Hotărârea nr. 350/2010

HCL 350 Privind rectificarea bugetului creditelor interne al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 350

din 22 octombrie 2010

privind rectificarea bugetului creditelor interne al municipiului Tg-Mureș pentru anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr.1196 din 21.10.2010 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mureș, pe anul 2010,

Ținând seama de prevederile art.41 din Legea 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11 din 26.01.2010 publicată în M.O. nr.60/27.01.2010,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.4 lit.a, art.115 și dispozițiile art.45 alin.1 și alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2010, astfel:

BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2010

DENUMIRE INDICATOR

BUGET 2010

DIFERENTA

BUGET 2010 RECTIFICAT

1

2

3

4(2+3)

CHELTUIELI

18.342.308

+9.972.102

28.314.410

81.07 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

0

+9.972.102

9.972.102

TITLUL CHELTUIELI DE CAPITAL-

fmațarea creditului furnizor “Achiziționarea de centrale termice de apartamente și execuția lucărilor de instalare a acestora pentru asigurarea energiei termice și a apei calde ”

0

+9.972.102

9.972.102

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban