Hotărârea nr. 375/2010

HCL 375 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru dl. director Jozsa Tibor, cu ocazia deplasarii la Hanovra/Germania, in perioada 9 -12 noiembrie 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 375

Din 25 noiembrie 2010

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru dl. director Jozsa Tibor, cu ocazia deplasării la Hanovra/Germania.

în perioada 9 -12 noiembrie 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Văzând Expunerea de motive nr. 895/P din 01.11.2010 prezentată de către Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale, privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru deplasarea d -lui director Jozsa Tibor la Hanovra/Germania,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a”, alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 1.040 EUR + 1806 LEI, pentru domnul director Jozsa Tibor, cu ocazia deplasării la Hanovra/Germania, în perioada 9 - 12 noiembrie 2010.

Art. 2. În ședința Consiliului Local imediat următoare susnumitul va prezenta o informare cu privire la deplasarea efectuată și rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință, ing. Buda Stelian Bogdan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban