, 2, 3, 6 și 8          100 - 500 lei”

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Poliție Comunitară.

Președinte de ședință ing. Buda Stelian Bogdan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban