Hotărârea nr. 357/2010

HCL 357 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona in vederea construirii unei spalatorii auto si a unei cladiri administrative, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287". beneficiar Bobu Petru

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 357

din 28 octombrie 2010

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287”.

beneficiar Bobu Petru

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12374 din 14.10.2010 prin "Arhitect Șef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287”,beneficiar Bobu Petru.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr.17/14.09.2010 emis pentru întocmire PUZ-conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287, se stabilește teritoriul care urmează să fie reglementat, categoriile funcționale ale dezvoltării și reglementările urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitățile teritoriale de referință cuprinse în studiu.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei se va realiza în condițiile avizului Comisiei Tehnice de Urbansim și Amenajarea Teritoriului nr.02/14.09.2010 .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, jrs. Peti Andrei

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ


ROMÂNIA - 540026 Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 <Tel/Fax: 00-40-265-267.772

ARHITECT ȘEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane

Nr. 12374 din 31.08.2010

Către,

Dl Bobu Petru

Loc. Tg. Mureș, jud. Mureș

Bdul 1Decembrie1918, nr.287

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane

Analizând documentația tehnică prezentată de dvs, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În conformitate cu tema de proiectare și cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 02 din 14.09.2010,

Acordă pentru lucrarea ” Studiu de oportunitate pentru întocmire PUZ- conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287”.

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 17 din 14.09.2010

Se avizează oportunitatea întocmirii documentației „PUZ - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287”.

UReglementări existente

Conform reglementărilor existente- „PUG- municipiul Tg. Mureș” aprobat prin HCLM nr. 257/19.12.2002, zona în care este cuprins imobilul studiat corespunde UTR „AA2”-

subzona terenurilor arabile, vii, pășuni și livezi situate în intravilan” și UTR „V5”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică pentru care regulamentul local de urbanism aferent prevede:

Funcțiuni admise:

UTR,,AA2”- teren arabil, grădini, pășuni, fânațe, culturi de vită de vie și pomi fructiferi;

Sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/sau este necesară schimbarea destinației se cere PUZ pentru reconformare zonă.

UTR,,V5”- conform legilor și normelor în vigoare;

Funcțiuni interzise: se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice și gazelor

Caracteristici ale parcelelor, aliniamente, retragere față de limitele parcelelor, regimul maxim de înălțime, POTmax, CUTmax :

UTR”AA2”- fără obiect.

UTR”V5”- în condițiile studiilor de specialitate avizate conform legii.

  • 2.Reglementări propuse

Planul Urbanistic Zonal se întocmește pentru conversia funcțională a zonei în vederea construirii unei spălătorii auto și a unei clădiri administrative, în condițiile sentinței judecătorești și conform următoarelor:

  • a.      Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ:

-arealul delimitat de bdul IDecembrie 1918- pârâul Poklos- zona comercială- zona reglementată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 428/2009;

  • b.      Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare:

-reconformare zonă în corelare cu funcțiunile dominante ale zonei și conform documentațiile de urbanism aprobate;

-aliniamente impuse în raport cu construcția existentă pe parcelă;

-realizarea circulației paralele, asigurarea relațiilor cu vecinătățile;

-echipare tehnico-edilitară stabilită prin PUZ.

În vederea aprobării, documentația PUZ va fi supusă consultării populației în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare.

Etape ulterioare obținerii prezentului aviz:

  • 1.     solicitare certificat de urbanism pentru întocmire PUZ

  • 2.      obținere avize, acorduri solicitate prin intermediul certificatului de urbanism

  • 3.      dezbatere publică organizată pentru consultarea populației pe baza studiului prezentat de către beneficiar

  • 4.      prezentarea în 2ex. a documentației, avizelor și acordurilor necesare în vederea înaintării spre avizarea Consiliului Județean Mureș

  • 5.      depunerea documentației PUZ+RLU aferent-2ex. partea scrisă în original pe suport analogic și 1ex. pe suport digital însoțită de avize, acorduri și studii solicitate în certificatul de urbanism în vederea aprobării de către Consiliul Local Municipal Tg.Mureș

    PRIMAR, dr. Dorin Florea


ARHITECT ȘEF, arh. Miheț Florina Daniela

Șef Serviciu UATGDU,

ing.Dumitru Luiza