Hotărârea nr. 387/2010

HCL 387 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament construire casa de locuit, str. Rovinari, nr. 13" proprietari - beneficiari: Durugy Iosif si Durugy Iulia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 387

Din 25 noiembrie 2010

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament construire casă de locuit, str. Rovinari, nr. 13” proprietari - beneficiari: Durugy Iosif și Durugy Iulia

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 13283 din 28.10.2010 prin "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Rovinari, nr. 13” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament construire casă de locuit, str. Rovinari, nr. 13” pe terenul în suprafață de 1004 mp, proprietatea lui Durugy Iosif și Durugy Iulia (1/1), teren identificat ca fiind cel înscris în CFnr.127496- Tîrgu Mureș, nr. topo.: 4859/a/1/77, 4859/a/1/78, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 18/2010 întocmit de B.I.A. Bako Lorant, arhitect urbanist Bako Lorant - proiect anexat care împreună cu acordurile și avizele aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei documentații de urbanism intră în vigoare în condițiile următorilor indicatori urbanistici:

  • - Condiții de amplasare: construcție dispusă izolat, amplasată pe aliniament, la distanța min de 0,80m față de limita laterală stângă a parcelei și la 4,74m față de construcția existentă pe parcelă;

  • - Înălțime maximă construcție: 7,0m - înălțime medie la cornișă (P+1);

  • - Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului:

POTmax = 30%; CUTmax = 0,6(P+1).

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, ing. Buda Stelian Bogdan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban