Hotărârea nr. 368/2010

HCL 368 Privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mures sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A Nr. 368 din 28 octombrie 2010

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat la S.C. Compania Aquaserv S.A.

Tîrgu Mureș sub nr. 202662/05.03.2010 și la A.D.I. Aqua Invest Mures

sub nr. 22/05.03.2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinara de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Direcției Tehnice nr. 322 din 28.10.2010, privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureș sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.

Având în vedere:

 • -  Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 - Mediu din Tratatul de aderare

 • -  Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

 • -   prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată

În temeiul art. 39, alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, impreuna cu anexele acestuia, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:

 • - Politica Tarifară- Anexa contractului - Dispozitii Generale, conform art.76 pct.1 lit.c - se inlocuieste cu Anexa la prezentul Act aditional - Politica Tarifară - Octombrie 2010.

 • - Anexa 1 și Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii - Dispoziții Speciale - Partea de apă, conform art. 16.1 și art. 9.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional - varianta Octombrie 2010.

 • - Anexa 1 și Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii - Dispoziții Speciale - Partea de canalizare, conform art.12.1 și art. 8.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional - varianta Octombrie 2010.

Art. 2. Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures să semneze în numele si pe seama Municipiului Tirgu Mures, Actul Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, aprobat la art.1 din prezenta.

Art. 3. Se acordă mandat general Presedintelui A.D.I. Aqua Invest Mures, să semneze cu caracter permanent, in numele si pe seama Autorităților administrației publice locale (UAT) membre, acele Acte Aditionale la Contractul de Delegare nr.22/202.662/05.03.2010, care au ca obiect in exclusivitate urmatoarele operatiuni:

o Predarea in concesiune de la UAT catre Operator a mijloacelor fixe din domeniul public in scopul prestarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare

o Predarea de la Operator catre UAT a mijloacelor fixe din domeniul public disponibile, scoase din functiune, propuse pentru casare sau cu orice alt scop

Semnarea Actelor Aditionale la Contractul de Delegare care au ca obiect predarea-primirea mijloacelor fixe din domeniul public va avea loc numai dupa semnarea de catre UAT si Operator a Proceselor Verbale de Predare-Preluare care se vizeaza si de catre A.D.I. Aqua Invest Mures.

Art. 4. Se mandatează domnul Todoran Liviu, reprezentantul Municipiului Tirgu Mures pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș, în sensul art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul Municipiului Tirgu Mures, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureș

Art. 6. Prezenta hotarare se comunică Primarului/Președintelui Consiliului Județean Mureș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș, S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș și Instituției Prefectului Județului Mureș.

Președinte de ședință, jrs. Peti Andrei

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria

POLITICA TARIFARĂ

Octombrie 2010

CUPRINS

 • 1. Principii Generale

 • 2. Principii specifice zonei geografice

  • 2.1 Acoperirea costurilor

  • 2.2 Corelarea cu gradul de suportabilitate

  • 2.3 Preturi/Tarife initiale

  • 2.4 Preturi/Tarife unice

  • 2.5 Ajustarea preturilor/tarifelor

  • 2.6 Modificarea preturilor/tarifelor

  • 2.7 Corelarea cu nivelul serviciilor si Aria Delegarii

  • 2.8 Alte prevederi

 • 3. Suportabilitatea tarifelor

  • 3.1 Cadru Legal

  • 3.2 Valoarea totala a facturii pe luna pentru o gosdpodarie

  • 3.3 Venitul mediu lunar al unei gospodării

  • 3.4 Concluzii

 • 4. Estimarea pretului/tarifelor unice in orizontul anului 2015

ANEXA 1 - Evoluția în termeni reali a prețurilor / tarifelor

1. Principii Generale

Principiile privind finanțarea serviciilor de utilități publice sunt stabilite la art. 43 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, respectiv:

 • 1.1 Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor.

 • 1.2 Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

 • 1.3 Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă de profit.

Politica tarifara trebuie să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației.

2

. Principii specifice zonei geografice

2.1 Acoperirea costurilor

Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se bazeaza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților:

- costuri de operare;

- costuri de întreținere și reparații;

- costuri financiare;

- redevența;

- realizarea de investiții;

- plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând ratele scadente, dobânzile și comisioanele aferente);

- impozite și taxe

- alte costuri

2.2 Corelarea cu gradul de suportabilitate

Prețurile și tarifele includ o cotă de profit stabilită conform legii.

La agentii economici (societati comerciale) in Contul de profit si pierdere cheltuielile totale includ numai cheltuielile activitatii curente, si nu cuprind cheltuielile de investitii. Prin urmare, in cazul societatilor comerciale, investitiile se realizeaza din profitul reinvestit.

Profitul realizat de societatile comerciale cu capital de stat, cum este si cazul SC Compania Aquaserv SA, se utilizeaza conform OG 64/2001 si OUG 198/2005 pentru investitii, reabilitari, modernizari a sistemelor de apa-canal din domeniul public al localitatilor precum si pentru dotarea operatorului cu bunuri proprii pentru asigurarea furnizarii serviciilor conform obligatiilor din contractul de delegare a gestiunii.

Din acest motiv este important a se asigura prin preturi / tarife o cota de profit care sa asigure fonduri cat mai mari pentru investitii atat in domeniul public, cat si in bunurile proprii ale operatorului indispensabile furnizarii serviciilor.

Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces, și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. În cazul în care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor prețuri și tarife față de aceștia care să acopere toate elementele prevăzute mai sus, Operatorul si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara vor cădea de acord asupra diminuării diferitelor elemente de cost, astfel încât echilibrul financiar al operatorului să fie menținut și utilizatorii să plătească prețuri și tarife la gradul de suportabilitate.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si Operatorul pot conveni sa stabileasca preturile si tarifele la gradul de suportabilitate general recomandat de institutiile UE fara nici o alta fundamentare, in vederea generarii surselor de finantare proprii maxime necesare functionarii, intretinerii, reabilitarii, modernizarii si extinderii infrastructurii, echipamentelor si utilajelor aferente serviciilor prestate.

2.3 Preturi/Tarife initiale

La Data Intrării în Vigoare a Contractului de delegare intre Operator si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, adică la data începerii operării pe localități, Operatorul va aplica prețurile și tarifele avizate și aprobate conform reglementărilor legale pentru fiecare localitate în parte valabile la aceea dată pentru toate serviciile de utilitati publice prestate de Aquaserv prevazute la art. 3 lit. a) din Legea 241/2006, respectiv pentru:

 • -  alimentare cu apa potabila

 • -  canalizare - epurare ape uzate menajere

 • -   canalizare ape pluviale

2.4 Preturi/Tarife unice

Începând cu anul 2012 Operatorul aplică prețuri și tarife unice la apă și canal pe întreaga arie de operare. Pentru atingerea prețurilor și tarifelor unice, precum si pentru crearea condițiilor financiare necesare implementării investițiilor prin POS Mediu, în fiecare localitate se vor efectua modificări de prețuri și tarife in termeni reali, așa cum se arată în ANEXA 1.

Modificările de prețuri și tarife în termeni reali prevăzute în ANEXA 1 sunt rezultate din Analiza Cost Beneficiu, componentă a documentației pentru obținerea finanțării din Fonduri de Coeziune, și nu includ costurile aferente Garanțiilor și Asigurărilor prevăzute în Contractul de Delegare.

Modificările de prețuri și tarife în termeni reali prevăzute în ANEXA 1 pot fi revizuite și în funcție de evaluarea riscului de către Instituția Cofinanțatoare a investițiilor prin POS Mediu.

Modificările prevăzute la acest punct 2.4 sunt acceptate ca modificări în termeni reali, fără a mai fi necesare alte fundamentări sau calcule la data aplicării lor.

Operatorul va solicita avizul ANRSC pentru aceste modificari a prețurilor și tarifelor cu 30 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la noile prețuri și tarife și le va pune în aplicare în baza avizului ANRSC și a Contractului de delegare, fără a mai fi necesare alte aprobări distincte din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara sau a membrilor sai.

În orice localitate, care nu este menționată în Anexa 1 și in care operarea potrivit Contractului de delegare începe înainte de unificarea prețurilor/tarifelor, se vor aplica prețurile și tarifele valabile la acea dată în zona ei geografică precum și creșterile în termeni reali prevăzute pentru acea zonă. În orice localitate, care nu este menționată în Anexa 1 și in care operarea potrivit Contractului de delegare începe după unificarea prețurilor/tarifelor, se vor aplica prețurile și tarifele unice precum și creșterile în termeni reali prevăzute pentru intreaga arie de operare.

La data unificării prețurilor/tarifelor și de fiecare dată când se ajustează sau se modifică prețurile/tarifele unice, chiar dacă una sau mai multe Autorități Publice Locale membre ale A.D.I. aprobă alte nivele de prețuri/tarife decât cele propuse, Operatorul este obligat de a pune în aplicare pe întreaga arie de operare acele nivele ale prețurilor/tarifelor care se aprobă în adunarea generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș și sunt avizate de ANRSC.

2.5 Ajustarea preturilor/tarifelor

Prețurile și tarifele la apă și canal vor fi ajustate cu inflația semestrial, cu începere din 1 ianuarie și 1 iulie al fiecărui an. Ca bază de pornire pentru ajustări se va folosi ultimul indice de preț luat în calcul la ajustarea precedentă, menționată în avizul ANRSC.

În perioada în care sunt prevăzute și modificări în termeni reali, indicele total de variație a prețurilor/tarifelor se va determina prin înmulțirea indicelui de variație în termeni reali cu indicele de variație datorată inflației.

Alte ajustări și/sau modificări a prețurilor și tarifelor pe care Operatorul este autorizat să le practice pe durata derulării Contractului de Delegare se fac în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile din acordurile de împrumut și programele internaționale la care Operatorul este sau va fi parte.

2.6 Modificarea preturilor/tarifelor

În afară de cazurile specificate la punctele 2.4 și 2.5 de mai sus, în baza Planului de Afaceri la care se face referire în Contractul de Delegare, Operatorul poate cere modificarea prețurilor/ tarifelor la apa și canalizare, în cazul în care tarifele aprobate aplicabile la un moment dat nu acoperă toate elementele prevăzute la punctul 2.1 de mai sus. În acest caz Operatorul va înainta documentația necesară pentru modificarea tarifelor astfel încât noile tarife să acopere:

 • -  obligațiile Operatorului ce decurg din Acordul/Contractul/Memorandumul de finanțare a programelor MUDP I, ISPA și SAMTID si alte Acorduri/Contracte de Împrumut la care Operatorul este parte

 • -  redevența care este destinată plății Serviciului Datoriei

 • -  nevoile financiare ale Operatorului constatate dintr-o reanalizare a obligațiilor, a rezultatelor sale, în contextul îndeplinirii condiționalităților ce decurg din Acordurile/Contractele de Împrumut la care este parte

 • -  impactul cursului de schimb valutar asupra împrumuturilor și disponibilităților în valută

 • -  creșteri de prețuri la energie electrică, gaz, combustibili, etc.

 • -  modificarea costurilor principalelor materii prime și materiale care influențează echilibrul financiar al Operatorului

 • -  creșterea costurilor operaționale ca urmare a modificărilor în legislație sau îmbunătățirea tehnologiilor și a operării sistemelor de apa-canal precum și aplicării prevederilor Contractului de Delegare

 • -  reducerea volumului de vânzări cu mai mult de 5% în cursul unui an

 • -  condiționalitățile incluse în decizia/contractul nou de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat sau din alte fonduri

 • -  condiționalitățile incluse în contractele noi de împrumut pentru co-finanțarea proiectelor finanțate din fonduri de coeziune sau alte fonduri

 • -  impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu master planul

 • -  alte obligatii legale sau contractuale ale Operatorului

2.7 Corelarea cu nivelul serviciilor si Aria Delegarii

Prețurile și tarifele care rezultă din aplicarea prevederilor punctelor 2.4 și 2.5 de mai sus sunt valabile pentru nivelul de servicii și Aria delegării în care se operează la data semnării Contractului de delegare. Dacă nivelul de servicii sau Aria delegării in care se operează efectiv se modifică (ex. Intrarea/ieșirea de membrii în/din Asociație sau inceperea operării in noi zone despre care nu există date la semnarea Contractului de delegare etc.), Părțile Contractului de Delegare procedează la revizuirea prețurilor și tarifelor.

2.8 Alte prevederi

La solicitarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara sau a membrilor sai Operatorul va colecta o Taxă specială stabilită conform legislației în vigoare în scopul finanțării investițiilor în reabilitarea infrastructurii operate în Aria delegării. Operatorul va vira sumele astfel încasate în contul Asociației.

Odată cu aplicarea prețurilor/tarifelor unice, Operatorul are obligația de a prezenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara metodologia de calcul a tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mureș, are obligația ca în termen de 30 zile de la depunerea documentației de către Operator, să prezinte acestuia eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul a tarifelor de apă și canalizare. În cazul în care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș nu prezintă eventualele obiectiuni în termenul stipulat, are obligația să aprobe noile tarife propuse, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentației de către operator. În cazul în care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș nu prezintă un răpuns în termenul stipulat de 60 de zile se va considera că aceasta a aprobat/acceptat noile tarife.

3. Suportabilitatea tarifelor

3.1 Cadru Legal

Rata de suportabilitate este reglementata prin Hotărârea de Guvern Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Rata de suportabilitate este tratata la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotararea de Guvern si este definit astfel:

“Rata de suportabilitate este procentajul din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice (nivelul facturii medii lunare împărțit la venitul mediu lunar al gospodăriei exprimat în procente)”.

Formula de calcul a Ratei de suportabilitate specificata la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotarare este:

Rata de suportabilitate (%) = Total factură pe lună / Venitul mediu x 100

Nivelul general recomandat la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotarare pentru rata de suportabilitate, calculata pe baza formulei anterioare, pentru serviciile de alimentare cu apă - canalizare ape uzate este de 3,5%.

3.2 Valoarea totala a facturii pe luna pentru o gosdpodarie

Pentru verificarea ratei suportabilitatii a tarifelor Valoarea totala a facturii pe luna pentru o gosdpodarie se calculează luând in calcul urmatoarele elemente:

tarifele serviciilor cu TVA

un consum mediu zilnic de apa pe persoana (orientativ 110 litri/persoana/zi in mediul urban, ceea ce inseamna 3,35 mc/persoana/lună)

 •  numărul mediu de persoane din gospodarii in județul Mures(http://www.mures.insse.ro ):

 • -  media pe judetul Mures - 2,867 pers/gospodarie

 • -  in zona urbana - 2,788 pers/gospodarie

 • -  in zona rurala - 2,946 pers/gospodarie

 • •  o cantitate medie de apa pluviala colectata de pe suprafata unei gospodarii in functie de suprafata medie construita de 80 mp/gospodarie si cantitatea statistica de apa pluviala medie pe an de 0,3 mc/mp/an. Rezulta de aici o cantitate medie lunara de apa pluviala colectata facturata pe gospodarie de 80 mp * (0,3 mc/mp/an / 12) = 2 mc/luna.

Consumul mediu zilnic de apa este de 100-150 litri/persoana/zi la nivel european specificat si in dicționarul Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Apă_potabilă). Pentru zona rurala se considera un consum mai mic datorita utilizarii si altor surse de apa (fantani). Consumul zilnic de apa pe persoana acopera in general urmatoarele nevoi:

 • -   3-4        litri pentru baut si gatit

 • -  4-7       litri pentru spalarea mainilor

 • -  5-7        litri pentru spalarea vaselor

 • -  5-10      litri pentru curatenie

 • -  10-20     litri pentru spalat

 • -  25-30     litri pentru toaleta

 • -  40-70     litri pentru baie si dus

Intr-o gospodarie unde consumul este mai mare decat cel rational aratat anterior, este bine sa se verifice instalatiile interioare. Daca garniturile nu sunt etanse, daca robinetul sau rezervorul de apa al toaletei are mici scapari se va consuma o cantitate mult mai mare de apa. In 24 de ore un robinet defect din care apa picura cu o picatura pe secunda duce la o pierdere de 16 litri de apa, iar un rezervor de toaleta din care curge o suvita de apa de 3 mm duce la o pierdere de 864 litri/zi, adica aproape atata apa cat ar consuma intr-o zi 8 persoane.

3.3 Venitul mediu lunar al unei gospodării

La stabilirea Venitului mediu lunar al unei gospodării se utilizeaza urmatoarele elemente:

- Date statistice pentru ultimii ani privind veniturile gospodariilor in mediul urban si mediul rural la nivel national si regiunea Centru a tarii

- Cresteri prognozate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) pentru judetul Mures privind câștigurile salariale medii (http://www.cnp.ro).

3.4 Concluzii

Studiul de suportabilitate efectuat in cadrul Analizei Cost Beneficiu (in scopul investițiilor prin POS Mediu) arată că prețurile/tarifele conform punctului 2 din prezenta se incadrează in limitele suportabilității, chiar mai mult, exista rezerve pentru alte creșteri în termeni reali și pentru a putea implementa in viitor alte programe investiționale in scopul conformării la condițiile asumate de România la aderarea la UE.

4. Estimarea pretului/tarifelor unice in orizontul anului 2015

Prin aplicarea prevederilor urmatoarelor puncte din prezenta Politica Tarifara

 • 2.3 Preturi/Tarife Initiale

 • 2.4 Preturi/Tarife Unice - creșteri in termeni reali conform Anexei 1

 • 2.5 Ajustarea Preturilor/Tarifelor - considerand o inflatie anuala de 5% in perioada 2010-2015

se pot estima pretul/tarifele la sfarsitul anului 2015 conform urmatoarei formule:

Pret 2015 = Pret 2010 * (indice de crestere in termeni reali 2010_2015) * (indice de inflatie 2010_2015)

unde:

 • -  indicele de inflatie 2010_2015 estimat = 1,05 * 1,05 * 1,05 * 1,05 * 1,05 * 1,05 = 1,34

adica o inflatie anuala de 5% in fiecare an in perioada 2010_2015 inseamna o inflatie cumulata pe 6 ani de 34%

 • -  indicele de crestere in termeni reali 2010_2015 cumulat pe 6 ani se determina prin inmultirea indicelor de crestere in termeni reali din fiecare an

In concluzie, pretul/tarifele unice (fara TVA) la finele anului 2015, estimate in baza unei inflatii anuale de 5% si cresterile in termeni reali din Anexa 1, vor fi urmatoarele pe intreaga arie de operare: Pret apa potabila estimat la sfarsitul anului 2015          = 3,39 lei/mc

Tarif canalizare menajera estimat la sfarsitul anului 2015 = 2,93 lei/mc Tarif canalizare pluviala estimat la sfarsitul anului 2015   = 0,90 lei/mc

Preturile/tarifele unice pentru sfarsitul fiecarui an in perioada 2012_2015, estimate in baza unei inflatii

anual e de 5% si cresterile in termeni reali din Anexa 1, vor fi urmatoarele

Lei/mc fara TVA

2012

2013

2014

2015

Pret estimat apa potabila

2,73

2,93

3,17

3,39

Tarif estimat canalizare menajera

1,92

2,29

2,64

2,93

Tarif estimat canalizare pluviala

0,78

0,82

0,86

0,90

La data fiecarei modificari/ajustari preturile/tarifele se vor recalcula in functie de inflatia oficiala comunicata de Institutul National de Statistica si Studii Economice.


arie de operare:


ANEXA 1

ANEXA 1 - Evoluția în termeni reali a prețurilor / tarifelor

Pentru apă potabilă

2010

2011

2012

2013

2014

Targu Mures WSS

Targu Mures

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sangeorgiu de Mures

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cristesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sancraiu de Mures

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Pogaceaua

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Panet

-

-

-

-

2%

Band

-

-

-

-

2%

Craiesti

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Raciu

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Sincai

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Santana de Mures

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sarmasu

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Ungheni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanpetru de Campie

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Ceuasu de Campie

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Ernei

-

-

2,20%

3,00%

2,00%

Livezeni

-

-

2,20%

3,00%

2,00%

Corunca

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Tarnaveni WSS

Tarnaveni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Adamus

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Ganesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Bagaciu

-

-

-

-

2%

Sighișoara WSS

Sighisoara

9,82%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Albesti

9,82%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Luduș WSS

Ludus

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Bichis

-

-

-

-

2%

Bogata

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Atintis

-

-

-

-

2%

Chetani

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanger

-

-

-

-

2%

Iernut WSS

Iernut

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cucerdea

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanpaul

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Ogra

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Iclanzel

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cristuru Secuiesc WSS

Cristuru Secuiesc

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Porumbeni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Avramesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Reghin WSS

Reghin

10,00%

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Gornesti

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Breaza

-

-

-

2%

Faragau

-

-

-

2%

Suseni

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Solovastru

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Petelea

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Voivodeni

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Bala

-

-

-

2%

Lunca

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Batos

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

2010

2011

2012

2013

2014

Ideciu de Jos

-

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Gurghiu

-

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Bistra Mureșului WSS

Deda

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Alunis

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Rusii-Munti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Brancovenesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Valea Nirajului WSS

Miercurea Nirajului

3,00%

2,00%

Magherani

3,00%

2,00%

Bereni

3,00%

2,00%

Vargata

3,00%

2,00%

Pasareni

3,00%

2,00%

Galesti

3,00%

2,00%

Gheorghe Doja

3,00%

2,00%

Craciunesti

3,00%

2,00%

Acatari

3,00%

2,00%

Alti Operatori (Distribuitori)

3.50%

2.00%

2.00%

3.00%

2.00%

Pentru canalizarea menajeră

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cluster Targu Mures

Targu Mures

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sangeorgiu de Mures

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sancraiu de Mures

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cristesti

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Santana de Mures

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ungheni

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Livezeni

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Corunca

-8,70%

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Tarnaveni

Tarnaveni

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Adamus

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ganesti

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Sighisoara

Sighisoara

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Albesti

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Ludus

Ludus

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Iernut

Iernut

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Reghin

Reghin

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Solovastru

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ideciu de Jos

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Gurghiu

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sincai

Sincai

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sarmasu

Sarmasu

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Valea Nirajului

Miercurea Nirajului

13,40%

10,00%

5,70%

Magherani

13,40%

10,00%

5,70%

Bereni

13,40%

10,00%

5,70%

Vargata

13,40%

10,00%

5,70%

Pasareni

13,40%

10,00%

5,70%

Galesti

13,40%

10,00%

5,70%

Gheorghe Doja

13,40%

10,00%

5,70%

Craciunesti

13,40%

10,00%

5,70%

Acatari

13,40%

10,00%

5,70%

Alti Operatori (Distribuitori)

5.50%

13.00%

13.00%

13.40%

10.00%

5.70%

Nota pentru apa potabila si canalizare menajera:

- pentru localitatile in care operarea incepe in 2012 sau dupa, pentru inceput se vor practica preturile/tarifele unice in acel moment, la care se aplica ulterior cresterile in termeni reali al pretului/tarifului unic

Pentru canalizarea pluvială

2010

2011

2012

Cluster Targu Mures

Targu Mures

-

-

-

Sangeorgiu de Mures

Sancraiu de Mures

Cristesti

Santana de Mures

Ungheni

Livezeni

Corunca

Cluster Tarnaveni

Tarnaveni

3,50%

4,70%

Adamus

3,50%

4,70%

Ganesti

3,50%

4,70%

Cluster Sighișoara

Sighisoara

13,16%

13,86%

Albesti

13,16%

13,86%

Cluster Ludus

Ludus

3,50%

4,70%

Cluster Iernut

Iernut

3,50%

4,70%

Cluster Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

13,16%

13,86%

Cluster Reghin

Reghin

Solovastru

Ideciu de Jos

Gurghiu

Sincai

Sincai

Sarmasu

Sarmasu

Valea Nirajului

Miercurea Nirajului

Magherani

Bereni

Vargata

Pasareni

Galesti

Gheorghe Doja

Craciunesti

Acatari

Nota pentru canalizarea pluviala:

- in localitatile in care tariful in 2010 este cel mai mare din regiunea de operare nu sunt prevazute cresteri in termeni reali

- in localitatile in care in 2010 nu se presteaza acest serviciu, nu sunt prevazute cresteri in termeni reali intrucat la inceperea prestarii acestor servicii se vor aplica tarifele cele mai mari aplicabile la aceea data in regiunea de operare

- in localitatile la care tarifele in 2010 sunt sub cel maxim din aria de operare s-au prevazut cresteri in termeni reali, astfel incat in 2012 sa se atinga acelasi tarif unic pe intreaga arie de operare

Act Aditional nr.1 / ................../2010

la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mures

Încheiat între :

 • 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Aquainvest » Mureș, (denumită Asociația), cu sediul in loc. Tg. Mureș, str. Primăriei, nr.2, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Tg. Mureș, sub nr. 26/2008, reprezentată prin doamna Lokodi Edita Emoke, în calitate de președinte al Asociației, în numele și pe seama celor 51 de unități administrativ-teritoriale membre, la data semnării Contractului de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/05.03.2010, în calitate de Autoritate Delegantă, pe de o parte, și

 • 2. S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. K6s Karoly nr. 1, județul Mureș, avand Cod de Inregistrare fiscala RO 10755074, înmatriculată la ONRC Mureș, sub nr. J26/464/1998, cont curent nr. RO92 INGB 0011 0000 2915 8911 deschis la Banca ING -Sucursala Tg. Mureș, reprezentată prin ing. Horobeț Sergiu, având funcția de director general, în calitate de Operator, pe de altă parte,

Având în vedere Hotărârile Consiliilor locale membre ale asociației privind, aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010,

În temeiul art. 61 din Contract - Dispoziții generale, a intervenit prezentul act adițional prin care, părțile de comun acord convin modificarea și completarea contractului, după cum urmează:

Art.1- Se modifică și se completează Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit, din Contract- Dispozitii Generale, având următorul conținut:

“Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit

 • 1. Operatorul este autorizat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în condițiile stipulate în titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețurile și tarifele avizate și aprobate conform reglementărilor legale pentru fiecare localitate în parte valabile la aceea dată, și care sunt indicate în anexele 1 și 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din prestarea și facturarea Serviciilor precum și veniturile din prestarea și facturarea serviciilor conexe și orice alte drepturi bănești prevăzute de legislația în vigoare.

 • 3. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților:

* costuri de operare;

 • * costuri de întreținere și reparații;

 • * costuri financiare;

 • * redevența;

 • * realizarea de investiții;

 • * plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente);

 • * impozite și taxe

 • * alte costuri

Prețurile și tarifele includ o cotă de profit stabilită conform legii.

Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces, și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

În cazul în care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor prețuri și tarife față de aceștia care să acopere toate elementele prevăzute la acest punct 3, părțile vor cădea de acord asupra diminuării diferitelor elemente de cost, astfel încât echilibrul financiar al Operatorului să fie menținut și utilizatorii să plătească prețuri și tarife la gradul de suportabilitate.

Operatorul va pregăti un plan de afaceri pe baza căruia se va stabili o strategie de tarifare pentru următorii trei ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract va incorpora și prevederile Hotărârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Strategia de tarifare va presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie și 1 iulie atat cu inflatia cumulata de la ultima ajustare, cat si in termeni reali. In contractul de delegare va fi inclus un tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabila a operatorului, realizarea de investitii pentru a indeplini cerintele Directivelor Europene si accesarea fondurilor de coeziune pentru primii ani avand urmatoarea forma:

Pentru apă potabilă

Modificări in termeni reali

2010

2011

2012

2013

2014

Targu Mures

WSS*

Targu Mures

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sangeorgiu de Mures

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cristesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sancraiu de Mures

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Pogaceaua

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Panet

-

-

-

-

2%

Band

-

-

-

-

2%

Craiesti

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Raciu

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Sincai

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Santana de Mures

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sarmasu

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Modificari in termeni reali

2010

2011

2012

2013

2014

Ungheni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanpetru de Campie

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Ceuasu de Campie

-18,22%

-14,29%

-19,67%

2,90%

2,05%

Ernei

-

-

2,20%

3,00%

2,00%

Livezeni

-

-

2,20%

3,00%

2,00%

Corunca

-

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Tarnaveni WSS

Tarnaveni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Adamus

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Ganesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Bagaciu

-

-

-

-

2%

Sighișoara WSS

Sighisoara

9,82%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Albesti

9,82%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Luduș WSS

Ludus

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Bichis

-

-

-

-

2%

Bogata

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Atintis

-

-

-

-

2%

Chetani

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanger

-

-

-

-

2%

Iernut WSS

Iernut

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cucerdea

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Sanpaul

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Ogra

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Iclanzel

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Cristuru Secuiesc WSS

Cristuru Secuiesc

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Porumbeni

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Avramesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Reghin WSS

Reghin

10,00%

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Gornesti

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Breaza

-

-

-

2%

Faragau

-

-

-

2%

Suseni

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Solovastru

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Petelea

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Voivodeni

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Bala

-

-

-

2%

Lunca

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Batos

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Ideciu de Jos

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Gurghiu

12,99%

9,50%

3,00%

2,00%

Bistra Muresului

WSS

Deda

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Modificări in termeni reali

2010

2011

2012

2013

2014

Alunis

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Rusii-Munti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Brancovenesti

1,60%

2,20%

2,20%

3,00%

2,00%

Valea Nirajului

WSS

Miercurea Nirajului

3,00%

2,00%

Magherani

3,00%

2,00%

Bereni

3,00%

2,00%

Vargata

3,00%

2,00%

Pasareni

3,00%

2,00%

Galesti

3,00%

2,00%

Gheorghe Doja

3,00%

2,00%

Craciunesti

3,00%

2,00%

Acatari

3,00%

2,00%

Alti Operatori (Distribuitori)

3.50%

2.00%

2.00%

3.00%

2.00%

*WSS- Sistem de alimentare cu apă (Water Suply System)

Pentru canalizarea menajeră

Modificari in termeni reali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cluster* Targu Mures

Targu Mures

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sangeorgiu de Mures

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sancraiu de Mures

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cristesti

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Santana de Mures

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ungheni

0,00%

10,50%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Livezeni

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Corunca

-8,70%

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Tarnaveni

Tarnaveni

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Adamus

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ganesti

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Sighisoara

Sighisoara

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Albesti

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Ludus

Ludus

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Iernut

Iernut

11,00%

13,16%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Cluster Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

0,00%

-2,02%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Modificari in termeni reali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cluster Reghin

Reghin

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Solovastru

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Ideciu de Jos

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Gurghiu

20,00%

44,08%

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sincai

Sincai

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Sarmasu

Sarmasu

-

-

13,00%

13,40%

10,00%

5,70%

Valea Nirajului

Miercurea

Nirajului

13,40%

10,00%

5,70%

Magherani

13,40%

10,00%

5,70%

Bereni

13,40%

10,00%

5,70%

Vargata

13,40%

10,00%

5,70%

Pasareni

13,40%

10,00%

5,70%

Galesti

13,40%

10,00%

5,70%

Gheorghe Doja

13,40%

10,00%

5,70%

Craciunesti

13,40%

10,00%

5,70%

Acatari

13,40%

10,00%

5,70%

Alti Operatori (Distribuitori)

5.50%

13.00%

13.00%

13.40%

10.00%

5.70%

*Cluster - Grupare de aglomerări NOTA pentru apa potabila si canalizare menajera:

- pentru localitatile in care operarea incepe in 2012 sau dupa, pentru inceput se vor practica preturile/tarifele unice in acel moment, la care se aplica ulterior cresterile in termeni reali al pretului/tarifului unic

Pentru canalizarea pluvială

Modificari in termeni reali

2010

2011

2012

Cluster Targu Mures

Targu Mures

-

-

-

Sangeorgiu de Mures

-

-

-

Sancraiu de Mures

Cristesti

Santana de Mures

Ungheni

Livezeni

Corunca

Cluster Tarnaveni

Tarnaveni

3,50%

4,70%

Adamus

-

3,50%

4,70%

Ganesti

-

3,50%

4,70%

Cluster

Sighisoara

-

13,16%

13,86%

Modificari in termeni reali

2010

2011

2012

Sighișoara

Albești

-

13,16%

13,86%

Cluster Luduș

Luduș

-

3,50%

4,70%

Cluster Iernut

Iernut

-

3,50%

4,70%

Cluster Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

-

13,16%

13,86%

Cluster Reghin

Reghin

-

-

-

Solovastru

-

-

-

Ideciu de Jos

-

-

-

Gurghiu

-

-

-

Sincai

Sincai

-

-

-

Sarmasu

Sarmasu

-

-

-

Valea Nirajului

Miercurea Nirajului

-

-

-

Magherani

Bereni

Vargata

Pasareni

Galesti

Gheorghe Doja

Craciunesti

Acatari

NOTA pentru canalizarea pluviala:

- in localitatile in care tariful in 2010 este cel mai mare din regiunea de operare nu sunt prevazute cresteri in termeni reali

- in localitatile in care in 2010 nu se presteaza acest serviciu, nu sunt prevazute cresteri in termeni reali intrucat la inceperea prestarii acestor servicii se vor aplica tarifele cele mai mari aplicabile la aceea data in regiunea de operare

- in localitatile la care tarifele in 2010 sunt sub cel maxim din aria de operare s-au prevazut cresteri in termeni reali, astfel incat in 2012 sa se atinga acelasi tarif unic pe intreaga arie de operare

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în considerare evoluția viitoare a costurilor de operare și impactul proiectului de investiții finanțat din fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări și modificări în funcție de următoarele elemente:

 • -  condiționalitățile incluse în decizie/contract de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat;

 • -  condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat din fonduri de coeziune;

 • -   rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de Societate

 • -  impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu master planul

 • -  rezultatele Analizei Cost-Beneficiu

 • -  reducerea volumului de vânzări într-o masura semnificativă

- Cresterea costurilor operatorului ca urmare a redeventei, a impactului cursului de schimb valutar, a cresterii de preturi la energie electrica, gaz, combustibili, apa bruta, materii prime si materiale, a modificarilor de legislatie si a imbunatatirii tehnologiilor sau operarii sistemelor de apa-canal

Toate aceste majorari se vor face de la un tarif initial (TI) ce va fi stabilit in cadrul contractului de delegare si care se va aplica de la data intrarii in vigoare a contractului.

Prin acceptarea și semnarea prezentului contract de delegare, Consiliile Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezintă automat și hotărâre de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.

În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociației.

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării gestiunii.

Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligația ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul către Operator.În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răpuns în termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.

Conform prevederilor legale, Autoritatea Delegantă va prezenta ANRSC documentația de ajustare a tarifelor conform legislației în vigoare și metodologiei de calcul prezentate.

În toate cazurile, Autoritatea Delegantă va împuternici Operatorul să aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii și să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în condițiile stipulate în titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

Mecanismul de stabilire, ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor este detailat în Anexa - Politica Tarifară, care face parte integrantă în prezentul contract.”

Art.2 - Se modifică și se înlocuiesc următoarele anexe ale contractului de delegare:

 • - Politica Tarifară- Anexa contractului - Dispozitii Generale, conform art.76 pct.1 lit.c - se inlocuieste cu Anexa la prezentul Act aditional - Politica Tarifară - varianta Octombrie 2010.

 • - Anexa 1 și Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii - Dispoziții Speciale - Partea de apă, conform art. 16.1 și art. 9.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional -varianta Octombrie 2010.

 • - Anexa 1 și Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii - Dispoziții Speciale - Partea de canalizare, conform art.12.1 și art. 8.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional - varianta Octombrie 2010.

Art.3 Se completează Articolul 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe, alin. 2. Redeventa, punctul 1. i). din Contractul de delegare - Dispozitii Generale, la final cu un nou alineat:

“La stabilirea Redeventei egală cu suma anuală a Serviciului Datoriei se iau in considerare numai imprumuturile care sunt cuprinse in acel plan financiar al operatorului in baza caruia se stabilesc preturile/tarifele serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare, agreate de comun acord intre Autoritatea Deleganta si Operator.”

Art.4 Se completează Articolul 61 - Modificarea de comun acord din Contractul de delegare -

Dispozitii Generale, cu următoarele două alineate:

„Prin Hotarari ale Consiliilor locale, membre ale Asociatiei se mandateaza cu caracter permanent Președintele A.D.I. Aqua Invest Mures, sa semneze in numele si pe seama autorităților administrației publice locale membre respective, numai Actele Aditionale la prezentul Contract de Delegare a Gestiunii, care au ca obiect in exclusivitate urmatoarele operatiuni:

o Predarea in gestiune de la autoritățile administrației publice locale catre Operator, a mijloacelor fixe din domeniul public in scopul prestarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare.

o Predarea de la Operator catre autoritățile administrației publice locale a mijloacelor fixe din domeniul public disponibile, scoase din functiune, propuse pentru casare sau cu orice alt scop.

Semnarea Actelor Aditionale la Contractul de Delegare care au ca obiect predarea-primirea mijloacelor fixe din domeniul public, va avea loc numai dupa încheierea în prealabil de catre Autoritatea administrației publice locale respective si Operator, a Proceselor Verbale de Predare-Preluare care ulterior se vizeaza si de catre ADI Aquainvest.”

Restul clauzelor contractuale, râmăn nemodificate.

Prezentul Act adițional nr.1 /........, a fost încheiat azi, .................în 4 ( patru) exemplare

originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte semnatară, urmând ca ADI Aquainvest Mureș, în termen de până la 5 zile de la data încheierii prezentului, să comunice copii certificate ale acestui act adițional cu fiecare membru al Asociației. Prezentul Act adițional nr.1 /....... intră în vigoare

la data încheierii.

AUTORITATE DELEGANTĂ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

AQUAINVEST MUREȘ

OPERATOR

S.C. COMPANIA AQUASERV SA

prin PRESEDINTE LOKODI EDITA EMOKE

prin DIRECTOR GENERAL

ing. HOROBEȚ SERGIU

Varianta Octombrie 2010

PREȚUL PENTRU APĂ

9

lei/mc fără TVA

Sistemul de alimentare cu apa

Localitatea

Preturi in vigoare Octombrie 2010

Targu Mures WSS

Targu Mures

2,36

Sangeorgiu de Mures

2,36

Cristesti

2,36

Pogaceaua

4,28

Craiesti

4,28

Raciu

4,28

Sincai

4,28

Sarmasu

4,28

Ungheni

2,36

Sanpetru de Campie

4,28

Ceuasu de Campie

4,28

Tarnaveni WSS

Tarnaveni

2,36

Sighisoara WSS

Sighisoara

2,18

Ludus WSS

Ludus

2,36

Iernut WSS

Iernut

2,36

Sanpaul

2,36

Cristuru Secuiesc WSS

Cristuru Secuiesc

2,36

Reghin WSS

Reghin

1,84

Bistra Muresului

WSS

Deda

2,36

Alunis

2,36

Rusii-Munti

2,36

Alti Operatori (Distribuitori)

1,48

Varianta Octombrie 2010

TARIFUL PENTRU CANALIZARE ȘI APĂ PLUVIALĂ

Tarifele la canalizare menajeră lei/mc fără TVA

Cluster

Localitatea

Tarife in vigoare Octombrie 2010

Targu Mures

Targu Mures

1,38

Sangeorgiu de Mures

1,38

Cristesti

1,38

Tarnaveni

Tarnaveni

1,56

Sighisoara

Sighisoara

1,22

Ludus

Ludus

1,56

Iernut

Iernut

1,22

Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

1,56

Reghin

Reghin

0,88

Alti Operatori (Distribuitori)

0,84

Tarifele la canalizare pluvială lei/mc fără TVA

Cluster

Localitatea

Tarife in vigoare Octombrie 2010

Targu Mures

Targu Mures

0,67

Sangeorgiu de Mures

0,67

Cristesti

0,67

Tarnaveni

Tarnaveni

0,62

Sighisoara

Sighisoara

0,52

Ludus

Ludus

0,62

Iernut

Iernut

0,62

Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc

0,52

Reghin

Reghin

0,67

PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII - APĂ

PREȚURI FACTURATE CLIENȚILOR (fără TVA) - Octombrie 2010

Serviciul

Preț (fără TVA)

Debranșare (demontare, sigilare contor)

143.00

Rebranșare (remontare contor)

143.00

Demontarea contoarelor de apă deteriorate

- dn 15-20 mm

63.00

- dn 32-42 mm

63.00

- dn 50-200 mm

143.00

Remontarea contoarelor de apă deteriorate

- dn 15-20 mm

63.00

- dn 32-42 mm

63.00

- dn 50-200 mm

143.00

Aviz de amplasament (o planșă format A3)

- apa potabila

66,00

- canalizare

66.00

Aviz de amplasament + schimbare destinație locuință

187,00

Aviz schimbare destinație locuință

55,00

Aviz extindere/modificare instalație interioară

55,00

Aviz amplasament unde Aquaserv nu are retele

33.00

Reactualizare avize

33.00

Separarea consumului de apă potabilă

Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 15

329.00

Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 20

427.00

Separarea consumului de apă potabilă Contro Dn 32

610.00

Demontare-verificare-remontare contoare reclamate defecte:

- regim normal

dn 15-20 mm

81.50

dn 32-40 mm

93.00

dn 50-80 mm

206.00

dn 100-200 mm

228.00

- regim de urgență

dn 15-20 mm

122.25

dn 32-40 mm

139.50

dn 50-80 mm

309.00

dn 100-200 mm

342.00

PREȚURI DE BRANȘARE (lucrări la apă - fără TVA)

prețul final al branșamentului de apă se stabilește pe baza situației de lucrări și diferă în funcție de diamentrul branșamentului, lungimea branșamentului, natura drumului/solului, tipul căminului de branșare și diamentrul contorului


Apă (valoare brută) pentru branșamente la o distanță mai mică de 6 metri lineari

Costuri suplimentare pentru

1 metru linear la branșamente la o distanță mai mari de 6 metri lineari

Serviciul

Preț 2010

- Lei fără TVA -

3.341

3.184

3.407

3.250

3.651

3.494

165

70

PEHD-Pn10bar Dn 32 mm

 • - cămin carosabil din beton

 • - cămin necarosabil din beton

PEHD-Pn10bar Dn 40 mm

 • - cămin carosabil din beton

 • - cămin necarosabil din beton

PEHD-Pn10bar Dn 63 mm

 • - cămin carosabil din beton

 • - cămin necarosabil din beton ml lucrări branșament apa

ml lucrări branșament apa -spații verzi

PREȚUL PENTRU RACORDARE ȘI ALTE SERVICII -

CANALIZARE - Octombrie 2010

Serviciul

Prețul (lei)

(fără TVA)

Racord canal din teava de PVC (6 ml)

Dn 160 mm

2.944

Racord canal din teava de PVC

(6 ml) - spatii verzi

2.383

Racord canal din teava de PVC (6 ml)

Dn 200 mm

3.238

Racord canal din teava de PVC (6 ml) - spatii verzi

2.621

Costuri suplimentare pentru

1 metru liniar la lucrari racord canal

Dn 160 mm

242

Costuri suplimentare pentru

1 metru liniar la lucrari racord canal - spatii verzi

129

prețul final al racordului de canal se stabilește pe baza situației de lucrări și diferă în funcție de diamentrul racordului, lungimea racordului, natura drumului/solului, tipul căminului de racord și adancimea racordului