Hotărârea nr. 380/2010

HCL 380 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sediniei Adunarii Generale a Aciionarilor extraordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., din data de 29.11.2010, conform convocatorului sediniei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 380

Din 25 noiembrie 2010

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu

să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor extraordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

din data de 29.11.2010, conform convocatorului ședinței

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 936 din 18.11.2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor extraordinare din data de 29.11.2010,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile HCLM nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al M unicipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 29.11.2010, ora 10.00, înscris în anexele nr. 1 - 4, conform convocatorului ședinței A.G.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul A.G.A. al M unicipiului Tîrgu Mureș în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de ședință, ing. Buda Stelian Bogdan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban