Hotărârea nr. 355/2010

HCL 355 Privind acceptarea unei donaiii si trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mures de la Moica Sorina si soiul Moica Theodor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 355

din 28 octombrie 2010

privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Moica Sorina și soțul Moica Theodor

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 654 din 06.10.2010, prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tg. Mureș de la Moica Sorina și soțul Moica Theodor,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donațiile făcute statului,

În temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație și se trece din proprietatea lui Moica Sorina și soțul Moica Theodor, în proprietatea publică a Municipiului Tg. Mureș terenul intravilan situat în Tg. Mureș, str. Pomilor f.n., identificat în CF nr. 127278 nr. cad. 127278, cotă parte de 32 mp din întreaga suprafață de 575 mp.

Art. 2. Anterior încheierii actului autentic la notarul public, proprietarii Moica Sorina și soțul Moica Theodor vor dezmembra terenul în suprafață de 575 mp, identificat la art. 1 în două parcele.

Art. 3. Se desemnează d-na Moldovan-Petruț Luminița, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administrației Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public și persoana nominalizată la art. 3.

Președinte de ședință,

jrs. Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș

Maria Cioban