Hotărârea nr. 348/2010

HCL 348 Privind modificarea si completarea prevederilor HCLM nr. 232/2010 privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de 6.000 000 euro sau echivalent lei pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 348

din 22 octombrie 2010

privind modificarea si completarea

prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2010 privind aprobarea contractării unui credit furnizor in valoare de 6.000.000 euro sau in echivalent lei pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in

Municipiul Tirgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 255 din 19.10.2010 prezentată de Direcția Tehnică, privind modificarea si completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2010 privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de 6.000.000 euro sau in echivalent lei pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu-Mures,

Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 232/2010, privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de 6.000.000 euro sau in echivalent lei pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu-Mures,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotararea Consiliului Local nr. ...../2010 de modificare si completare a prevederilor Hotararii Consiliului

Local nr. 284/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu-Mures,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin.(2) lit. „b”, alin. (4) lit. „b”, art. 45 alin.(1) și (2) lit. b), art. 63 alin.(1) „c”, alin. (4) lit „c”, precum și ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. - Denumirea Hotararii Consiliului Local nr. 232/2010 se modifica si va avea urmatoarea

formulare: „Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2010 privind aprobarea contractării unui credit furnizor in valoare de 2.357.303,71 euro pentru realizarea lucrarilor de investitie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu-Mures

Art.2. - Articolul 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 232/2010 se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

„Art.1. Se aproba contractarea unui credit furnizor in valoare de maxim 2.357.303,71 euro, cu o maturitate de maxim 10 ani, de catre Municipiul Tirgu Mures. ”

Art.3. - Articolul 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 232/2010 se modifica si se completează, dupa cum urmeaza:

„Art.2. Creditul furnizor prevăzut la art. 1 se va contracta pentru realizarea unor investiții pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere pentru obiectivele de investitii prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare, care face parte integranta din aceasta. ”

Art.4.- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 232/2010 ramân nemodificate.

Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele și actele necesare.

Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Târgu Mureș, precum și pe pagina de internet www.tirgumures.ro.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa nr. 1

Nr. crt.

Denumire punct de consum

UM

Valoare

unitara (lei, fara

TVA)

Total

(lei, fara

TVA)

Total

(euro, fara

TVA)

1

Liceul Sanitar si Ghorghe Marinescu nr. 31

1

381.942,00

381.942,00

90.287,21

2

Grup Școlar Ion Vlasiu

1

819.817,20

819.817,20

193.796,47

3

Școala Generală nr. 7

1

135.540,00

135.540,00

32.040,28

4

Casa de Cultură Mihai Eminescu

1

318.654,00

318.654,00

75.326,57

5

Grup Școlar Constantin Brâncuși

1

513.788,40

513.788,40

121.454,36

6

Gimnaziul George Coșbuc

1

217.566,00

217.566,00

51.430,40

7

Grădinița nr. 9

1

291.103,20

291.103,20

68.813,84

8

Școala Generală nr. 18

1

620.924,40

620.924,40

146.780,23

9

Gimnaziul Nicolae Bălcescu

1

405.723,60

405.723,60

95.908,94

10

str. Busuiocului nr. 4A

1

210.243,60

210.243,60

49.699,45

11

bd. Pandurilor nr. 14

1

216.010,80

216.010,80

51.062,76

12

bd. Pandurilor nr. 51

1

200.566,80

200.566,80

47.411,96

13

str. Libertății nr. 97A, 97B

1

210.276,00

210.276,00

49.707,11

14

str. Argeșului nr. 2

1

167.443,20

167.443,20

39.581,87

15

str. Mihai Viteazul nr. 29

1

228.538,80

228.538,80

54.024,25

16

str. Ghorghe Doja nr. 58C

1

332.218,80

332.218,80

78.533,15

17

str. Săvinești nr. 8

1

217.512,00

217.512,00

51.417,63

18

str. Săvinești nr. 10

1

221.356,80

221.356,80

52.326,50

19

str. Săvinești nr. 16

1

223.117,20

223.117,20

52.742,64

20

str. Aleea Carpați nr. 51

1

491.605,20

491.605,20

116.210,48

21

bd. 22 decembrie 1989 nr. 34 C4, C5

1

329.281,20

329.281,20

77.838,73

22

Gimnaziul Friedrich Schiller

1

450.036,00

450.036,00

106.383,94

23

Gradinita cu pr.prel Nr.8 - Raza de Soare

1

423.360,00

423.360,00

100.078,01

24

Centrala individuala Apartament cu 1 Camera

8

5.693,20

45.545,6

10.766,52

25

Centrala individuala Apartament cu 2 Camere

254

6.367,43

1.617.327,22

382.319,75

26

Centrala individuala Apartament cu 3 Camere

89

7.398,29

658.447,81

155.650,38

27

Centrala individuala Apartament cu 4 Camere

3

8.052,02

24.156,06

5.710,25

TOTAL

9.972.101,89

2.357.303,71