Hotărârea nr. 351/2010

HCL 351 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Washington DC/SUA pentru a participa la Global Forum/Modelarea Viitorului 2010 in perioada 06-12 noiembrie 2010

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 351

din 22 octombrie 2010

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu-Mureș, cu ocazia deplasării la Washington D.C./ S.U.A.

pentru a participa la Global Forum/ Modelarea Viitorului 2010 în perioada 06-12 noiembrie 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Văzând Expunerea de motive nr. 873/P/21.10.2010 prezentată de către Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale, privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu-Mureș cu ocazia deplasării la Washington D.C./S.U.A.,

În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 1200 EUR + 1762 USD + 44,20 RON, pentru domnul primar, dr. Dorin Florea cu ocazia deplasării la Washington D.C./S.U.A., în perioada 06 - 12 noiembrie 2010.

Art.2 În ședința Consiliului Local imediat următoare delegația va prezenta o informare cu privire la desfășurarea vizitei și rezultatele acesteia.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban