Hotărârea nr. 359/2010

HCL 359 Privind reglementarea modalitaiilor de sprijin pentru aciiuni sportive in Municipiul Tirgu Mures pentru anul 2011.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 359 din 28 octombrie 2010

reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în Municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2011

Consiliul Local M unicipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21.526/20.10.2010 inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu-Mureș cu privire la reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mureș, pentru anul 2011 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr.69/2000 și a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, cu modificările ulterioare, precum și a HG nr.1447/28.11.2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

În temeiul art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale art. 36, alin. (4), lit. “a”, alin. (6), lit. “a”, pct.6 și alin. (7), lit. “a”, art. 45 precum și ale art.115, alin. (1), lit. ”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă “Regulamentul de sprijinire a activităților sportive din municipiul Tîrgu-Mureș” pentru anul 2011, prezentat în anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă organizarea concursului de proiecte, semestrial, pentru sprijinirea activităților sportive în anul 2011, cu termene de depunere 30 noiembrie 2010, pentru semestrul I și 3 iunie 2011 pentru semestrul II.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, Serviciul Activități Culturale, Sportive și Tineret.

Președinte de ședință,

jrs.Peti Andrei

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș

jrs. Maria Cioban


ANEXA I


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.3304 Fax: 00-40-265-267.772 4e-mail:ong@ tirgumures.ro

REGULAMENT DE SPRIJINIRE

A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

A. MODALITĂȚI DE SPRIJIN

1

I. Criterii de sprijinire a sportului de performanță:

 • 1.  Sprijinirea sportului de performanță se poate face prin următoarele modalități:

 • încheierea unor contracte de asociere între Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș și structura sportivă solicitantă (numai pentru sportul de înaltă performanță);

 • acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordinului nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte conform ghidului prezentat în anexa I.a.

 • 2.  Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (structuri sportive) independente cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureș.

 • 3.  Echipa/sportivul să participe la competiții naționale de nivel superior sau la competiții internaționale majore (Olimpiadă, Campionat Mondial, European, Balcanic).

 • 4.  Sprijinul financiar se acordă pentru structurile sportive, conform hotărârilor Consiliului local și a prevederilor din contractele încheiate cu aceste structuri sportive.

 • 5.  Structura sportivă care solicită sprijin nu trebuie să aibă datorii la stat (taxe, impozite), să aibă certificat de identitate sportivă, să se înregistreze în baza de date a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.).

II. Criterii de sprijinire a sportului pentru toți

 • 1. Sprijinirea sportului pentru toți se face prin acordarea de finanțări nerambursabile în baza Ordinului nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte, conform ghidului prezentat în anexă;

 • 2.  Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (cluburi, asociații, fundații, etc.) independente, care au cuprinse în statut activități sportive și au sediul în municipiul Tîrgu-Mureș.

 • 3.  Sprijinul se poate acorda pentru organizări de competiții, concursuri, manifestații sportive pentru amatori, participări la competiții, concursuri și manifestări sportive interne și internaționale organizate pentru amatori, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 4.  Nu se acordă sprijin pentru cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

 • 5.  Instituția/organizația care solicită sprijin nu trebuie să aibă datorii la stat (taxe, impozite), să aibă certificat de identitate sportivă, să se înregistreze în baza de date a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.).

 • 6.  Activitățile de exerciții fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic sportive precum și activitățile de educație fizică și sportul practicate de către persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toți.

III. Criterii de sprijinire a sportului școlar

 • 1.  Având în vedere faptul că instituțiile nu fac obiectul Ordinului nr.130/2006, sprijinirea sportului școlar se face prin participare la un concurs de proiecte (anexa I.b)

 • 2.  Sprijinul poate fi solicitat numai asociațiile sportive școlare sau de cluburi sportive școlare fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ din municipiul Tîrgu-Mureș.

 • 3.  Sprijinul se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 4.  Nu se acordă sprijin pentru salarii, prime de joc, cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.), mese de protocol.

B. ACORDAREA SPRIJINULUI

 • 1.  În cazul contractelor de asociere, acestea vor fi încheiate cu aprobarea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

 • 2.  În cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a sprijinului financiar se face conform ghidului de finanțare, prin încheierea unui contract de finanțare.

 • 3.  În cazul unor acțiuni neprevăzute (invitații la competiții interne și internaționale, programe comune în parteneriat, etc.), sprijinul va putea fi acordat prin solicitare directă adresată Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș.

 • 4.  În cazul solicitărilor directe, acordarea sprijinului se va face numai în cazuri bine justificate, solicitarea făcându-se cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea acțiunii.

C. DECONTAREA CHELTUIELILOR

 • 1.  Decontarea cheltuielilor se va face conform contractelor (de asociere, de finanțare) încheiate.

 • 2.  În cazul solicitării directe, vor fi depuse copii după documentele justificative.

 • 3.  În cazul nedepunerii la timp a decontului vor fi percepute penalități conform legii.


  ANEXA I.a


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.3304 Fax: 00-40-265-267.772 4e-mail:ong@ tirgumures.ro

GHIDUL SOLICITANTILOR

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept privat, altele decât federațiile sportive naționale, cu personalitate juridică română din municipiul Tîrgu-Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 38, lit. "p" din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, ținând cont prevederile Ordinului Nr.130 din 28 martie 2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, emis de președintele Agenției Naționale pentru Sport.

1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul are ca scop sprijinirea și dezvoltarea programelor sportive de utilitate publică din municipiul Tîrgu-Mureș.

A. Promovarea sportului de performanță

 • (1) Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • (2) Obiective:

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la

reprezentarea și sporirea prestigiului României pe plan internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;

 • c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și

gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;

 • f) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional.

B. Sportul pentru toți

(1) Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

(2) Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți

cetățeni;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.

2. CATEGORIILE DE SOLICITANȚI PENTRU CARE SE ACORDĂ FINANȚĂRI

Finanțările se pot acorda numai persoanelor juridice fără scop patrimonial (structuri sportive) cu sediul în Tîrgu-Mureș.

3. SUMA DISPONIBILĂ

Suma totală disponibilă pe anul 2011 pentru sprijinul financiar al programelor sau acțiunilor sportive din municipiul Tîrgu-Mureș, oferită de Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș va fi aprobată prin bugetul local.

4. VALOAREA SUBVENȚIEI

Sprijinul financiar se acordă, pentru completarea unui proiect, în urma evaluării de către o comisie, în limita sumei aprobate în bugetul local.

Structurile sportive, angrenate în competiții ce se desfășoară sub formă de campionate, care la sfârșitul turului, respectiv a returului de campionat se clasează pe unul din primele două locuri în clasament, pot beneficia de suplimentarea cu 50% a sumelor alocate prin contractele încheiate.

5. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE MINIMALE DE FINANȚARE

Criteriile și condițiile minimale de finanțare a structurilor sportive de drept privat sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană/a municipiului București, după caz;

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

Finanțarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente), pentru participare (taxe închiriere teren/sală, transport, cazare, masă), pentru achiziționare de echipament sportiv sau pentru organizare de competiții oficiale (turnee finale, turnee internaționale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanțare pentru cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte, sub sancțiunea eliminării, autorității finanțatoare, o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent

6. DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI DE FINANȚARE

 • a. Documentația de solicitare a sprijinului financiar se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat în ordinea de la punctele 6.b, dar incluse în același plic și se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de finanțator, la registratura Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș, la adresa:

Municipiul Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș, P-ța Victoriei nr.32, cod 540026 SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret Solicitare de sprijin financiar-sport

Numele și adresa completă a solicitantului

b. Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

 • - Formularul de solicitare a finanțării (FF), bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii (FB) - inclusiv bugetul detaliat, se pot obține de la Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș sau de pe site-ul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș www.tirgumures.ro

 • - Documentele de înființare (Act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească definitivă).

 • - Certificatul de Identitate sportivă.

 • - Dovada afilierii la Federația Sportivă Națională de specialitate.

 • - Dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent

 • - Certificat de atestare fiscală (Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș)

 • - Certificat Fiscal (Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș)

 • - Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

7. MODUL DE ACORDARE A FINANȚĂRII

9

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • e) nu a respectat un program de finanțare nerambursabilă în anii anteriori (nu a depus la timp documentele justificative, raportul final și nu a restituit sumele nejustificate).

Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a. documentația care însoțește cererea a respectat procedura, termenul și conține toate elementele prevăzute la punctul 6;

 • b. justificarea solicitării în raport cu necesitățile și prioritățile de dezvoltare a activității sportive în municipiul Tîrgu-Mureș;

 • c. cererile de finanțare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

Solicitanții trebuie să păstreze o copie completă din Cererea de finanțare depusă.

Cererile confirmate în urma selecției vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta următoarele criterii:

Criteriu

Punctaj

Suport financiar

30

Nivelul de participare

15

Capacitate de realizare

20

Contribuția proprie-cofinanțare

35

Total

100

 • 4. Algoritmul de calcul aplicat este următorul :

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


  • - 10% din suma eligibilă

  • - 20 % din suma eligibilă

  • - 30 % din suma eligibilă

  • - 40 % din suma eligibilă

  • - 50 % din suma eligibilă

  • - 60 % din suma eligibilă

  • - 70 % din suma eligibilă

  • - 80 % din suma eligibilă

  • - 90 % din suma eligibilă

  • - 100 % din suma eligibilă


punctaj între 40-45 punctaj între 46-50 punctaj între 51-55 punctaj între 56-60 punctaj între 61-65 punctaj între 66-70 punctaj între 71-75 punctaj între 76-80 punctaj între 81-85 punctaj între 86-100

> proiectele care întrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse

 • 8. Termenul limită pentru primirea cererilor de finanțare este de 30 noiembrie 2010, pentru semestrul I și 3 iunie 2011 pentru semestrul II.

 • 9. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACORDAREA FINANȚĂRII

Programele și acțiunile sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul Consiliului Local cu această destinație;

În termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare și selecționare anunță, în scris, toate structurile sportive care au depus documentații, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate;

Hotărârea Consiliului Local de a respinge sau de a nu acorda sprijin financiar poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. Contestația se depune în scris la registratura Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș.

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecției o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Consiliului Local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

10. ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR (Proceduri de plată)

Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, întrosingură tranșă sau mai multe tranșe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit contractului (CF). Acordarea fiecărei tranșe se face numai după justificarea utilizării tranșei anterioare. Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș dispune efectuarea plății către structura sportivă sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia.

Structurile sportive care au benficiat de subvenții în baza prezentului regulament, au obligația să întocmească și să transmită Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș o raportare intermediară și finală, potrivit modelului prezentat în (FR)

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenției este obligat să returneze Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte;

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvențiilor datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

FF

Municipiul Tîrgu-Mureș

CERERE DE FINANȚARE

pentru acțiuni sportive

A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

 • 1. Denumirea completă a structurii sportive:

str._______________________, nr. _____nr. telefon: _______________nr. fax ________________,

e-mail _____________________ Cod Fiscal: _______________ CIS ________________________

Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________

 • 2. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon)

a. Coordonator _____________________________________________________________

 • b. Responsabil financiar ______________________________________________________

 • c. Responsabil cu probleme tehnice _____________________________________________

 • d. Alți membri, după caz_________________________________________________________________

 • 3. Resurse umane ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • a. Număr de personal salariat - total_____, din care antrenori (pentru cluburile sportive)______

 • b. Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile sportive)_________

 • c. Număr de sportivi legitimați pe secții___________

 • 4. Resurse financiare

 • a. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________ lei (RON), din care:

 • - donații, sponsorizări________________________lei (RON)

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ____________________ lei (RON)

 • - cotizații, taxe, penalități etc._______________________lei (RON)

 • - alte venituri __________________ lei (RON)

 • b. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _________lei (RON), din care:

 • - donații, sponsorizări______________________________lei (RON)

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) _____________________ lei (RON)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.___________________________lei (RON)

 • - alte venituri _____________________ lei (RON)

NOTA La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

 • 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

 • 2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 (anexa 1);

 • B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului:_______________________________________________________________________________________

Încadrarea în tipurile finanțate _____________________________________________________________________

(sport de performanță, sportul pentru toți)

Perioada de desfășurare________________________________________________________________________

Locul desfășurării:_________________________________________________________________________________

D. SCOPUL PROIECTULUI (prezentare scurtă)

E. OBIECTIVELE PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

DECLARAȚIE

Subsemnații__________________________________________________, reprezentanți legali ai structurii sportive

______________________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate și situațiile financiare

anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ..., precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr. ... din.........;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la Primăria

Municipiului Tîrgu-Mureș , în sumă de_______________lei (RON).


Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)           (semnătura)

(numele, prenumele, funcția)           (semnătura)

FB

Municipiul Tîrgu-Mureș

BUGETUL1 actiunilor/activitătilor

9                                             9

din cadrul proiectului/programul ________________

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare (RON)

Observații

TOTAL

Contribuție

proprie

Solicitat

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri de bunuri și servicii

e. Tipărituri, inscripționări

f. acțiuni promoționale și de publicitate

f. taxe de participare la acțiuni sportive

g. alte cheltuieli (se vor nominaliza):

TOTAL acțiune/activitate

2.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri de bunuri și servicii

e. Tipărituri, inscripționări

f. acțiuni promoționale și de publicitate

f. taxe de participare la acțiuni sportive

g. alte cheltuieli (se vor nominaliza):

TOTAL acțiune/activitate

TOTAL GENERAL PROIECT

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a structurii sportive __________________________________________în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:___________________________

Funcția:_______________________________

Semnătura și ștampila:_______________________

FD

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr. _______ din ____________ 2011

Denumirea completă a structurii sportive:

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax ________________,

e-mail ______________________ Cod Fiscal: _________________ CIS _______________________

Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________

Data înaintării raportului_______________________

I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

-Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului -Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

-Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • - Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • - Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare (RON)

Nr. și seria documentului

justificativ

Observații

TOTAL

Contrib.

proprie

Primit

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri de bunuri și servicii

e. Tipărituri, inscripționări

f. acțiuni promoționale și de publicitate

f. taxe de participare la acțiuni sportive

g. alte cheltuieli (se vor nominaliza):

TOTAL acțiune/activitate

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura și ștampila structurii sportive)


ANEXA I.b


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3


Tel: 00-40-265-268.3304 Fax: 00-40-265-267.772 4e-mail:ong@ tirgumures.ro

GHID DE FINANȚARE

PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

A. CONDIȚII DE SPRIJIN

 • 1.  Sprijinul poate fi solicitat numai de cluburile/asociațiile sportive școlare fără personalitate juridică ce ființează pe lângă instituțiile școlare din municipiul Tîrgu-Mureș și de Clubul Sportiv Școlar Tîrgu-Mureș.

 • 2.  Sprijinul se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 3.  Nu se acordă sprijin pentru cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

 • 4.  Solicitantul sprijinului trebuie să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului.

B. ACORDAREA SPRIJINULUI

Solicitările de sprijin financiar, pentru concursul de proiecte, se depun la registratura Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș, prin completarea formularului prezentat în anexa 1s. Formularul va fi depus în plic închis, în două exemplare, până la data limită anunțată de către finanțator. Pe plic se va menționa:

Municipiul Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș, P-ța Victoriei nr.32, cod 540026 SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

Solicitare de sprijin financiar-sport

Numele și adresa completă a solicitantului

 • 1. Cuantumul sprijinului financiar se aprobă în cadrul unui concurs de proiecte, de către o comisie de jurizare, numită de Consiliul local municipal, din care vor face parte reprezentanți ai Primăriei și consilieri locali, în limita sumelor alocate în buget.

 • 2.  Comisia va specifica tipul de cheltuială pentru care se aprobă sprijinul, solicitantul fiind obligat să respecte sumele aprobate pe tip de cheltuială, conform bugetului defalcat prezentat în cererea de sprijin (anexa 2s).

 • 3.  Pentru acțiunile care se desfășoară pe o perioadă mai îndelungată (competiții la nivel național), alocarea sumelor aprobate se poate face eșalonat (lunar, trimestrial, etc.).

 • 4.  Sprijinul va fi acordat prin încheierea unui contract între Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș și solicitant, conform modelului prezentat în anexă.

C. DECONTAREA CHELTUIELILOR

 • 1.  Solicitantul va prezenta copii după documentele justificative (facturi, chitanțe, etc.) pentru cheltuielile efectuate pentru întregul proiect (inclusiv pentru sumele provenite din contribuție proprie sau din alte surse de finanțare), conform modelului prezentat în anexa 3s, precum și prezentarea performanțelor obținute sau a realizării obiectivelor propuse.

 • 2.  Decontul va fi prezentat la termenul stabilit în cererea de finanțare, care nu poate depăși 15 zile de la data finalizării proiectului.

 • 3.  În cazul sprijinului acordat eșalonat tranșa următoare va fi alocată numai după prezentarea decontului pentru sumele acordate în tranșa anterioară, printr-o solicitare scrisă.

 • 4.  În cazul nedepunerii la timp a decontului vor fi percepute penalități conform legii.

 • D. DISPOZIȚII FINALE

 • 1.  Lipsa anexelor, depunerea solicitărilor într-un singur exemplar și neprezentarea deconturilor pentru finanțări anterioare este eliminatorie.

 • 2.  Structurile sportive care au mai primit sprijin financiar din partea Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș și nu au decontat cheltuielile vor fi excluse de la un nou sprijin financiar.

CERERE DE FINANȚARE

9E. JUSTIFICAREA PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

F.BUGETUL

Bugetul cumulat

Categoria de buget

Suma solicitată de la

Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș

Contribuția

beneficiarului

Total

(1+2)

0

1

2

3

TOTAL

G. TE RM-l ENUd. 1,1 MU TA DE DEC ONTARE A CH E1 .TU IE 1 .II .OR

(de la data finalizării proiectului, dar nu mai mult de 15 zile de la de la data intrării banilor în cont)

Conducerea unității școlare certifică valabilitatea celor cuprinse în cererea de finanțare, își asumă responsabilitatea pentru derularea acțiunilor conform celor descrise în proiect și se angajează să respecte termenul de decontare a sumei primite.

___(numele )i prenumele)

(semnătura)

(ștampilă)

Anexa 3s

DECONT CHELTUIELI

Denumirea proiectului: ______________________________

Valoarea totală:______________________RON

Suma primită din partea Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș:_______________________RON

Nr. crt.

Documentul

(factură, chitanță, etc.)

Seria și nr.

Data

Suma

(RON)

Primărie

Alte surse

Tipul cheltuielii

1

2

3

4

5

6

7

8

Tipul cheltuielii

9

10

11

12

13

14

15

16

Tipul cheltuielii

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

Data: ________________

Întocmit

(numele și prenumele conducătorului de proiect)

(semnătura)

Anexa 2s

Bugetul acțiunii

Nr. crt.

Natura cheltuielilor

Specificații

Suma solicitată

Resurse proprii

1

Cheltuieli privind alocația de masă

2

Cheltuieli privind cazarea

3

Cheltuieli privind transportul (se va specifica felul transportului)

4

Cheltuieli privind închirierea de bunuri și servicii

5

Cheltuieli pentru achiziții de materiale consumabile

6

Cheltuieli pentru activități social-culturale

7

Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea

8

Cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane

9

Cheltuieli reprezentând taxele de participare la acțiuni sportive

10

Cheltuieli pentru procurarea de cărți, publicații și materiale pe suport magnetic

11

Cheltuieli pentru promovarea activității sportive

12

Alte cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI

Ghid sport 11

1

NOTĂ: Se va anexa și bugetul detaliat

Anexa 1