Hotărârea nr. 385/2010

HCL 385 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia precum repartizarea spaiiilor aflate in proprietatea municipalitaiii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 385

Din 25 noiembrie 2010

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații

cu altă destinație decât aceea de locuință precum repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalității

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru

Văzând Expunerea de motive a Primarului M unicipiului Tîrgu Mureș nr. 3475 B din 17.11.2010 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință locuințe precum și, repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalității elaborată de Serviciul activități, culturale, sportive, tineret și locativ și având avizul comisiei instituită prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 54/2004, reactualizată prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 23/2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a” și “b”, art. 45, alin. (3), precum și a art. 115, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 46,35 mp, situat în str. Bolyai, nr. 1/B pentru Asociația Qigong Tao, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de, 57,34 mp situat în str. Târgului nr. 2 pentru Asociația Chinologică, pentru o perioadă de 6 luni

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 74,80 mp, respectiv 48,20 mp pentru expoziții, situat în P-ța Trandafirilor, nr. 38/2,2 pentru Asociația 21 Decembrie Oraș Martir până la clarificarea statutului juridic al imobilului dar nu mai mult de 6 luni.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 54,86 mp, situat în P-ța Trandafirilor, nr. 18 pentru Butiurcă Petru în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, până la clarificarea statutului juridic al imobilului dar nu mai mult de 6 luni.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 37,82 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Asociația Foștilor Deținuți Politici pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 19,40 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Fundația România Mare, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 19,10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Asociația Pro Novum, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 57,20 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru MADISZ pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,70 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru EMKE pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 10. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 30,80 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Asociația Outward Bound, pentru o perioadă de 6 luni

Art. 11. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de mp

  • 44.10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Agenția Națională de Locuințe, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 251,70 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru S.C. Cuvântul Liber S.R.L. pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 54,95 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru S.C. Edipres Tipo S.R.L. pentru o perioadă de 6 luni

Art. 14. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de

  • 193.10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru S.C. Impres S.R.L. pentru o perioadă de 6 luni

Art. 15. Se aprobă recazarea Asociației Rhododendron din spațiul din str. Gh. Doja nr. 9 în spațiul în suprafață de 11,83 mp, situat in str. Bolyai nr. 36.

Art. 16. Se aprobă recazarea Academiei Gheorghe Șincai din spațiile nr. 19,21,22 în spațiul nr. 1 (în suprafață de 29 mp) situat în str. Gh. Doja nr. 9.

Art. 17. Se aprobă utilizarea spațiilor în suprafață 22,30 mp (înc. nr. 13), respectiv 32,00 mp (încăp. Nr. 9) situate în Gh. Doja nr. 9 de către Serviciul Public Poliția Comunitară.

Art. 18. Se aprobă utilizarea spațiului în suprafață 12,30 mp + terasa în suprafață de 2,90 mp situat în Gh. Doja nr. 9 de către Biroul de amenajare peisagistică și marketing din cadrul Serviciului public administrația serelor.

Art. 19. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință, ing. Buda Stelian Bogdan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ

SPAȚIILE SITUATE ÎN IMOBILUL DIN STR. GHEORGHE DOJA NR. 9 PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE DE CONTRACT

A Organizații neguvernamentale

Nr. crt.

Utilizator ori destinație

9

Număr încăperi

Suprafața încăperilor mp

1.

Academia Gh. Șincai

4 recaz 1

47,50 (recazare) 29 mp

2.

Fundația România Mare

2

19,40

3.

Pro Novum

1

19,10

4.

Asoc. Foștilor Deținuți Politici

1

28,40

5.

MADISZ

3

57,20

6.

EMKE

2

43,70

7

Asociația Outward Bound

4

30,80

B. Instituții bugetare

1.

ANL

2

44,10

C. Societăți comerciale

9

1.

S.C. Cuvântul Liber S.R.L.

15

251,70

2.

S.C. Edipres Tipo S.R.L.

2

54,95

3.

S.C. Impres S.R.L.

11

193,10